Makói Népujság, 1947. augusztus (3. évfolyam, 172-196. szám)

1947-08-01 / 172. szám

in, ÉVFOLYAM. 172. SZÁM Árm 40 miér 1M7 AUGUSZTUS 1, PÉNTEK ? DEMOKKATIKU8 POLITIKAI NAPILAP A MKP Csanád—csongrádi képviselőjelöltjeinek listája Nagy számban szerepelnek makóiak és csanád megyeiek a listán Kik az országos listavezetők ? A jólét forrása a hároméves terv (mg) Ma új korszaka kezdődik a ma- gyár történelemnek. Augusztus elseje van, ma kezdjük a hároméves terv végrehajtását. Ma kezdődik a dolgozó nép életszínvonalának emelése, ma lép­tünk rá arra az útra, amely, a jólét, a gondtalan boldog élet felé vezet. A mai nappal megszűnt Magyarorszá­gon is a kapitalizmus korszakát jel­lemző anarchia, rablógazdálkodás. Meg­szűnnek az egymást követő gazdasági válságok, amelyek miatt a munkások tízezrei váltak kényértelenné, kerültek utcára. Megszűnik a korlátlan kizsák-v mányolás, harácsolás lehetősége, amely- lyel a gazdagok eddig biztosították ma­guknak a fényűző, káprázatos pompát, míg a másik oldalon a mindennapi ke­nyér gondjaival küszködve, éhesen, ron­gyokban jártak a dolgozó milliók. A hároméves országépítő terv meg­valósulása begyógyítja a háborúütötte sebeket, országunk termelését békeszín­vonalra emeli. A földreform megterem­tette az erős parasztdemokrácia alap­jait, Magyarországot a kisbirtok hazá­jává tette. A hároméves terv az ipar és mezőgazdaság tervszerű fejlesztésével virágzó mezőgazdaságot, jómódú pa­rasztságot ad az országnak. Több ke­nyér, több ruha, több cipő, az anyagi javak fejlesztése mellett magasabb kul­túra — ezt jelenti Magyarors^g dolgozó népének a hároméves terv. Ma lépünk rá arra az útra, amelyen haladva, rövid idő alatt behozhatjuk ha­zánk évszázados elmaradottságát. Uj energiatelepek, vasolvasztók, traktor- állomások, iskolák, szülőotthonok, nö­vénynemesítő telepek létesülnek orszá­gunkban. Mi kommunisták büszkék va­gyunk arra,' hogy mi kezdeményeztük, mi javasoltuk a hároméves terv meg­valósítását. Az ország demokratikus pártjai csaknem teljes egészében elfo­gadták és a nemzetgyűlés törvény­érőre emelte a mi hároméves tervün­ket. Mi kommunisták eddigi munkánk­hoz híven ismét élharcosai leszünk az országépítő munkának, a hároméves terv végrehajtásának. Nemsokára a szavazóurnákhoz járul az ország népe. A most következő vá­lasztásokon dől el, hogy a hároméves terv megvalósítását, az életszínvonal gyors emelkedését akarja-e a magyar •nép. vagy az életszínvonal visszaesését, süllyedését Olyan mértékben tudjuk megvalósítani a nép követeléseit, ami­lyen mértékű támogatást kapunk a néptől. A magyar nép jól tudja, mi nem ígé­rünk erőnkön félül semmit. De amit megígérünk, a dolgozó nép segítségével meg is valósítjuk. Megindítottuk a har­cot a stabilizációért, a jó pénzért, egy kerek esztendő tapasztalatai bizonyít­ják, hogy ez a harc eredményes volt, sikerre vezetett. Még eredményesebb, még sikeresebb lehetett volna, ha az el­múlt választások óta nem a 17 százalé­kos kisebbség erejéve'i kellett volna har­colnunk a magyar parasztság, munkás­ság és haladó értelmiség érdekeiért. S hogy ez a harc mégis'eredményes volt, azt a nép szeretetének, támogatásának köszönhetjük, amivel segítette, támo­gatta a Magyar Kommunista Párt mun­káját. Az eddig elért eredményeket tovább keli fejleszteni Az ország függetlenségé­nek biztosítása mellett rendet, jólétet kell adni a magyar népnek. Ezért küzdünk mi kommunisták. Az elkövetkező választások erről döntenek. Jólét, rend, függetlenség, ezt jelenti a hároméves terv — ennek biztosításához kérjük a nép támogatását. , Az MKP összellította a Csanád- Csongrád-szegedi választói kerület kép­viselőjelöltjeinek listáját, amelyet — csütörtökön este kapott budapesti tele­fonjelentés alapján — az alábbiakban közlünk: 1. Révai József, ,a Szabad Nép főszer­kesztője, 2. Erdei Mihály földműves, Szentes, 3. dr Zöld Sándor orvos, Sze­ged, 4. Dékány András földműves, Nagy­kamarás, 5. Halász Mihály kőművesse­géd, Hódmezővásárhely, 6. Tombácz Im­re szabósegéd, Szeged, 7. Kiss Imre pol­gármester, Makó, 8. Kádár János hagy­makertész, Makó, 9. Farkas Imre ci­pészmester, Makó, 10. Nagygyörgy Mária textilmunkásnő. Szeged, 11. Borbás La­jos földmunkás, Szentes, 12. Kónya La­jos férfiszabó, Makó, 13. Komócsin Mi­hály szakszervezeti titkár, Szeged, 14. Komócsin Zoltán kereskedősegéd, Sze­ged, 15. Szalai Béla egyetemi hallgató, Budapest, 16. Rab Antal, a délszláv anti­fasiszták főtitkára, Budapest. 47. Fehér { István UFOSz megyei elnök. Mindszent, ] 18. Csamangó Henrik főkalauz, Szeged, i London. (MTI) A Daily Teleg- raph athéni tudósítóm szerint Gö­rögországban a belpolitikád helyzet ismét válságosra fordult. A kormánypártok keretén kelül erős nyugtalanság és elégedetlen­ség uralkodik amiatt, hogy a hadseregnek nem sikerült le­győzni a görög szabadsághar­cosokat. A görög vezérkar maga is nyíltan beismeri, hogy a. szabadságharcosok újból behatoltak olyan görög terü­letekre, amelyeket azelőtt a görög kormánycsapaiok már egyszer meg­tisztítottak. A görög hadsereg képtelen a pol­gárháborúnak végetvetni. * Batávia. (MTI) A köztársasági hadsereg hadiijeliemtése szerint a. köz­társasági csapatok többirányban nyomulna k előre Batávia felé. A moszkvai rádió jelenti: Köztársasági körökből származó hírek szerint az indonéz harcokban a hollandok eddig 9 ezer katonát vesztettek. \A köztársaság lakossága a poli­tikai pártok felhívására hazája védemére kelt. Ennek eredményeként a holland csapatok támadását sikerült megál­19. Beleznai Imréné MNDSz titkár, Szen­tes, 20. Sfmon József tanító, Szeged, 21. ifj. Nagy Ferenc földműves, Csongrád, 22. Havalecz Istvánná kendergyári mun- kásnö. Szeged, 23. Sévity Koszta föld­műves, községi bíró, Battonya, 24. dr Erdélyi Jenő főorvos, Szeged, 25. Szabó Jánosné hagymakertész, Makó, 26. Koncz Péter mérnök, Hódmezővásárhely, 27. Hodák János földműves, Pitvaros, 28.- Sinka Györgyné földműves, Nagymá- gocs, 29. Berkecz Pál földműves, Szeg­vár, 30. Székely Béla postatiszt, Sze­ged, 31. Mázán Pál földműves, Medgyes- egyháza, 32. Neduca István tanító, Ma- gyarcsanád, 33. Háló József szakszer­vezeti titkár, Makó. 34. Nacsa János, földműves, Csanádapáca, 35. Donsik La- josné földműves, Kevermes, 36. Bodor Károly kubikos, Kiskundorozsma. Az országos listavezetők Összeállították az országos listaveze­tők névsorát is, amely a következő: 1. Rákosi Mátyás miniszterelnökhe­lyettes, az MKP főtitkára, 2. Rajk László lyem ellentámadásba mentek át, A harc elkeseredetten folyik. A párizsi rádió bangkoki jelentés szerint közli, hogy Sziám hatósága megvonta a holland repülőktől a 1©- száíási jogot. A kormány ezzel az intézkedésisel fejezi ki az indonézeik iránti roikomszenvét. Faruk király a párizsi rádió je­lentése szerint egymás után fogadta az angol és amerikai nagykövetet és közbelépésüket kérte az indonéz harcok mielőbbi megszüntetése érde­kében. Az Egyesült Nemzetek Szerveze­tében működő ausztráliai (kiküldött szerdán utasítást kapott az ausztrá­liai kormánytól, hogy terjessze a Biztonsági Tanács elé az indonéz kérdést. *Az indiai küldöttség hiva­talos formák között már -felhívta a főtitkár figyelmét a . hollandindiai helyzetre. * London. (MTI) Anglia jegyzéket intézett a Szovjetunióhoz, megkér­dezve, mikor hajtandó ratifikálni a volt csatlósállamokkal kötendő béke szerződéseket. A Szovjetúüió vála­szában magáévá tette azt az angol felfogást, hogy a békeszerződések ratifikálása az illető államok újjá­építését gyorsítja, de feltételül kö­belügyminiszter, 3. Gerö Ernő közleke­désügyi miniszter, 4. Dögéi Imre földmű­ves, az UFOSz országos elnöke, 5. Szó bek András közellátásügyi államtitkár, 6. Házi Árpád Pest vármegye alispánjt, 7. Olt Károly magántisztviselő, Buda­pest, 8. Kállai Gyula hírlapíró, Buda­pest, 9. dr Orbán László, Budapest, 10. dr Andics Erzsébetegyetemi magánta­nár, 11. Nonn György egyetemi hallgató, a MaDISz országos főtitkára, 12. Ke­reszten Mihály, Békés megye főispánja, 13. S irmai István hírlapíró, 14. Mód Aladár hírlapíró, 15. Somogyi Miklós MÉMOSz elnök, 16. Piros László, á Szakszervezeti Tanács helyettes főtit­kára, 17. dr Kardas László, a Győrffy Kollégium igazgatója, 18. Ligeti László, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszer­vezetének titkára, 19. Rab Antal, a délszláv antifasiszták főtitkára, Buda­pest. 20. Supka József, a Vegyipari Szakszervezet főtitkára. 21. Ilku Pál ta­nító, Pécs, 22. Jóboru Magda tanár, Bu­dapest, 23. Rudas László író* Budapest. 24. dr Szőnyi Tibor orvos, Budapest. főtte ki, hogy a nagyhatalmak rati­fikálása előtt az illető államok rati­fikálják a békeszerződést. * London. (MTI) A londoni rádió jeleníti: Jeruzsálemből hivatalosan közölték, hogy csütörtök reggel megtalálták a két angol katona holt­testét," akikéit a terroristák elhurcol­tak. • Kertészeti felflgyelőség Makón Korponay Gyula kertészeti igazgató a földművelésügyi kertészeti , osztály képviseletében Somos András kertészet: főiskolai tanársegéd kíséretében Makóra érkezett, hogy itt a helyszínen tanul­mányozzák a makói hagyma- és zöldség- termelést. Az itteni tanulmányaik alap­ján a földművelésügyi miniszternek ja­vaslatot tesznek Makón kertészeti fel­ügyelőség felállítására. A felügyelőség felállítása egyébként a hároméves tervbe is fel van véve és a két országos szak­embernek a szakvéleménye bizonyára nagyban elősegíti a felügyelőség mielőbbi megvalósítását. — Figyelem! Szombaton, augusztus 2-án a Petőfi és Szárnyaskerék Dalkö­rök rádiószereplése délután 6 órától 6 óra 30 perceg. Ma délután fél 4 órakor Rákosi Mátyás Csepelen nagyjelentőségű beszédet mond, amelyet a Magyar Kommunista Párt makói szervezete hangszórón keresztül közvetít az utcára és a nagyterembe* Makó dolgozó népének figyelmét felhívjuk a nagyjelentőségű rádióbeszéd meghallgatására. A makói kommunista pártszervezetek szervezzék meg a rádióbeszéd csoportos meghallgatását. :; i ; u i ... s A görög hadsereg képtelen megküzdeni a szabadcsapatokkal Utáni és n köztársaságiak sok he­

Next

/
Thumbnails
Contents