Szabad Magyarország, 1945. július-december (2. évfolyam, 145-294. szám)

1945-07-01 / 145. szám

Miskolc, 194ä Julius l, vfisarusp ÍW. SZflC? Üil@nc@c8 a reakciósokért Irta: FAZEKAS GYÖRGY A kilenced, amelytől a címben szűkünk, ‘jelen esetben nem ezt a üudáüs adózást jelenti, amellyel a jobbágynak kellett szolgálnia a sok •gyeb hányad mellett urának, a mbéri Magyarországon. A jelen vilenced egyáltalában nem anyagi, szolgáltatás, a lélek adózása ez. kö- O/örgés és fohász, amely két mis­kolci templomból száll az egek felé kilenc napon keresztül két reak- jíŐr pap érdekében. I. A papokért megtartott kilenced az -'lso pillanatban mindenki előtt úgy tűnhetik fel, mint az egyház és az agyházi férfiak belső ügye, amely­hez senkinek semmi köze s -amely*ől 14 ainden illetéktelen világi személy­iek távol keli tartania magát. Ha azonban mégis közelebbről vesszük •zemügyre a dolgot, két olyan mo- nenfum tűnik elő. amely kiragadja ■..í az ahitaios cs-. c-brntmyü'sz egy-, uiz belső ügyei közül és 1 özérde- úi ' teszi, olyanná, amellyel igenis foglalkoznunk kell. A két pap ugyanis.., akikért a ki-, eiicnapos könyörgést tartják a két niskqlci templomban, nem más, Mint Henkey-Hőnig Károly és Pé­nzeli Imre, akik ellen az elmúlt na- ookban indított eljárást fasiszta Oropaganda miatt a rendőrség po­litikai osztálya, s akik ma mind­ketten rendőrségi őrizet alatt vár­iák, hogy sorsuk felett az illetékes igazságügyi hatóságok döntsenek. A másik érdekes része az ügynek, hogy e könyörgő imádságok a !a- nülóifjúság részvételével folynak le. Kern kényszerítette ugyan senki az ifjakat hogy résztvegyenck a ki­lencedeken, de nyomatékosan fel­kér, ok mindenkit, hogy imádkozzék a ..jó hittanár tisztelendő urak” ér­dekében. A „jo hittanai" uraik” sorsán úgy' gondolom, vajmi keveset fog vál­toztatni a nyilvános templomi kö­nyörgés, azt. nyomozás, bizonyítékok e--~i paragrafusok igazságos és meg­fontolt alkalmazása fogja eldön­teni. De elgondolkoztató jelenség hogy egyesek most az éjieket próbálják meg belevonni olyan dolgokba, amelyek nagyon is föl­diek és amelyek, mondjuk csak ki nyíltan — a magyar nép ellen elkö­vetett. súlyos bűncselekmények. A rendőrség által nyilvánosságra hozott nyomozati iramok szerint mindkét, tisztelendő úr nyílt és leplezetlen fasiszta propagandát folytatott. Iratokat osztogattak a diákok között, amelyekben nemcsak felekezeti és faji gyűlöletre, nem­csak a szabadság eszméje ellen uszítottak, de- nyílt agitáció I. is fej­telek ki Hitler és a fasizmus véres őrjöngése mellett i.s és. azt a harcot, amelyet- a fasizmus már az egész világon visszavonhat u'lanul elvesz ' 'tett, megpróbálták itt, a miskolci gyepükön, a Ilit: a ni ár álarca alatt a tapasztalatlan diákiíj óság félre­vezetésével és uszításával folytatni. Amikor az ifjúság a maga de­mokratikus szervezeteiben köve­telte a fasizmus és a reakció marad ványai elieu a kíméletlen harcok Hepkey-JtJőnig Károlyr tisztelendő óra i evcvymn, . meghallgatási pa­rancsoló tekintélye mögül a - rl- let és a mcgbocsájtás szirénhang­jait f-uvolázfcj feléjük, hogy ennek leple alatt lehetőleg még ugyan­ezen a napon ..szen beszédek’’ és ,,hittaui előadások” ostyájában megpróbálja beadni diákjainak a fasizmus gyilkos mérgét. — Szeressük egymást és uocsás- suuk meg — mondotta a tisz élendő űr a Demokratikus Ifjúsági Szőve'.- ségben — és az ajtón kívül már íneg is kezdte ,,hitbu--ga'.mi” mun­kásságát, amellyel a lcgféktclenebb gyűlölet hangján izgatott, lazított és fenekedett a demokrácia erői, a jog- liiveí, az emberiesség szószólói ellen és fejtette ki propagandáját a fasizmus és a raekció már nem -s nagyon megbúvó maradvánvainak érdekében. Péczcli Imre tisztelendő úr „val­lásos iratokat’’ osztogatott, vessző- paripája a kommunizmus v’oit és a szociáldemokrácia, amelyet „a •kom­munizmus szállásé s-inálójának” ne­vezett. Ezek ellen hadakozott. ezek­re kiáltott, kígyóí-békát, ezek ellen hirdetett „keresztcsháború” és ezek közeli bukását jósolgatta diákjai­nak. Hogy egyhangú ne legyen, közben egy kis íelekezet elleni izga­tása ip kevert előadásaiba. És most kilenc napon keresztül két miskolci templomban csendül száz diák ajkán atér1, hogy e „két jó tisztelendő úr” részesüljön a leg­magasabb égi s — természetesen — földi kegyelemben és minél hama­rabb megszabadulv-a mai kellemet­len helyzetéből, tovább is folytat­hassa „áldásdus” tevékenységét az ifjú lelkek kiművelése körül. Ha nem tényekkel állnánk szem­ben, ha nem a tanuk egész sora iga­zolná mindezt, kételkednünk kel­tene a tényállás valódiságában. — Vagy legalábbis meg kellene néz­nünk a naptárt, vájjon nem téved­tünk-e.? Valóban 19-15. júniusában történik-e mindez, a fasizmus teljes megsemmisítése után két hónappal,, a demokratikus Magyarországon. Lehetségesre az, hogy akadnak ma olyanok, álljanak bár akármilyen magas polcon is. akik ilyen kihívást iiu’Ojek a szemébe vágni a -magyar f i'-o'oki-íba.t -t•;z V-jig^r r..\t gondol- -.i ;-e egyesek, hogy n harangok zú­gása. zsolozsmák hangja és tömjén illata, el tudják leplezni a valósá­got? De ha vannak ilyenek, úgy azok tévednek. Nagyon és végzetesen! A magyar demokrácia ezen a vonalon sem fog felülni a hazug frázisoknak. Nem fogják megengedni, hogy biíuci-elekménycket, amelyek na­gyon is a földi bírák -— sőt a népbí- r/ik — elé tartoznak, -az égi igazság­szolgáltatás elé próbálják átsibolni. É az, sem fogják tűrni, hogy bű­nösök melleit, az ellenük szóló ter- •llelő bizonyí.ékok egész garmadá­jával szemben zsoloz smák kai pró­báljanak hangulatot teremteni. Mi n vallást mindenki legszentebb magánügyének tartjuk, amelybe be­leszólni. amelyet korlátozni senki­nek nincs joga'. De akkor, amikor éppen az egyház és a hiva'oft egy­ház; vezetők felfogásával szembén akik teljes szívvel és lélekkel ál­lottak ki a demokrácia igaz ügyééi'f — egyesek a templomot és a hitet próbálják belevinni politikába, hogy ot+, az védőpajzsul és Mktyául szolgáljon nem is a reakciónak, de egyenesen a fasiszta agitációnak, a legéleseben kel] felemelnünk tilta­kozó szavunk. Szálasiért és élharcost árudé rt — lévén azok már elismert elsőosztá­lyű háborús és népellenes bűnösök — sem földi, sem égi fegyvereket; nem lehet ma nyíltan harcbavetni. De, ha valaki azt hiszi, hogy a zöld­inge» betyárok reverendával aakart, szószólóit a vallás palástjával el le­het leplezni az igazságszolgáltatás elől. úgy az rá fog jönni, hogy a demokratikus Magyarország - rei­me sem végtelen. Az egyházak hivatafott és .méltó képviselői a-z emberiesség, a jog és a szeretet harcosai voltuk. Azok. akik e harbosok soraiba háborús uszíbókat, embertelenségre, izga to­kát, a Iszeretot, jog és kultúra sárba- taposására agitálókat akarnak be­csempészni és felelőtlen hecc-káplá nokat mártírokká akarnak avatni, legalább olyan rossz szolgálatot tesznek magának az egyháznak. • mint a demokrácia ügyének. \ kíb- jend^ b«-.aid<é'at lejár 5 a könyörgéseken résztvevő diákifjü ság,' amelyet imádkozta uyik, á „jó hittta-nár urakért”, minden bizony­nyal nagy szemeket fog mereszteni akkor, amikor a nyomozás lezárása után a bűnügyi hatóságok a maguk , teljében fogják, a nyilvánosság elé vinni a két pap teljes bünlajstro­mát. És mit fognak akkor csinálni azok az urak, akik ma megpróbál­ták mellettük csatasorba állítani az imák régióját és a hit fegyvereit? Vájjon akkor is fognak próbálkozni a további mentéssel® Hfcmi akarjuk azonban, hogy az egyház hivatott vezetői elejét veszik ennek s az egyesek egyéni akciójá­val szemben kezükbe fogják ragad­ni a korbácsot', s a fasizmusnak eze: két a magyar fiatalsággal lelkiisme- retleuül sáfárkodó kufárjaít ki fog­ják verni g templomokból, amelye­ket a vallás gyakorlására, nempe- dig politikai tüntetésekre emeltek. Látni szeretnénk, hogy éppen az egyházak vezetői állnak ki amellett, hog- ugyanakkor, amikor a félre­vezetett kisemberek, a nyilas köz­legények sorra veszik el méltó bün­tetésüket és vezekelne^ galádsá* gaik miatt, azok, akik vezették őket, azok, akik reverendában is a véres téboly útmutatói voltak, nemhogy büntetlenséget élvezzenek, sö>- bű­nük súlyához méltó szesüljenek. fel nap-nap után az ima száz és Visirngpi szám, 8 oldal, ára Na§ymiskofo terölotén 2 pengd, vidék©!« 2séy> F SZABAD MACYARORSZAfi A MAGYAR KOMMUNISTA PART ÉSZAKMAGYARORSZAGl KERÜLETÉNEK NAPILAPJA

Next

/
Thumbnails
Contents