Makói Népujság, 1947. augusztus (3. évfolyam, 172-196. szám)

1947-08-01 / 172. szám

MAKÓ! NÉPÚJSÁG 1947 augusztus 1 Magasabb életszínvonalat, kultúrát, jómódú parasztságot, megelégedett dolgozót jelent Csanád megyének a háreméves terv Ma kezdődik a hároméves terv. Ü nnepnapja ez a magyar dolgozóknak. Rátérünk a tervgazdálkodásra, a jólét felé vezető útra, iparunk, mezőgazdasá­gunk, kultúránk tervszerű fejlesztésére. A ma megkezdett hároméves tervet a Magyar Kommunista Párt dolgozta ki a legjobb magyar szakemberek bevonásával először, ezt fogadták el a magyar nép hároméves tervének alapjául a többi pártok és ez lett törvénybeiktatva cse­kély módosításokkal. Mi kommunisták büszkék vagyunk erre. A terv azonban csupán terv marad, ha az egész nemzet nem veszi ki meg­valósításából lelkes, áldozatkész munkával a részét. Mi kommunisták eddigi te­vékenységünkhöz híven most is jó példát fogunk mutatni a terv megvalósítása nak munkálatainál. A hároméves terv mostmár nem egy párté; az egész nemzeté lett. Tud­juk, hogy a magyar nép egyöntetű lelkes munkával vesz részt megvalósításában. Most. a terv megindulásának napján vessünk pillantást a hároméves terv Csanád megyére vonatkozó részére. Né zzük meg a terv adatait, nézzük meg a számokat. Beszélnek ezek a számok, a csanádmegyei nép gazdasági és kultu­rális felemelkedését hirdetik. A csanádmegyei hároméves; terv része az országos hároméves tervnek. Megvalósítása nemcsak Csanád megye lakosságának, de az egész országnak is javát szolgálja, amint az országos hároméves terv is szolgálja Csanád me­gye lakosságának érdekelt. A hároméves terv megvalósítása: Csanád megye a jómódú, művelt lakos­ság virágzó megyéje. A hároméves terv: jómódú, műveit parasztság, virágzó mezőgazdaság Csanádban Csanád. megye a nagybirtok ha­zája volt. A főrangú nemesektől az örökös felsőházi tagokig, sokezer' holdas nagybirtokosoktól a párszáz holdasokig versenyeztek itt az urak ja népnyúzásban, a nép sanyargatá­sában, kizsákmányolásában. A földreform széttörte a nagybir­tokosokat Ma Csanád megye a kis­birtokosok hazája. Az újbiriokosok, de a régi kis iközéphirtokos gazdák is a legnagyobb nehézségeik közben művelték földjüket. Igaeröhiány, mezőgazdasági felszerelés, gazdasá­gi ala-p nélkül dolgoztak, hősies erő­feszítéssel munkálták a földet, hogy kenyere legyen a,z országnak. Itt ,az ideje, hogy munkájukat megkönnyítsük. A hároméves terv beruházásai mezőgazdasági vonat­kozásban is óriási léptekkel viszik ©lőre parasztságunk fejlődését.’ A hároméves terv megvalósítása a bel­terjes gazdálkodásra valló áttérést jelenti vármegyénkben. Nemesített vetőmag nélkül nincs korszerű gazdálkodás Ennek tudatában a bánkúti nö- vénynemesítö telep helyreállítására és beindítására hétszázezer forintot fordít a há­roméves terv. A- beruházás fokozatosan, történik. Az első évben kétszáznyoJcvamezer, a második, évben kétszáztízezer, a harmadik évben kétszáztizezer forin­tot fordítunk a növónyeuiemesítő te­lep helyreálítására és működésére. Az újgazdák és újbirtokosok ne­mesített vetőmaggal való ellátására öszesen egy millió négyszázezer fo­rintot fordít a hároméves terv. Eb­ből az első évi beruházási három­százhetvenezer forint, a harmadik évben ötszázhuszonnyolcezer forin­tot tesz kd a beruházási összege, 83 űj takarmánysiló A téli á 11 a tt alfa L'in á n yo z ás egyik lényeges kelléke a siilózás. Az állat- áloinány vitamimdús, jó takarmá­nyozásának biztosítására a három­éves terv keretében Csanád vármegyében nyolcvan- három új takarmány silót létesí­tünk. A mezőkorácsházi járás­ban harmincat, a torontáli já­rásban húszat, a battonyai já­rásban tizennyolcat, a központi járásban tizenötöt, összesen nyolcvanhármat. A takarmánysilók előirányzott Rét és legelőgazdálkodás, erdősítés, fásítás A makói legelő öntözésére a há­roméves terv hatvanezer forintot irá­nyoz elő. A megye erdősítésére ötvenezer, fá­sítására egymillió hatszázezer fo­rintot fordítunk. A fásátásberuházá- sa a három év alatt a kővetkezőkép­pen oszlik meg: elsőévben ötszáz­harmiincháromezer, a másodikban öt százharmincháromezer, a harmadik évben ötszázharmincnégyezer forint. Mezőgazdaságú szakoktatásira ösz- szesen hétszázhúszezer forintot for­dítunk. IEbből a kiszombori gazdakép­ző iskola befejezésére illetve felszerelésére és internátus fel­állítására háromszázötvenezer forint, a csamídpalotai gazda­képző felszerelésére hát-ezer, a makói tanoncotthon felállítására háromszázötvenezer forint jut. A hagymások érdekében gyűlést tartott a múlt hé­ten a Magyar Kommunista Párt makói szervezete. A gyűlésen kom­munista és nem kommunista hagy­mások egyaránt nagy számmal je­lentek meg. Tudták, hogy ennél a kérdésnél: a hagyma árának felsza­badításánál nem pártszempontok a a mérvadók, a hagyma árának fel­szabadítása, pártszempontokra való tekintet nélkül érdeke minden hagy­másnak. Ezért hívta össze a gyűlést a. Ma­gyar Kommunista Párt, mert a dol­gozók, a hagyma termelők érdekeiről volt szó és a Magyar Kommunista Párt minden tettét a dolgozók érde­keiért folytatott harc jellemzi. A gyűlésnek és a másnapi küldölt- ségj árasnak, amelyet kommunista- hagymások vezetitek és amelyben kommunista hagymások vettek részt — meg is lett az eredménye. A hagyma, ára a Magyar Kommunista Párt eredményes akciója következ­tében felszabadult. Sürgős munkához látott Makó város tervbizottsága Ma megválasztották az albizottságokat — Augusztus lC-ére elkészül a terv összege összesen százezer forintot jelent. Ebből az első évben huszon­háromezer. a, harmadik évben negy­vennégyezer forint beruházásra ke­rül sor. Mintatrágyatelepek — műtrágyaellátás A föld magasabb ‘terméshozamá­nak biztosítására új trágyatelepek létesítésére kerül sor. összesen százezer forint beruházással. A mezőkovácsházi járásban hu­szonkilenc, a battonyai járásban tizennyolc, a központi járásban tizenhat, a torontáli járásban tizenkilenc, Makó városában húsz, összesen százkét minta- trágyatelep létesítésére kei'ül sor. Ének beruházási költségei az első evben huszonháromezer forint, a második évben harmlmcháromezer forint, a harmadik évben negyven-1 négyezer forint összeget tesznek ki. Ujgazdáik mütrágyaellátására a három év alatt összesen hatszázüt- venezer forintot .fordítunk. Ebből az első év beruházásai háromszáztizen­hatezer forintot, a második évé százhatvamihétezer forintot, a har­madik évé százhaitvanhétezer forin­tot tesznek ki. Öntözés — gépesítés A belterjes gazdálkodás elenged­hetetlen kelléke az öntözés. A fe- rencszálilásn öntözött gazdaság be­ruházásai, amely eddig a METESz kezében volt és most önkéntes szö­vetkezeti alapon állítják vissza, — kétszázötvenezer forintot tesznek ki. Ez az összeg a ■ kővetkezőképpen oszlik meg: első évben hatvanötezer forint, a másodikban nyolcvan-két­ezer forint, a harmadik évben száz háromezer forint beruházásra kerül sor. Traktorok, cséplőgépek, ekegép, vetögép, szelektor és egyéb mezőgaz­dasági felszerelések, géptelepek lé­tesítésére nyolcmilliióhétezázezer fo­rintot fordít a hároméves terv. Ez a kővetkezőképpen oszlik meg a há­rom év alatt: az elsöévben kétmillió- buszonnyoloezer forint, a második- ban hárommillióit usizonhatezer fo­rint. a harmadikban hárommillió­im tszáznegyvenh atezer forint. Mezőgazdasági géptelepek lesz­nek Mezőhegyesen, Battcnyán, \ Csanádpatotán, Deszken, Ma- \ hón, M edgye segy házán, .. -’tV.-* A hároméves terv — a gyors újjá­építés és az általános életszínvonal emelése érdekében — most augusz­tus 1-én indul meg. Makón az elmúlt napokban -ala­kult meg a város terv bizottsága, amelynek elnökévé Kiss Imre pol­gármestert választották meg. A tervbizottság csütörtökön dél­előtt tartotta elisö ülését, amelyen Kiás Imre polgármester elfoglaltsá­ga miatt Zombori Hajós elnökölt. A hároméves tervet már régebben elké­szített© a pártok megbízottaiból és szakembereikből összeállított bizott­ság s most a részletes terv elkészí­tése előtt a szak-albizottságokat vá­lasztotta meg a tervbizottság csü­törtöki ülésén. Az ügy nagy jelentőségéhez mér­ten kellő megfontolás után a bizott­ság az alábbi szak-albizot,tagúkat választotta meg: Gazdasági tervbizottság: dr Faze­kas János, Tóth Ferenc, Vallius Gábor, Brúder János, Szilágyi Sán­dor. Bíró György, Szilágyi Imre, Nagy Ferenc, Diós István, Pa 11 ági Ferenc és Tompái Bálint. Ipark és közmunka tervbizottság: dr Szües László, Balogh János, Elek Antal, Gazdag János, Balogh Imre, Fankas Boldizsár. Szociális és egészségügyi terv- bizottság: dr Varga István tisztior­vos, Gera Katalin, Kiss Imréné, Molnár Sándomé, Szabó Jánosáé, dr Juhász István, dr Diósszilágyi Sámuel, Gubacsy Mihálymé, Búrun­kat Sándor, dr Nagy Pál, dr Nyit- ray Gyula, Loós János, dr Giday Kálmán, Horváth Mihály, Hencz Ferenc, Veszeley József, Vidra Jó­zsef és a óvodai felügyelöbizottság elnöke. Kultúrális tervbizottság: Heucz Aurél, Döme Mihály, Kárpáti Béla, Loós János, Lélek Péter, dr Giday Kálmán, Karalkas Lajos, Kárpáti Ernő, Molnár K. Lajos, Nagy Gá­bor, Czirbus István. Szövetkezeti tervbizottság: Czíme- ge Gábor, Szerafin Elemér, Czene Imre, Szundy Jenő, Szani István, Kiss János, Kocsis Jánosi, Zeitler Gusztáv. Csutoros Lajos, Kováce János, dr Pailagi György, Petri István, Tóth Feren. Hemdel Gusz táv, Veres1 József, Török Gyula és Tóth János. A megválasztott albizottságok azonnal munkába is léptek, hogy a 3 éves tervet teljes egészében minél előbb elkészítsék, miután azt au­gusztus 10-ig be kell küldeni a bel­ügyminisztériumba jóváhagyás vé­gett,' Dimics Sándor nem vállalja a gyilkosságot Újabb gyanúsítottakra is kiterjesztette az ügyészség a vádat a Móra-csárdai gyilkosság ügyében Részletesen közöltük annakidején azt a halálosvégű kocsmai bicskázást, amely a vásártéri Móra-féle kocsmában zajlott le az országos vásár alkalmával, öt ci­gány lókupec rátámadt a kocsmába be­lépő Dimovics Ferenc és Sándor sző- regi lókupecekre. Pil'ianatok alatt parázs verekedés tört ki, amelynek során Di­movics Ferencet hasbaszúrták, Sándort pedig a nyakán sebesítették meg. Dimo­vics Ferenc a kórházba szállítás után rövidesen meghalt. A gyilkossággal ifj. Petrovics Lajost gya­núsították, aki a kihallgatások alkalmá­vá! konokul tagadta a vádat és a tettet egyik társára, Dimics Sándorra igyeke­zett kenni. Dimics Sándor a nyomozás során, hosszú lelki vívódás után bevallotta, hogy áz ö kezében villant meg a nagy kés és ő szúrta le Dimovics Ferencet és Dimovics Sándort. Beismerő vallomása után Dimicset a makói rendőrség beszállította a szegedi áfiamügyészség fogházába, ahol az ügyész elrendelte letartóztatását. A halálosvégű gyilkosság ügyében a vizsgálóbíró e hét elején kezdte meg a kihallgatást, amikoris Dimics vallomása során — miután nem vállalja a gyilkosságot — olyan adatok merültek fel, hogy a vizs­gálóbíró kiterjesztette a nyomozást a verekedésben résztvett lókupec társa­ság három másik tagja: ifj. Petrovics Lajos, Jankó Mátyás és Petrovics József ellen is. A gyilkosság és szurkálás újabb három gyanúsítottját még e hét folya- mán kihallgatja a vizsgálóbíró. ________ El ődé kisebb téglaépüiet lebontásra, 2 drb cci 6 méteres épületfa és egy drb egylóerös villanymotor. Érdeklődni lehet a kiadó- hivatalban. , -jüké' ~ i

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents