Makói Népujság , 1947. szeptember (3. évfolyam, 197-220. szám)

1947-09-02 / 197. szám

Győzött az 1-es lista! Az MKP az ország legerősebb pártja A Kommunista párt politikai bizottsága: A bizalom kötelez... Eréllyel és odaadással száll síkra a párt a dolgozókért... Szükségesnek tartja a koalíció fenntartását... A Pfeiffer-párt demokrácia elle­nes aknamunkáját meg kell semmisíteni — Közöljük a választás eredményeit 4 Magyar Kommunista Párt politikai bizottsága szeptember t-én, délelőtt < fi Arakor ülést tartott. Foglalkozott a választások eredményével ,és elégtétellel állapította meg, logy az ország népének többsége, a függetlenségi front választási szövetségé­kor tömörült, négy demokratikus párt mögött állt. Örömmel üdvözölte, hogy a wmkáspártok, különösen az 1945-ös választások eredményéhez képest, jelen­téknyen megnövelték szavazataikat és ezzel szilárdabb alapokra helyezték a demokráciát. A választások eredményei azt mutatják, hogj* a dolgozó nép szé­lesebb rétegei fordulnak bizalommal az MKP felé. Pártunk ezzel az ország lég erősebb pártjává lett, amely a magyarértelmiség és a dolgozó kisemberek tek intélyes rétegének bizalmát is elnyerte. A néptömegeknek a választáson pártunk iránt megnyilvánult bizalma egy- be« kötelez is bennünket. A MKP a választási győzelem után a legnagyobb eréHyel és odaadással fog %síkraszállnf a dolgozók életszínvonalának emelésé­ért, a drágaság letöréséért, a három-éves terv megvalósításáért. A demokratikus alkotó munkával szemben azonban számottevő reakciós •lék állanak. A Pfeiffer párt Sulyok fasiszta pártjának örököse é9 i folytatója, amelynek demokráciaellenes aknamunkáját meg kell és meg fogjuk | hiúsítani. A Barankovics Iván vezetése alatt álló Demokrata Néppárt jelentke­zését a politikai életben minden magyar demokrata fenntartással fogadjak amelyet indokol a pártnak a választások alatt a Pfeiffer Párttal sokfelé létre- jött együttműködése. Csak a párt jövőbeni magatartása alapján lehet majd véglegesen jeldönteni, vájjon demokratikus építőmunka útján akar-e járni, vagy a reakcióval akar-e együtthaladni. A politikai bizottság a leghatározottabban megbélyegzi azt a rágalomhad- járatot, amelyet a Pfeiffer Párt sugalmazására a külföldön a magyar választá­sok ellen folytatnak az ország jóhírénekbemocskolására. A reakció szándékosai felfújja a választásokon szórványosan előforduló visszaéléseket. A politikai bizottság a visszaéléseket elítéli, tekinttet nélkül arra, hogy kik követték •! él követeli a legszigorúbb kivizsgálását. A politikai bizottság szükségesnek tartja a koalíció fenntartását és a **»* kásegység megszilárdítását. Ezek a szempontok fogják vezérelni pártunk vezA tőit az új kormny megalakítására meginduló tárgyalásokon. Budapest. (MTI) A belügyminisztérium sajtóosztálya közli: Vasárnap este 8 éurtor az ország egész területén befejeződött a szavazás. Az egész országban áiktfában rend és nyugalom volt A karhatalo mbeavatkozására sehol sem Műéit sor. Rendzavarásra irányuló cselekmény miatt néhány embert előállítót- j fkft A szavazás eredményéről az alábbiakban adunk részletes jelentést: Makó részletes eredménye A makói szavazatok a következőképen oszlanak meg: Körzetek MKP FKPP SzDP NPP Kér. NT DNP FP RP FMDP PDP 1. 303 19 148 41 15 132 30 1 5 2. 179 31 117 16 32 126 26 3 — 3. 99 36 91 11 13 248 33 3 1 4. 145 52 98 14 17 156 23 — 1 5. 173 61 115 37 14 223 29 2 7 6. 83 185 52 139 14 292 44 1 6 ' 7. 251 192 109 82 ! 17 263 26 12 9 8. 141 134 60 38 17 235 19 5 1 i j 9. 166 53 100 39 9 123-------20 3 8 10,x 200 63 108 24 7 194 20 — — i i 11. 184 124 83 35 12 301 25 6 15 12. 249 42 96 20 8 83 12 5 7 13. 298 37 134 43 8 80 17 1 3 ! 14. 86 55 69 63 14 132 13 2 2 15. 106 58 76 76 23 141 19 2 — 16. 67 48 70 101 6 155 1 — — 17. 95 106 62 100 5 158 16 1 2 , í 18. 111 100 61 97 11 255 16 4 5 19. 58 83 51 49 I' 13 225 40 2 4 20. 64 82 36 27 8 199 22 1 2 21. 80 81 97 52 16 354 31 4 1 22. _214 61 55 15 24 200 40 5 49 23. 51 80 50 8 6 177 15 —9 24. 124 68 77 3 39 322 36 2 13 25. 131 59 86 22 23 309 34 5 18 26. 103 38 82 30 20 322 53 3 1 27. 116 47 52 9 14 332 42 6 — 28. 105 68 80 10 79 377 45 3 2 29. 128 58 140 12 42 353 64 3 7 i 30. 98 261 31 59 18 398 39 4 *7 i 31. 51 227 24 71 -n 3 210 8 4 — ! 32. 23 177 14 15 2 142 19 — 1 } a. I H m 15 23 5 211 fi - ­34. 15 89 11 4 6 175 15 1 — 35. 59 119 28 16 2 119 5 2 — j '! 26. 127 117 37 51 10 238 16 5 4 ! 37. 25633 3 — — — — őmtBHF; 4.533 3.183 2.618 1.47* ! f 575 7.919 919 101 175 Csanád vármegye eredménye A vármegyében a következő a végleges választási eredmény: ' J MtZOKOVÁCSHÁZI JÁRÁS: Város, község neve A-kamarás 680 124 228 129 12 30 3 5 3 Cs-apáca 586 479 170 197 39 684 69 555 34 Dombiratos 304 214 109 233 42 29 1 10 4 Kaszaper 810 160 46 217 142 15 8 46 4 Kunágota 1.025 256 252 843 885 89 19 19 15 M-bánhegyes 364 124 140 215 | 593 418 25 314 16 M-bodzás 241 252 74 307 295 130 14 66 6 M-háza 669 537 385 457 265 148 42 27 13 M-kov.-háza 910 460 243 463 296 166 23 780 157 Ref.-kov.h. 228 125 167 165 ~ *1 16 53 5 52 21 N.-bánhegyes 613 266 195 131 7 32 5 37 6 N.-kamarás ''1.269 504 287 221 41 11 7 12 7 P-ottlaka 406 111 71 106 20 23 3 4 I Végegyháza 734 147 375 67 14 7 13 7 1 Összesen: 8.839 3.759 2.742 3.751 2667 1.835 237 1.934 28* TORONTÁLI J®?Á6. : Kiszombor 819 265 201 285 14 1.510 174 18 59 Szőreg 386 129 281 158 446 1.326 92 3 16 F-szállás 103 39 21 8 43 238 21 9 13 Kiárafalva 37 30 39 38 89 125 11 9 55 Gyálarét 74 12 9 51 40 80 6 1 — Deszk 625 65 228 41 41 603 44 7 10 Küb-háza 239 207 70 140 13 357 30 5 3 Őszentiván 101 16 35 29 58 611 28 1 7 Ujszentivári 117 20 78 46 55 352 21 2 2 Öszesen: 2.501 783 962 796 899 5.222 427 61 165 BATTONYAI JÁRÁS. 1 Batonya 2.767 1.475 958 1.438 638 - 263 29 86 264 Kevermes 786 . 813 431 824 149 63 13 45 10 D-egyháza 957 591 189 564 ^ 112 70 10 25 22 K-dombh. 223 194 77 145 35 9 — 4 4* M-dojnbh. 43 146 9 258 ? 9 4 — 25 3 M-hegyes 2.448 621 1.360 1.023 239 216 25 73 8 öszesen: 7.224 3.381 3.024 4.252 1.182 625 77 258 311 KÖZPONTI JÁRÁS. Ambróziáivá 423 44 36 97 — 21 1 1 1 Apátfalva 602 1.346 360 322 158 395 32 20 9 Cs.-Alberti 178 11 28 14 3 87 2 2 3 Cs-palota 707 1.152 365 447 389 444 32 10 35 Földeák' 900 1.097 314 628 96 225 12 6 6 K-hegyes 211 285 14 66 13 48 6 1 2 Kövegy 154 155 59 77 87 36 4 1 2 M-csanád 593 356 11S 210 112 219 1* 4 9 V ... - • ~ -J 1 ■ ! m. Évfolyam, i?». szám._________________________ _______Ara S> Mitér __________________________________i»47 szeptember 2. eedp.

Next

/
Thumbnails
Contents