Makói Népujság, 1948. március (4. évfolyam, 51-74. szám)

1948-03-02 / 51. szám

IV. ÉVFOLYAM, SÍ. SZÁM Ara 60 Oilér 1948 MÁRCIUS 2. KEDD DEMOKRATIKUS POLITIKAI NAPILAP ttOKKAT1KUS POLITIKAI NAPILAP NagykÖYetséggé alakítják át a szovjet és magyar követséget Budapesten és Moszkvában Dinnyés Lajos: Magyarország a haladás és nyugodt béke oldalára állt A Magyar Távirati Iroda jelenti: A sejtének kormánya és a Magyar Köztár pesti, illeíve moszkvai követségeiket megfelelően követeiket nagyköveti rang Budapest. (MTI.) Az országgyűlés hé> fői ülésén tovább folyta Iák a pénzügyi költségvetés tárgyalását. A költségve­tés# részleteiben is elfogadták. Szünet után Dinnyés Lajos miniszter elnök benyújtotta az 1848—49-es ma­gyar szabadságharc emlékéről szóló :ör- vényjavas'iatoi; majd a Ház áttérj a meghatalmazási (törvényjavaslat tárgya­lására Dinnyés Lajos nagyszabású beszédben ismerteié a kormány eddigi munkáját és jövő programját. Rámutatott arra, hogy a kormány bemutatkozása óta nemcsak végrehajtóiba azt, hanem olyan Szocialista Szovjet Köztársaság Szövet- saság kormánya elhatározták, hogy buda- nagykövetségekké alakítják £4 és ennek ra emelik. i nyomós eredménye,keli is végzetíi, ! mint a deficitmentes költségvetés, a | hároméves terv hatalmas berahúzá­| sai, a magyar reakció fele li újabb e győzelmek. — A környező országokkal kötött köl­csönös segélynyújtási és kulturális egyezmények ■— .mondotta —. különösen a legutóbb Moszkvában aláírt szovjett-" magyar kölcsönös barátsági és segély­nyújtási egyezménnyel az egyáltalában elérhető legnagyobb -biztosítékot szerez­tük meg hazánk függeheilsége, népünk szabadsága számára. Kiemelte, hogy Moszkvában sikerült a hadifoglyok mielőbbi hazahozatalának ügyét is rendezni. A demokrácia győzelme, Magyarorszá­gon, szükségkép.en a demokráciái erőinek növekedéséhez, a reakció és az impe­rialisták erejének csökkenéséhez -veze­tett más országokban is. így a mi sike­reinkkel hozzájárultunk ahhoz, hogy Csehországban nem az imperializmus, hanem a 'dolgozók győzlek. Megemlékezett arról a polgárság kö­rében terjesztett, otromba reakciós hír­verésről: » Ismét, rossz oldalra, a jö­vendő vesztes oldalára álltunk.« Ezek felé liangsúlyozta, hogy Magyarország a haladás, béke és a nyugodt fejlődés oldalára állt. A reakciósok: az otromba hírveréssel háborúra spekulálnak a magyar nép ká­rára. Dinnyés Lajos azután a miniszté­riumok programját ismeríieíte. Répást Imre, az SzDP makói titkára: Nem nyugszunk, mig a jobb­oldaliakat el nem távolitjuk Berár Demeter, az MKP makói titkára: Biztosak vagyunk abban, hogy szociáldemo­krata elvtársaink elhárítanak minden aka­dályt a két munkáspárt egyesülése elől Hatalmas tömegek a makói közös pártnapon Talán még sohasem látott a városháza nagytanácslenne ilyen Sorró lelke­sedéstől átitatott tömeget. Parasztok, munkások, érelmiségiek, a szorgalmas munkájukról mtssze földön híres hagymakertészek, akik a belterjes gazdálkodás alapjait rakták le itt Makón: eljöttek, hogy részt vegyenek a Magyar Kommu nista Párt és a Szociáldemokrata Párt makói szervezetének első közös párt- napján. Történelmi pillanatok ezek, a magyar népi demokrácia további fejlődésének történelmi pillanatai: a munkásosztály két pártjának makói szervezetei most rak iák le az első köveket az egységes műn káspári felépítéséhez. Forró szeretettel találkozik a közös pártnapon a két munkáspárt dolgozóinak tömege, amelyet a jobboldali szociáldemokraták méregke verő, konkolyhintö politikája eddig el választett egymástól. Most válik kézzel loghatóan világossá, hogy á válaszfalakat itt Makón is né hány sötét alak építette a két párt közé és ezek eltávolítása után — mivel már nincsenek, akik támogassák, tartsák eze két a válaszfalakat — összeomlottak. A tisztogatás vihara elseperte a két munkáspárt együttműködésének akadályait, hogy elementáris erővel találkozzon a két munkáspárt. Kiss Imre polgármester megnyitó sza­rvaiban rámutatott arra, hogy ha a két párt így összetart, mindent) el tudunk érni. ami a munkásosztály akar. _____ Répási Imre, a makói szociáldemo­krata pártszervezet tikára beszédének bevezető részében kgtüeíite. hogy a nyugai államok szociálcmokralái, a har­madik út politikáját vallók, ellenségei a magyar népi demokráciának, ezzel szem­ben a munkásosztály nagy barátja, a szocializmus országa, a. Szovjetunió a mi barátiunk. Ebből a felismerésből ie kell vonni a következtetéseket egyesí­j tniink kell erőinket, hogy szolgálhassuk 1 a békét és zavartalanul építhessük ha- j zánkat. * —- Felül kell vizsgálnunk nekünk is Í makói viszonylatban mindazokat a sze­mélyeket, akik a párt megbízatásából köz vagy magánfunkciótl töltenek be. | Meg kell vizsgálnunk: eddig, hogyan vé- | gez'.ék feladatukat —• mondotta többek j közötti i — A proletárok érdekeit csak íorra- ■ dalmi emberekkel lehet védeni, azon •) az úton kei! haladnunk, amely ntin- i elég forradalmi volt Mi nem fogunk addig nyugodni, míg a Szociáldemo­krata Párt makói szervezetéből is nem teremtünk egy tiszta, baloldali pártszervezetet. í —- Ehhez nem elég az akarat! ehhez támogatásra is van szükségünk. Meg va­gyunk győződve arról, hogy a szociál­demokrata és kommunista elvtársak o't lesznek a hátunk mögött. Követni fogja a párttisztogatásí a közigazgatási tisztogatás is. Mind azok, akik nem feleltek meg hivatá­suknak, vissza lesznek híva és ki lesznek cseréive olyanokkal, akik méltóak arra. Répási Imre beszédét sokszor szakí­totta félbe a hallgatóság lelkes (tapsokkal. Berár Demeter, a makói kommunista párliszervezet titkára beszéde beveízető részében rámutatott arra. hogy az első közös pártnap nagyszámú hallgatósága bizonyítja, hogy Makón is nagy vissz­hangot kéiteílj a két munkáspárt hosszú torzsalkodás utáni összefogása, az a tény. hogy a két munkáspár:, együtt; kí­vánja megvívni harcát a magyar nép felemeléséért.- A két párt egysége jelenti — mondotta többek között —. hogy a Magyar Nemzeti Függetlenségi Fron­tot még jobban kiszélesítjük, erősít­jük és munkaképesebbé tesszük arra, hogy vezesse az újjáépítés ütemét. Beszéde további részében áttekintést •adott a jobboldali szociáldemokraták gá­lád tevékenységéről, akik a Független­ségi Front kiszélesítését, a két párt együttműködését akadályozták. — A jobboldali szociáldemokraták minden esetben a régi urak barátsá gát keresték — mnodotta. — Kiss Ernő az újgazdákkal szemben Szir­mai mellé állt és azzal érvelt, hogy ö megtanulta a börtönben, hogy az emberek iránt ló szívvel viseltes sen. Csodálatos dolog azonban, hogy a jobboldali szociáldemokraták jó szíve shasem a proletárokért hanem minden esetben a régi urakért do' bogett. Beszámolt azokról a nagyarányú tag- belépésekről, amelyek a Magyar •Kom- 'munista Párt felé megnyilvánultak, is­mertette a tágfel vételi ' zárlat; okai; és rámutatott arra, hogy ez alatt az idő ala'Jt a Szociáldemokrata Párr is rendez­heti sorait. — Mi kommunisták szívesen látjuk a hozzánk ősziiné szívvel közeledő, becsü­letes dolgozókat — mondottá. — De be­zárjuk a párt kapuit a korruptok és karrieristák előtti, mert nálunk is folyik egy tisztogatás. A tagsági könyvcsere folyamán kihagyjuk azokat, akik nem méltók arra, hogy pártunk tágjai legye­nek. f — Az a tisztulási folyamait amely a Szociáldemokrata Pártban megindult, döntő jelentőségű, örömmel üdvözöljük azokaíi az elvíársakalti, akik ezt vállalták. Répási elvíársnak és a többi balol dli szociáldemokratának megadjak a kért segítséget és ez azt fogja ered­ményezni, hogy a Kiss Ernőket ki szorítjuk a Szociáldemokrata Párt­ból. Biztosak vagyunk abban, hogy szociáldemokrata éiytársank elhárí­tanak az útból minden akadályt, amely a két párt egyesülése elö;t áll. (Éljenzés, nagy taps.) Biztosak vagyunk abban, hogy az egységes munkáspárt olyan erőt fog adni a magyar dolgozók kezébe, amelynek segítségével országunkat felvirágoz­tatjuk és irigykedve fog ránk nézni a Nyugat. Olyan országot építünk, amelyről a dolgozók büszkén mond hatják: Ez az én hazám, ezért ér­demes élni és dolgozni. Berár Demeter hatalmas tapssal és ‘lelkes éljenzéssel fogadót;; beszéde után a hozzászólásokra került! sor. amelyek a dolgozók örmét juttatták kifejzésre a két munkáspárt szoros együttműködése és egyesülésének lehetősége fölötit, majd Kiss Imre zárószavai után az Interna- cionale léneklésével véget ér, a közös oártnap. A hároméves terv végén nem lesz elhagyott gyermek Magyarországon Miskolc. (MTI) A Magyar NöR Domok ratilkus Szövetsége vasár nap. nagyszabású ■ értekezletet tartott a hároméves terv egészségügyi uórdé- l*ei®ek m egval ósí tásár a, A megbeszéléseken megjelent* Óit Károly népjóléti miniszter. Hangsú-. Jyozta, hogy a (hároméves terv végv?-> hajasa során új országot építünk és leküzdjük ® ntf\mórt. A hároméves terv végén lesz el-' hagyott gyieinme|k Magyarországén. A csecsemáfioMndósáffol orszál gos viszonylatban 11 százalékra csökkenthetünk, amire még nem

Next

/
Thumbnails
Contents