Szabad Magyarország, 1946. július-december (3. évfolyam, 145-296. szám)

1946-07-02 / 145. szám

An M billió MISKOLC! 6j* J^ MUZEUM , > W? éMfím s 145. seit —■ Miwnrmr-! TTBawirdii—1 & KERÜLETÉNEK NAPILAPJA • •• ; srkas Mihály elvtárs felmutatta Miskolcon az első forintot AM a lóridtól ron(|a. pasilaljon! Adójegyekkel fizessék a dolgozókat! — mondotta a Magyar Kommunista Párt Központi titkára Fekete Mihály mir táré az egyházi reakció ellen Ezért ki kell rázni a reverendákból r.v kát, akik a magyar demokráciára és az egyházra is csak szégyent és] veszélyt hoznak magatartásukkal. Aa egyház' maradjon hű Prohászka püs­pök tanításaihoz és csatlakozzon a haladó szellemű áramlatokhoz. Ma az a helyzet, hogy az egyház egy része szembehelyezkedik a leghaladóbb tár-;! sadalmi rendszerrel, a népi demokrá-i ciával. Már pedig vegyék áldomásul*) hogy ezt semmisem döntheti meg. 'Aj demokráciáért — a feketézőkön, spe-j A. Alagyar Kommunista Párt ha- jítalmae sikerű nagygyűlést re ni 5c- ,Kott szombaton este a miskolci Nemzeti Színházban. A zsúfolásig megtelt nézőtéren a város minden társadalmi rétege hallgatta meg a ’* KP szónokait: mit várhatunk a pénztől? Az elnöki emelvényen <ot láttuk Szkladán Ágoston. Oszfp István, Fodor János ém Dues a i Jt>- -an elvtársakat Sztálin, Lenin és xvakosi képei díszítették a szfnpa- - t, s messzire szólt a felirat: „Har­colj velünk a nép belső ellenségei ellen!“ ...... A Himnuszt játszotta el a repít;) orzenekar, majd a Munkás Kultúr- i'övetség műsorszámai következ­tek a kitűnő Nagy Ferenc karnagy vezényletével. Latzkó Tóth István­ná nagyhatású szavalata után Fti- íöp József nemzetgyűlési képvisel? elvtárs, a Nemzeti Bizottság elnöke nyitotta meg a gyűlést. Lendüle­tes beszédében rámutatott arra. mgy a magyar demokrácia uralma már szilárd, lappangó fasiszták vr ,*ássá nem tehetik. •. . Fekete Mihály nemzotgy ft lesi cépviselő elvtárs rámutatott arra, hogy mind az egyházi mind a vi­lági reakció ismét támadásba len­dült és a demokrácia eredményei' vei és erőfeszítéseivel szemben bi- aalmatlanságot igyekszik széjjel- • hinteni. Hircsztclik, : hogy rossz lesz a forint, hamis termésjelenté- «eket adnak ki, holott (J8 millió métermázsa szemes terrajf^t vár "•hatunk az aratás nyomán. Koráb­ban az egész magyar kormányt ha- '■taá nil ássál vádolták, most r Ma­gyar Kommunista Pártot és vezé­rét, Rákosi Mátyás elv társat vet­ték pergőtűzbe. Nevetséges áliitá- ípokat terjesztenek arról, hogy Rá­kosi Mátyás el sem utazott Am? yikába. Az igazság ezzel szemben az, hogy Rákosi Mátyás elvtárs az angolok és az amerikaiak előtt is­mertette a magyarság sorskérdé- *eit és az angolszász sajtó megálla­pította, hogy feladatát kitünően •itta e! Á? nagy szolgálatot jeti az «ryetemes magyarságnak. Á kormánydelegáció sok új barátot szerzett a magyar népnek és megja­vította a béke kilátáséit. Az amerikai magyarok klerikális és világi reakció­sai együtt támadják a magyar dcmi- kráetát és Nagy Ferenc miniszterel­nöknek is közbe kellett lépnie, hogy e támadások megszüntetésére bírja őket. Idehaza is kempinyt kezdett a klerikális reakció a demokrácia és ennek baiszérnya, a MKP ellen. Kör­■ *. i levélben szólítják fel a káp.iselőket, lépjenek közbe az "egyházi iskolák fenntartása érdekében. A körleveleket inkább Mindszenthy hercegprímáshoz kellett volna intézni: a talárja mögé tömörült reakció részéről fenyegeti ve­szély az egyházi iskolákat. Az,ő ma­gatartásuktól függ az egyházi iskolák sorsa. (Zajos helyeslés.) A demokrácia fennmaradása még az egyházi isko­lák fennmaraöá ánál is fontosabb | kulánsokon, élősködőkön kívül — min­denki áldozatot hozott, ezért eredmé-’ nyeire vigyáznunk kel!. A magyar dol­gozók nem azért tettek annyi erőfe-] szítést, viseltek el annyi nélkülözést,! hogy épp most engedjenek a reakció? csábításainak, most hagyják cserben a demokráciánkat. A MKP harcot vív) a jó békéért és a jó pénzért és e küz­delmünkben még erősebb támogatást] várunk a dolgozóktól. Farkas Mihály alvtárs besiéda Lelkes taps fogadta Fekete Mihály élviá 1-3 beszédét, majd Farkas M'h ily nemzetgyűlést képviselő e!vtérs, a MKP központi titkára kezdte meg szűnni nem akaró éljenzés közben be­számolóját. Elöljáróban kitért első miskolci látogatására, 1944 végére, mikor nélkülözés és félelem uralkodott e városon. Azóta másfél esztendő telt el — mondotta — és egy új élet alap­jait raktuk le. A kivezető utat a MKP mutatta meg. A magyar demokrácia döntő kér­dése ma a jó pénz megteremtése, a stabilizáció. Az infláció napjai meg­vannak számlálva és augusztus else­jén, de lehet, hogy július második fe­lében jó, értékálló pénze lesz az or­szágnak. (Nagy taps és éljenzés.) El­hoztam most Önöknek az első forin­tot " '(Farkas Mihály államtitkár elvtárs felmutatja a fehéren csillogó forintot. A köíönség hosszantartó éljenzéssel /-s tapssal üdvözli a jó pénz első hír- .nőkét.) .- :/?A jó pénz előfeltétele a gazdasági .Stabilizációnak, de nem az egyetlen előfeltétele. Megmondjuk, ahhoz, hogy a nehézséget, gyorsén legyűrjük, ah­hoz, hogy Magyarország gyorsabban a gazdasági felemelkedés útjára tér­jen. a forint mellett szükség van a többtermelésre is. Az infláció a spekulánsoknak, a si­llereknek, a feketézőknek (kötelet ne­kik!), a nagytőkéseknek és a banká- - roftok használt. A jó pénz megterem­tése egyaránt érdeke a munkásnak, parasztnak ,a kiskereskedőnek, a kis- ' iparodnak, a hivatalaoknaU, az értel­miségnek. Csak egy kis töredék veszít a jó pénzzel, de a nemzet 99 százaléka nyer a jó pénzzel és ez érdekel ben­nünket, kommunistákat. Addig sem engedhetjük meg az in­fláció utolsó hetében, hogy az infláció íöldre teperje a munkást, a dolgozót, koldussá tegyo a kisiparost és az ér­telmiséget Ezért a mi pártunk javas­latokat dolgozott ki, amelyet a kor­mány részben elfogadott és a jövö hé­ten további javaslatainkat fogjuk elő- terjesgteBl. Követetjük azt,, hogy a munkásokat az aznapi szorzószám szerint fizessék ki. De ez sem elég. A mi véleményünk sz, el kell kezdeni, hogy a munkások,^hivatalnokok bérét Akik nem akarták, hogy A MKP indította el a harcot az arany visszaszerzéséért. (Nagy taps.) .Amikor felvetette az MKP ezt a kér­dést a parlamentben, amikor Révai rlvtárs erről beszélt, a Kisgazdapárt soraiból elhangzott egy hang, hogy jó helyen van ott az arany. Meg kell jegyeznem, hogy nem paraszt ember szájábó hangzott el ez a hazcfiatlan kijelentés, hanem egy aszfalton felnőtt kisgazda szájából. Rákosi elvtárs indította el a hircot adópengőben fizessék ki, ami által el­kerülhető az értékcsökkenés. A kor­mánynak gondoskoSni kell arról, hogy az adópengőjegy vásárló eszköz legyen és azzal a "munkás vásárolhas­son mindent. másik fontos kérdés az élelmezés­nek a biztosítása. Elsősorban fontos az, hogy a nagyüzemek munkásainak élelmezése biztosítva legyen és a kor­mány megfelelő hitelt és csereárui jut­tasson az üzemi bizottságoknak és m. szövetkezeteknek. A szövetkezeteknek be kell kapcsolódniok ebbe az akcióba, hozzák fel a faluból a munkások szá­mára a főzelékféléket és a gyümöl­csöt. visszakapjuk az aranyat a magyar aranyért és Rákosi hozta vissza az aranyat. (Nagy taps, éljen­zés.) Ez a harc is igazolja, hogy as MKP politikája magyar, nemzeti is demokratikus politika. (Taps és éljen­zés.) Még nem kaptunk vissza mindent és résen kell lennünk és a harcot to­vább kell folytatnunk és nem szabid megnyugodnunk addig, míg az utolsó ló, utolsó tehén nem tért vissza ma­gyar földre Ausztriából. Kdteíet I A MKP dolgozta ki elsőnek a stabi­lizáció tervét. Ezt a tervet testvérpár - tunkkal, a Szociáldemokrata Párttal részletese;! megtárgyaltuk és együtt, közösen vittük a harcot a kormányon belül Jiogy biztosítsuk a stabilizációt. Ehhez a harchoz csatlakozott az egész magyar nép. A nép jő pénzt akar. A reak-úS azonban nem így vélekedik. Meg kell mondanom azt, hogy egyes kisgazda­párti képvi-elők gyűléseiken már most szítják a bizalmatlanságot a jó pénz ellen. Ebben a kérdésben mi tré­fát r=m ismerünk. Aki a forinthoz nyúlj annak pusztulnia kell. (Nagy MAG1M0RSZÄ€

Next

/
Thumbnails
Contents