Mindenes gyűjtemény 1-2. (Révkomárom, 1789)

I. negyed - 1789-09-16 / 23. levél

( O ) )» 373 gen Petersburgba. „ Ezen Tartományban egy Jeríkow nevű majorban egy J)anilo Pripu« tenko nevű Orofzt a’ vefzett kutya meg- rnart: és mivelhogy ö ennek a’ marásnak femmi rofzfz következését nem érzette , egy lakodalomba, a’ hova hivatalos volt el­ment , hol evett és ívott femmitol nem tart­ván. De az ő benne lappangó méreg el-ra- gadt a’ lakodalomban 58. férjfijakra és 41. afzfzonyokra, kik mindnyájan teltekben fáj­dalmat , fő fájást, lankadtfágot, has menést, nyál tsorgást, álmatlanfágot, elme-béli tébo- lyodást tapafztaltak. Ezeknek a’ fzemélyek-r nek mindnyájoknak nyelvek-alatt, nyóltz ’a kevesebb kék hójagok látfzottak , mellyek egy árpa fzemnyi nagyfágüak vóltak, ’s órán­ként nevelkedtek. Ezek a’ hójagok tővel meg-fakafztatván , magokból feketés vért bo-> tfátottak , mellyeket igen jól meg-orlött fóval keményen meg-dörgöltek. Némellyeknek hójagjaikat kilentfzer is meg-kellett fakafzta- ni. Danilo Príputenkon is tették ezt a’ pró­bát : de minden hafzon nélkül. Mellynek oka a’ volt, hogy a’ hójagból ki folyó vért le­nyelte, azért is egéfzen meg-díihöfödött, mint a’ kutya ügy ugatott, mindennek neki ment, mardosott mindent, ’s végre meg-hólt. A* többek pedig , kik a’ majorban laktak, olly füvet, mellyet festŐ-fünek , Szamár-tövisnek, Jglitzének neveznek, vagy Genifta1 tincto% fiát

Next

/
Thumbnails
Contents