Makói Népujság, 1946. szeptember (2. évfolyam, 194-217. szám)

1946-09-01 / 194. szám

:1 Ufóit NÉHJJ^.iG 1946 szeptember 1, A forint megliMta az ingatlanforgalmat is Szabó Sándor és neje megvette Nacsa Sándorné 2 hold bogárzó': földjét 1000 forintért, Bürgés Imre és neje Bálint Sándor és neje Oro-z- ián-utca 10. szánni házát 2500 fo­rintért, ifjú Németh Imre özv. Né­meth Imréné Sarkantyú-utca 2. szá­mú házának fele részét 750, Almási József és neje Boros János Kmetty- utea 39. számú házát 1520, Török Antal és neje Dobál Ferenc Szekftt- utca 47. száméi házát 12.000, Puskás Miklós és neje Szegvári János és »eje Temesvári-utca 18. számú házát 4000, Csorba Ferenc és neje Csorba Rozália 7 hold 1241 négyszögöl dali tanyaföldjének 2/16-01 részét 2000 Igaz György Kúsz János és társai 1 tehénjárását 620, Boros Mihály és neje Balogi József Eötvös-utca 14. számú házának fele részét 8000, Gál Sándor és neje özv. Szénás! Ferenc- né Kápolna-utca 35. szánni házát 3200, Imolva István és neje Lévai Péter Ju»th Gyula-utca 24. számú házát 6000, Kádár József Petrec Já­nos Bem-utc-a 30. számú házának 1/3-ad részét 200, Lé vei Pál és neie Imolya Istvánná Szikszai-utco 7. sz. házát 5000. Imolya István Ha Tóth Báqdor 2 h. 100 négyszögöl földeáki utmenti földjét 4000. Mészáros Esz­ter Kúsz János' 829 négyszögöl rá- kosi ugarját 1500 Hévézi István és neje Kiss János Klapka-ntca 11. sz. házát 3200. Farkas Mihály és neje Szebeni Lajos Kálvária-utca 70. sz. házát 12.000, Kelemen Imréné Far­ikas Mihály és neje Lendvay-u'e-t 27. számú házának fele részé’ 1500 fo­rint ért. SPORT Az MMTE Hődmezőritárűelyen: HMTE —MTI A szegei elsöosztály bajnoki rajt­ja szeptember 8-án kezdik s ez előtt Vásárhelyen játszik a csapat tájóko zódó mérkőzést a HMTE együttesé vei, amely a jövő vasárnap Makón már bajnoki mérkőzés keretében mé­ri össze erejét a Munkással. Az MTE vasárnap délután 3 óra­kor a városháza elöl indul autón s az alábbi játékosok szerelvénnyel együtt jelenjenek meg: Koczkás, Széli. Baróczi. Kránicz, Juhász, Csorba, Nacsa. Bandur, Túrán, Bár­dos, Nagy F. Pál, Beke, Lénárt, Wa- csa A. Kisorsolták az I s8 osztály isii fordulóját A DLASz intézőbizottsága csütör­tökön este kisorsolta az őszi idény bajnoki fordulóját, amely szeptem­ber 8-án kezdődik és december 8-án végződik. Szeptember 8. MMTE—H MTE. szeptember 15. SZAK—MTE, szep­tember 22. MMTE—Rákóczi, szep­tember 29. Rendőr Síé—-MTE- októ­ber 13. MTE—Postás, október 20. ÜTVE— MTE, október 27. MTE— SzATE, november 8. Toldi—MTE, november 10. MTE—UTC, novem­ber 17. DFC—MTE, november 24. MTE—Battonya, december 1. MTE —SzMTE. december- 8. Móra—MTE. A li-od osztály Maros-csoportja Szeptember 15. MVSE—Makói Barátság. Ószentiván— MTE, szep­tember 22. MTE—MVSE. M. Barát­ság—Kiszotnbor, szeptember 29. Kis zombor—MTE. Kübekháza—M. Ba­rátság. október 13. Mezőhegyes— MVSE, MMTE—M. Barátság, októ­ber 20. MVSE—Ószentiván, Kübek- háza— MMTE, október 27. MVSE— Kübekháza. Mezőhegyes— M, Barát­ság. november 8. Kiszombor IMVSE. M. Barátság—Ószentiván. Minden gyermek előtt nyitva éli a tudás kapuja M magyar áomokráoia áj iskolatípusa: mx általános Iskola agy, ősi ti a gimnázium, s polgári ám a népiskola alánjait Az Általános iskola, ez az áj is­kolatípus, a magyar demokrácia közoktatásügyi vívmánya. Hivatása, hogy a magyar nép. minden egyes tagját felemelje a szellemi és testi fejlettségnek az iskolai kötelezettség felső korhatáráig elérhető legmaga­sabb fokára. Az ország demokratikus átalaku­lása után megszűnt az elmúlt idők iskolapuli ti kajána k igazságta lansá­ga is. A ncp elnyerte a milveiödé- szabadságái s ezt a szalmdságo. az Általános Iskola bevez lés ■ jelenti, mely egyenlő tanulási lehető-eget nyújt minden "vermek számára. .\ 6—14 éves gyermekek nagy többié gének nevelése ezentúl ebben óz i— kólában történik, mely egyesíti ma­gában a gimnázium, a potgániskoUi és az elemi iskola mindéi) előnyé <’■- kiküszöböli minden hátrányuk a I. 1 DKGEN N YELV F.K. Z FNE... MDVÉB/jETSZEMLÉLET. Az Általános Iskola első négv osztályának tananyaga általába a megegyezik az elemi iskolák nlsó osztályaival. A felső osztályok tan­terve azonban már magasfokú nri­velödési anyagot ír elő. A legutóbbi kultuszminiszteri rendelet már uieg- állapííotia az Általános Iskola óra­tervét is. E szerint a növendékek a nyolc év alatt a hit- és erkölcstan, magyar nyelv és irodalom, történe lem. földrajz, természetrajz, fizika, vegytan, számtan, mértan, rajz. niii- vp-zmszemlélet, gazdasági gyakorla­tok. gyerarás. egy élő idegen nyel ., vagy latin nyelv, zene és mértani raj::, tantárgya it sa játíthat iák el, MiEGSZÜN IN AZ OSZTALYTAGOZÓI >.\S Az Általános Iskola felállítása sok anyagi és fizikai nehézségbe üt­közik- amit nem lehet máról holnap ra. leküzdeni. A teljes megvalósulás­hoz azonban nett, fér kétség. Elérjük majd. hogy a tanköteles korban lévő gyermeksereg egységes nevelésével megszűnik köznevelésünk e Idigi osztály tagozódása é- a nép "verme­kéi is megkaphatják azt a tanítási színvonalat, amit eddig esek a kivé­teles társadalmi é- anyagi viszonyok közi élő szülök gyermekei kaphattak meg. (-) minden h-öriihnények közölt fenn kell tartani „ kórházai — han­goztatta n gondnak, majd kér­dést intézel! a jeleidévé) főispán­hoz. hagy a vármegye tud-e va­lamilyen formában segíteni a * vármegyei közkórházon. MÉGIS VAN REMÉNY... Kiss János főispán kijelentette, hogy mint eddig, ezután is mindent elköve a kórház érdekében. Lehetséges. — mondotta —, hogy a Gazdasági Főtanácson ke­resztül nagyobb összegű rendkívüli segítséget kaphat a kórház. Állító­lag a miskolci közkórház ezen az úton .intőt készpénzsegítséghez. Hangoztatta, hogy a rendkívül pénzkiútalás megszerzésében légit a’ - hatosabb módon vármegyénk nem zetgy ölési képviselői működhetnek közre. Ezzel egyidejűleg azonban a kórháznak Is ki kell dolgozni.! egy költségvetési, amely a legmesszebb­menő takarékossági elvekei tartja szem előtt’. Hangoztatta azt is, hogy a vár­megye kötelessége volna a kór­ház fenntartása, de a vármegye még a hivatali pupirszükségletél fs vsak „ legnagyobb nehézségek .árán tudja biztosit ríni. Ezután Farkas Imre nemzetgyű­lési képviselő szólalt fel. képviselő­társai nevében is? vállalta a kórház részére való segítség megszerzését és annak a meggyőződésének adott ki­fejezést, hogy ha Miskolc kór-házá­nak sikerült rendkívüli állami támo gátashoz jutnia, akkor a o.aanádvár- me.gyej kórháztól sem tagadba tjük meg az illetékes kormányzati szer­vek. Farkas Imre ezután n jelenlévő munkássághoz fordult és kérte, al­ják elő álláspontjukat. Szombaton délután a esariádv'ár- megyei Szent István közkórház al­kalmazottai összegyűllek a gondno­ki irodában, hogy meghallgassák > kórház vezetőségének beszámolóját, melyei az elmúlt napokban Kies Já­nos főispán vezetett fel a népjóléti minisztériumba. A kórház dolgozói főorvosok, alorvosok, ápolónők, tisztviselők, szakácsnők, kertészek, fűtők, műtősök, napszámosok a fo­rint beköszöntése óta eddig mind­össze egy be‘i fizetésüket kapták meg, mivel a közkórház csekély jö­vedelme és a fenntartási kiadások horribilis volta miatt nem képes al­kalmazottainak fizetését folyósítani. KEVÉS A FORINT A MINISZTÉRIUMBAN IS A küldöttség — mint a kórház gondnoka beszámolt róla — az ille­tékes kormányzati szervek élőt; fel­tárta a makói vármegyei közkórház súly os helyzetéi és az elkerülhet el­len gazdasági összeomlás megakadá­lyozására azonnali anyagi segítsé­get kért. A népjóléti minisztérium, azonban közölte a küldöttséggel, hogy a kórházak céljaira fordítha­tó összegből csak annyit juttathat a makói kórháznak, amennyi a sze­mélyzet elmaradt fizetésének 60 szá­zalékát teszi ki. Kórházak rétfaira ugyanis mindössze 15 millió forint ke­rettel rendelkezik a népjóléti minisztérium. holott legalább 40 millió forint lenne a szükséges összeg. A 15 millió forintos keret annyi­ra. kevés, hogy országos viszonylat­ban a közkórházi ágyaknak csak egyharmad részét lehet, üzemben tar­tani. Az állami bevételek növekedé­sével feltétlenül javulni fog a köz- kórházak. állami támogatása is. ad­dig azonban A MUNKÁSOK GYERME­KEI ÉHEZNEK Az alkalmazottak felszólalói el­mondó! ták, hogy helyzetük már a tűrhetetlennél is rosszabb, mert otthon éhes gyerekek várják őket- akiknek nem tudnak kenye­ret. venni. Hu néhány napon be­lül nem kapják meg fizetésüket, kénytelenek lesznek más kenyér kereset után nézni. Ez -pedig a kórház működésének megszűné­sét jelenti. Kiss Imre polgármester válaszolt az alkalmazottak felszólalására, hangoztatva, hogy <-Xek a nehézségek eso-k átmeneti jellegűek, viszont egy elhamar­kodott lépés a kórház személy., zetétől a betegek életé! kockáz­tatná. A követelés jogos — mondotta. Kiss Imre polgármester — de a szakszervezet ne tegyen elhamarko­dni' lépést. Intézzen feliratot a nép­jóléti. núnisztériiinjhoz az elmaradt fizetések ügyében. Ez párosulva képviselőink köz ben jár iával ereszen i biztos, hogy eredményt hoz. Ezután gyakorlati indítványok hangzottak el melyeknek során többek között felmerüli a kórházi célra szolgáiéi szegény­ségi bizonyÜványok I.-in dósának • megszigorl ása. hogy ezáltal ís több bevételhez juthasson « kór­ház. Dl-, Páll Endre alispán megígérte az. intézkedést. Az egyik alkalmazott társadalmi gyiijé- megindításéit ve­tette. fel az egész, vármegyében. A kórház v javára szóló gyűjtőé, megindítását elfogadták. Hencz Aurél tanfelügyelő iskolai gyüjiöiveket köröztet maid. Befeje­zésül Szabó József a Magyar Kom- munis a Párt nevében szólott az ös­szegyűlt dolgozókhoz. Kitartásra és » munkára lelkesítette eket s lei lejtőt - te, hogy a munkabesziiiitoté-scl cs <k a demokrácia ellenségeinek használ­nak. A kórházi dolgozók ezután úgy határoztak, hogy szeptember 10-ig tovább folytatják munkájukat, bízva, abban, hogy addigra egyszer s min­denkorra rendeződik fizetésük folyó­sítása . Megérkezett Debrecenbe a romániai hadlfögolyszallitmány Debrecen. /MTI) Csütörtökön es­te megérkezett a debreceni pályaud­varra a Románia felöl várt 55 kocsi­ból álló hadi fogolyszerelvény, amely 979 magyar és 4—500 ősz rák hadi foglyot hozott magával. Hatalmat! mennyiségű anyag indnlt útnak Magyarország fele a 15 millió dolláros hitel keretében Párizs. (MTI) A 15 millió dollá­ros amerikai hitelkeret terhére pén­teken Brüsszelből nfnákindul Ma­gyarország felé 17 vagon gyógyáru, kötszer és orvosi felszerelés, 1 va­gon csokoládé. 5 vagon bronz és réz- í'útl. valamint vegyes műszaki cik­kek. Elindul Magyarország felé ezenkívül 26 vagonba berakva 52 da­rab 12 tonnás gépkocsi, valamint 2 vagon gépkoc-igurnmi és 16 vagon textiláru. Le Haviéban és Mavseil- lesben 250 vagon textiláru vár a ki­kötőben továbbszállításra. V szállí­tás valószínű eg 20 nap aatf bonyoló­dik le. Vasárnap délután 4 órakor a Ba­rátság SE edzést tart a MÁK pá­lyán. Figyelem! Bonaxo Mária gyors- és gépíró­____X* mAmioA haladók részére ha­lmitól áfában kezdője részére új irodai gyWrSIril sxédlráal, valamint ál landó helyesírási tanfolyam kezdődik Aradi-utca 12/a. szám alatt a_________ Ga zdasági összeomlás előtt áll a csanádvármegyei köz kórház A személyzet eddig mindössze egyheti forintfizetést kapott — Az alkalmazottak feliratot intéznek a kormányhoz — Egyetlen megoldás a rendkívüli államsegély és az állandó állami támogatás felemelése

Next

/
Thumbnails
Contents