Magyar Élet, 1939. február (1. évfolyam, 1-8. szám)

1939-02-19 / 1. szám

Mutntvonyszám Ma: Képes Híradó M ELET _________________________________________________________________________________________________« Előfizetési ára egy hónapra 2 pengő, ne­gyedévre 6 pengő. Egyes szám ára 8 fill. Szerkesztőséé! telefon éliel fél 1 után: 882. Miskolc, 19 39. február 19. KÉR. POLITIKAI NAPILAP Vasárnap Szerkesztőség: Miskolc, Rákóczl-utca 7. Telefon: 15-76. Kiadóhivatal: Széchenyi- utca 19. (Weidlich-udvar) Telefon: 15-75. I. évfolyam, 1. szám. Tizenöt évi fegyházra ítélték a bükkaranyosi gyilkost (Tudósítás a 3-ik oldalon) Mussolini: Az olasz-magyar barátság a lövőben csak erősödhet Teleki Pál miniszterelnök szívélyes táviratváltása a Dúcéval A mi programunk irta: Szenesváraliai Haendei Vilmos dr. ...Vagy lesz új értelmük a magyar igéknek, Vagy marad régiben a bús, magyar élet... Ady A közvéleményt akarjuk irányítani és ezen keresztül a közvéleményt szolgál­ni. Joggal elvárhatják tehát tőlünk, hogy megindulásunk pillanatában be­mutatkozzunk; elmondjuk, hogy kik és mik vagyunk; mit akarunk; mik — fő­ként a politikai — célkitűzéseink. A reformokban megújuló uj Magyar- ország meg nem alkuvó helybeli harco­sai akarunk lenni. Nem programot aka­runk hirdetni, hanem a magyar nacio­nalizmus már teljesen kiforrott alap- elveinek töretlen megvalósításában tet­tekkel akarunk közreműködni. Ennek kapcsán bármilyen elposványosítási kí­sérletnek kérlelhetetlenül ellenállunk. Valljuk, hogy csak öntudatosan, ön­szántából csatlakozó jobboldali fegyel­mezett tömegekkel lehet hibátlanul fel­építeni a népi egység uj Magyarorszá­gát. Viszont ennek előfeltétele, hogy végre megszűnjenek a válaszfalak, ame­lyek a nemzeten belül, akár vagyoni, akár születési előjogok alapján a kasz­tokra, az osztályokra való észszerütlen elkülönülést eredményezik. Ezt a sen­kinek gyakorlati hasznot nem hajtó, idejét múlt és külsőleg nagyképűség­ben megnyilvánuló társadalmi beteg­ségünket az egész magyar közéletből, igen sok budapesti központi, valamint számos vidéki közhivatalunkból is ki kell irtani. Éhez azonban, mint a többi megújhodást jelentő reformhoz is, első­sorban önmagunk lelki reformjára van múlhatatlanul szükség. Nemcsak sza­vakkal, hanem végre tettekkel is meg kell kezdeni a társadalom átitatását a keresztény-keresztyén szolidaritás szel­lemében Hirdetjük ezért a Krisztust tettekben követő evangéliumi szellemet, az okos, az erős szeretetek De nem azt az álszeretetet, amely gyengeségből, vagy kényelemből a bűnös felett elnéz, hanem a „harcos szeretetet”, amely a „nemzet templomában” tartózkodó „ku- fárokkal” szemben könyörtelenül kor­bácsot is ragad. Ez a belső, lelki revízió azonban so­hasem születhetik meg az egyéneknél az önfegyelem, a tömegeknél a közfe­gyelem öntudatos fennforgása nélkül. Ezért valljuk az egész polgári társa­dalomnak, a hagyományos magyar sza­badságszeretettel nagyon is észszerűen összeegyeztethető, bizonyos fokú mili- tarizálását. A hires magyar katonai erények viruljanak ki a polgári élei vártáin is. Mindez azonban „csak tuda­tos nacionalizmusból és mélyen átéli kér. erkölcsből fakadhat”. És ugyan­csak e két fogalom kohója termelhet szintén ki az uj közfelfogást a szociális igazság tekintetében. Ma „a módén államok igazi fundamentuma a szociális igazság”. Szociális igazság: a kisembe­ren való segítés, a kis ember boldogu­lásának előmozdítása, de nem csak anyagi, hanem lelki téren is. Éspedig nem fogcsikorgatva, néma dühvei, vagy megalázó alamizsna alakjában nyújtani, hanem szeretettel, emberségesen, öntu­datos lemondással, a jobb magyar jö­vőbe vetett hit reményében. Az ily mó­don való juttatás jelenti a fajvéde­lem legszebb megnyilatkozását. Ezen keresztül érhetjük el leghiánytalanab- bul fajtánk életfeltételeinek, fejlődési lehetőségeinek biztosítását és gondozá­sát, valamint a magyar fajta tudatosí­tását. A most felsorolt belső, nagyrészt szellemi reformok nyomán; nem pedig csupán az állam külső, puszta mecha­nikus közbelépésétől egyedül, várhatjuk a tömeg részéről jobban érzékelhető és inkább értékelt anyagi vonatkozású re­formok sikeres megoldását. így első rendben a magyarok millióinak ember­hez méltó megélhetése biztosítását, il­letve a nagyobbra növelendő kenyér igazságosabb megosztásának problé­máját, valamint ezen keresztül a társa­dalmi kapillaritás észszerű, a magyar tehetségek elkallódását megakadályozó érvényesülését. Az uj gazdasági rend felépítésének tengelyében kétségtelenül két, jelenleg már törvényjavaslat alakjába öntött kérdés áll. Az égjük a földkérdés, a má­sik a zsidókérdés. Bár az utóbbinak a szellemi háttere talán még sokkal bo­nyolultabb, mint az anyagi vonatkozá­sú része. E két legidőszerűbb és leg­súlyosabb horderejű javaslat tekinteté­ben eltártoríthatatlan határozottsággal valljuk, hogy azokat minden nyílt vagy nemtelen mesterkedés ellenére a legrö- i videbb időn belül a törvényhozás elé i kell vinni és azoknak lényegéből sem­mit sem engedhetünk elalkudni. Ezt így kívánja nemcsak a nemzet egyete- t mes érdeke, de magának a zsidóságnak és a nagybirtokosságnak, általuk még be nem látott, érdeke is. Szeretnénk nyílt választ adni a mind- gyakrabban hangoztatott és időszerűvé L tett, valamint egészen újszerű fogal­- mazásában megjelentetett ú. n. „magyar . függetlenségi mozgalom gondolatára’ ’ is.- — Hazaárulónak kell tekinteni azt a- magyar embert, aki csak gondolatban i is feladja az évezredes nemzeti önálló­- ság és függetlenség eszméjét. Magyar- i országot a „totális háborúra” való tel- t jes katonai felkészülése után azon öntu- ,- datos európai középnemzet'ek sorába t tartozónak szeretnénk látni, amely a- Kárpátok medencéjében kulcshelyzetét ;i megtartva, egy pillanatig sem felejtheti s el az éveszredes szentistváni gondolat n megvalósítását, aminek „conditio sine ,s qua non”-ja minden más külállammal Gróf Teleki Pál miniszterelnök hivatalbalépése alkalmából az aláb­bi táviratot intézte Mussolini mi­niszterelnökhöz : — Amidőn Magyarország fő- méltóságu Kormányzója minisz- ;erelnökké nevezett ki, sietek biz- ;ositani Nagyméltóságodat, hogy az elődeim nyomdokain haladva és az egész magyar nemzet érzelmeit liven tolmácsolva, minden erőfe­szítésem arra fog irányulni, hogy ápoljam és ha lehetséges, még jobban kimélyitsem az Olaszország és Magyarország között olyan sze­rencsésen fennálló szoros és őszin­te barátságot. Abban a remény­ben, hogy Nagyméltóságod a jövő­ben is fenn kívánja tartani a Ma- mramroiáff M a rnacrva/r kormánv iránti baráti érzelmektől vezetett magatartását, kérem Nagyméltó­ságodat, fogadja nagyrabecsülé­sem kifejezését. Gróf Teleki Pál. Mussolini miniszterelnök a kö­vetkező távirattal válaszolt Teleki Pál miniszterelnök sürgönyére: — Köszönöm Nagyméltóságod táviratát, melyet a Kormányzó Ur őfőméltósága által miniszterel­nökké történt kinevezése alkalmá­ból hozzám intézni szives volt. Kö­szönöm a Nagyméltoságod által kifejezett érzelmeket. Biztos va­gyok benne, hogy a hagyományos olasz-magyar barátság a jövőben csak tovább erősödhet, amint ez az én szándékaimnak is m/jgfelel. Kí­vánom, hogy Nagyméltóságod magas küldetése sikerrel járjon. Nagv érdeklődés előzi meg a minisz­terelnök szerdai programbeszédét A programmbeszédet az egész országban a legnagyobb érdeklő­déssel várják. A miniszterelnök programmbeszéde után Makkai János beterjeszti a zsidójavaslat bizottsági jelen­tését. Szombat délelőtt búcsúzott el a távozó miniszterelnök, vitéz Imré- dy Béla a miniszterelnökség tisz­tikarától. A miniszterelnökségi pa­lota sárga szalonjában gyűltek össze a tisztviselők, nevükben báró Vay László államtitkár búcsúzott el Imrédy Bélától. Budapest, február 18. Gróf Teleki Pál miniszterelnök és kabinetje a tegnapi eskütétel után tartott első minisztertaná­csán csak a legfontosabb sürgős teendőket állapította meg. A kormány érintkezésbe lépett a Ház elnökségével, amely a kép­viselőházat szerdára hívta össze. A Ház szerdai ülésén Darányi Kál­mán elnök először ismertetni fog­ja a legfelsőbb kéziratokat és be­jelenti a kormány változást, majd gróf Teleki Pál miniszterelnök mondja el programmbeszédét. Imrédy búcsúja a miniszterelnökség tisztikarától amely a harcokon és küzdelmeken, az eszmék tisztázásán keresztül születhetik csak meg, de ez az egy­ség kialakulóban van és a legrövi­debb időn belül már itt is lesz. — Sokan talán azt hiszik, hogy vü most félreállok, visszavonulok pihenésre. Nagyon tévednek. Budapest, február 18. j Ezután vitéz Imrédy Béla mon- : dott búcsúszavakat. — Ha visszatekintek a kilenc i hónap történetére, nem szégyenke- i zem miatta. — Mert a nemzet lelkében éppen egy nagy egység van kialakulóban, Ára: 8 fillér

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents