Szabad Magyarország, 1947. január-június (4. évfolyam, 1-145. szám)

1947-01-01 / 1. szám

Olvasóinak, előfizetőinek, minden dolgozónak boldog újévet kíván a Szabad Magyarország Miskolc, 1947 január 1, szerda PART ÍSZAKMAGYARORSZ Ara 40 fillér Ági lapja V. évfolyam. — 5:97. szara Földalatti köztársaságelienes ossz©©sicuw©st lepleztek le őrség államvédelmi osztályán (Budapest, VI-, Andrássy út 6#,| személyesen vagy „ 121-71# számon távbeszélő útján jelentse. IJ j esztendő, új harcik . irta: MIHALA tiYULA, uc MitP h«k>iolir»«Jel náiia Az csztondő végén az ú.i küszö­bén érdemes visszatekinteni orra az útra, amelyet megtettünk. Az 1946-os év gazdag volt események­ben, nem foglalkozom részleteivel, csupán egyes állomásait idézem fel: A köztársaság kikiáltása, a tavaszi hagy tömegmozgalmak, a bányák államosítása, a stabilizáció megte­remtése, a nehézipar állami ellen­őrzés alá vétele, pártunk Il l ik kon­gresszusa, harc a kongresszusi ha­tározatok valóra váltásáért, végeze­tül ez év végén harc az újból fel­törő spekuláció, a -drágaság ellen a'mi pártunk a magyar nép harcos pártja, a Magyar Kommunista Párt. Utat mutatott, irányt sza­bott, vezette a tömegek harcát, bát­rait mondhatjuk, hogy nélküle nem értük volna el mind azt, amire ma mindannyian buszként tekinthetünk * vissza. Tudjuk azt, hogy igen na­gyok még az előttünk álló felada­tok, sok még a megoldatlan problé­ma. Ezeknek megoldása vár ránk az új esztendőben. Elsősorban tovább keli haladni a gazdasági felemelkedés mankálásá­ban és a mi pártunk a -magyar gazdasági clef*minden- problémájú ra méltó vajasat adott aKifoan a gazdasági tervben, • amely mint a Magyar* Kommunista párt '•} éves gazdasági terve a közelmúlt­ban került nyilvánosságra. Előre tehát! Dolgozzunk a terv megvalósítá­sáért, fokozzuk az újjáépítés üte­mét, emeljük a termelés színvona­lát, do ne a nagytőkések növekvő profitja kedvéért, hanem azért, hogy a termelés fejlődésével együtt A Pravda az ötéves terv első eredményeire t , V' • Az újév közeledtével a Pravda hosszabb cikkben ismertette az új ötéves első részének termelési udményeit és kiemelte, hogy a háborús idők nehézségei ellenére, a szovjet nép hősieken elvégezte az első évre kidolgozott feladatát, A legnagyobb iparvidékeken még a megszabott idő előtt befejezték a megszabott munkatervet A szénvidéken új bányákat helyeztek üzembe. Tovább növekedett a nyersvas és az acéltermelés is. Önérzetes bo sér válasz a 90109 fenyegetésekre Kimon Georgiev xniniszíerelnök­Egész éven át lendületes erővel folyt az újjáépítés, a hidak, a vas­út, a posta, a gyárak vonalán egy uránt. Termelésünk mind mezőgaz­dasági, mind ipari téren egyaránt emelkedett és most álljunk meg egy pillanatra. Köszönet mind ezekért u munkások, 'bányászok, parasztok, értelmiségiek és kisemberek töme­geinek, akiknek megfeszített áldó zatos munkája nyomán fakadtak ezek az eredmények. Politikailag az egész év kemény harcban telt el, a feltörő reakciós erőkkel szemben. Minden áron meg akarta akadályozni a fejlődést, az előrehaladást, a reakció. Összefog­tak ellenünk, a magyar nép ellen, a volt nagybirtokosok, nagytőké­sek, gentryk, spekulánsok és a kle­rikális erők jórésze. Vissza akar­ták fordítani a történelem kerekét. ■Tervük azonban nem sikerült- Kömény, szívós harcban visszave­tettük őket, de azért mégis fékezték a népi demokrácia fejlődését. .i Mind a gazdasági téren \ ívott küzdelemben, mind a politikai har- i tokban ott haladt tömegek é én helyettes és külügyminiszter hét­főn a külföldi sajtó képviselői előtt válaszolt egy görög tábornok kije­lentésére, amely szerint a görög csapatok nem haboznak, hogy a partizánokat bolgár területen ül­dözzék, tekintet nélkül annak Hr vetkézményeiro. A bolgár kormány *■— mondotta Georgiev — nyugalommal fo­gadja a görög fenyegetőzéseket. Bulgária tudja, hogy nincs része azokban a gonosztettekben, ame­lyekkel vádolják. Meggyőződése az, hogy az Egyesült Nemzetek szer­vezete által kiküldött bizottság tár­gyilagos vizsgálattal megállapít­hatja, mi az igazság az északgö- rögorszijgi eseményekkel kapcso­latban, csak úgy, mint ahogy 1925-ben á Népszövetség megálla­pította Görögország bűnösségA a bolgár terület elözÖfilésében és kötelezte Görögországé* a Bul­gáriának okozott kár megtérítésére. emelhessük a dolgozó magyar nép életszínvonalát. Az új esztendőben el kell dőlnie a harcnak politikailag is. meg kell sztinie a kettősségnek. Mi nem kon­zervatív demokráciát akar unt a mögötte meghúzódó egész magyar reakcióval, hanem haladó irányú népi demokráciát. Az előttünk álló feladat, tehát világos: kemény hnrpbap végleg) letörni a i*eakciót, végefvetni a bi­zonytalanságnak, a huzavonának. Erre a harcra készüljön fel minden igazi demokrata. Ha szükség les» ró, Pártunk igénybe fogja venni ebben a harcban a széles tömegek erejét is. Kulturális téren is igen nagyok a feladataink. Évszázadok mulasz­tásait kell behoznunk. Fel akarunk emelkedni, hogy méltó helyet fog­lalhassunk el a haladó népek" nagy túlórában. Minél többet kell tehát tanulni Dolgozni, harcolni, tanulni, e hár­mas feladat áll most előttünk. Fél­re minden kishitűséggel, pesszi­mizmussal. Az elmúlt évben min­den nehézség dacára előre halad­tunk. Miskolc dolgozó népe: mun­kások, értelmiségiek, kisiparosok, kiskereskedők nem akarnak és nem is fognak lemaradni ebben a hare- ban, ott fognak menetelni együtt Budapest, Csepel, Győr, Pécs, Sze­ged, a városok és falvak népével. . Ennek a küzdelemnek a végső eredménye*nem lehet kétséges, csak a magyar nép győzhet és akkor megvalósul az igazi népi demo­krácia- í Az új esztendő küszöbén tehát, amikor boldog új évet kívánnak egymásnak barátok, ismerősök egy­aránt, mi ehhez még hozzá tesszük, harcos új évet kívánunk, új ered­ményekkel, lapunk minden olvasó­jának, a miskolci és borsod’ dolgo­zók hatalmas táborának. +■ - • .............• :£»?sfeftj** , ' >*■£*? l'-'r í , # \V.-=r,--• j\^ Sjj^ f** j-‘ ^Jk. éfHHéYMBBHie A magyar áilamrendőrség budapesti főkapitányságának veae tője a/, alábbi hirdetményt bocsátotta ti: A demokratikus államrend ss a köztársaság büntetőjogi véd«l* mérői szóló lÜlS. évi VIÍ. te- 1- §'ába ütköző miniéit elkövetésével alaposan gyanúsított Dalnoki Veress I<ajos ny, vezérezredes orszá­gos körözését elrendelem. Szemé]yleírása a következő: arca kerek- ded, szemo sötétbarna, haja őszül ö kopaszodó, bajusza nyírott, körül­belül 170 cm. magas, különös in merte tő jele; egyik lábára szera- meUáthatóan sántít. Dalnoki Veress Lajos ny. vezérezredes országos körözését azért rendeltem el, mert az őrizetbevételi utasítás végrehajtása előtt, ar­ról tudomást szerezvén, megszökött. Felhívom a magyar közíávsa g minden polgárát, hogy neve­zett kpzrekeritésébCj, működjék közre. Mindenki, aki Dalnoki Ve­ress Lajost 1SÍR december ?<!. óta látta, tartózkodási helyéről tu­dott, vagy jelenlegi tartózkodási helyét ismeri, a magyar dllamrend­őrseg állanivedeinu osztályán (Klumpest, vi., Antirassy ut 6»,J személyesen vagy „ 121-7Í0 számon távbeszélő útján jelentse. ‘ I beiügfininisztor nyilatkozata Az üggyel kapesoiatba» Rnjk László belügyminiszter a követ­kező nyilatkozatot tette: — A Dalnoki Veress Lajos uyug,v vezérezredes ellen kiadott körözés összefüggésben van más letartóztatásokkal, amelyeket a kö­zelmúltban foganatosítottunk, '&g MKP politikai bizottsága hétfői ülésén a belpolitikai helyzettel foglalkozott és tárgyalta a reakció elleni harc és a köztársaság ellen irányuló földalatti szer­vezkedés ügyét­A munkásság életszinvonstlá rak további emelésére ylhaíározta a politikai bizottság, javasolja a kormánynak, hogy minden gyér uiek után ÍR forint legyen a családi pótlék.

Next

/
Thumbnails
Contents