Makói Népujság, 1948. április (4. évfolyam, 75-100. szám)

1948-04-01 / 75. szám

i ÍV. ÉVFOLYAM, 75. SZÁM ára 60 miér 1948 ÁPRILIS I. CSÜTÖRTÖK MakóiNépújság DEMOKRATIKUS POLITIKAI NAPILAP IDŐJÁRÁSJELENTÉS Budapest (MTI) A Meteoroló­giai Intézet jelenti: Várható Idő­járás cstttőrtök estig: Mérsékelt deli, délnyugati szél, felbflsebh, de még száraz idő. A hőmérsőto- let tovább emelkedik. TogHaiti élem a kozódó olasz terrorrá! Az USA japán politikája veszélyezteti a békét — Az amerikai nép kérdi: Miért ad pénz az USA a barbár spanyol diktatúrának? — A kérdésre Wallaceíól vár választ Róma. (MTI) Togliatti Ban-iban mon diát 1300 főnyi tömeg elő.t Iteszédef. A kommunista főtitkár elítélősza vakka ij szólt az egyre jobban érezhető terror- JraUámi’öl, amelynek sok szakszervezeti vezető ese t áldozatul. Felszólította a jobboldaliakat, nyilatkozzanak, hogy a demokratikus népi arc vonat győ­zelme eseten hajlandók-e szépszerű­vel átengedni »• kormányhatalmai. — A miniszterelnök legutóbbi nyilat­kozata alapján a tói tartok,- hogy a ile- tmokratikus népi arcvonal győzelme ese­tén a kormány nem hajlandó lemondani. — mondotta. * Moszkva. (MTI) A moszkvai rádió bír ■magyarázója a japánkérdósről szóiéi fej­tegetésében' .rámutat arra hogy az a po, litika, amelyet az Egyesült Államok .Tn- pánzan foly at a nemzetközi békét és bistomárp-t vessél gesteti. Az amerikai monopolisták és kormány­körök azzal a jelszóval, hogy „Japán! tegyen az ázsiai ipar műhelye" progra­mot dolgoztak és Japánt az Egyesüli; Államok távolkele i fegyvertárává és azj amerikai imperializmus eszközéivé te­szik, Washington. (MTI) Az amerikai kép­viselőház kétharmados szótöbbséggel megszavazta Franco Spanyolországának bekapcsolását a Marshall-tervbe. Közvet) "lenül ezután a washingtoni spanyol kö­vetség közöl e, hogy Spanyolország ké- szen áll két korosztály behívására „elő vigyázatossági rendszabályként, tekintet­tel az olaszországi zavaros helyzetre." Ugyanebből a forrásból céloznak arra, hogy az Egyesül• Államok kormányának Spanyolország gazdasági szükségletei: Iránt (tanúsított megértő magatartása folytán „Franco kormánya kívánatra teljes mértékben támogatja az Egyesül Államoknak „a küszöbön álló olaszországi választással kapcsolatos intézkedéseit." Bámulatnak a megfigyelők arra, hogy á spanyolországi határozat íordulópon nak bizonyulhat az elnökválasztások szem­pontjából. Az amerikai nép 1 elveti majd a kér- ■ dúst, miért akar az Egyesült Álla­mok korméhvya pénzt adni, -a világ nemzeteinek többségétől évek óta ggéiölt és megvett barbár diktatúrá­nak. És a. válasz erre a kérdésre in­kább Wallacetől, mint Mrashnll bonunktól várják. Athén. (MTI) Szádok török külügy­miniszter pénteken Athénbe utazik, hogy végleges, a brüsszeli katonai szövetség mintájára készülő török-görög szövetség egyezményt megkösse, A görög-török tár­gyalásuk mozgatója Fleet tábornok. a görögországi amerikai misszió parancs­noka. Fleet már jóideje böztatja a gö­rögöket és törököket tönibalapí ási tár­gyalásokra, de az amerikai külügymi­nisztérium csak most adta meg nyilvá­nosan áldását az ügyre. A Szovjetunió újabb baráti gesztusa: Visszaadja Magyarország nak a XVili. s XIX. században zsák­mány eif magyar zászlókat A Szovjetunió és népe újabb bízón amelyet a magyar demokrácia és a mag Magyarország felszabadulásának barma keretében adja át Kuraszov vezérezred parancsnoka a magyar népnek azokat a Iveket a 18. és 19. század hadjáratai magyar csapatoktól zsákmányoltak. A sz napóleoni hadjárat és az 1848—49-ik sz zászlók is. A zászlókat, amelyek a mag repülőgép hozza és Kuraszov vezérezre A magyar kormány és a honvédség niszfer veszi át a zászlókat Szovjet és az ünnepségen, amelyet katonai szemle rendőrség díszszázada is. A magyar nép újabb baráti gesztusát, amellyel a régóta a magyar népnek. vílékát szolgálja annak a barátságnak, var nép iránt érez. 1948 április 4-én, dik évfordulóján rendezendő ünnepség es. a Vörös Hadsereg központi hadsereg­zászlókat — számszerint 203-at —, ame- iolvainán az akkori orosz haderők a oviét nép ajándékával hazakerülnek a abadságharc során zsákmányolt magyar yar nemzet történelmi ereklyéi, külön des adja át a magyar népnek, nevében Veres Péter honvédelmi mi- magyar részről több beszéd hangzik el zár le. Az ünnepségen részt vesz a mély hálája kíséri a Szovjetunió leg- idegenben lévő ereklyéit juttatja vissza Rákosi Mátyás 18-án Makón tart beszédet A Magyar Kommunista Párt csatiad megyei szervezetei április 18-án Makón nagygyűlést rendeznek, amelyen pártkii lönbség nélkül részt vesz a megye la­kossága. A makói nagygyűlésen a magyar dolgozók szeretett vezére, Rákosi Mátyás miniszterelnökhelyettes, a Magyar Kom munista Párt főtitkára fog beszédet mon­dani az időszerű gazdasági és politikai eseményekről. A nagygyűlés óriás érdeklődést kelt megyeszerte. Rádión ismertetik a munkaverseny feltételeit Budapest. (MTI). A Szakszervezeti Tanács- április 2-án pénteken délután r> óra 10 perckor a rádióban Budapest i. hullámhosszán az országos ntunkaver- seny feltételeit és az ezzel kapcsolatos tudnivalókat és teendőket ismerte i. A Szakszervezeti Tanács felhívja az fissémi bizottságokat, hogy ahol lehetséges, szervezzék meg a csoportos hallgatás . Ahol ez nem lehetséges ott hívják fel aj dolgozók figyelmét a. közlemény meghall­gatására. Felhívás Makó város társadalmához Csanád megye Nemzeti Bizottsága, karöltve a Szovjet-Magyar Művelődési Társasággal, Magyarország felszabadu­lásának hároméves évfordulóját méltó keretek között óhajtja megünnepelni. Felhívjuk Makó város társadalmát, hogv ünnepségünkön osztály és feleke­zetié való különbség nélkül mindenki je­lenjék meg, hogy egyetemesen fejezhes­sük ki örömünket a fasiszta iga a’lól való felszabadulásunk nagy ünnepén. Ünnep­ségünk április 4-én délelőtt 11 órakor az országos" kegyeleti staféta iduíásával kez­dődik. Ünnepségünk programja: 1. Megnyitót! mond Farkas Imre, a Nemzeti Bizottság elnöke. 2. Szavalat, 3. Ünnepi beszédet mond Kiss Imre. Makó város polgármestere. 4. Szavalat. 5. Záróbeszédet tartja Hajnál Miklós a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság nevében ~ Munkászenekar a Himnuszt és induló­kat játszik. « ünnepségünk kedvező idő esetén a Kossuth-szobor előtt, kedvezőtlen idő ekeiében pedig a városháza nagytanács- termében lesz megtartva. Magyar-Szovjet Művelődési Társaság, Nemzeti Bizottság. ElflnySsen biztosíthatják termesei eí az úlgaxdstk A Bonctéré Biztosító Intézet megbí­zottja tegnap felkereste az UFOSZ csa- iiádmegye titkárságát!. A biztosító inté­zet küldötte közölte a vezetőséggel, hogy- az UFOSZ központtal az újgazdák ter­mésének biztosítására előnyös megálla­podást kötött a, társaság vezetősége. Az újgazdák az elemi kár elleni biz­tosítás díját csak a termés után kötete­sek megfizetni. Ha a szerződést aláírták — annak ellenére, hogy nem fizettek —. az esetleges kár esetén jár biztosítási kártérítés. A biztosítást az újgazdák május 15-ig kiterjeszthetik, illeíve megváltoztathatják. Az. újgazdáknak megnyílt a lehetőség arra, hogy termésüket biztosítsák. Az előnyös féltételek méiletti biztosításra a csanád megyei. UFOSZ titkárságnál — Hagymaház — lehet jelentkezni. Ismerkedési estet tartott az MKP és a SzDP makói VII. kerületi szervezete A Magyar Kommunista Párt és a Szo­ciáldemokrata Párt VII. kerületi szer­vezetének egységbizottsága már koráb­ban határozatot hozott a két párt leg­szorosabb együttműködésére. A két mun­káspárt vezetősége és tagsága azóta is példamutató együttműködést fejt ki. Elhatározták, hogy húsvélt vasárnap a Veríán-telepi Napközi Otthonban kultúr­műsorral egybekötött ismerkedési estet .rendeznek. Ezt megelőzően a két pari tagsága önkéntes roham munkával kitakarította a Napközi Otthon nagytermét, kímeszefte a falakat. Az ismerkedési esten húsvét: vasáru-ap­ján nagyszámban jelentek meg a két párt tagjai hozzátartozóikkal együtt és a legteljesebb egyetértés szellemében kiűnő hangiratban szórakoztak a késő esti órákig. ng*nn\ **«*« Dömötör vasárnap délután 3 órai kezdettel MM_____________________mm M a Kommunista Párt városi titkára ismerteti Új­éi B»Ka tnetan előtt, Vttárfeetyf-u. _________m ___________ város dolgozó népe előtt az ország legnagyobb pa rasztpártjának, a Kommunista Pártnak politikáját. — Népgyűlésünkre meghívjuk Újváros valamennyi dolgozó parasztságát. A Makói KommimMa Párt PJváro»l P*rt*zerieztir.

Next

/
Thumbnails
Contents