Makói Népujság, 1945. szeptember (1. évfolyam, 179-195. szám)

1945-09-01 / 179. szám

A vas- és textilipar részére nyers­anyagot kapunk a Szovjetúniétél Hivatalos jelentés és Gerö miniszter nyilatkozata a moszkvai tárgyalásokról (Budapest.) A szovjet-magyar ke­reskedelmi tárgyalásokról a követ­kező hivatalos közleményt adták ki: Ezévi augusztus 27-én Moszkvá­ban aláírták a Szovjetúnió és Ma­gyarország közötti gazdasági együtt­működésről és kölcsönös árucseréről szóló egyezményt. A kölcsönös árucsere-egyezmény szovjet áruknak Magyarországra és magyar áruknak a Szovjetúnióba való szállításáról szól az 1945 szep­temberétől 1946 december 31-éig ter­jedő időszakra, körülbelül 30 millió dollár összértékben. Az egyezmény különböző áruk köl­csönös szállításán kívül rendelkezik szovjet gyapotnak magyarországi üzemekben fonallá és szövetté való feldolgozásáról is Szovjetunió szá­mára. Az egyezményt szovjet részről A. I. Mikojan, a Szovjetúnió külkeres­kedelmi népbiztosa, magyar részről pedig Gerő Ernő kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter és Bán An­tal iparügyi miniszter írták alá. A közlekedésügyi miniszter nyilatkozata a szerződésről Gerő miniszter, a Moszkvából haza­tért delegáció vezetője a kereskedel­mi minisztériumban fogadta a Szabad Nép munkatársát és nyilatkozott a magyar delegáció nagyjelentőségű moszkvai tárgyalásairól. — A delegáció munkája Moszkvá­ban igen nagy eredménnyel járt — kezdte nyilatkozatát a kereskedelmi miniszter. — Mindenekelőtt figye­lembe kell venni azt, hogy a fegyver- szünet megkötése után ez volt az első alkalom, amikor Moszkvába hivata­los magyar küdöttség utazott. A kül­döttséget Moszkvában úgy fogadták, mint ahogy teljesen független, szuve­rén, önálló ország képviselőit szok­ták. — A küldöttség munkájának ered­ményeképpen megkötöttük az egyez­ményt a gazdasági együttműködés­ről és az árucsere-forgalomról. Az árucsere-forgalmi egyezmény biztosítja a magyar vasipar ré­szére azokat a fontos fémötvöze­teket, amelyek nélkül a vasipar nem dolgozhat. Rendkívül nagy segítséget jelent a magyar mezőgazdaságnak, hogy műtrágyaszükségletünk igen je­lentékeny részét most már fedez­ni tudjuk. Az egyezmény értelmében traktoro­kat és gépkocsikat kapunk. — Talán még ezeknél is fontosabb azonban, hogy teljes mértékben foglal1 koztatni tudjuk a magyar textilipart és Magyarország belső szükséglete számára igen jelentékeny mennyisé­gű textiláru áll rendelkezésre. A szállítások azonnal megkezdőd­nek és így a megállapodás ko­moly eredményei már néhány hó­napon belül érezhetők is lesznek a legszélesebb rétegekben. — Ezeken az egyezményeken kívül még egy postai egyezményt is elő­készítettünk Moszkvában. Ez annyit jelent, hogy Magyarország és a Szovjetúnió között a postai, távíró- és távbeszélőforgalom megnyühat. Ez természetesen nemcsak Magyaror­szágról a Szovjetúnió felé és a Szov- jetúnióból Magyarországra irányuló forgalom felvételét jelenti, hanem az átmenő forgalmat is. Szóval az egyez­mény értelmében Magyarországról a világ minden országába lehet majd levelet írni és táviratozni. — A delegáció Moszkvában és Le- ningrádban megismerkedett a szovjet élettel, a szovjet iparral, a szovjet művészettel és kultúrával. Mindenütt a legnagyobb előzé­kenységgel találkoztunk és nem volt olyan kérése a delegációnak, amelyet azonnal ne teljesítettek volna. A magyar küldöttség meglátogatott néhány hatalmas és modem üzemet, többek között a moszkvai Sztálin- *.utógyárat. — A tárgyalások kitűnő légkör­ben, a legteljesebb kölcsönös meg­értés jegyében folytak le és lerakták alapjait a tartós és szoros gazdasági és kereskedelmi együttműködésnek Magyarország és a Szovjetúnió kö­zött. Magyar-román árucsere­forgalmi egyezményt írtak alá Budapest. (MTI). A Magyaror­szág és a Szovjetunió között meg­kötött árúcsereforgalmi egyez­mény aláírása után a bukaresti rádió nyilvánosságra hozta, hogy Magyarország és Románia között is árucsereforgalmi megállapodás jött létre. Ezzel kapcsolatosan illetékes helyről közük, hogy Bu­karestben magyar küldöttség tár­gyalt az árucsere megállapodás­ról. Az egyezmény Magyarország részére sok fontos nyersanyag szállítását biztosítja. Ezek a szál­lítások az ősz végéig teljes só­mennyiségünket fedezik. Ezen­kívül Románia nagymennyiségű üveget, fát és olajat szállít ré­szünkre. Magyar részről gyógy­szereket, ktnderzsineget, faipari berendezéseket és alumíniumot száliítanak Romániának. Az egyez­ményt 1945. végéig kötötték meg. Egyelőre csak a törvényhatósági választá­sokra vonatkozik a közös lista A Szociáldemokrata Párt a kö­vetkező hivatalos nyilatkozatot tette: A Szociáldemokrata Párt Vezető­sége, — miután a Szociáldemokrata Párt és a Magyar Kommunista Párt politikai bizottsága kétízben tartott együttes ülésén megvitatta mindazo­kat az időszerű problémákat, ame­lyek a két párt között felmerültek — a nagybudapesti községi válasz­——OWBB> ♦ tásokra vonatkozólag úgy döntött, hogy a választásokon közös listával vesz részt. Ez a határozat azonban nem vonatkozik a Szociáldemokrata Pártnak a nemzetgyűlési választá­sok során követendő magatartására. Ebben az ügyben annakidején a Szociáldemokrata j Párt Vezetősége és Pártválasztmánya együttesen fog­lal majd állást. A külpolitika hírei London. (MTI). A londoni rádió szerint az Erdélyi Magyar Szö­vetség és a román kormány kö­zött megegyezés jött létre, hogy a következő csoportokba tartozó magyarokat nem telepítik ki Ro­mániából: tanítókat, olyan szak­munkásokat, akik legalább egy évig dolgoztak a mostani állá­sukban, továbbá azokat, akik még 1944 augusztús 30. óta költöztek egyik megyéből a másikba, de nem -a trianoni határon túlról jöttek be Romániába. Prága. (MTI). A prágai rádió közlése szerint a következő na­pokban csehszlovák és jugoszláv szakértők találkoznak Prágában egy árucsere és fizetési egyez­mény kidolgozása végett. Bukarest. (MTI). Washingtonból származó jelentések szerint Csiangkaisek tábornok felesége rövidesen elhagyja az Egyesült Államokat és visszatér Kínába. Elutazása előtt Truman elnökkel rövid megbeszélést folytatott, az­után felkereste Marshall táborno­kot, akivel több mint 2 óra hosz- szat tárgyalt Csiangkaisek fele­sége, aki több mint egy évet töl­tői az Egyesült Államokban. Moszkva. (MTI). Az Izvesztija foglalkozik Bevin angol külügy­miniszter alzóházi beszédével, és többek között ezt írja: — A magyar, román és bolgár kormány életképes. Ez nemcsak a reakció ellen kifejtett harcaiból állapítható meg, hanem abból az újjáépítési munkából is, amely mind a három államban teljes erővel folyik. Ezek a kormányok a nép akaratát megvalósítják és mögöttük kétségkívül a nemzet többsége áll. Washington. (MTI). Truman elnök bejelentette, hogy az Egye­sült Államok kormánya egy ideig­lenes tervet készít elő azzal a céllal, hogy a bérlet és kölcsön törvény intézményé helyett Ang­liának és a többi európai álla­moknak élelmiszerszállítmányok­kal legyen segítségére. Az elnök személyesen is dolgozik ezen a terven. Truman bízik abban, hogy Halifax és Keynes megérkezik Angliába. Ezzel az ideiglenes tervvel áthidalják azt a szakadé­kot, amely a kölcsön és bérlet törvény megszüntetésével állott elő. Egyidejűleg pedig Pratton Woods által kidolgozott nemzet­közi banktervezetet is igyekez­nek megvalósítani. Párizs. (MTI). De Gaulle tábor­nagy csütörtökön délelőtt repülő­gépen visszaérkezett Párizsba. A repülőtérről közvetlenül a hiva­talába ment. Newyorkban a háború előtti idők óta elsőízben nagy munka­nélküli-tüntetést rendeztek. Kö­rülbelül 50 ezer munkás vett részt ebben a tüntetésben. A tün­tetés résztvevői több hadiipari üzem bezárása által váltak mun­kanélkülivé. A háború befejezés© óta már két millió munkást bo­csátottak el az Egyesült Államok­ban. A válságért elsősorban az a réteg felelős, amely a szabad­verseny mellett foglalt állást. London. (MTI). Japán megszál­lása csütörtökön reggel megkez­dődött. A szövetséges csapatuk egyidejűleg tengeri és légi ú‘on szálltak partra. Korán reggel a légi úton szállított 11. hadosztály első egységei leszálltak a Tokió melletti repülőtérre. Innen gya­log indultak a császári palota felé, ahol Mac Arthur tábornok felütötte főhadiszállását. Közvet­len ezután megjelent egy óriási hajóhad az öbölben és megkezdte a partraszállást Tokiótól északra. A partraszállás a legnagyobb rendben bonyolódott let egyetlen egy lövés sem történt. Szövetsé­ges csapatok megszállták a tokiói rádiót is, amely egyenlőre kizá­rólag a szövetséges hatalmak mű­sorát sugározza. Tirana. (MTI). Az albán hírszol­gálat jelentése szerint az ideig­lenes albán nemzetgyűlés meg­szavazta a földreform törvényt. A makói Kommunista Pártsxorvozot felhívja a párt tagjait, hogy ma, sxombaton esto tó! 8 órakor taggyűlés less a Munkásotthon (volt Kaszinó) emeleti termében. A megjelenés kötelező. A tagsági könyvet mindenki hozza magával. — VEZETŐSÉG. NEMZETI BIZOTTSÁG LAPJA I. ÉVFOLYAM, 179. SZÁM. Ára 3 pangó 1945 SZEPTEMBER 1, SZOMBAT. )

Next

/
Thumbnails
Contents