Makói Népujság, 1946. január (2. évfolyam, 2-25. szám)

1946-01-03 / 2. szám

II. ÉVFOLYAM, 2. p(. Ár* 900 pmgő im JANUÁR 3, CSÜTÖRTÖK. *££!/** A DEMOKRATIKUS NEMZETI BIZOTTSÁG LAPJA Gerő miniszter temesvári közlekedésügyi megbeszélései Budapest. (MTI) December 29- én Temesvárott Gerő Ernő köz­lekedésügyi miniszier és Dey ro­mán közlekedésügyi miniszter a vasúti közlekedéssel kapcsolatos gyakorlati kérdéseket beszélték meg és minden felmerült kér­désben megegyezésre Jutottak. A megbeszélések rendkívül szívé­lyes légkörben folytak le. Egyes szakkérdések rendezése végett Január 4-én Aradon szakértői ér­tekezlet ül össze. Öt nappal meghosszabbiietták a pénzbélyegzást Budapest. (MTI) A kormány a bankjegyek lebélyegzéséi 5 nap­pal meghosszabbította. Ez azt je­lenti, hogy a lebéiyegzetlen bank­jegyeket január 5 ig lehet fize­tési eszközül használni, mig ja­nuár 5-től 12-ig már csak a bank­jegyek lebélyegzésére szolgáló bélyegek vásárlására lehet fel­használni. Január 12-e után a lebéiyegzetlen bankjegyek érvé­nyüket vesztik. Sda gyararszág megsegítése — f a párisi rádidb«tn Párig. (MTI) A pórisi rádió ma­gyar adásában, a franciaországi magyar függetlenségi mozgalom titkára, kéréssel fordult a külföl­dön élő magyarsághoz,azó-hazai magyarság megsegítése érdeké­ben. Megindul a levél és távlréfergalem Bulgáriával és Jugoszláviával Budapest. (MTI) A posta ve­zérigazgatósága közli, hogy Ma­gyarország és Bulgária között január 1-én megindul a levél­postai küldemények forgalma. E küldemények ezentúl a rendes levélpostai díjszabás mellett fel­adhatók ajánlottan is. A táviróforgalom ugyancsak megingul Jugoszláviával is, ál­lami táviratok, közönséges és különleges táviratok ÉLT távirat leveíek és hirlaptáviratok küld­hetők. A táviratok közérthető magyar, angol, francia, horvát és orosz nyelven szerkeszthetők. Bankjegyforgalom Budapest. (MTI) A bankjegy- forgalom a Nemzeti Bank őecem bér 15 ikivel szemben 173.861.2 millió pengővel szemben 437.027.3 millió pengőre emelkedett. Bár a bankjegyforgalom még a bank­jegyek lebélyegzéséről szóló ren delet megjelenése, illetőleg a for­galomban lévő ezer, tízezer és százezer pengős címletek 75 szá­zalékával csökkent. Számadás szerűen ez a Magyar Nemzeti Bank jelentéseiben csak oly mér­tékben jelentkezik, amilyen mér­tékben a béiyegjegyek forga­lomba hozatalával megbízott szer­vek a bankkal elszámolnak. Még e héten előkészítik a magyar békeszerződés vázlatát A három külügyminiszter legközelebb Washingtonban találkozik Fővárost építenek az Egyesült Nemzeteknek Lengyelország felveszi a diplomáciai kapcsolatot Magyarországgal London. (MTI) Az angol rádió jelenti, hogy a három nagyhata­lom külügyminisztereinek moszk­vai megállapodása értelmében a külügyminiszterek helyettesei még ezen a héten előkészítik a Romániával, Bulgáriával, Magyar- országgal és Finnországgal kg- tendő békeszerződések vázlatát. Washington. (MTI) Byrnes kül­ügyminiszter szó mbaton Moszk­vából hazaérkezett Washingtonba és megelégedéssel nyilatkozott a moszkvai tárgyalások eredmé­nyeiről. Washington. (MTI) Az Egye­sült Államok külügyi hivatala ré­széről közölték, hogy a három nagyhatalom külügyminisztere a legközelebbi értekezletet Wa­shingtonba tartja. Lengyelország felveszi a dip­lomáciai kapcsolatot Magyar- országgal Varsó. (MTI) A varsói rádió közli, hogy a lengyel külügy­miniszter értesítette a magyar külügyminisztériumot, hogy fel kívánja venni a diplomáciai kap­csolatot Magyarországgal. Fővárost építenek az Egyesüli Nemzeteknek Washington. (MTI) A Reuter- iroda jelentése szerint az Egye­sült Nemzetek szakértői megvi­tatták azt a tervet, hogy sok mii ii lió dolláros költséggel az Egye- i sült Nemzetek számára fővárost | építsenek. A főváros helyéről az j Egyesült Nemzetek közgyűlése j döntene. Előtérbe kerüli az a a gondolat is, hogy a Jlyde park- | bán, a Roosevelt család ottho- , nában. Newyorktól mintegy 100 l kilométerre nemzetközi béke- | várost építsenek. A tűrök külügyminiszter Londonba utazik Isztambul. (MTI) A török kül- : ügyminiszter a jövő héten Lon­donba utazik, hogy a szövetséges politikai vezetőkkel megbeszélő- f seket folytasson a Szovjet terü- - leti igényeiről és a Dardanellák s kérdéséről. * Megtalálták Hitler végrende­letéi London. (MTI) A Reuter-iroda az amerikai 5. hadsereg parancs­nokának közlése alapján a kö­vetkezőket jelenti Hitler végren­deletéről : I — Hitler négy különálló ok­mányból lévő végrendeletét Mün­chen közelében találták meg, amely 1945 április 29-én kelt. Megtalálták Hitler és Braun Éva eredeti házassági levelét is, ame­lyen tanúként Boórman és Göb- bels szerepelnek. Az óriási vég­rendeleten kívül az iratok között van Hitler magán végrendelete Elfogadta a minisztertanács a lakás- és Uzletbéradó rendeletet Budapest. (MTI) A kormány tagjai szombaton délelőtt Rákosi Mátyás miniszterelnökhelyettes elnökletével minisztertanácsot tartottak. A belügyminiszter javaslatot nyújtott be a közbiztonsági szer­vezet tagjai által elkövetett szö­kés megtorlása tárgyában. Eszerint bűntettet követ el és 3 évig-tér jedhető börtönnel büntetendő az a közbiztonsági szervezet körébe szolgálatra kötelezett személy, aki szolgálati beosztását önké­nyesen elhagyja, vagy attól Ön­kényesen távol marad. A pénzügyminiszter előterjesz­tésére elfogadta a minisztert nács a hadifogságból, deportálásból ha­zatért iparosok iparuk folytatá­sához szükséges munkaeszközök­kel való ellátásáról sz^ló javas­latot, továbbá a leltározásról szóló javaslatot. Tárgyalta a minisztertanács a lakás- és üzletbér adóról szóló rendeletet, amely szerint a la­kások és üzletek tényleges hasz­nálói adót kötelesek fizetni. A lakásadó kulcsát az alacsonyabb bérű lakások és üzlethelyiségek után a havi házbér kétszázszoro­sában, illetőleg 5U0 szorosában állapította meg. Kétszázszoros, ha a havi ház­bér 80 peng ig terjed, 300 szoros, ha a havi Mzbér 80—120, 400 szoros, ha a havi házbér 120— 180, 500 szoros, ha a havi házbér 180 pengőt meghaladja. Ha egyszobás iakásban két sze­mélynél többen laknak, minden egyes személy után 20 százalék­kal csökken az adó. Az üzlethelyiségek 500 szoros adót kötelesek fizetni, ha az üz- | lethelyiség bére 100 pengőn fe i lűl van. is, amelyben vagyonáról rendel­kezik. A végrendelet így kezdő­dik : — Azt akarom, hogy Braun Éva, aki felségem lett, éppúgy' osztozzék sorsomban és azon a helyen hamvasszák el, ahol né­pem szolgálatában végzett tizen­két évem nagyrészét töltöttem. Feleségem és én a halált válasz­tottuk, hogy elkerüljük azt a megaláztatást, amely megadásra és lemondásra kényszerít. Az okmányok tartamának egy- rószét a további nyomozásig ti­tokban tartják. A végrendelet egyébként kitér a háborúért való felelősség kérdésére is. Hitler a háborúért való felelősséget Ang­liára és a nemzetközi zsidóságra igyekszik hárítani. . .... — Nem igaz —■ mondja a vég­rendelet — hogy Németország 1939-ben akarta volna a hábo­rúi. A háborút azok a nemzet­közi politikusok robbantották ki, akis vagy zsidóeredetűek, vagy pedig zsidó érdekeket szolgáltak. A továbbiakban azt a meggyő­ződését fejezi ki Hitler, hogy a gyilkos háború igazi bűnösé a zsidóság. — A megtalált okmányok fel­becsülhetetlen értékűek, — mond­ja a jelentés — mert a nácik bu­kásának utolsó napjaira fényt vetnek. A városokban a fényűzési cé­lokat szolgáló üzlethelyiségek után még 50 százalékos pótadó fizetendő. Bán Antal iparügyi miniszter előterjesztésére elfogadták az Or­szágos Iparoktatási Tanács szer­vezetérői szóló javaslatot, vala­mint a népruházati akció lebo­nyolítására 25 milliárd pengő hiteit szavaztak meg. Az igazságügymiuiszter előter­jesztette a rögtönbíráskodás ki- terjesztéséről szóló rendelet ki­hirdetésének elrendeléséről szóló javaslatot. A rendelet szerint ki­terjesztik a rögtönbíróskodást mind a polgári.és mind a kato­naság körében az ország egész területére, a vasúti rablások tet­teseire. Az igazságügynániszter előterjesztésére elfogadta a mi­nisztertanács azt a rendelkezést, miszerint a vasúti rablások or­gazdáit is halállal sújtják. Elfogadta a minisztertanács az igazságtigyminiszternek a • nyu­gatra távozott és onnan vissza­tért személyek igazolása tárgyá­ban benyújtott javaslatát, amely-

Next

/
Thumbnails
Contents