Makói Népujság, 1946. december (2. évfolyam, 268-291. szám)

1946-12-01 / 268. szám

II. ÉVFOLYAM, 268. SZÁM Ára 40 filter 1946 DECEMBER 1, VASÁRNAP EMOKRATIKUS NEMZETI BIZOTTSÁG LAPJA A négy Isiiiügyniinisxter a dunai kérdésről és a remánisi slsjhérdéspil tárgyalt Megalakult a román kormány Newyork. (MTI) A négy kiilügy- ® miniszter megbaszélés; írnek napi rendjén pénteken két fontos kérdés, a dunai kérdés éa az Anglia és Ame- •íáka által a romániai kőolaj érde­keltségeiért követelt kártérítés kér­désére vonatkozó vita szerepelt. Molotov ezeket a kérdéseket a békeszerződés keretein kívül kívánta megoldani, a nyugati külügyminiszterek azonban eb­be nem hajlandók belemenni. A francia és brit vélemény szerint a Dunára . vonatkozó javaslatoknak a békeszerződés keretén belül kell1 megtörténnie. A kőolajjal kapcsola­tos brit kívánság az. hogy a külföl­di társaságok által termelt kőolaj eladási árát a világpiaci árak szab­ják meg. A kérdésben megegyezés nem jött létre. Az új román kormány Bukarest. (MTI) A román rádió jelentése szerint, a román demokrati­kus pártok tömbjének központi bi­zottsága egyhangúlag hozzájárult az új kormányalakításhoz, amely­ben a miniszterelnök Groza, mi- niszterelnöklielyettes és külügymi­niszter Tatarescu, belügyminiszter Georgescu, fgazságügymjtniszter Petraseanu. Az új kormány tagjai pénteken tették le az esküt Mihály király elé. ■ o Drákói HÓM iparigazolvány elvonására, az üzlet- helyiség igénybevételére és az íté­letnek a napilapokban való közzété­telére ítélte. Az ügyész súlyosbításért fellebbezett, a védő pedig semmiségi panasszal élt az ítélet ellen Pető Lajos ügyét is másodízben tár­gyalta szombaton délután a bíróság, amikor néhány tanút hallgattak ki az ügyben Pető a vád ellen azzá! védekezett, hogy ő „a forintvédés lelkes híve“, aki reklámárakkal dolgozik üzletében s tá­vol állott tőle az árdrágításnak még a gondolata is. Ő a gazdasági rendőrség ellenőrző közegének a kenyér egység­árát mondta be az említett 92 filléres ár­ban, nem pedig annak a darab kenyér­nek áz árát, amelyet az ellenőrző közeg megvett. A tanúként kihallgatott 3 gazdasági rendőr-árellenőr azonban ennek az ellen­kezőjét vallotta és vallomásukra esküt is tettek. A bíróság ezekután árdrágítás bűn­tettében mondotta ki bűnösnek Pető Lajost és ezért 8 hónapi börtönbün­A tanyai gazdák vállalják a Eacz-út kőanyagának szállítását Mlint ismeretes, a város vezetősé­ge az utóbbi hetekben megkönnyíti a tanyaái gazdák helyzetét azzal, hogy a hét két napján kinn a tanya- központokban tart közigazgatási , napokat. A legutóbbi tanyai közigazgatási napon Rákoson felmerült a rég óta vajúdó Rácz-út. kikövezésének sokat firtatott kérdése. Ugyanis az útnak a 8.8—12. kilométeres szakasza még nincs kikövezve, bár a kőanyag már régebben rendelkezésre áll. A kő­anyag a helyszínre való kifuvarozá­sán múlott, eddig, hogy a kövezést még nem kezdték meg. Ezen a, közigazgatási- értekezleten már annyira haladt az ügy, hogy az érdekelt gazdák vállalták a 2200 köbméter kőanyag kiszállítását a Rákos-tanyaközpontból. A fuvardíj­ban! is megállapodtak, amennyiben a gazdák a kiszállított kőanyag fu­vardíjaként az efeö< kilométerért 6 s minden további kilométerért 3—3 forintot kapnak köbméterenként. ígéretei; tettek a gazdák, hogy de­cember J.l-iig a fuvarozást meg isi szervezik maguk között és-nyomban megkezdik a kőanyag kiszállítását-. Kerti virág I krém és púder kapható: P Á G E R drogériában. A Földeáki Földműves Szövetkezet felhívja mindazokat, akik 1945 őszén Óöldeákon, a Návay György-féle földön Libor Ferencnek csöves tengerit adtak be és elismervényük van, 1946 decem­ber 1—10-ig Óföldeákon, a Szövetkezet vezetőségénél jelentkezzenek a tengeri ára vagy egyéb megegyezés végett. az árdrágítók megfékezésére Nyolc én hat—hat hónapi börtön, pénzbüntetés, Ipar- Igazolvány- 6a üzlethelyiség elvonás árdrágításért Ismeretes, hogy a forint értékének vé- delniére a kormány országos intézkedé­seket tett: az illetékes hatóságokat és szerveket utasította, hogy a legdrákóibb szigorral járjanak el az árdrágítás meg­fékezésére és az árdrágításon ért ár-drá- gítókkal szemben. I nét Ezért Miklós Izsót 6 hónapi és 2 hec M 4>| izsóuét pedig 6 hónapi :>Ü rTcNi t) ü ti (e ÜT - ic, tóvá hit á 300 -300 forint mellékbüntetésre. 3 évi politi­kai jogvesztésre, 300—300 forint va­gyoni elégtétel megfizetésére, az tetésre, 150 forint vagyoni elégtétel megfizetésére, 3 évi politikai jog­vesztésre, az Iparigazolvány és üz­lethelyiség elvesztésére, az élelmi­cikkek árusításától 5 évre való el­tiltásra s az ítéletnek a lapokban való leközlésére ítélte. A vádlott a bűnösség megállapítása miatt semmiségi panaszt jelentett be, az ügyész pedig súlyosbításért fellebbezett. Rablótámadás a városi téglagyár előtt Eszméletlen ember az árokban — Nem emlékszik nevére az áldozat A forint értékét veszélyeztető árdrá­gítás elleni kormányrendélet folyamánya az a két ítélet is, amelyet a makói já­rásbíróság uzsorabírósága hozott szom­baton délelőtt és este, hogy példát sta­tuálva, megtorolja a lelkiismeretlen ár­drágítók kapzsiságát, káros tevékenysé­gét és ezzéi egyben elrettentse mindazo­kat, akik a törvény szigorú rendelkezése ellenére mégis megkísérlik a maximális árakat kijátszani­Már előzőleg közöltük, hogy a gazda­sági rendőrség közegeinek árellenőrzése során bűnvádi eljárás indult Miklós Izsó és felesége főtéri keres­kedők és Pető Lajos ugyancsak fő­téri élelmiszerkereskedő ellen, mert október közepén üzletükben a ke­nyér kilóját a maximális 92,filléres ár helyett 3.50Í illetve 3.60 forintért adták kilónkint. A kenyérdrágításon kívül a Miklós-házaspár ellen kol­bász drágítás miatt is eljárás indult, mert a kolbász kilóját a megszabott 11 forint helyett 13-ért adták el A váddal szemben a vádlottak — be­ismerésük után -— azzal védekeztek, hogy a kenyér nem egységes, hanem fehér házikenyér volt s mindössze egy negyedkilót adtak el ennyiért. A kolbász vádjával szemben azt mondták, hogy jó­hiszeműen jártak el, miután nem tudták a kolbász árát s az árat a kirakatban is kifüggesztették, ami jóhiszeműségüket bizonyítja. A bíróság a rendőrnyomozó tanúk vallomása alapján bizonyítva látta a vádat és egy-egyrendbeli árdrágítás bűntettében mondotta ki bűnösnek úgy Miklós Izsót, mint Miklós Izsó­A városi téglagyár vezetője ma reggel 7 óra tájban a téglagyár előtt egy idősebb, öszeverfc és esz­méletlen embert talált az árokban. Megkísérelte az eszméletlen embert magához téríteni, de ez hosszabb kí­sérletezés után sem sikerült s ekkor a rendőrségre telefonált. A rendőri helyszíni vizsgálat után a. mentőket,értesítették az eset­A Magyar Nők Demokratikus Szövetségének makói szervezete ma délután, fél 3 órai kezdettél tiltako­zó gyűlést tart a Hagymaházban a drágaság ellen. A gyűlés központi szónoka Döb- rentei Károlyné MNDSz vezető, nemzetgyűlési képviselő. A MNDSz Makó egész asszonytársadalmát vár­ja és elvárja erre a tiltakozó gyű­löl, akik kocsijukon kórházba szab lították az eszméletlen embert, itt nagynehezen sikerült magához té­ríteni. de nevét sem tudta megmon­dani s mindössze annyit vettek lti bet- löle, hogy két; ismeretlen ember megtámadta, leverte, majd mindenét elvette és otthagyta. A titokzatos rablótámadás ügyében . a -rendőri nyomozás megindult. lésre, amelynek célja, hogy közve­títve a felsőbb szervek elé is Makói asszonyainak követelését az árak; leszállítását, a feketekereskedelem maradéktalan felszámolását és a dolgozó osztályok ófotszinvonalá-* nak felemelését. A gyűlésre pártkü­lönbség nélkül mindönkit meghív az MNDSz vezetősége. tifia délután asszony gyulát* a drágaság ellen Döbrentei Károlyné mond beszédet 8? MAKÚI NÉPBANK A PESTI MAGYAR KERESKEDELMI BANK LEÁNYINTÉZETE KISIPAROSOK, KISKERESKEDŐK. KISGAZDÁK, KISEMBEREK BANKJA

Next

/
Thumbnails
Contents