Magyar Élet, 1939. szeptember (1. évfolyam, 159-183. szám)

1939-09-01 / 159. szám

Blőflietéel Ara egy hónapra 2 pengő, negyedévre 6 pengő, w Postatakarék- pénztári befizetési lap száma 15714 KÉR. POLITIKAI NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: Miskolc, Rákóczi-u. 7. Szerkesztőségi telefon 17-12, éjfél után 25-69. Kiadéhlvall telefon 17-13. Miskolc, 1939. szeptember 1.' Péntek I. évfolyam, 15 9. szám Németország nyilvánosságra hozta feltételeit A német feltételek: Danzig teljes visszacsatolása a biroda­lomba; a Saar vidék mintájára népszavazás a lengyel korridor területén; kártérítés az 1918 óta a német kisebb­ségnek okozott károkért Gdynia kikötőt a lengyelek is használhatnák Ha a népszavazás a németek javára dől el, utat adnak Lengyelországnak a tengerre Gdyniához, ha a lengyelek javára dől el, biztosítani kell az országúti és vasúti összeköttetést Németországnak Kelet- Poroszországgal A német-lengyel tárgyalások azonnali megkezdését követeli Németország Ütött a döntés órája Csütörtökön este váratlan fordulat történt a külpolitikában. Az angol —német jegyzékváltások tartalmát, a tárgyalások körülményeit és Hitler békefeltételeit, — amelyekről eddig csak találgatások folytak — a német kormány a legteljesebb részletességgel nyilvánosságra hozta. A német rádió- állomások csütörtök este az egész világnak továbbították a rendkívül érde­kes és nagyjelentőségű közlést, amelynek világhatása majd csak a mai na­pon mutatkozik meg. Annyi bizonyos, hogy világszerte nagy meglepetést vált ki. A német békefeltételeknek és a nyilvánosságra hozott adatoknak máris megállapítható következménye, hogy az európai külpolitikai helyzet eljutott a végső döntés óráihoz. A berlini hivatalos jelentés különben így szól: „Németország a lengyel kormány meg bízottját várta és a mozgósítás hírét kapta“ fennforgó körülmények figyelembe- | vételével szükségesnek tartotta, hogy | ebben a jegyzékben rámutasson arra, j hogy gyorsan és haladéktalanul kell j cselekedni, ha egyáltalában el akarják , kerülni a katasztrófa veszélyét. Ebben az értelemben késznek nyilatkozott, hogy 1939 augusztus 30-án estig fogadja a lengyel kormány megbízottját azzal, hogy valóban felhatalmazása legyen nemcsak arra, hogy vitát folytas­son, hanem hogy tárgyalásokat is vezessen és befejezéshez juttasson. A német kormány továbbá kilátásba helyezte, hogy ennek a lengyel tár­gyaló félnek Berlinbe érkezéséig az angol kormányhoz is eljuttathatja a megegyezési ajánlat alapjait. A német kormány, ahelyett, hogy meghatalmazott lengyel személyi­ség megérkezéséről kapott volna közlést megértési készségére, vála­szul először a lengyel mozgósítás hírét kapta és csupán 1939 augusz­tus 30-án éjjel 12 óra után kapott angol részről általánosságban mozgó ígéretet arról, hogy Anglia kész a tárgyalások megkezdése érdekében közbejárni. „Azonnal jelöljenek meg egy lengyel személyiséget“ Berlin, augusztus 31 Az angol királyi kormány a német kormányhoz intézett 1939 augusztus 28-i jegyzékében felajánlotta közvetí­tését Németország és Lengyelország között a vitás problémák rendezése céljából folytatandó közvetlen tárgya­lásokhoz. Az angol kormány ugyan­akkor nem hagyott kétséget afelől, hogy tudatában van az eljárás sürgős­ségének, tekintettel a folytonos inci­densekre és az általános európai fe­szültségre. A német kormány 1939 augusztus 29-i válaszjegyzékében — noha szkep­tikusan ítélte meg a lengyel kormány akaratát, hogy egyáltalában megáila- • podásra akar julni — a béke érdeké- I ben késznek nyilatkozott elfogadni az | angol közvetítésre tett indítványt. A | Noha a birodalmi kormány részéről a várt lengyel tárgyaló elmaradásával elesett annak előfeltétele, hogy a brit kormányt értesítsük a birodalmi kor­mány felfogásáról a tárgyalási alap lehetősége tekintetében, mert hiszen a brit kormány maga Németország és Lengyelország közvetlen tárgyalása mellett foglalt állást. Bibbentrop biro­dalmi külügyminiszter a brit nagy­követnek az utolsó angol jegyzék át­adásakor mégis pontos tájékoztatót adott azokról a német javaslatokról, amelyeket a lengyel tárgyalófél meg­érkezése esetén tárgyalási javaslatként előterjesztettek volna. A német kor­mány úgy véli, hogy ilyen körülmé­nyek között joga van ahhoz, hogy legalább utólag azonnal jelöljenek meg egy lengyel személyiséget, Ára: 8 fillér N/UAHR ÉLET

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents