Mindenes gyűjtemény 1-2. (Révkomárom, 1789)

I. negyed - 1789-09-16 / 23. levél

■$( ( O ) J? S6f melly az egéfz környéket el-borította, úgy* hogy a’ hol az előtt ízep fzántó-főldek , Olaj- fás kertek és hegyek voltak, most azok vízzel el-fedeztettek , öfzve-omladoztak , el­fúl lyedtek. illy nagy munkának végbe vi­telére fők költiég kellett; és minthogy reá fundus nem volt, a’ fzent végekre rendel­tetett fundátiókat, ’s Klastromokat, azok­nak jóizagaikat, Püspököknek jövedelmeiket foglalták-el, Ez a’ tselekedet fok panafzol- kodásokra adott alkalmatosságot, úgy hogy a’ nép, a’ Caffa Sagra, Szent Kassát, {jajjá del Diauolo, Ördög Kassájának nevezte* Eben a’ vefzedelemben leg-több kárt a’ gazdagok fzenvedtek, úgy hogy fo­kán a’ kik az előtt fok jófzággal bírtak, kol­dusokká lettek; el-vefzvén azoknak írásaik, azokat más hamis lelküek ragadozták-el. A’ leg-nagyobb kárt az olaj-termő kertekre nézve vallották a’ lakosok, mert egéfz kér* tek vagy el-fúllyedtek, vagy víz , vagy ma­gasabban fekvő kertek által boríttattak-el; voltak kik az olaj-fákra nézve 4^5000* fo­rint kárt vallottak. Ide járult az, hogy az 1782- Efztendőbéli qlaj termés is , melly még házakban ’s magazinokban volt,a’föld-, indulás miatt mind el-vefzett. Szeminara Vá­rosában , hol az olajjal való kereskedés leg­nagyobb virágjában vagyon , a’ leg-elfo föld­induláskor fok házak meg-gyiíladtak ? a’ ti\z Z 3 az

Next

/
Thumbnails
Contents