Makói Népujság, 1946. június (2. évfolyam, 120-142. szám)

1946-06-01 / 120. szám

Megkezdődött & vasmegyei svábok kitelepítés© Szombathely. (MTI) A telepítési bizottság megkezdte a svábok eltá­volítását Vasmegyéből. Kőszeget és Kőszegfaivát már 448 személy hagy­ta el. Változások ax államtitkán karban Budapest. (MTI) A hivatalos lap közli, hogy Tüdy Zoltán köztársasági elnök, a miniszterelnök előterjeszté­sére Antos István pénzügyi, Szobek András közellátásügyi, Donáth Fe­renc földmívelésügvi, Nógrádi Sán­dor ipai’ügyi minisztériumi politikai államtitkárokat a legutóbbi kor­mány változtatsásal kapcsolatban beadott lemondását nem fogadja el és tisztségükben megerősítette őket. Kállay Gyula tájékoztatásügyi mi­nisztériumi államtitkárt, szolgálatai­nak elismerése mellett politikai ál­lamtitkári tiszte alól saját kérelmére felmentette. Kállay Gyula ezentúl a ■MKP sajtóosztályának vezetője lesz. Eey altábornagy távozik Budapestről Budapest. (MTI) Key altábornagy, a magyarországi amerikai katonai missz-'ó vezetője távozik állásából.. Az altábornagy pénteken délelőtt bú- csúlátogatást tett Nagy Ferenc mi­niszterelnöknél s egyúttal bemutatta utódját, George Weems tábornokot. A\z. úiburgoaya szállításához is engedély kell Budapest. (MTI) A közellátás- iigyi miniszter most megjelent rende­leté szerint az újburgonya szállításá­hoz éppenúgy kell engedély, mint az óturgonya szállításához. A most for­galomba kerülő újburgonya egészen június 30-ig nem. számít be a termelő 1946—47. évi beszolgáltatási kötele­zettségének teljesítéséhez. JföiMs elején 10 deka vajat k&pnt&k a 12 éven aluli gyer­mekek és betegek Ei<5zö számunkban már közöl­tük, hogy a város közellátási hi­vatala igyekszik minden lehető­séget megragadni arra, hogy zsír- vagy vajellátásban része­sítse az arra rászoruló ellá­tatlan lakosságot. Mint már kö zöltük is, június 6—fi—8-án az új zsír jegy 3-as számú kocká­jára 10 dekagram zsírt osztat ki a közellátási hivatal. Most ettől függetlenül június elején a zsírjegyek 4-es számú kocka jára a 12 éven aluli gyermekek és a hatósági orvosi bizonyít­vánnyal igazolt betegek részére fejenként 10 dekagram vajat 'Oszlanak ki. A 4-es számú zsír­jegy átírását szombat reggeltől kezdve a városháza első emele­tén a, 123. számú szobában esz­közük. A vajat a tulipánutcai tej­központban utalják ki. Ceuin,, francia miniszterelnök jókívánságait küldi a magyar népnek Rtes igazságügy miniszter távirata — 'A Szovjet tilta­kozása Távolkeíoton Párizs. (MTI) Gouin elnök csü­törtökön együtesen kihallgatáson fo­gadta az átútazóban lévő Ries István dr-t és Auer Pál dr párizsi magyar követet. Ries István a magyar kormány üd­vözletét adta át Franciaország elnö­kének, aki felkérte, hogy tolmácsolja a magyar kormány­nak és a magyar népnek a fran­cia nemzet irányukban érzett őszinte rokonszenvét és jókíván­ságait. Auer Pál követ ezután bizonyos magyar problémákat ismertetett. A kihallgatás a legszívélyesebb hangu­latban folyt le. Washington. (MTI) Szovjetorosz- oroszország tiltakozást jelentett be a távolkeleti bizottságnál a japán császárral szemben alkalmazott eny­he bánásmód miatt. Nevjyork. (MTI) Byrnes, amerikai külügyminiszter a kongresszus kül­ügyi bizottságában hangsúlyozta, hogy szeretné mindenütt elfogadtat­ni az általános fegyverkezés korfáto- z&sa/t. — Az embereket mentesíteni kell attól a tehertételtől és féle­lemtől, amelyet a szükségtelenül nagy fegyverkezés és nagy had­seregek jelentenek a világ népei számára. Eddig még ezen a vonalon nem folytak nemzetközi tanácskozások, azonban az Egyesült Államok kor­mányának szándékában áll ezt az összeköttetést felvenni és az elsőren­dű lépéseket megtenni. Budapest. (MTI) Sviridov altábor­nagy, Edgecombe tábornok kérdésé­re értesítette Nagy Ferenc minisz­terelnököt, hogy az angol katonai pa­rancsnokság Németországból a kö­zeljövőben 19.000 magyar hadifog­lyot és 8000 magyar deportáltat szál­lít haza. Sviridov altábornagy arra kérte a miniszterelnököt, hogy ebben az ügy­ben tegye meg a szükséges intézkedé­seket és közölje vele, hogy a szovjet bét óságoktól a magyar hatóságok hol veszik át a hazatérő hadifoglyo­kat és deportáltak. Pécs. (MTI) Az amerikai katonai bíróság Salzburgban folytatta az amerikai repülők meggyilkolásával vádolt magyar tisztek és katonák bönperének tárgyalását. Megállapí­tó, iák. hogy Károlyi gróf az ejtőer­nyővel leugrott . W iM..erikát pilóta közül hármai Inótára, a J/-es S.S. páncéloshad­tcsi főhadiszállására, vitt, ahol ezeket meggyilkolták. A magyar vádlottak általában az­zal védekeznek, hogy felsőbb pa­rancsró • végezték ki az amerikai re­pülőket és ha megtagadták volna a parancs teljesítését., hadbíróság elé állították volna őket. sál kapcsolatos intézkedések terveze­tét rövidesen benyújtja a kormány­nak, illetve a Gazdasági Főtanács­nak. Budapest. (MTI) A szilárd gazda­sági élet megvalósítása felé első elő­feltételként szerepel az új állami költségvetés összeállítása. Ez a mun­ka már be is fejeződött. Mindegyik illetékes miniszter előkészítette forintos pénzügyi előirányzatát és a pénzügymi­niszter elé terjesztette, aki a pénzügyminisztériumban letár- . gyalja. A pénzügyminisztériumban az ösz- szeegyeztetésre kerül a sor. Lényegé­ben a magyar köztársaság első forin­ton alapuló költségvetése elkészült. A költségvetés egyelőre negyedévre szól. Ezen belül egyhónapos költség- vetés készül augusztus hónapra. Az új költségvetést az 1938-as, utolsó békeév költségvetési adatai­nak figyelembevételével állították össze. Az előirányzásokat általában nagy körültekintés és óvatosság jel­lemzi. Előreláthatólag az egyes téte­leket az 1938-as tételekhez viszonyít­va 20 százalékkal csökkentik . A villamos energia-telepek államosítását tárgyalta a minisztertanács A nyugdíj kérdés szabályozása és a íormolésl tanács kérdéso a kormány olőtt Budapest. (MTI) A kormány tag­jai Nagy Ferenc miniszterenök el­nökletével pénteken délelőtt 11 óra­kor megtartották rendes heti minisz­tertanácsukat. A minisztertanács elfogadta az igazságügyminiszter rendeletterve­zetét, amely szerint a rögtönítélő bíráskodást kiter­jesztik a gyújtogatás bűncselek­ményére. Tárgyalta a minisztertanács a nyugdíjkérdés szabályozását. ennek tárgyalását a jövőheti minisz­tertanácson folytatják. A kérdés azonban előzőleg a Gazdasági Főta­nács elé kerül. A minisztertanács hozzájárult, hogy az iparügyi miniszter törvényjavas­latot terjeszt a nemzetgyűlés elé a vülamosmüvek energiatelepei­nek és egyes más' vagyontár­gyainak állami tulajdonbavétele tárgyában. Ugyancsak hozzájárult a miniszter­< tanács i a termelési tanács és a termelési bízót ság szervezéséhez A minisztertanács ezután folyó ügyeket tárgyalt és délután 2 órakor ért véget. Tárcaközi bizottság alakult a szanálás előmozdítására Budapest. (MTI) Tárcaközi bizott­ság ala,kult a szanálás előmozdításá­ra. A bizottság feladata a stabilizá­cióig szükséges átmeneti kormány­intézkedések előkészítése. A tárcaközi bizottságon belül kü­lönféle szakbizottságok alakultak. A valuta, hitel és külkereskedelmi kér­dések rendezésére és lebonyolításá­ra. A tárcaközi bizottság a szanálás­Hataimas tűz pusztított a Beák Ferenc-utcaí ortoűoz-tennploinbsff Pénteken este fél 10 óra tájban hatalmas, égnek törő zsarátnokeső világítóba be a Deák Ferenc-utcát és környékét. Az óriási fénycsóva nyo­mai az utca elején lévő orthodox templomhoz vezettek. Markovics Ármin negyed 10 óra- 7 kor, az esti istentisztelet végeztével I lezárta a temlomajtót és nyugovóra tért. Néhány perccel később fia az udvarra ment, figyelmes lett arra, hogy a templomban belül valami ég. Nyomban értesítették a tűzőrséget, amely tdljes apparátussal sietett a helyszínre és megkezdte a tűz oltá­sát. A templom tetőzete teljesen le­égett, úgyszintén a belső beren­dezés is teljes mértékben a pusz­tulás martalékává vált. Elégett tíz tóra, valamennyi pad, felbecsülhetetlen értékű kegyszerek és felszerelések. A tűz oka mindezi- deig ismeretlen. A rendőrség nyomo­zócsoportja kiszállt a helyszínre és hozálátott a nyomozás lefolytatásá­hoz, hogy a szokatlanul súlyos tűz­eset előidézéséért kit terhel a fele­lősség. Milyen jeggyel leltet utazni a kormányzati fut ár kocsin Budapest. (MTI) A Máv igazgató­sága közli, hogy a keleti pályaudvar­ról. 28-átóí kezdve a távolsági sze- mélyvcmatokkal közlekedő kormány­zati futárkocsikon való utazásnál -a íutárkocsi egész útvonalára esedékes menetdíj helyett csak a ténylegesen megtett út távolságára vonatkozó menetjegyeken felül valamennyi osz­tályra érvényes utazási igazolvány- és a közszolgálati alkalmazottak arc­képes igazolványa alapján váltott félárú elsőosztályú menetjeggyel is lehet utazni. A Magyar Kommunista Párt na, Június 1>én este 9 órai kezdettel m1< K * — — - __lu. Tagok megjelenése kötelező ! Tagsági taggyűlést tort @ n eigy ttiahazi&cin. kő Tagok megjelenése kötelező ! Tagsági könyvét mindenki hozza magával. Kom­munista pontosságot kér a 'Vezetőség. H------------ 7TTP-----— ' Jy i ügyészség ií, tv. l £, 120. Szöged. .4ira? miltíiié pamgié- 1946 június i. szombat. ^Ncpujsag A DEMOKRATIKUS NEMZETI BIZOTTSÁG LAPJA fp

Next

/
Thumbnails
Contents