Makói Népujság, 1947. január (3. évfolyam, 1-25. szám)

1947-01-01 / 1. szám

frí ^ s > ,7 \n ff / f— -7/ 74 . -j LA; i ín Hl. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM _______ t i ^ / ;________*• Ura 40 flf/tfr________________ ■ s947 JANÁUR 1, SZERDA A DEMOKRATIKUS NEMZETI BIZOTTSÁG LAPJA • * [III—lUmWHiMi Minr—■Tir i *—mt - -- l^Pl^lla^n■^^lll^^^i.•lw«n^nlroiq^l»'ia^^litwtiwpwww — ■—■űBW.m -Timiin 11 mm 4i^itHr^pgí^?acwKWK»^>' .tanta. ^rwwwMMWiii^<wwB^*w^»^w<wii^iMw^t..’afciiBW»aWM»a»iiwaiiMWi.'W.«M>>iiMM--- f ■ Az új esztendő küszöbén Irta: Kónya Lajos, az MKP csanádmegyei titkára. Ilyenkor, újeszteiniö küszöbén eaimte önkéntelenül sóhajtanak fel az emberek: Vájjon mit hoz ránk az nj esztendő ? Különbem így volt ez az utóbbi tíz esztendő alatt, vagyis azóta, amióta a háború sötét felhői kezdték elborítani a béke napsüté­ses egét, amióta elszabadultak a háború furdái, magasztalva az em- • bér mészárlást, a pusztítást javakban és erkölcsökben, tehát pusztítását mindazoknak a materiális és kultu­rális javaknak, amelyek az ember életét széppé és emberivé teszik. Minden újesztendötöl csak rosszat várhattunk, mert sohasem tudhat­tuk, hogy mikor ér el hozzánk is a borzalmak forgószele. A'háborús új- esztendő küszöbén szinte már meg­szoktuk a levitézleiti országok újévi szózataiból, hogy újabb és újabb ól- dozathozatalt követeltek a magyar néptől akkor is, amikor már csak az elmebajos nem látta, hogy végze­tes pusztulásba sodorják a magyar népet. Most 1947 küszöbén is hangzanak el újévi szózatok a politikai és ünk vezetői részéről. Az y- egészen bizonyos, hogy a magyar a éj, ma .idős vezetői is áldozat- hozatalra Írnek bennünket. A fel­szabadulást óta eltelt két év alatt meghozott súlyos áldozatok mellé újabb áldozatokat kérnek tőlünk! Bs mégis most nem sóhajtunk két­ségbeesve, hogy vájjon mit hoz ránk az új esztendő! 'Nem kétségbe­esve, hanem megingathatatlan biza­kodással nézünk a jövőbe, mért tud­juk, hogy a meghozóit súlyos áldo­zatok többé nem a zsiványok és or- szágvesztő bitangok érdekeit szol­gálják, hanem .népünk felemelkedé­sét és jólétét segítik elő! A magyar dolgozók milliói többé nem a kislii- tüek és a nép ellenségeinek a. fülba- sugásaira hallgatnak, hanem saját erejükből, élnáaka vasukból és eddi­gi alkotmányaikból merítenek újabb erőt és bizakodást hogy megtudja­nak küzdeni a reájuk váró felada­tokkal. .Alig két éve annak, amikor nem volt ebben, az országban semmi, csak rom ési pusztulás, söft túlnyomó részben még dúlt a háború az or­szágban. Gyáraink, üzemeink, híd­jaink: és vasútaink olyan képet mu­tattak, ami bizony kétségbeejtő volt azok részére, akik még képzeletben sem ismerték a népnek azt a hatal­mas erejét, amit teljes szabadságá­nak birtokában kai tud fejteni, azok részére, akik nem ismerik a népet és így' nem bíztak, nem is hittek a fel­szabadult nép alkotó erejében. Azt mondották nagyon sokan: száz év szükséges, ahhoz, hogy olyanná épít­jük az országot, amilyen volit“, volt olyan párt, amely 40 éves újjáépíté­si terven törte a fejét. Hála a. mun­kásság, . parasztság és szellemi dol­gozóink alkotó erejének, ina már nemcsak szavakból, hanem két év alatt végrehajtott hatalmas alkotá­sokból győződhetnek- meg a kishifü- ek, hogy túlzottan sötéten ítélték meg valóban sötét helyzetünket. Két év alatt végrehajtottuk ,a földre­formot, megvalósítottuk a ni/gyar nép régi vágyát, a magyár népi köz­társaságot, végrehajtottunk egész sor államosítást a háború befejezése után másfél évre megteremtettük gazdasági életünk stabilizációját, le­rombolt gyárainkat, üzemeinket, h tájainkat, vasúti hálózatunkat je­lentős mértékben újáépítettük és pártunk, a Magyar Kommunista Párt által kidolgozva készen áll egy hároméves újjáépítési tervezet, amelynek a végrehajtásával eltün­A város közellátási hivatala ugyancsak örvendetes hírt közölt ma yenink, még­pedig azt, hogy igen jelentős mennyi­ségű UNRRA-adoinány csomag és svéd szeretetadomány-csomagok érkeztek úgy a város, mint a vármegye részére. A vármegye részére érkezett UNRRA-cso- magok súlya mintegy 8—10 mázsa, míg a városé körülbelül 7—8 mázsa. Az UNRRA-csomagokban kakaó, csokoládé, ■ Elmúlt ismét egy év felettünk 9 ilyenkor az év zárásakor az év végi kimutatások között; a népmozgalmi statisztika az, amely legjobban érde- .kel bennünket és általában mind­azokat, akik a szívükön viselik a magyarság sorsát. Az elmúl if 1946. év népmozgalmi statisztikáját összeállítva örömmel kell leszögeznünk, hogy abban olyan örvendetes adatokat állapítot­tunk meg, amelyek biztató jelek a jövőre nézve. Ugyanis a születési, halálozási, de különösen a házasságkötési ada­tokból olyan adatokat írtunk ki, amelyekből megállapíthatjuk, hogy', a város lakossága, — de valószí­nűleg az egész ország lakossága —, kiheverte a háborús idők • mélypont­ját és azon túljutva az irányzat, emel kedést mutat. Az 1946. esztendőben az anya­könyvi beírások szerint > született Makón 673 fö és elhalt 591. Ez 82 ifcetjü ősi begyógyítja? a háború ütötte sebekei , fejlődésnek még eddig isméi, km ......étéit biztosítjuk a mágy nép -/.ere! Pántunk har- ínadi'i- cresszasa szabta me.g az irányt lekor, amikor utasította az. ikonná., megválasztott vezetősé­get, hogy haladéktalanul dolgozzon ki egy hároméves, újjáépítési' terve­zetet. De irányt vett pártunk har­madik kongresszusa arra is, hogy pártunk a jövőben fokozottabban súlyt helyez a népi erők kifejlesztésé­re, hogy a nép mennél szélesebb ré­tegei folyananak bele állmai és gaz­dasági életünk irányításába! Szük­séges ez. azért, mert a magyar nép nélkül nem lehet a magyar népi de- mok /.iciát: kiépíteni! Két év alatt megteremtettük tehát népi demokráciánk teljes kiépítésé­nek z alapjait. Február tizedikén n gyösé’s nagyhatalmak aláírják a Magyarországgal kötendő békeszer­ződés, ami által visszanyertük tel­jes '.-emzeti függetlenségünket, 1 el ­tejpor kondenzálttej, gyümölcskonzer liszt nbpehely és húskonzerv is- van. ,rTwí\. >t. i. t .1 y.. t\ r. 1 r . i. éi r.iss is",. niszte; utalta ki a város és a Vármegye részé e és azt a népjóléti miniszter uta­sítása alapján, valamint a svéd szeretet- cson.agokat ingyen kell kiosztani, a vá- •ros ínséges lakosságának gyermekei kö­zött. Az UNRRA- és svéd szeretetcso- magok kiosztására a közeljövőben kerül sor s azt lapunkban közöljük. fő szaporulatot mutat az év során. Hogy érzékeltessük az emelkedő irányzatot, közöljük az előző év szü­letési és halandósági statisztikáját, amely szerint 1945-ben a 668 elhalá­lozással szemben a születés csak 524 fö volt, ami 1945-ben a város, la­kosságának 144 fö apadást mutat. Eegörvendetesebb azonban a jövő­re nézve az a házassági statisztika, amelyet, az 1946. év kimutatása tár elénk. Ilyen házasodási kedv az anyakönyvi adatokat visszanézve 1929-ig nem fordult elő. Akkor is csak 334 a házasságkötések száma. Ezzel szemben az 1946. esztendőben 437 pár jelentkezett házasságra, amelyek közül 403 pár házasságot is kötött. Az elmúlt 1945-ben 266 pár jelentkezett házasságra, amelyek közül 247 kötött házasságot. Teliéit 1946-ban 1,56 párral több költött há­zasságot, mint 1945-ben. Tehát az 1946. 'év statisztikája) minden vona­lán a város népmozgalmánnk örven­detes emelkedést mutat. .. ni mnr - j—wmnm mi nri————» Na gymennyiségű UNRRA- és svéd adományt kapott a város é s a megye Csúcspontját érte el 1946-ban a házasodási kedv Az 1945. évi 144 fős apadással szemben 22 fővel gyarapodtunk jes cselek ■ i szabadságunkat. A köridő ttüiik elhelyezkedő népek szí*.-én a népi nokráeia útján ha­ladnak, megj, 'Jíjl sokkal gyorsabb lépésiekkel, mint mi! Nem is szólva legnagyobb szomszédunkról!, a ha­talmas Szocialista. Szovjet Köztársa- szágról! Tehát Európa politikája határozottan balra tart. Ezek a kö­rülmények mind csak előnyösek le­hetnek demokráciánk fejlődése szem­pontjából. Ezeket a megmásíthatat­lan és demokratikus fejlődésünkre előnyös körülményeket most az új- esziendö küszöbén a magyar dolgo­zók milliói a demokrácia igaz hívei vegyék figyelembe és merítsenek be­lőle erőt a további szívó® munkához, és mégsizívósabb harchoz. A magyar, nép és demokráciánk nyílt és leple­zett ellenségei pedig vegyék tudomá­sul ezeket a körülményeket! Ve­gyék tudomásul, hogy a magyar né­pi demokrácia fejlődésében nincs többé visszafelé vezető út! Szóljon er azok ik is. akik mellébeszéléssel a -in.. ácia köntösébe bújva gátol- ,j; igyar nép inegham isi that at­Ll ui mának a megteremtését, i ke . eszu ínyi demokráciádról ja ’di,. ak és fecsgnek, de egészen jól magukat- a koalíción, belüli * ’ * I—xto ctíT ntnKIi kráoiát 'építeni, a demokrácia ellen- egv koalícióban lenni nem-iu, kommunisták világosain látjuk a magyar nép felemelkedésének út­ját. Figyelembe vesszük a kedvező körülményeket, de világosan látjuk a. nehézségeket is. Az újesztendöben ezekhez igazodva határozzuk meg a ránk váró munkánknak és előttünk átló harcoknak az eszközeit! A munkából, — mint ahogyan eddig is tettük —, az újeszlendöben is, az első sorokban akarjuk kivenni ré­szünket,- A magyar nép harcának pedig az élére fogunk állni az újesz- íendöben is, mint ahogyan eddig tettük. Világosam látjuk tehát az utat, mélyen átórezzük a felelősséget és mélységesen megvagyunk arról győ­ződve, hogy az újesztendöben elvég­zett munkák és megvívott, harcunk nyomán az eddig elért eredmények mellett újabb és mégnagyobb ered­ményekről számolhatunk be má­hoz egy évre. Mélységesen megva­gyunk győződve arról, hogy a dol­gozók megfogják hozni a kért áldo­zatát, mert megértik, hogy fokozot­tabb erőfeszítés nélkül nincs több­termelés, többtermelés- nélkül nem emelkedhet az életszintjük. Akiket illőt, azok is legyenek meg­győződve arról, hogy ■ a dolgozók­nak még a súlyos áldozatok vállalá­sa mellett is marad erejük arra, hogy érvényt szerezzenek pártunk ama jelszavának: „Nem a tőkések­nek, hanem a népnek építjük újjá az. országot!“ Újév napján 7-től Össztánc a Munkásotthonban. Merényiné.

Next

/
Thumbnails
Contents