Makói Népujság, 1947. október (3. évfolyam, 221-247. szám)

1947-10-01 / 221. szám

2 MAKÓI NÉPÚJSÁG 1947 október 1 1 Üzenjük Csanád megye újbirtbkosainak: A vármegye utolsó községét is átadtuk telekkönyvezésre a iárásbpróságokhoz! Ujbirtokosok! Pontosan 6 hónappal ezelőtt a föld- művelésügyi miniszter árnak és az Or­szágos Földhivatalnak ígéretet tettünk, hogy ezév szeptember 30-ig a megye összes községét át fogjuk adni telek­könyvezésre az illetékes járásbíróságok­hoz. Tudtuk már akkor is, hogy talán erőnket meghaladó munkának elvégzé­sét ígértük; de magyar demokráciánk érdekében és a sokezer újbirtokos lel­kében ,élő bizonytalanság eloszlatására gondolva, mégis elhatároztuk: minden aadá'iyt legyűrve, időt és fáradságot nem kímélve teljesíteni fogjuk ígéretünket. ígéretünket betartottuk és örömmel jelentjük: a mai napon a vármegye utolsó köz- • sége is átkerült a járásbírósághoz. Sőt átadtuk a sváb és szlovák köz­ségeket is. ' amelyeknek határideje jóval későbbi időpontban lett volna , esedékes. így a megye földreform > által érintett 40 községéből a telek könyv 30 község telekkönyvezését foganatosította, a végzések kiosz­tást nyertek. 10 község telekköny- vezése annyira előrehaladott álla­potban van. hogy október hó folya­mán a végzések kiosztása ezekben a községekben is meg iog történni. egész vármegyében meg fogjuk ol­dani a házhélyrendezést is úgy. hogy a következő nyárra minden községben ki fogjuk osztani a ház­helyeket, de azok telekkönyvezése is meg fog erre az időre történni. Ennek a munkának elvégzésével pedig a Földhivatal hivatásának eleget téve, minden bizonnyal befejezi működését. Hogy azonban a házhely rendezést za­vartalanul végezhessük, feltétlenül szük­ségünk van a nyugodt munka biztosí­tására. Ez pedig azt jelenti, hogy mind­azok. akik a Földhivatalt még most ds új földigénylésekkel zaklatják és hát­ráltatják: lássák be. a földreform meg­indulása után két és fél évvel földigény­léssel előállni hiú ábránd. Mert bizony a hozzánk beadott kérelmeknek mintegy 60 százalékát teszik ki azok,. amelyek azt tanúsítják, hogy nagyon sokan csak most vettek bátorságot maguknak ah­hoz, hogy földet igényeljenek és 'annak idején, 1945. évben csak a ..kuckóból lesték", hogy vájjon komo'iy lesz-e a földosztás, vagy sem. Ezeknek az úi föidigényloknek azt üzenjük, ne fárad­janak az igénylések megírásával és be­adásával, mert mától kezdődően új föld- igénylő még akkor sem kap földet, ha esetleg valahol szabadulna is fel. Természetes, hogy a hadifogságból hazatértek, akik kielégítést eddig nem nyertek, ez alól kivételek és azok sérelmeinek orvosfását első­rendű kötelességünknek tartjuk to­vábbra is. A további munkánk biztosításának ér­dekében tehát kérésünk az, hogy új igényléssel mától kezdve senki se zak­lassa a Földhivatáit sem írásban, sem pedig személyes közbenjárással. Meg kell érteni mindenkinek: 1945. év óta a föld elfogyott és ha szabadul is fel le­mondás vagy megvonás folytán, azt el­sősorban a hadifogságból hazatérteknek, másodsorban pedig azoknak juttatjuk, akik még 1945. évben igényeltek, de liözzá nem juthattak. Az ilyen irányú kérelmek sorsa az irattár lesz a jövőben. Mivel pedig minden község rövid idő alatt megkapja telekkönyvi végzéseit, egyéb sérelmeket sem tudunk most már minden esetben orvosolni. Telist célta­lan minden olyan hozzánk beadott ké­relem. amelyben még kiegészítést vagy cserét kér az új juttatott. Ezeknek a kérelmeknek sorsa is csak az előbb em­lített lehet: irattárbahelyezés. A Földhivatal tehát feladata jórészé­nek elege tett. Az újbirtokosok te'iek- könyvileg is megkapták, vagy a napok­ban megkapják, telekkönyvileg is ingat­lanaikat. Azoknak megtartása és meg­védése most már az ő feladatuk. Ml ezekben a részünkre is ünnepélyes pil­lanatokban egyet tudunk ígérni: befejez­tük a földreformot, elvégeztük a telek­könyvezési, de semmi olyan munkában, ami, ezt egy lépéssel is visszavinné, vagy alapjaiban megrendíteni, részt- venni, segíteni nem fogunk. Csanádmegyei Földhivatal. A szegedi államügyész és vizsgálóbíró nyomozása a battonyai letartóztatott cigánybanditák ügyében Nem akarjuk kiteregetni a nyilvános­ság előtt azokat az akadályokat, ame­lyek szinte naponként tornyosultak fenti munkánk elé. Nem akarjuk , a 6 hónap megfeszített, sokszor idegkimerülést oko­zó .munkáját és a gyakran késő éjsza­kába nyúló túlórázásokat érdemként em­legetni. Mert azok, akik csak egyszer is megfordultak a Megyei Földhivatalnál, meggyőződhettek arról, hogy a munka olyan ütember ment, ahogyan az újjá­építés azt megkívánta. Példaképpen csak annyit említünk meg, hogy a megyei ta­nácsok megszűnése óta, tehát 1947 ieb- ruár 1-tök kezdődően a Földhivatal több mint 10 ezer iigyielet fogadott ezen idő alatt Ezek a számok bizonyítják, hogy hiva­talunk a „legjobban keresett" hivatal volt az elmúlt hónapok alatt. Ennek a munkának elvégzése csak úgy volt le­hetséges, hogy tisztviselőink egy része lemondott nyári szabadságáról, másik része pedig rendelet szerinti szabadság- idejének nagyobbrészét a téii hónapok­ban fogja kivenni. De ezeken kívül meg kell még említenünj£_azt is, hogy a tiszt­viselők nagy része szerződéses tehát ideiglenes alkalmazott, akik tudatában voltak annak, hogy a fenti feladatok el­végzése után hivatal személyzetét a minisztérium csökkenteni fogja és első­sorban ők fognak elbocsátás alá ke­rülni Szorgalmuk és munkájuk értékét tehát még az. is emeli, hogy- ennek tu­datában is az átlagos tisztviselői mun­kánál jóval többet voltak hajlandók ön­szántukból végezni. . A fentiek pedig azt eredményezték, hogy ezzel a munkánkkal megelőztünk minden vármegyét és az ország összes földhivatalai kö zött a csanádmegyei lett az első. Ezzel tehát a Földhivatal elsőszámú feladatának eleget tett. A munka azon­ban nem szűnik meg, mert a feladatok tömege vár továbbra is ránk. Az épü­letek és épiiletanyagok juttatását ugyan­csak befejezzük a napokban és ezzel is megelőzünk minden vármegyét. Hátra van még azonban egy. a szántóigátla- nok juttatásához és telekkönyvezéséhez hasonlóan súlyos fe'iadat: .a vármegye házhelyreudezési kér­désének sürgős megoldása. Tadatában vagyunk annak, hogy a vármegyében sokezer család várja en­nek a kérdésnek sürgős rendezését s éppen ezért ennek a feladatnak elvég­zését egy cseppet sem tartjuk pjásod- rendűbbnek a mezőgazdasági ingatla­nok telekkönyvezésénél. Az. érdekeltek megnyugtatására közöljük: október l-töl kezdődően 3 előadó- bíró fogja végezni a Földhivatalnál a vármegye házhelyrendezési ügyeit és ahogyan azt. éppen a Népújságon keresztül ígértük, a tél iolyamáu az Lapunk tegnapi számában beszámol­tunk arról, hogy a szegedi államügyész­ség vizsgálóbírája. valamint az állam­ügyész a battonyai járási kapitányságra éikezett, hogy megkezdje a letartózta­tott 16 lótolvaj cignybandita kihallga­tását, valamint a helyszíni szemléket., A vizsgálóbíró kihallgatta a letartóztatott cigányokat, akik vallomásaik során meg­erősítették a járási kapitányság rendőr­tisztjei által felvett jegyzőkönyveket. A vizsgálóbíró és az államügyész teg­nap tovább folytatta .a vizsgálatot és a tanúkihallgatásokat. Több cigányt hall­gattak ki, akik össze vissza hazudozva egymás ellen vallottak. A gyilkosságot „Bogrács" ellentétben előző vallomá. \ ére^, haláloskimeiietelü smnfci- !ú# játszódott le Csanmdarpácán. A laíiodalllom utáni bergözös hangulat­ban ifi. Szudár István összeszólal kogott Kánya Ignáeeal, lalkineik .segít­ségére Hitetett Miklós István. Az ösz- sze&zólalikoaásból csakhamar parázs vei-eiked'és ketlletkeziett, If;j. Szudár István (két nagybátyja, István és András látva hogy öeesiik osztozik, nekiestek az embereket, kibékíteni ii'gyekfö Miklós Istvánnak s nyákon- szurták. Sérülésébe rövidesen bele­halt. A verekedés hevében megszór­ták Kánya. Igmáool is. akit életveszé­lyes állapotban a Ijtlkiésesabai kői— házban! ápolnak. Csanádapáeán a közelmúlt napok­ban ritkaság számba: menő nagy tu­saival tagadta és nem akarta beis­merni, hogy ö adta le a már meg is ta­lált 7.65-ös pisztolyból a halált okozó lövéseket. Mihály Pál battonyai kisbir­tokos házához betört lótolvajok közül többén vallották, hogy „Bogrács" lőtte le az asszonyt, ö adta az utasításokat és ö volt a banda vezére. Tegnap a vizsgálóbíró és az állam­ügyész a helyszíni szemle során tisz­tázta a való helyzetet és azt. hogy ki követte el a gyilkosságot. Lapunk holnapi számában a helyszíni szemléről, valamint az azt követő szen­zációs fordulatról, újabb tanúvallomá­sokról és adatokról részletesen fogunk beszámolni. kodalom volt. Tóth Rozália és Kűri György tartót,ák esküvőjüket, amely re hivatalos volt a (község minden épkézláb embere, rokonikig, szomszé­dok és jóbarátok. -\ lakodalmat a községben Nagy .Iá,nos koostná fos­nál tartották. A hangúdat jó volt, nnmdiaiilkii jól. érezte magát, fogyott: a bor, sokan táncra perdültek. Éjfél után néhá­nyon eltávozlak a vendéglőből és' hazamentek- de sóik férfi és tíö ma­radt továbbra is ott a lakodalmon. Előkerülnek a bicskák A jó hangulat, a zene s a tánc za­varta Iámul folyt egészen éjfél után 2 óta. tájig. A kocsma udvarán ok­ikor eddig meg nem állapított okok­NŐI-, FÉRFIKABÁTOK, BUNDÁK FIÜ-, GYERV1EKRUHÁK, BALLON-, ESŐKABÁTOK, BOCSKAI-RUHÁK legolcsóbban Erdőst#!, Makó Főtér Bosszúból, borgőzös állapotban leszúrta haragosát és annak barátját A szurkálókat rövidesen a szegedi államügyészségre kisérik ót bél, övsszcszólalkozoitt Kártya látván ifj. Szudár Istvánnal. A vitából nagyhangú szóváltás keletkezett. A verekedést, hogy meggátolja Mik­lós István közbelépett és igyekezett ileosátítanii az elfogyasztott italtól be- esípett. nagyhangú férfiakat. Ifj. Szudár István bátyjai: István, és András láttáik, hogy öeesiik ve­szekszik, az elfogyasztott 'irtai! hatá­sa alatt a duhajkodó kait lecsillapíta­ni -akaró Miklós Istvánra, támadtok, elővették hutalms bicskájukat és nyakunszúrták a békítőt. A- szurkolás következtében Miklósi nyalkából bö sugárban ömlött a vér­es hangos játszóval terült el a,z ud­varon. Kánya, amiint látta, hogy a segítségére síiittö Miklóis véresen' elte­rült a földöm, ki. akarta mavar ni a véres kést Szudár István keséből. Szudár ismét■ felemelte a bicskát és új­ból döfött. Kánya Ignác kilenc késszúrással testében véresen rogyott a földre, Miklós István mellé. Letartóztatták a szurkálót A véres esemény után azonnal a helyszínre hívták a községi orvost, aki Miklós Istvánon már mem tudott .segíteni, ment a sérülésébe azonnal belehalt. Az orvos bekötözte a kilenc sebből vérző Kónya Ignácot, majd Intézke­dett, hogy a békéscsabai közkórházi­ba szállítsák be. A csanádapácai rendőrőrs miután értesült a történtekről, azonnal letartóztatta Szudár Istvánt, Szudár Andrást, ifj. Szudár Istvánt, Nógrádi Boldi- \ zsűri és Győri Józsefet, (akik a verekedést, illetve a szuitká- lást elkövették. Az önsröil á szuiíká- lókat szerepük kiderítése és , tisztá­zása végett- a íiiezöíkovácsliázii járási kapitányságra kísérték át, ahol ki­hallgatásukat az ügyben megkezd­ték. • A járási kapitányságon megálla­pították hogy a vrirs eseményeik szálai 1 ütő-re vezetnek vissza. Ugyanis Miklós Jstváu és Kánya Ignác akkor rendőrök voltak és ifj. Szudár István i iá 1 n a gy i u ennyi ségfi lőszert és robbanóanyagot találtaik. Feljelentésük során megbüntet­tél,' ifj. Szudár Istvánt áld most alkoholmámoros állapotát hasz­nálta ki a bosszúra. A rendőrségtől nyert értesülésünk szerint a szürkülő Szudá-r-testvére- ket rövidesen a szegedi államiigvész- ségre. kísérik át. Október 1-én Vöröskeresztes gyűjtés fiákén Október 1-én, szerdán egésznapos ut­cai gyűjtést rendezAi Vöröskereszt Ma­kón. A gyűjtés öt urnánál folyik majd, amelyek a Korzó Mozinál, a Posta-utca sarkán, a Bérpalotánál, a gimnáziumnál és á •Munkás Szövetkezetnél lesznek fel­állítva. A Vöröskereszt-gyűjtésnek az acélja, hogy megteremtse a kellő fedezetet azoknak a fontos szocilis es egészség­ügyi intézményeknek a fenntartásához, amelyekkel a Vöröskereszt az elesettek segítségére siet. A hadifogoly-otthonok, kórházak, szanatóriumok, üdülök és egyéb szociális intézmények .hatalmas összegeket emésztenek fel. valamint je­lentős anyagi fedezetet kíván az a sok­irányú segítségnyújtás, amelyet a Vö­röskereszt bonyolít le. Ezért kéri a vá­ros lakosságának támogatását most az utcai gyűjtés alkalmából. Taggyűlés a MNDSz-ben Taggyűlést tart az MNDSz vasárnap délután 5 órai kezdettel székházában. Szent János-tér 13. szám alatt. Felkér­jük úgy a muilkástelepi, valamint a köz- kórházüzemi és a honvédvárosrészi cso­portjainkat. hogy a taggyűlésen teljes számban jelenjenek meg, Ezt a taggyű­lést óhajtjuk felhasználni, hogy a köz­ponti tagság a másik három szervezet tagjaival megismerkedjék. Évi beszámo­lónkon kívül műsor is lesz. Tagság tel­jes számban váló megjelenését kéri a vezetőség.

Next

/
Thumbnails
Contents