Makói Népujság, 1947. október (3. évfolyam, 221-247. szám)

1947-10-01 / 221. szám

Véres, halálos szurkolás Csanádapácán Hl. ÉVFOLYAM, 221. SZÁM Ara 40 fUittr 1947 OKTÓBER I, SZERDA POLITIKAI NAPILAP Gromikó felszólalása az UNO-ban Magyarország felvétele mellett A brit kiküldött ellenezte a felvételt Laké Succes. (MTI) Cadogun. Eriidékiküldött, az Egyesült Nemze­tek biztonsági tanácsának hétfő esti ülésén ellenezte Magyarország felvéte­lét az Egyesült Nemzetek tag­jai közé, mert nem bízik: ab­ban, hogy a •magyar kormány tiszteletben taréit, az alapvető szociális és politikai jogokat és betartja az Egyesült Nemzetek alapok Hiányából' származó köte­lezettségeket. i I jongyoloi szúg javasolta Magyar- ország felvételét. Ezután a Init és a francia kiküldőit fenntartás nélkül támogatta Olaszország fel véle'ér, majd Gromiko szólalt fel és kijelen­tette: A szovjet küldöttség hajlandó hozzá járulni ()la -izország felvéteté- hozPibbam az nsntbeu. •a Magyarországot, Romániát. Bulgáriát és Finnországot is fel­veszik. Mi nem tudjuk elkülö­níteni Olaszország ügyét — \ mondotta. — Mi csak a pots­dami egyezmény szellemében cselekszünk. Ez nem politikai kérdés, ezt mindenki tudja. Az olasz kormánynak is tudnia kell, hogy a Szovjetúnió tárno- gatja Olaszország kérését, de , neig tudja, azonban csak egye­dül az olasz kérelmet támogatni. Ausztrália iképvil-eföje tiltakozott a iszovjét álláspont ellen, amely sze­rinte ellentétben áll az alapokmány - nyal és igazságtalan Olaszország­nak a tagságra való jogát Illetően. Austin szénátok Amerika kép\i-'fllé- j(. hangoztatta: — A .szovjet, állá s pop t annak ki­nyilvánítását jelenti, hogy v.'tót basznál, ha a tanács nem követ l>i- zouvos eljárási; módot:. Ez igen rossz kilátást jelent az Egyesült Nemzeteik számára. A tanács elutasította azt. a len­gyel: indítványt, hogy napolják el a vitát: és bízzák az öt nagyhatalomra, hogy nem hivatalos tárgyalások út­ján igyekezzenek rendezni a tagsá­gok kérdését. Kolumbia, Kína, Len­gyelország, a. Szovjetunió. vala­mint Szíria az indítvány mellett szavazott, a lobbi dk tartózkodtak a. szavazástól. Áttérve Románia felvételiének ügyére Austin kijelentette, hogy Ro­mánia már megmutatta, hogy nincs ti kintette,1 nemzetközi kötelezettsé­gei re. Az Egyesült Államok ezért szcmbehelyezíkediiík Románia fölvéte­lével. Ezután Franciaország. a. •Szovjetunió, Lengyelország ás Kin', támogatta. Anglia pofiiig ellenezte Románia felvételét. A vitát szerdán folytat iáik. nm I magyar-román barátság jegyében folyt le a temesvári találkozó A legnagyobb ünnepélyességgel és legőszintébb szeretettel fogadták a makói és szegedi küldöttséget — „Via mint barát, holnap már mint testvér talál egymásra a két szomszéd nemzet" Szombattól] hétfőig zajlott le Te­mesváron a Csanádi és szegedi ma­gyar (küldöttség, látogatása. Magyar részről a kővetkezők vet­tek részt, a küldöttségben: Budapest­ről Pálffy György vezérőrnagy, Marsall László rendörulezredes a belügyminisztérium határrendészeti osztályának vezetője, a feleségével, dr Szénást rendöiümagy, a belügy- mjnisztérinm határrendészeti osztá- -lyánaik előadója, továbbá a magyar határvadász alakultok parancsno­kai, Makóról Kiss János főispán ás leánya, dr Fodor Sándor vármegyei főjegyző, Kiss Imre polgármester és félesége, dr Löffler Aurél és neje miiint tolmács, Kiszomborról Szeles Antal járási főjegyző és felesége, 'továbbá Szathmári Lajos főjegyző, Szegedről dr Pálffy György főispán és felesége, Dénes Leó polgármester és felesége. Antulffy György polgár* mesterhelyettes, dr Purjesz Béla egyetemit tanár, Zsillé Zsigmond rendörale z redes és felesége, a szín­házi kíildötség élén pedig Veszi Viktor ‘igazgató. A kiszombori határnál dr Titus Joniescu tennesmegyei főispán és Tét­en vezérőrnagy a román Iratárva­dász alakulatok főparancsnoka, to­vábbá. népes katonai és polgári kül­döttség fogadta a magyar delegációt. A román nép lelkes ünneplése köz­ben vonultak el a kivonult díszsza- kasz előtt, majd Nagyszentmiüklósra utaztak, ahol.*' a városháza előtt a városi polgármestere Eogama a lobo- gódíszbe öltözőit t N a gy .s»o lm' kiás nevében a. magyiar vendégdR^L A rövid üdvözlés illán érlmtez’et kezdődött meg a városházául, ame­lyen i ésiztvettek a határiéi idézeti szervek úgy míigyar, mint román részről. A magyar (kiküldöttek kér­ték, hogy az általuk előterjesztett 23 pontból álló tervezeteit tanulmá­nyozzák át a románok és ennek ér­telmében tegyenek javaslatot a, ro­mán belügyminisztériumnak. A .ro­mán hivatalois szervek megígérték, hogy áttanulmányozzák a. javaslatot és felterjesztik a román helügymi- uisztériumbá. A javaslat többek kö­zött kérte a 1924-Ive u megkötött magyar-román • egyezmény további fenntartását mindaddig, amíg új egyezmény nem készül. A kettösbir- tokosok ügyeivel isi részletesen fog­lalkozott a javaslat. Nagyszeuimiklóson a város vendé­gül látta a magyar küldötltóí.’t Pártközi értekezlet megállapodott az állam­titkár! és főispáni állások számában Budapest. (MTI.) A koalíciós pártok vezetői kedden délelőtt pártközi érte­kezletet tartottak a miniszterelnök dol­gozószobájában. A Kommunista Párt ré­széről Gerő Ernő és Kádár János, a Kisgazda Párt részéről Dobi István és Gyöngyösi János, a Szociáldemokrata Párt részéről Szakasits Árpád és Szélig Imre, a Parasztpárt részéről Veres Pé­ter és Erdei Ferenc jelentek meg. A pártközi értekezlet, amelyen Diny­nyés Lajos miniszterelnök elnökölt, meg­állapodott az államtitkári és főispáni állások csökkentésében. Számszerűleg meghatározta, hogy a most meglévő államtitkári és főispáni ál­lások számát mennyire csökkentik. Fog­lalkozott még a pártközi értekezlet a kormányprogram előkészítésével. A pártközi értekezletet szombaton, ok­tóber 4-én délelőtt 10 órakor folytatják. ollódéin, majd külön vonat vitte a magyar vendégeket' Buzlás fürdőre, uhut a. község képviseletében a já­rási főjegyző üdvözölte a magyaro­kat, a dalárda pedig a magyar és román Hajmnigat énekelte el tisztele­tűikre. Dr Pálffy György szegedi fő­ispán válaszolt a. beszédre. Este a buzMsii kaszinóban vacsora volt, amelynek keretében a. környékbeli laikusság népi kórusai mutatták be művé,szélűikét. Másnap megtekinitet­félk a fürdőit, majd elindultak Te­mesvárra, ahol a. pályaudvaron le­zajlott a hivatalos' fogadtatás, A magyarok vonala a magyar- i oinán Himnusz hangjai mellett gördült be a pályaudvarra. Díszszá­zad kemény tisztelgéssel köszöntöt­te a vendégeket, alldk ellléptefc a. dísz,- > zúzod a rcvomajla elölt. A magyar kiiildötl'ségef dl- Patrik József Tp- icw-ván. város főpolgármestere üd­vözöli«. kifejezve azt ,-i hitét, hogy <i kél demokratikus ország kormánya 1 l"bh-ntóbb lehetővé teszi a népek szabad útlevélmentes utazását egymáshoz. Az üdvözlésre Kiss János főispán :. t! aszolif és ki jelentette beszédében hogy a szabad népek találkozunk egymással és nem lesz közöttük semtmiféle elleniét többé .1 Dnnamedencében teljes meg. értés és barátság fog uralkodni. Kocsikon a megyeháza elé vonul­tak. a vendégek. A megyeháza ta- n.fec,termében, dr Titus Jonescu üd­vözölte a küldötséget, amelyre Kiss János főispán mondott választ, Tol- maosolltta a kormány és a dolgozó magyar nép szeretett elljes üdvözli*- t<t. hangoztatta. « két: nép egymásra­utaltságát és, nemcsiaik a romok, de a lelki újjáépítés szükséges­ségét. is. i L.i.ia. kell építeni mindkét országban n lelkeket úgy, hogy egymásra talál­ja mik é'3 szoros kapcsolatban működhes­senek együtt. Az üdvözlés uán értekezletre ülték össze ismét, amelynek keretében megtárgyalták a kölcsönös problé­máikat. Ezután a magyar vendégek átvo­nultak a városházára, ahol dr Pet­iik József mondott üdvözlést a ma­gyaroknak. Az üdvözlésre Dénes Leó Szeged polgármestere, miajd utá­na Kiss Imre makói polgármester mondott rövfid beszédet, amelyben hangsúlyozta,, hogy eddig elválasz­tottak egymástól a, két egymásra- ulalj nemzetet, és hazug politikával éket veritek közéjük. .4 véres háború tisztító ereje azonban elsöpörte a, salakot és a felszabadulás alán megala­kult népi demokráciák egymás közelébe rítt ék „ magyar román.. népet. > (Folytatás a honná dák, oldalon.) ................ ............................... MF " A Magyar Vöröskereszt mindenkié Segíts Te isf hogy segíthessünk! \ m

Next

/
Thumbnails
Contents