Mathematikai és Természettudományi Közlemények, 34. kötet, 1917-1922.

A Mathematikai és Természettudományi Közleményekből még kaphatók: II. kötet. Patkó : Körmöczbánya magassága. — Tóth : Pestbudán 186i-ben talált daphnidák. — Wállandt: Magyarország vizszinmérési térképe. — Pokorny után : Magyar­ország tőzegképletei. — Kalchbrenner : Adatok a Szepesség virányához. — Hazslinszky : Eperjes viránya, zuzmói. — Frivaldszky Imre : Entomologiai kémleletek. — Ára 2 kor. — III. kötet. Szabó: Gőzmalmaink lisztjének vegyvizsgálata. — A pogány vári hegy Gömörben, mint bazaltkráter. — A tarnóczi kövült fa Nógrádban. — Hazslinszky : Imbricaria ryssalea homoksíkjainkon. — Eperjes viránya stilbosporái. — Frivaldszky János : Adatok honunk barlangi faunájához. — Pettkó : Magasságmérések. — Meteo­rologiai észleletek Selmeczbányán 1845—1851. — Hantken: A Hegyalján 1863-ban tett magasságmérések. — Az ujszóny-pesti Duna s az ujszóny-fehérvár-budai vasút befogta terület földtani leirása. — Hasenfeld: A szliáesi forrás vegyelemzése. — A Perneken talált ásványforrás helyrajza. — Margó : Azalagtani adatok és Pestbuda ázalagfaunájának rendszeres átnézete. — Kalchbrenner: Jelentés a Szepesmegyében 1863. tett természettudományi utazásról. — A szepesi gombák jegyzéke. — Muszynszky : 'Pestbuda környékének magasságméreti viszonyai. — Ara 3 kor. 60 fill. — IV. kötet. Hantken : A buda-esztergomi vidék szerves testek képezte kőzetei. — Schenzl, Kruspér : Magnetikai helymeghatározások Magyar- és Erdélyországban. — Jéllinek: Budapest középlégmérséklete. — Hazslinszky : A Tokaj-Hegyalja viránya. — A borsai Pietrosz havasi viránya Máramarosban. — Éjszaki Magyarhon lombmohaL — Molnár : A rákos­palotai ásványvíz vegyelemzése. — Tokaj-Hegyalja talajának természet- s vegytani tanulmányozása. — Bernáth : Hegyaljai rhyolithok vegyelemzése. — Magyarhoni tra­chytok vegyelemzése. — Keller : Vágujhely viránya. — Szabó: Tokaj-Hegyalja s kör­nyékének geologiája. — Tokaj-Hegyalja talajának leirása s osztályozása. — Jelentés az Euganeákban 1865-ben tett földtani utazásáról. — Kalchbrenner: A szepesi moszatok jegyzéke. — Oreguss Gyula: A Dunaviz hőmérséke 1865—1866. — Ára 4 kor. — V. kötet. Frivaldszky János: A magyarországi téhelyrepüek (Coleoptera) műszavainak magyarázata rövid boncz- és élettani ismertetéssel, 3 táblával. — Schenzl: A napmelegség terjedése a föld mélyébe. 1 táblával. — Bernáth : Magyarországi ásvá­nyok elemzése. — Oreguss: A Duna vizének hőmérséke 1866. — Hazslinszky : Magyarország s társországai moszatviránya. — Newpauer: Az ásatag diatomaceák rhyolith-csiszpala s egyéb kőzetekben. Rajzokkal 3 táblán. — Kalchbrenner : A szepesi gombák jegyzéke II. — Hunfálvy : Magyarországi légtüneti észleletek az 1864., 1865. és 1866. évekből. — Ára 3 kor. 60 fill — VI. kötet. Schenzl, Kruspér : Magnetikai helymeghatározások Magyarországban 1866. és 1867. — Hazslinszky : Beszterczebánya vidékének moszatviránya Márkus S. hagyatékából összeállítva. — Kalchbrenner: A szepesi érezhegység növényzeti jelleme. Utazási jelentés. — Molnár : Magyarhoni keserüforrások. — Preisz : Mölczer György szegedi ásványvizének vegyelemzése. — Ára 2 kor. — VII. kötet. Schenzl: A napmelegség terjedése a föld mélyébe. — Hazs­linszky : Adatok Magyarhon zuzmó virányához. — Molnár: A hévvizek Buda kör­nyékén. — Ára 1 kor. 60 fill. — VIII. kötet. Horváth: Adatok a hazai félröpüek ismeretéhez. — Feichtinger: Jelentés a Csajkások területe és Torontál vármegye Flórája érdekében tett 1870. augusztus havi utazásomról. — Schenzl és Kondor: Magnetikai helymeghatározások Magyarország DNy. részén. — Ára 1 kor. 40 fillér. — IX. kötet. Koch A.: Előleges jelentés a szt.-endre-visegrádi Traehyt-hegyesoportnak 1871-ben megkezdett részletes földtani vizsgálatáról. — Feichtinger : Kraszna megye s környéke Flórájáról. — Kari: Jelentés az 1871. kirándulásom alkalmából Triest és Fiume környékén tett állattani gyűjtéseimről. — Frivaldszky : Adatok Máramaros vármegye Faunájához. Jelentés az 1871. júliusban e megyébe tett állattani kirándu-

Next

/
Thumbnails
Contents