Református gimnázium, Máramarossziget, 1901

Emlékbeszéd Tisza Kálmán felett Irta: Várady Gábor tb. főgondnok. Föl olvastatott az ev, Vet. Lyceum 1902. évi junius 22-ik napján tartott záróiinnepélyén. Mélyen tisztelt Közönség ! A keresztyénség Virágvasárnapja mély gyászt hozott hazánkra ez évben. Tisza Kálmán nincs többé ! A virághintést megelőzték a töviskoszoruk s a meg­feszítés számtalan kísérletei, de midőn Virágvasárnapon el­hunyt, virágokkal halmozták el budapesti és geszti ravatalát. A megváltó kínszenvedéseinek előhírnökei voltak az útjába hintett virágok, mig Tisza hosszas, nemes küzdel­meit a virágkoszoruk halmaza tetőzte be. A múlt század legnagyobb magyar államférfiainak ötö­diké és utolsója hagyott itt minket márczius 23-ik napja reggelén. Gr. Széchenyi István, Kossuth Lajos, Deák Ferencz, gr. Andrássy Gyula és Tisza Kálmán fejlesztették és emel­ték a magyar nemzet kulturális haladását, kivívták és fel­tartották, erősitgették alkotmányos szabadságát és fokoza­tosan eszközölték, hogy a magyar — magyar legyen az 5 birodalmában. Vajon ki lép ezeknek a dicső elődöknek áldott nyomdo­kaiba ? Vajon ki fogja a támadt nagy űrt méltóan betölteni ? Tisza Kálmán született Geszten, 1830. deczember 10-én, . édes atyja Lajos, Biharmegyének a 40-es években erélyes í*

Next

/
Thumbnails
Contents