Makói Népujság, 1947. február (3. évfolyam, 26-48. szám)

1947-02-01 / 26. szám

Egyéves a magyar köztársaság I Ma egy éve, hogy a nemzetgyűlés ki­kiáltotta a Magyar Köztársaságot. Ma egy éve annak, hogy megszületett de­mokráciánk államformája, a Köztársa ság. Megszűnt a királytalan királyság visszás állapota és törvényesen is egy olyan államformát választottunk, amely­ben a nép már nem kiszolgáltatottja a királyságnak és a király csatlósainak. De megszűnt az az áldatlan állapot is, ami­kor néhány részeges és vérengző főúr kormányzót csinált egy tengerészből és azt királyi hatalommal és joggal ruházta fel, hogy azután az valóban középkori módszerekkel uralkodhasson a magyar nép felett. Meg kel! azonban vizsgálnunk a Ma­gyar Köztársaság első évét. milyen ered­ményeket ért el és milyen hibákat köve­tett el önmaga ellen. Meg kell állapíta­nunk, hogy a fiatal köztársaság első éve az eredmények éve volt. A népi köztár­saságunk egy év alatt többet alkotott a dolgozó magyar nép érdekében, mint az elmúlt rezsim évtizedek alatt. Felépültek a hidaink, rendesen közlekednek a vo­nataink, gyáfaink nagy része már üzem­ben van, bányáink termelése napról- napra növekszik, földjeink az igahiány ellenére megművelve, a közbiztonságunk helyreállítva. Megszületett a saját erőnk­ből, minden idegen támogatás nélkül az értékálló pénzünk: a forint és ezzel megvetettük országunk gazdasági lété nek az alapjait,' amelyre most már terv­szerűen építhetjük fe’i a dolgozók füg­getlen, szabad és úgy gazdaságilag, mint kulturális szempontból is izmos országát. Azonban nemcsak eredményeket ért el a- Magyar Köztársaság, hanem hibákat is követett el. A köztársaságot kormányzó koalícióba befogadta a nép és a köztársaság ellen­ségeit és addig, míg a földek, bányák, gyárak, hivatalok dolgozói yerejtékes munkával, erejük minden megfeszítésé­vel építették és erősítették a magyar de­mokráciát, addig a koalíción belül lévő rién és köztársaságellenes erők tervsze­rűen és tudatosan szabotáltak és hátrál­tatták a fiatal köztársaság megszilárdí­tását. A Magyar Köztársaság legnagyobb pártja pedig menedéket nyújtott ezek­nek az erőknek és az ellenük való küz­delem elmulasztásával támogatta őket. így történt meg az, hogy új államfor­mánk első évében már ie kellett tartóz­tatni a köztársaság egyik miniszterét, akit a Kisgazdapárt ültetett a bársony­székbe, köztársaságellenes összeesküvés miatt. így történhetett meg az, hogy majdnem hiába dolgozott és verejtéke­zett a paraszt és a munkás, mert a gaz­dasági és politikai életünk kulcspozíciói­ban ott ültek azok az erők, melyek es­küdt ellenségüknek tartották a népet. így történhetett meg az, hogy a horthysta királytalan királyság jogfolytonosságá­nak torz eszméjével akarták megdönteni az új demokráciánkat. Népellenes erők jogtalannak tartották a nép Jogait és /nitiden erejüket arra fordították, hogy köztársaságellenes eszméiknek tömeg­bázist szerezzenek a magyar népben. Többek között így történhetett meg az is. hogy az ország legnagyobb paraszt­pártjának egyik vidéki lapja, a Délvidéki Független I-Iirlap egyik őszi számában dicshimnuszt zengedez a parasztnyúzó Werbőczyről és nem átalja leírni, hogy , Werbőczy szobrának sárbatiprása egy kicsit a magyar jog sárbatiprását is je- lenti“. Mi ez? ha nem az űri Magyar- ország jogfolytonossági eszméjének bur­kolt hirdetése. Fiatal köztársaságunknak tehát inár az első évében súlyos és ne­héz harcot kellett vívni ellenségeivel, akik nem kívülről támadtak rá, hanem belülről rágták, mint a férgek és ebben a legszörnyűbb volt az, hogv a legna­gyobb kormányzópártot felhasználva kí­vánták elérni paraszt- és köztársaság- ellenes céljaikat. Ki tagadhatja azt, hogy nagy eredmé­nyeket ériünk e'i gazdaságilag, de ki ta­gadhatná azt, hogy még sokkal nagyob­bakat érhettünk volna el, ha a nép bol­dogulásának útjába nem állanak az ,,orozva dúló férgek". Erélytelen volt a Magyar Köztársaság legnagyobb pártja: a Független Kis­gazdapárt a nép ellenségeivel szemben és a nép ellenségeivel szemben tanúsí­tott könyörület könyörtelenséget jelent a néppel szemben. Azt hinnénk, hogy ab­ból a szörnyű leckéből, amit az össze­esküvés jelentett a Kisgazdapártnak és a magyar demokráciának, hogy tanultak a Kisgazdapárt jószándékú demokratái. Fájdalmasan tapasztaljuk azonban, hogy az összeesküvők Saláta Kálmán helyébe a népnek egy másik ellenségét küldik be: Fábry személyében. Vegye tudomásül ma mindenki, hogy nem mindegy számunkra, milyen lesz ez a köztársaság, a nép érdekeit védő, a népért könyörtelenül harcoló kemény- demokrácia, amely a nép számára több kenyeret, főbb ruhát és emberibb életet jelent, vagy a demokráciáról és az em- berszeretetről csak prédikálni tudó köz­től saság leszünk, amelyik eltűri az ön­maga ellen irányuló fegyveres össze­esküvést és amelyik eltűri, hogy polgá­rai asztaláról a gazdasági élet össze­esküvői ellopják a mindennapi betevő falatot. Nem! Ez nem mindegy szá­munkra. Mi olyan köztársaságot akarunk és olyan köztársaságot építünk, amely ellenségeivel kíméletlenül leszámol és amelyik biztosítani tudja polgárai szá­mára a nagyobb darab kenyeret és em­beribb életet. Ez azonban csak akkor valósulhat tneg, csak akkor térhetünk a gazdasági felemelkedés útjára, ha szét­zúztuk a politikai reakciót és a Magyar Köztársaságot kormányzó koalícióból kí­méletlenül eltávolítjuk a nép ellenségeit. Nincs hely-e kíméletnek és könyörületes- ségnek akkor, ha a népnek a kenyeréről és a nép jogáról: a köztársaságról van szó. Biztosak vagyunk abban, hogy a Magyar Köztársaság második évében kö­nyörtelenül fog leszámolni ellenségeivel és rálép a gazdasági felemelkedésnek tervszerű útjára, amelyet már nein za­varhat meg az ellene összeesküvők ifcr.umunkája. Ilyen gondolatok jegyében üdvözöljük a második évébe lépő meg­szilárdult köztársaságot és kiáltjuk a leg­nagyobb magyar „republikánus" Petőfi szavaival: ..Éljen, éljen a köztársaság! Átadták a 13 összeesküvőt a népügyészségnek Nyilas összeesküvők akartak tszökni a határon Budapest. (MTI.) A belügyminiszté­rium közli: A köztársaságelienes föld­alatti szervezkedés és fegyveres össze­esküvés vezetőinek első csoportját, a 13 vezetőt: dr. Donáth Györgyöt, Dalnoki Veress Lajost, Szentmiklósi Istvánt, Andráss Sándort. Szentiványi Domokost, Arany Bálintot, Kiss Károlyt, dr. Héder Jánost, Várkonyi Lászlót, Berkó Istvánt, Sóvári Tihamért, Fülöp Józsefet, Majo­rosi Jánost a demokratikus államrend megdöntésére irányuló bűntett miatt a népiigyészségnek átadták. A nyomozás megállapította, hogy a szö­késben lévő Saláta Kálmán volt nemzet­gyűlési képviselő, az összeesküvés egyik fő vezetője és irányítója volt. Saláta Kálmán ügyét, az eljárásnak távollété- ben való lefolytatása céljából, áttették a népügyészségre. Az államvédelmi szer­vek fényt derítettek Mistéth Endre volt miniszter, valamint a nemzetgyűlés hozzájárulásával őrizetbe vett hat kép­viselő: dr. Hám Tibpr, Gyulai László, dr. Jaczkó Pál, dr. Vattai László, Hor­váth János és Kiss Sándor ügyére is. Mistéth Endre beismerte, hogy 1942 óta tagja a „Magyar Közösséginek és a szervezkedésben a felszabadulás után l is állandóan részt vett. Beismerte, hogy tudtával és hozzájárulásával Szeut- iványi Domokos az ö lakásán szer­kesztette a mozgalom illegális sajtó­termékeit, az úgynevezett tájékoz­tatót. Beismerte, hogy lakásán több alkalom mai összehívta megbeszélésre a Magyar Közösségnek a különböző minisztériu­mokban működő csoportvezetőit. Kide­rült az is, hogy Mistéth miniszteri kine­vezését a hetesbizottság hozta javas­latba Saláta Kálmán révén és Mistéth beismerte, hogy miniszteri kinevezése után 'a hetesbizottság szempontjainak megfelelően szervezte meg minisztériu­mát. Gyulai László a hetesbizottság kül­földi hálózatának volt egyik irányítója, Jaczkó Pál pedig a bizottságtól hármas feladatot kapott: illegális fegyveres cso­port létesítése, a mozgalom emberei szá­mára a határon való átszökés megszer­vezése és a szökésben lévők számára úgynevezett „kitérőállomások" (búvóhe­lyek) létesítése. Több dunántúli község­ben alakított fegyveres csoportokat, ame­lyeknek élére katonaviselt, fasiszta ér­zelmi fiatalembereket állított. Kiderült, hogy Hám Tibor vezetősze­repet játszott Saláta Kálmán mellett a Magyar Közösség irányítása alatt mfi- ködő nemzetgyűlési képviselői csoport­ban. Kiss Sándor, Horváth János és Vattai László képviselők magyar közösségi te­vékenységét főként a Parasztszövetségen belül hajtották végre. Rajtuk keresztül a hetesbizottságnak si­került a Parasztszövetséget a Magyar Közösség köztársaságellenes mozgalom szervévé átalakítani. Beismerték, hogy a Parasztszövetség budapesti központján kívül a Parasztszövetség vidéken léte­sített szerveinek vezetőállásaiba is min­denüvé magyar közösségi tagokat igye­keztek elhelyezni. A vizsgálat tovább folyik. á A kőszegi határrendörség feltar­tóztatott két teherautót, amely enge­dély nélkül akart átjutni a haláron. Megállapították, hogy a kocsikban! sok nyilas összeesküvő rejtőzött. A kocsiban sok lőszer is volt-. Febrnér 3-án egészségügyi előadás A város egészségvédelmének foko­zásárra, — amint már arról beszá­moltunk —, előadássorozat folyik a várositáza kistanácstermében. A legközelebbi előadás február 3- án lesz, amelyen dr Nagy Pál ad elő a tuberkulózis megelőzéséről. — Ingatlanforgalom. Vári Sándor és neje megvette Rácz József és neje egy tehénjárását 1800 forintért, Erdei Ferenc és neje megvette Erdei Imre Vásárhelyi­utca 24. számú házát 10.000 forintért, Mágori Imre Nagy György János és neje Szilágyi Dezső-utca 35. számú házát 18.500 forintért. Igaz Imre Molnár Jó­zsef és társa 3 hold 57 n-öl semjéki föld­jét 3000 forintért, Varga János és neje üzv. Szénási Jánosné Váradi-utca 41. számú beltelkét 800 forintért, Baranyi Sándor és neje Kiss Imre és neje Klapka utca 21. számú házát 5000 forintért, Kalló Margit Radovics István Alma-utca 51. számú házát 7600 forintért, Sipos Sándor és neje Bója Imre és neje egy tehén­járását 1500 forintért. <■■»■— * 1 WV" V TAT1' \,46V.. k ni. ÉVFOLYAM, 26. SZÁM Ar» 40 Oltár 1947 FEBRUÁR 1. SZOMBAT A' m _ _ | 4Npfyfg9fe O&fáSfe MS9B& átfOBSSBBBk. áSSoSoHOt *MJ\lBpujsug DEMOKRATIKUS POLITIKAI NAPILAP Meghívó az Aragóniái Énekkar DIÁK FARSANG táncestélyére lebruár 8-án este 8 órakor a belváro i Katolikus Körben. Úi énokmxémok, nmgymxorO >«ne / A bál jövedelmét a gimnázium felsegélyezésére fordítjuk. Mindenk t szeretettel vár a Rendezőség. 1 Ha vesz» Ha elad, Ha pénzt gyűjt, ha biztosit, T menetjegyek SSSusÍk I Ha utasik, ha marad. Mindig önnek segít J B|ZT®lrAs ÍSSf I 22 , Makói Népbank RT (Korona-épület). I EXPORT-IMPORT _____________________O___________..._________________________________________________________________________________________&_____________________ rn immiiiiii ro«ftirinrTmnr-oir- i - ....MMMNMMMIMMMnHaMMHMNMHNNMMMNHMMnMi

Next

Sign up   
/
Thumbnails
Contents