Mindenes gyűjtemény 1-2. (Révkomárom, 1789)

I. negyed - 1789-09-16 / 23. levél

$66 *k ( ° ) *§ «z olajos magazinokba kapott, a’ hordók fzéllyel-pattogtak, az olaj fzéilyel-folyt. Volt nevezetesen egy olajjal kereskedő Kalmár, a’ kinek olaja másfél Olafz mért-földig folyt, iníg nem egy Petrace nevű vízbe ért. Ez a’ Kereskedő a’ maga házának le-dűlt falai alá fzoriílván, az olajban elevenen egettn meg. Mikor a’ íégítfégért kiáltozott, egy Lelki-Atya ment felé, a’ kinek Ő a’ kínok között meg-gyónt, ’s ki által fel is oldoz­tatott. Nehezen volt valaha olly törvény-té­vő , a’ ki olly nagy helybe hagyást érdem­lett volna, mint a1 Toskánai Nagy-Hertzeg LEOPOLD. Az ő dítséretével zeng min­den rendű embereknek fzájok, ’s nevezete­sen az Ö £fus Criminalé)éban ki-tiindöklö boltsességét mindenek magafztalják. Erről Malamina Apátur és Proféikor ieg-jobb inun­kat írt Oiaíz nyelven , mellynek neve: Com~ mentario filologicoy critico fopra idelitti e le pene fecondo il gius divino< Opera äeir Abbate Cefare Malaníma. Fi fente 1/86, mellyben meg-mutatja ö, hogy a’ha- iaios büntetés nem Isteni törvény fzerént yaló, hanem az a’ Mózses’ törvényiének rofzfzűl el-tekert értelmén fundáltatik. A’ nép' háládatosságának meg-mutatására, ’s e’ dolognak emlékezetére a’ nép értzböi akar­ta

Next

/
Thumbnails
Contents