Makói Népujság, 1947. április (3. évfolyam, 73-96. szám)

1947-04-01 / 73. szám

Rákosi Mátyás: A magyar népnek békére, rendre és nyugalomra van szüksége... sék tévén, egyoldalú információ alapján ivódott. Csalt a Kisgaz­dapárt nem adott ilyen félreért­hetetlen nyilatkozatot. — A reakció most álamét (támadja a demokráciát, — folytatta a mi- •mszierelnökhelyetles —, azt állítja, hogy a fakultatív hitoktatás tulaj­donképpen meg akarja szüntetni a vallásit. Azt, hogy a reakció a sza­bad vallásoktatást a demokrácia el­len igyekszik felhasználni1, annak bizonyítéka, hogy a régi. rend hívei nem alszanak és minden eszközt megpróbálnak, hogy ártsanak ' a fia­tal demokráciának, hogy tekintélyét, csökkentsék a dolgozók felé. A régi rend hívei köztünk vannak. Bent vannak a parlamentben ia, innen próbálják aláásni a. demokrácia le- íkintélyét, A Sulyok pártban, de a Kisgazdapártban is vannak hívói, és olyan hamás érveket és híreiket ter­jesztenek, amelyek megnehezítik a magyar nép talpraállásót. Tovább kell erősíteni a magyar demokráciát, — mondotta, beszéde végén Rákosi Mátyás — A -magyar népnek léké­re, rendre és nyugalomra van szük­sége, ezért küzd a Magyar Kommu­nista Párt és kíméletlenül visszaút i- .sít minden olyan kísérletet, amely ennek a békének óa nyugalomnak n isgza.va rá « á t. cél o zza. tanultunk a multbál,. azért résen vagyunk, azért nem téveszt meg bennünket az elnevezés. A Szabad­ságpárt, illetőleg Sulyok pártja megpróbálta összeugratni a munká­sokat vezetőikkel, agitálnak az álla­mosítás ellem, felhámyíorgatják a bajokat, amelyeknek pedig túlnyo­mó többségét éppen tőlük és az ö ba­rátaiktól kaptuk örökségül. Rákosi Mátyás a továbbiakban Sulyok és. a Kisgazdapárt viszonyá­ról beszélt. Megállapította, hogy az a harc, amelyet a Kisgazda- párt Sulyok -ellen vív. nem elég következetes. Reméltük és reméljük, hogy a Kis­gazdapárt, vezetői okulni fognak a jövőben és éberebbek lesznek a de­mokrácia megvédése céljából. — Újra mutatkoznak olyan jelek, — mondotta.a továbbiakban a m-i- niiiszterelnökhelyettes —, amelyek azt mutatják, hogy hiba van a Kis­gazdapártban a kréta körül. Rákosi Mátyás ezután az ameri­kai jegyzékkel foglalkozott. .Megál­lapította, hogy annak célja nem volt más, mint bátorítani a régi rend híveit. Ezt a célt bizonyos fokig el is lérték. A demokrácia bal szár­nyába tömörült pártok rámutat­tak arra, hogy az amerikai jrgy­Budapest. (MTI) A NŐT jelenti: A Magyar Kommunista Párt süme­gi óa zalaegerszegi szervezete va­sárnap nagygyűlést tartott, ame'y. n megjelent és beszédet, mondott Rá­kosi Mátyás miiiisabereliickhelyet- tes, a párt főtitkára. Beszédében rámutatott arra, iiogy a munkásság, parasztság és haladó értelmiség az elmuillt két esztendő alatt heroikus küzdelmet folytatott, hogy az ország kiheverje a, háború okozta károkat és elindul hasison a felemelkedés útján. Az összeeskü­vésről szólva megemlítette, hogy az összeesküvők minden szá­néiból és a náluk talált írások- . ból csak úgy dőlt a parasztság iránti gyűlölet. Az egész magyar népet ismét a rab­ságba akarták visszavetni. Ebből a célból állandó politikai válságot idéztek elő. Sikerült nekik minisz­tereiket kinevezhetni, • sikerült mun­kájuk szolgálatába állítani a Kis­gazdapárt. f&fci.tkárát, Kovács Bélát. Miniszterek, főispánok és főtitkárok voltak benne az összeesküvésben, A Szabadságpártról szólva meg­állapította, hogy a Szabadság, párt nem a szabadságot, hanem a rabszolgaságot akarta hozni a magyar népnek;-* — Mi azonban, —• mondotta —, Április 8-tól kezdte két vonatpár bonyolítja le a lakosságcserét Folynak a tárgyalások Pozsonyban — Amerikai képviselőbizottság a Kommunista Párt j tdrvényenkivül helyezése ellen foglalt állást — Anglia is támogatja Görögországot Pozsony. (MTI) A csehszlovák távirati liiroda jelenti: A csehszlovák magyar lakosságcsere tárgyaláso­kon a politikai bizottság néhány olyan, kérdést- tárgyalt, amelyet a hét folyamán még nem oldottak meg. A szállításiügyi bizottság kidolgoz­ta hétnapos tervét, A terv szerint április 8-tól Jcezd/ve naponta két vonat indul Csehszlovákiából magyarokkal és ugyanígy két vonat indul Magyarországról szlovákokkal. A jövő héten az összes bizottságok folytatják munkájukat, Anglia Is támogatást nyújt Görögországnak A brit. kormány arrról értesítette a görög kormányt, hogy korlátozott ideig és korlátozott összeg erejéig továbbra isi gazdasági támogatást nyújt Görögországnak. Kommunista ellenes Intéz- kedésekre készül az USA A Tanjng tudósítójának értesülé­se szerint a brit sajtó ismertette Whitnek, az állami alkalmazottak egyesülete főtitkárának beszélőt, aki kijelentette, hogy Amerikában tisztogatást hajtanak végre az álla­mi gépezetben, amelynek az a célja, hogy eltávolítsák a kommunistákat és a velük rokonszenvezöket és íiogy megakadályozzák őket más helyen való elhelyezkedé­sükben is. A Daily Werker megemlíti, hogy el­bocsátottak két tudóst is azért, mert kommunista párttagok voltaik. Az A mei i kaellenes cselekmények kivizsgálásával foglalkozó képvtise- löbizottság az amerikai Kommunista Párt t örvény enkívülhely esése ellen foglalt állást. Makó népe szombaton este ünnepli meg az ország teljes felszabadulását Ünnepi gyűlés a városházán — Utána fáklyásmenet a városban Ápilis 4-én ünnepli meg az ország tel- j jes felszabadulásának emlékét a magyar- i ság. Az idén azonban ez az ünnep Nagy­péntekre esett, ezért a kormányzat úgy döntött, hogy a következő napon, áp­rilis 5-én tartja meg a felszabadulás em­lékezetét. Az országos megemlékezés­ben Makó népe is résztvesz, amennyi­ben a Nemzeti Bizottság rendezésében nagyszabású ünnepségeket tervez erre a napra. Mint értesültünk, szombaton este 7 órakor — mikor már az egyházi ünnep­ségek végetértek — a városháza tanács­termében nagygyűlést tartanak, amelyen Kiss János főispán méltatja az ünnep­nap és a történelmi évforduló jelentő­ségét. A gyűlés után a város ‘lakossága, a pártok, a demokratikus intézmények, szervezetek, honvédség, rendőrség stb. kiküldöttei fáklyásmenetben vonulnak végig a városon és ennek keretében el­látogatnak az orosz parancyokság épü­lete elé is, ahol köszönetükef fejezik ki a felszabadításért. főként azt jelölve meg, hogy a tor- vényenkívülhelyezési következtében a Kommunista Párt titkos szervez­kedésre kényszerülne, amelyet ne­héz volna ellenőrizni. Bővült a magyar-francia arucsercfórgalom A francia külügyminisztérium épüle t éljen szombaton írták alá a március 17-én Párizsban megtartott tárgyalások eredményeképpen a magyar-francia árucsere-for­galom lemélyítéséről szóló egyezményt. A tárgyalások folyamán sikerült- a tavaly októberbe aláírt árucsere megállapodás kereteit lényegesen' ki­bővíteni. így a mintegy 160 millió fran­kos behozatali és kiviteli keret itovábbi 300—300 millió frank- t kai bővült. Magyarország a következő hónap­ban fűrészelt keményfát, kenderhul- ladéikot, cirokszaLmát, cséplőgépet, traktort, pamutszö vetet és egyéb iparcikkeket szállít Franciaország­nak, amivel szemben nyers foszfá­tot, vegyszereket, fésült gynjúf, gép­kocsit és hozzávaló alkatrészeket, aniiinfestóket és számos egyéb, a magyar ipar szempontjából szüksé­ges nyersanyagot és félgyártmányo­kat h ozun k b e F v an dia országból. Vérengzés Formozában A Newyork Times ankarai tudó­sítója jelenti1, hogy a Formozából érkező külföldiek elbeszélése sze­rint a kínai kormánycsapatok kegyetlen vérengzést vittek vég­re a helyi lakosság között. Szemtanuk megerősítik, hogy a fel­kelés elnyomása során 10 ezer em­bert mészároltak le. A farmerek nemzeti szö­vetségének határozata Washingtonból jelenti a TASS: A farmerek nemzetközi, szövetsége a sajtóban valló közzététel céljából határozatot adott át, amely élesen elítéli Truman bel- és külpolitiká­ját. A határozati java,sirat mégállapít­ja,, hogy ez a politika fenyegető ve­szélyt jelent a demokratikus jogok­ra nézve. — A kormány, — mondja a hatá­rozat —, „megbízhatósági normá­kat igyekszik felállítaná", ez azonban csak olyan politikai ' és gazdasági rendszer keretében értehető, amely viszont nem egyeztethető össVe az Egyesült , Államok alkotmányával. A határozat így folytatja: „A kor­mány megakarja kerülni az Egye­sült nemzetek Szervezetét és a föld­golyó különböző részeiben, — ahol a monopolisták gazdaságii érdekeiről van szó — segítséget igyekszik nyújtani olyan nem demokratikus kormányoknak, amelyek sárba ti­porják a demokrácia legelemibb el­veit is, A kormány ennek révén koo ­peratív imperiialiizmuislt akar megho­nosítani az egész világon, amely ve­szélyesebb és vét kese bb bármilyen gyarmati imperializmusnál. A far­mereik nemzetközi szövetségének végrehajtó bizottsága felhívja tag­jait és a többi famrersaervezeteí, -e felhív minden szabadtsógszeretö em­lít ÉVFOLYAM, 73. SZÁM Ara 40 fillér 1947 ÁPRILIS 1, KEDD "jwJSíépujság DEMOKRATIKUS POLITIKAI NAPILAP

Next

/
Thumbnails
Contents