Makói Népujság, 1945. augusztus (1. évfolyam, 155-178. szám)

1945-08-02 / 155. szám

I. ÉVFOLYAM, 155. SZÁM. Ara 2 pangó 1945 AUGUSZTUS 2, CSÜTÖRTÖK HMjSlápujsúg A DEMOKRATIKUS NEMZETI BIZOTTSÁG LAPJA Elindult a magyar kereskedelmi küldöttség Moszkvába Gerő Ernő és Bán Antal miniszterek kijelentették, hogy nagy reménnyel indulnak a tárgyalásokra — Tiz-tizenkét napig tartanak a megbeszélések IfMMri nyersanyagokat szállít majd a Szovjetunió Az Ideiglenes Nemzeti Kor mány kérdést intézett a Szovjet­unió kormányához, hozzájárul­na-e ahhoz, hogy Magyarország tárgyalásokat kezdeményezzen a Szovjetunióval árucsereforgalmi szerződés megkötésére. A Szov­jetunió kormánya hozzájárult a tárgyalások megkezdéséhez. Az árucsereforgalmi szerződés megkötésére Gerő Ernő keres­kedelem- és közlekedésügyi mi­niszter vezetésével küldöttség uta­zott Moszkvába. A magyar kereskedelmi kül­döttség hétfőn reggel 8 órakor utazott el a mátyásföldi repülő­térről. Nagy élénkség volt a re­pülőtéren, amikor a küldöttség tagjai a hatalmas, kétmotoros, ötágú vörös csi laggal jelölt gép hez megérkeztek. Az elutazás előtt Gerő Ernő kereskedelmi és közlekedésügyi miniszter a Szabad Nép munka­társa előtt nyilatkozott a mosz­kvai útról. Kijelentette, hogy az ország mai súlyos helyzete és jelenlegi gaz­dasági szorultsága tekintetében nagy reményekkel tekint azmt elé. A tárgyalásnak nagy kord­ereje van. — Nagy szükségünk van — mondotta — a Szovjetunió segít ségére. A múlt rendszernek ten- gelyérdekeket kiszolgáló egyol­dalú kereskedelmi politikája he­lyett most új, nagy lehetőségek nyílnak meg előttünk. A moszkvai út előtt Bán An­tal iparügyi miniszter is nyilat­kozott a Kossuth Népe munka társának és többek között ezt mondta: — Nagy reményekkel megyek Moszkvába, ahol az árucserefor­galomról tárgyalunk. Nekünk elsősorban is ipart nyersanyagokra van szűk- ségünk. Nem csak kérünk, de viszünk is. Lehetőség szerint cserére ajánlkozunk. — Remélem, hogy a meginduló csereforgalomnak igen jó hatása és eredménye lesz. Árucserefor­galom megkötésén tárgyalunk különben Csehszlovákiával és Ro­mániával is. Hir szerint a moszkvai tartóz­kodás előreláthatólag 10—12 na­pig tart, maga az út pedig 5 és fél óráig. Már rakják a málhákat, ami­kor megérkezik Puskin, a Szov- jetúnió budapesti nagykövete, hogy elbúcsúzzék a Moszkvába utazó miniszterektől. Elérkezik az indulás pillanata, a miniszte­rek beszállnak a gépbe, velük együtt a tiz tagból álló szakértő bizottság. Az ajtókat lezárják, a gép ugrik egyet, kikanyarodik a mezőre, párszáz métert fut, majd a levegőbe emelkedve eltűnik Kelet felé. A miniszterekkel együtt magával viszi a felszabadult or­szág vágyát: munkájuk ered- h'iuényes tegyen, az eddig kihasz­nálatlan magyar gyártelepek újra működjenek és a dolgos munkáskezek milliói termelni tudjanak. * Még nem döntöttek a potsdami értekezlet végleges befejezéséről Ha AWea hazautazik, Bevitt folytatja a moghoazólóaekot Megállapították a német jóvátétel összegét Párizs. (MTI) A párizsi rádió potsdami tudósítója jelenti, hogy a „3 nagy“ Összeült a 12. tanács­kozásra. A tanácskozáson még nem döntöttek arról, hogy berekesz- tik e a tanácskozásokat ezen a héten, vagy folytatják a jövő hé­ten. Ha Attlee el is utazik Lon­donba, Bevin Potsdamban marad és folytatja a megbeszéléseket. Az aniol rádió a munkáspárti kormány kiilpolitikaifeiadatairól London. (MTI) Az angol rádió külpolitikai munkatársa a mun­káspárti kormány külpolitikai fel • adatairól szólva a következőket mondta: Attlee miniszterelnök és Bevin külügyminiszter kétségkívül azt akarja, hogy a kelet európai kis államok ne sakkbábúk legyenek a nagyhatalmak játszmájában. A szovjet természetes törekvése már évszázadok óta az, hogy melegtengeri kikötőhöz jusson. A szovjet kormány télen nem hasznáihatja északi kikötőit és igy hajói számára kikötőt keres déli vizeken. A német jóvátétel London. (MTI) A Reuíer-iroda tudósítója jelenti, hogy a szövet­séges szakértők befejezték a né­metországi követelés és jóvátétel összegének megállapítását. Ezt az összeget 60- 90 millió font ster­lingre becsülik, illetve 1000— 1500 millió svájci frankra érté­kelik. Párizsban megszavazták a szuverén nemzetgyűlést Párizs. (MTI) Párizsban szom­baton Clemenceau fiát, majd Doyen tábornokot hallgatták ki Pétain pőrében. Utánuk Gauss, a riomi törvényszék volt bírája vallott. Az összes tanuk súlyosan terhelő vallomást tettek a vichy-i Franciaország vezérére. Párizs aktuális szenzációja a tanácsadó gyűlés szavazása, ame­lyen egyhangúlag elfogadták azt az elvet, hogy a kormány felelős az alkotmányozó nemzetgyűlés­nek. Egy másik szavazás 184 sza­vazattal 45 ellenében a szuverén alkotmányozó nemzetgyűlés mel­lett foglalt állást. Ezzel a két sza­vazással a tanácsadó gyűlés el­vetette de Gaulle javaslatait a népszavazásról, amely egy eset­leges diktatúra útját egyengette volna. A franciák tanultak a két Napóleon és a többi kis napó­leonok példájából és nem haj­landók a nemzeti szuverénitás- ról lemondani. Politikai körök­ben lehetségesnek tartják, hogy de Gaulle le fogja vonni a kö­vetkeztetéseket és lemond, mint ahogy azt a vitában bejelentette. Móricé Thorez, a francia kom­munista párt vezértitkára elisme­rőleg emlékezett meg de Gaulle- ról, hangsúlyozta azonbaü, hogy a kormány bírálatot érdemel, mert nem tudta megadni a nép­nek azt, amit a nép várt. Kérte, hogy hajtsák vegre az ellenál­lási tanács programját. A kom­munista párt nevében állást fog­lal a népszavazás gondolata el­len és az egykamarás, szuverén nemzetgyűlés mellett. Végül han­goztatta az egységes munkáspárt megalakításának szükségességét. Reakció ét famztaterror Görögországban Bukarest. (MTI) A görög kor­mány lemondásáról terjesztett hí­rek egyelőre alaptalanoknak bi­zonyultak. A kormányzónál tar­tott megbeszélések eredményekép az eddigi kormány egyelőre ha­talmon marad. Görögországban tehát tovább folyik a reakció és fasisztaterror. Legújabban betil­tották a szovjetfdmek bemuta­tását ugyanakkor, amikor a náci német filmek akadálytalan nal futnak a görög mozikban. A görög kommunista párt ve­zetője felhívást intézett a görög néphez, hogy minden erővel küzdjön egy népkormány meg- ülciAiídöú'bií. A jtfCníc^i kormány bábú a királypárti körök és ka­tonatiszti klikkek kezében. A ré- gens a reakciót támogatja és meg­akadályozza a népuralom ki­fejlődését. A kommunista párt minden erejével küzd, hogy olyan kormány kerüljön hatalomra, amely a nép akaratát fejezi ki. A két nagy amerikai szakszer­vezeti szövetség, a CIO és az AFI hivatalosan tiltakozott az ameri­kai külügyminisztérium útján a görögországi fasiszta rendőrterror ellen. Húszezer polgári áldozata van Budapest ostromának Budapest. (MTI) A Világosság írja: Budapest ostroma alatt húsz­ezer polgári egyén vesztette éle­tét. Á köztereken még mindig tízezer hullát kell exhumálni, ezt azonban csak ősszel és télen kez­dik meg. Elfogták Töreky Gézát, a Kúria volt elnökét A Szabadság írja: Töreky Gé- zát, a Kúria volt elnökét július 29-én, Sallay és Fürst halálra íté­lésének évfordulóján Kösslar mellett egy tanyán elfogták. Mint gazdasági cseléd működött. Je­lenleg az angol hatóságok kezén van. Kihallgatása érdekében a magyar igazságügyi hatóságok & Komtminbta Párté •élt este 7 árakor taggyűlést tart a Hagymaházban, melyre minden tagot meghívunk. A gyűlésen a tagsági igazolvány felmutatása kőtelező. A tárgy fontosságára való tekintettel kérjük a fagok feltétlen megjelenését. Vezetőség.

Next

/
Thumbnails
Contents