Makói Népujság, 1946. március (2. évfolyam, 49-72. szám)

1946-03-01 / 49. szám

1946 MÁRCIUS 1, PÉNTEK ii. évfolyam, 49. szám Ára 20.000 pangd. i Á ) ygjjL^gegft^* pggay «e.|a»w> •»' ■ jbb ■; w- _ v-' " ■ : ■ • A UiiMOK:.-. 'FÁI NfcM/AW’i F. :.r>7-« S iV’rt>MHnKMDMBaMnMMMMMMaaanD0aaaMBBnsaBMBiM<MMRviaKnNMai9OBÍBnuKi t«b (<MRaawaHBMaamaanMMMM«MnMaHBrimenak«nM»aMMMaM^^ Csütörtökön reggel 9 érakor kivégezték imrédy lilét Négy fogházör lőtte agyon a homokzsákok elé állított Imrédyt Budapest. (MTI) Szerdán dél­után fogházőrök elővezették Im- rédy Bélát a törvényszék egyik tárgyalótermébe, ahol a követke­zőket közölték vele : — A NŐT útján az igazságügy­minisztertől a következő jelentés érkezett: A magyar köztársaság elnöke február 25-én megengedte, hogy a budapesti Népbíróság és a NŐT által háborús és népelle­nes bűntettek miatt halálra Ítélt Imrédy Bélával szemben az igaz­ságszolgáltatást akadálytalanul elvégezzék. Az ítéletet csütörtö­kön reggel 9 órakor hajtják végre. Imrédy Bélát ezután visszave­zették cellájába, amelyet siralom­házzá alakítottak át. Csütörtökön reggel a törvény­szék Markó. utcai fogházának ud­varán hajtották végre a halálos ítéletet. Az udvaron rendőri kor­don állott fel, majd 9 órakor megnyílt a fogház ajtaja és 12 fogházőr s egy lelkész kíséreté­ben elővezették a halálraítélt Im­rédy Bélát, akit a bíróság tagjai elé állítottak. A mély csendben Késmárky Ernő tanácsvezető szavai hang­zottak fel: • — A budapesti Népbíróság há­borús és népellenes bűntettekért Imrédy Bélát halálra ítélte és ezt az ítéletet a NŐT jogerőre emelte. A magyar köztársaság elnöke a kegyelmi kérvényt elutasította. Az elítéltet az ítélet végrehajtása céljából átadom az ügyészség­nek. Kéry Lajos nép ügyész ezután utasítást adott a kivégző osztag parancsnokának az ítélet végre­hajtására. Imrédy. Bélát a fogház fala mellé állított homokzsákok elé vitték, ahol az egyik fogházőr zsebkendővel bekötötte a szemét. Néhány lépésre négy fegyveres fogházőr állt Imrédy elé. Vezény­szó hangzott fel, majd négy lö­vés dördült el egyszerre. Imrédy azonnal összeesett. Orvosok siet­tek hozzá és rövid vizsgálat után jelentették a halál beálltát. Ezután a kivégző osztag pa­rancsnoka állt a bíróság elé és katonás hangon jelentette: — Az ítélet végrehajtatott. Fél 10 órakor a háborús főt*fi nős holttestét elszállították a fog­ház udvaráról. AMfaHMHi © npiyaiHathBlwélt mcfállaiiMásf Budapest. (MTI) A magyar­csehszlovák tárgyalások befeje­zése alkalmából az Országház épületében sajtófogadás volt, ame­lyen Gyöngyösi János külügy­miniszter a Magyar kormány ré széről a következő nyilatkozatot olvasta fel: — Az az egyezmény, amelyet a csehszlovák köztársaság és a magyar köztársaság meghatalma­zottal a mai napon aláírtak a két ország között felmerült problé máknak csupán részleges megöl dúsát tartalmazza. A lakosság­csere kérdését csehszlovák rész­ről vetették fel. A magyar kor­mány a tárgyalások elején han goztatta azt az elvi álláspontját, hogy a lakosságcserét nem tartja emberségesnek és a demokratikus ! elvekkel összhangban állónak, mégis, hogy a két szomszédnép jó viszonyának kialakulását elő­segítse, a magyar kormány a lakosságcserére vonatkozó egyez­ményt elfogadta, arra az esetre azonban, ha megegyezés nem volna elérhető, mindkét kormány fenntartja magának azt a jogot, hogy ezt a kérdést a békeérte­kezleten felvethesse. A végleges megoldásig a csehszlovák kor­mány szünetelteti a magyarok kiutasítását. A csehszlovákiai ma­gyar közalkalmazottakra vonat­kozóan a csehszlovák kormány a létminimum biztosítására szük­séges szociális segítséget nyújtja nekik. Megegyezés jött létre, hogy akik anélkül hagyták el Csehszlovákiát, hogy ingóságai­kat magukkal hozták volna, visz- szaíérheínek és a csehszlovák kormány kártérítést fizet nekik. A megegyezést törvénybeiktatás és megerősítés céljából a két kormány a parlament elé ter­jeszti. Clementis csehszlovák külügy­miniszter helyettes azt hangoztatta, hogy a lakosságcsere kérdését nem lehet a humanizmussal és a demokrácia eszméjével ellentét­ben állónak tekinteni. Fontos, hogy ezt a szerződést mindkét fél lojálisán hajtsa végre. Ha ezt a szerződést lojálisán hajtják végre, akkor nagy mértékben előmozdítja a két nép közele­dését. Clementis szavaira Gyöngyösi János felelt röviden Felölelték & postai díjszabást Budapest. (MTI) A posta vezér­igazgatóság közlése szerint már­cius l tői felemelték a postai díj­szabást. 20 grammos levél hely­ben 10.000, vidékre 20.000, kül­földre 80.000, levelezőlap hely­ben 8.000, vidékre 15 000, kül­földre 50.000, nyomtatvány 20 grammig 3.( 00, csomag 5 kgr-ig 50.000, 10 kgr-ig 80.000 pengő. A távirat szódíja 8 000 pengő. Helyi telefonbeszélgetés vidéken 8.000, távolsági beszélgetés 3 per­ces, díjövezetek szerint 48.000 pengőtől 240.000 pengőig. A rádió előfizetési díja egy hónapra 200 ezer pengő. A város és a megye pénzügyi egy önsúlya érdslséisesi továbbra is sze<ti& s ürfvlteii illetékei Előző számunkban — a városi j közgyűlésről írt beszámolónkban ; —• megírtuk, hogy a város kép- * viselőtestülete a belügyminiszter leirata alapján megszüntette a városból kivitt élelmiszerek után eddig szedett 10 százalékos ki­viteli illeték szedését. A város illetékes hivatala alig­hogy beszüntette e* irányú mőkö dését, amikor újabb intézkedés történt ez ügyben: az ugyanis, A A Jól szórakozni, kiííinőei* nmlalni a Park Moziba keli jönni. Szombat este 8 érakor. V hogy az illetékeket továbbra is szedni kell. Kiss János főispán ugyanis, hogy a város és a köz­ségek tisztviselőinek fizetésére fe­dezetet teremtsen, utasítást adott a város polgármesterének és a községek elöljáróságainak, hogy a kiviteli illetékeket továbbra is szedjék. A íőispápi engedély alapján a jövőben is 10 százalékos kiviteli illetéket kell fizetni az alábbi mennyiségű élelmicikkek után: 5 kg búzaliszt, 1 kg búzadara, í kg száraztészta, 10 kg kukorica­liszt, .10 kg kukorica,^3 kg köles, 1 kg fehéráru (szalonna és zsír), 3 kg sertéshús (nyers, füstölt, sonka, kolbász, hurka, disznósajt, belsőség), 2 kg növényi olaj. 2 kg hüvelyes (bab, lencse, borsó), 5 kg burgonya, 1 kg fokhagyma, 3 kg vöröshagyma, 10 kg dug- hagyraa, 5 kg mák, 5 kg méz, 1 kg cukor, 5 kg vegyes zöldség, 1 liba, 3 kacsa, 4 tyúk, 4 gyön­gyös, 2 pulyka, 40 drb tojás, va­lamint 3 kg tejtermék után. Egy személynek csak egyszer adható szállítási igazolvány, ame­lyen az összes súly nem halad­hatja meg a 20 kg ot. Érvényes iparigazolvánnyal rendelkező to­jás és baromfikereskedők kor­látlan mennyiségű tojás és ba­romfi szállítására kaphatnak en­gedélyt. Diákok részére az iga­zolt tartási költségre és ellátásra méltányos fejadag adható. Az itt felsorolt mennyiségekre a város szállítási osztálya (város­háza, I. em. 106. szoba) ad ki engedélyt. Az ezen felüli meny- nyiségekre a főispáni hivatal adja ki az engedélyt. Bvrses oein látja okát a bófcetárgyalások elhalasz­tásának Washington. (MTi) Byrnes ame­rikai külügyminiszter a legutóbbi sajtóéi tekezleten annak a rémé-, nyének adott kifejezést, hogy a békeértekezletet, amint azt ter­vezték, május elsején megkezdik Párisban. Semmiféle okát nem látja — állapította meg Byrnes külügyminiszter — annak, hogy a békeértekezletet elhalasszák. Ha azonban hosszabb elnapolásra kerülne sor, valószínűleg javas * latot tesz a három szövetséges hatalom, külügyminiszteri értekez­letének összehívására. Merényletet kíséreltek meg Dadi szentesi képviselő ellen Szentes. A Magyar Alföld c. szentesi lap közli, hogy Dadi Imre szentesi lakos, a Kommu­nista Párt nemzetgyűlési képvi­selője ellen az elmúlt napokban merényletet kíséreltek meg. Dadi este 11 óra tájban a párt­helyiségből igyekezett haza az Ady Endre utcán, amikor az utca túlsó oldaláról több lövést adtak le rá ismeretlen tettesek. A lö­vések közül kettő Dadi kalapját érte és lesöpörte a fejéről. A képviselő nyomban a földre ve­tette magát s a merénylők abban a hitben, hogy tervük sikerrel járt, vad iramban elmenekültek a sötét éjszakában. Dadi telefo­non jelentetíe az esetet a rend­őrségnek, amely nyomban szé­leskörű nyomozást indított a me­rénylet ügyében s reméli, hogy a üv y esoiiyel íolyíatott nyomo­zás rövidesen kézre is keríli az elvetemült merénylőket. — A legszebb női jelmez és a legcsúnyább férfi jelmez értékes, sőt finom díjat kap a MNDSz és Nemzeti Segély jelmezbálján.

Next

/
Thumbnails
Contents