Makói Népujság, 1946. január (2. évfolyam, 2-25. szám)

1946-01-03 / 2. szám

nek értelmében ezeknek a sze­mélyeknek részére külön igazoló bizottságot létesítenek. Ezután folyó ügyek kerültek szőnyegre, majd a minisztertanács végétért. MAiLűl N.fcPjLiJtS.Aji Nagymennyiségű sé, tarhonya és bér került elő az összeírások során tfllHIH — MI VAN MA? 1946 január 3, csütörtök. Róm. kát.: Genovéva. Prot.: Benjámin. — Syőgytzertilri szolgalat. Ezen a héten az éjszakai gyógyszertéri szolgálatot az Aradi utcai gyógy­szertár látja el. — Király Józsefire, akinek férje angol fogságban van, jelentkez­zen kiadóhivatalunkban, ahol le­vele van. — Anyakönyvi hirek. Házasságra jelentkeztek: Gyurkovics Sándor Bene Máriával, Tóth Kása György Böjti Máriával, Pintér Sándor Ju­hász Ilonával, Újhelyi Antal Csindó Margittal, Kenéz József Balázs Máriával, Farkas János Cseh Margittal, Kiss Gábor B. Szűcs Erzsébettel, Vasa Sámuel Görbe Annával. Született: Zsikai István és Bálint Etelkának: Ilona, Csávás György és Börcsök Etel­kának: Magdolna, Kiss Péter és Sípos Juliannának: Viktória, Rács Sándor és Vékony Katalin­nak : Katalin nevű gyermeke. El­haltak: özv. Kristóf Antalné Mi­hály Anna (Hajnal-u. 1.) 76 éves, özv. Kiss Gyulúné Moldovónyi Margit (Liget u. 14-b.) 77 éves, Pásztor Mihályné Vér Julianna (Ady Endre u. 20.) 67 éves, Joó Józsek (Bethlee u. 17.) 62 éves korában. MAKÓI NÉPBANK folyósít ára vagy jelzálogfedezet mellett rőviá- lejáratú hiteleket. Telefon 64. Halálos szerencsétlenség áldozata lett egy amerikai tábornok Bécs. (MTI) Brand tábornokot, az ausztriai amerikai megszálló erők főparancsnokának helyette­sét Tirolban vadászat közben ha­lálos szenrencsétlenség érte. A Madisz Szilveszter estje Az év utolsó napjának méltó megünneplésére a Madisz ifjúga a SzIM mel nagy érdeklődéssel ki­sért tarka műsoros estet rende­zett, tánccal egybekötve. A zsú folásig megtelt terem érdeklődő közönsége elé rutinírozoít elő­adógárda lépett, amely méltán érdemelte ki a megnyilvánult óriási tetszést és elismerést. A Madisz ifjúsága nevében Re- gőczy István titkár szólott a kö­zönséghez rövid bevezetőben, ki­emelve, hogy az ifjúság ezekben a mondhatatlanul nehéz időkben is igyekezett eleget tenni a reá váró nagy feladatoknak és igye­kezett kiérdemelni azt a bizalmat, amit a közönség belébelyezett. A megnyitó után Jávor Ervin színházi rendező lépett a pódi­umra és konferálta a műsort, amely több * mint 30 számból állott. Zene és énekszámok sűrű egy­másutánban váltották egymást, a műsor második felében pedig a Madisz fiatalsága páros jelenetek előadásával szórakoztatta az ér­deklődőket. Szünetben Pálffy Jenő művészi tangóharmonika számok­kal igyekezett a közönség jó hangulatát fokozni. A tarka est végeztével meg kezdődött a tánc, amely hajnali fél 5 óráig tartott. A város közegei az elmúlt na­pokban az éíelmiszerkészletek összeírása alkalmával több helyen kisebb nagyobb mennyiségű rej­tett árut fedeztek fel. így többek között Krausz László Széchenyi- téri hagymakereskedő* lakásán 2 mázsa tarhonyára akadtak, ez azonban bevallása szerint nem az ő tulajdonát képezi. Ezenkí­vül áruraktárának felkutatásakor az egyik szekrényben jól eldugva mintegy 122 quadrát cipőfelső­résznek való anyagot találtak, ami mintegy 60 pár férfi félcipő elkészítéséhez is elegendő. A bőrre vonaíkozólag Krausz azt mondotta, hogy az nem az ő, ha­Maglódul a táviróforgalom Romániával Budapest. (MTI) A táviróíor- galom Romániával 1946 január elsején megnyílik. Állami táv­beszélés, szolgálati beszélgetések és közönséges magánbeszélgeté­sek is válthatók. A forgalomban az összes magyar és román táv­beszélőközpontok résztvesznek. Háromperces közönséges magán- beszélgetés díja 6.50 arany frank. & rendőrség felhívása a járdák tisztántartására Az utóbbi időben mindgyak rabban tapasztalható, hogy a ház- tulajdonosok egyáltalán nem for­dítanak gondot a járdák tisztán tartására. A rendőrség most la­punk útján a következőket közli a nagyközönséggel: — A rendőrség az elkövetkező időkben a legnagyobb szigorral fog eljárni azokkal a háztulajdo­nosokkal szemben, akik a gya­logjáró tisztántartását nem tart­ják fontosnak. Minden háztulaj­donosnak be keil látnia, hogy a járda tisztántartása elsőrendű köz­érdek, Tekintettel arra, hogy már a múítbaa több esetben figyel­meztető szóval fordult a rendőr ség a nagyközönséghez, — ami azonban sajnos csak a legcse­kélyebb eredménnyel járt. — Most elhatározta, hogy a városban több alkalommal razziát rendel el és a mulasztókkal szemben súlyos megtorlást alkalmaz. így az5 a háztulajdonost, aki egy esetben nem tesz eleget az említett köte­lezettségének 15 napig terjedhető fogházbüntetéssel sújtja, Különösen fontos érdek fűző­dik a Főtér és a főútvonalak gyalogjáróinak rendben tartásá­hoz, ahol naponta élénk forgalom bonyolódik le. Mozik müsorm: Park Maxim Csütörtökön, pénteken és szombaton fél 6 és fél 8, vasárnap 4, 6 és 8 órai kezdettel reprizben be­mutatjuk az egyik legkitűnőbb magyar vígjátékot: Kadettexerelem. Fő­szereplők: Hidvéghy Valéria, BenkŐ Gyula, Zsilley Margit, Rajnai Gábor, Pataki Jenő. Kiegészítő: Mafirtmosoly. Pénztárnyitás 4 órakor, vasárnap 10— 12-ig. Telefon: 275. Kor*tó Moxh Csütörtökön, pénte­ken és szombaton fél 6 és fél 8 órai kezdettel bemutatjuk a nagy idők óriás­filmjét, n Hét tenger érti étje c. amerikai filmet. Meg sóba nem volt ennyi izgalom egy filmben. Főszerep­ben: Erről Ftynn, Brenda Marsh. Jegy- elővétel délelőtt li—12-ig. Pénztárnyitás 1 órával az előadás kezdete előtt. | nem egy vásárhelyi cipészmester | tulajdona. | Ezen felül előkerült még a tit- * kos raktárból 624 pár fekete ci­pőfűző, 240 tucat gyöngyházgomb és 324 csomag cigarettapapír is. A város közegei az esetet je léntették a rendőrségnek, amely a szóbanforgó készleteket azon­nal lefoglalta és az ügyben meg­indította a nyomozást. Hasonló eset történt Paskesz Fülöp kereskedőnél is, akinek áruraktárában nem kevesebb, mint 10 métermázsa sót találtak, amit a rendőrség ugyancsak le­foglalt, hogy átadja a közeliá- íásnak. fi' ..... iirifii niimir ■— tw ... PÁRT HÍR EK Ssakuervaxeti, ftaMi és egyéb közlemények Felhívás. A Szociáldemokrata Párt kelemenhldi pártszervezetében csii törlő­kön este ti órai kezdettel előadást tart. Előadók: Molnár Iiona és K ö r m ő- czi István. Kérjük tagjaink minél na­gyobb számban való megjelenését. Ve­zetőség. Felhívja az összvezeiőség az ösz- szes szakmák vezetőit, hogy csütörtö­kön este 6 órai kezdettel összvezetőségi ülést tart munkabérügyben. Tisztelet­tel: a Vezetőség. Figyelem I Figyelem / Téneim kóla nyílik 1946 január hó 15-én a Munkásotthon emeleti nagy termében. Felkéri az összmunkások vezetősége azokat, akik részt akarnak venni, jelentkezzenek a Munkásotthon házgondnokánáí. A tanfolyam 8 hétig tart. Tánctanár: Hegedűs Károly. Tisz­telettel: Összmunká-mk Vezetősége­Felhívás Fel nívóm a központi járáshoz tartozó összes vadásztársaságok figyelmét, hogy a társaság tagjairól készítsenek kimutatást, mely magában foglalja a vadász nevét, születési évét és helyét, apja és anyja nevét, puskájának szá­mát és kaliberét é3 azt parancsnoksá­gomhoz jelen hirdetéstől számított 3 napon belül juttassa el. Akik ezen fel­hívásnak nem tesznek eleget, fegyver­tartási engedélyt nem kaphatnak. Makó, 1946 január 2, Sxűoe Imre rendorőrnagy, 5 politikai osztályvezető. Egy férfi fekete ruha eladó, vagy terményért elcserélhető Deák Ferenc utca 57. 11750 Mlndenealeényt vagy bejárónőt azonnaira keresek. Deák Ferene-u. 6. 4 Korareggelt órákra megbízható takarítónőt keresek azonnali belépésre. Lipták Istvánné, Szegedi-u. 7. 6 Főxnltudó mindenest azonnali belépéssel felveszek! természetben dí­jazom. Halász fodrász. 10 Bejáró takarítónőt felvesz azon­naira, félnapra a Szent István gyógy­szertár. 13 Négyhónmgoa sertért cserélek há­záért ea burgonyáért. Nagycsi!lag-utca 16/b. IS Egy mély gyermekkooal és egy pár 42 es bakancs eladó, líóka-u. 23. 19 2\Ues Standard dinamikus hang- szórós rádió és EBL 1 es Philips lámpa pénzért eladó. Cím a kiadóban. Uj nól téllkaüátot, 3 méter férfi- szövetet, 40-es cipőt adok hízott ser­tésért. Andrássy-utca 8. 42-os magmsaxárú férficipőt adok mézért vagy cukorért. „Szabad­ság" nyomda, délután 4—7 óra között. Mahó megyei város polgármesterétől ad. 27454—1945. Hirdetmény Az őszi apaálíatvizsgélatokat 1945 november hó 22 tői 26-ig tartotta meg az arra illetékes bizottság. A bizottság az apaállatokat az alábbi gazdáknál engedélyezte: Mének: Szilágyi Imre, Járandó 124/3. ifj. Borbás Sándor, Tanya 271. B. Szűcs János, Ugar 1/4. Sárkány Ferenc, Tanya 82. Kozma Sándor, Tanya 1025/2. Borka Imre, Tanya 118. Ifj. Márton Ferenc, Puszta 10. Somodi Imre, Tanya 70/2. Molnár Sándor, Tanya 416. Murvai István, Tanya 873. Varga György, Tanya 150. ifj. Lévai Péter, Tanya 629. Bencze Ferenc, Tanya 616. Kiss János, Tanya 226. Borka Imre, Tanya 401. Cseh Mihály, Tanya 660/1. Feje3 József, Tanya 540. Csávás György, Tanya 575. Molnár István, Ugar 71. özv. JeDeí Fereaené, Tanya 72/1. Vajda Ferenc, Járandó 104/2. Petró Mihály, Járandó 106/8. Bürgés János, Járandó 64/1. Igaz Ferenc, Járandó 56/2. Szemes János, Tanya 287. SIp03 Sándor, Tanya 726, Ács János, Liget-utca 47. Gruber István, Járandó 20/3. Takács Mihály, Ugar 32. Gazdag Péter, Meskó-utca 8. Cs. Varga János, Tanya 824. Kádár Imre, Arany János-utca 40. ifj. Börcsök Antal, Járandó 115/1. Csávás István, Ugar 74. Jőzó Imre, Járandó 37/2. Bálik János, Járandó 26. Kakulya Imre, Járandó 15/5. Nagy György István, Puszta 2/2. Siket Imre, Ugar 99/7. Köteles Sándor. Tanya 653. Bikák: ifj. Oláh János, Puszta 23. * Bíró János, Puszta 7i. Takács Ferenc, Puszta 73/2. Takács Benedek, Puszta 102. Nagy József, Ugar 41/5. Dics Imre, Kálvin-utca 38. Borbás Sándor, Tanya 271. Balogi Józsof, Tanya 66. Kiss Sándor, Tanya 224. Bartal János, Tanya 331. D. Nagy János, Tanya 604. Cseh Mihály, Tanya 660/1. Széli Imre, Tanya 423. Szirbik József, Tanya 459. Nagy József, Tanya 10. Nacsa István, Ugar 61/5. Böngyik János, Tanya 176. Erdei Ferenc, Ugar 89/2. Makói Tahénjárasi Birtokosság, Makó. Tamasi János, Tanya 164. Keneke Tamasi János, Tanya 150, Nagy József, Ugar 41/5. Engedi Mihály, -Tanya 629. Bartal János. Tanya 339. Cs. Kiss György, Tanya 274. Dávid Imre, Tanya 670. Széli István, Tanya 451. Czene Mihály, Tanya 593. Csávás István, Ugar 79/3. Raffai Sámuel, Járandó 44. Bürgés János, Járandó 64/1. Kocsis János, Almási-utca 85, Király Mihály, Kálvária-utca 35. Oláh János, Batthyány-utca 20. Kiss Imre, Jókai-utca 8. Kristóf Gyula, Búza-utca 2. Vér Antalné, Pilsudszki utca 56. Zsikai András, Szegfű utca 13. Jáksó Mihály, Klsfaiudy-utca 22. Nagy István, Gró! Páiífy-utca 15. Maricz ÉmiJ, Királyhegyesi-utca 24. Bartha Ferenc, Gróf Pálífy utca £9. Keoakebakok: Tóth Margit, Királyhegyesl-utca 12. Habi Pál, Búza-utca 16. Közlöm az érdekeltekkel, hogy 1946 január 1-től kezdve a fedeztetési jegye­ket az apaádattartó gazdák állítják ki és a törvényhatósági bikák után 60 kg, a városi kanok után 25 kg abrakta- karatány — mint fedeztetési díj — sze­désére jogosultak. Makó, 1945 december 31. 11815 KISS IMRE polgármes tér 1948 január 3. MAKÓI NÉPÚJSÁG a Demokratikus Nemzeti Bizottság lapja. Szerkesztőbizottság: Dr. Diósszilágyi Sámuel, Gubaosy Mihály, Kiss Imre, Lukács Pál, ifj. Stumpf György, Gy. Varga Sándor. Felelős szerkesztő: Koncsek László. Felelős kiadó: Demokratikus Nemzeti Bizottság. Makói „Szabadság" Nyomdaipari Kft. Makó, Szegedi-utca 1. sz. Felelős nyomdavezető: Halász Ferdinánd. B

Next

/
Thumbnails
Contents