Szabad Magyarország, 1947. július-december (4. évfolyam, 146-295. szám)

1947-07-01 / 146. szám

M"W wtasrtai áfa a Kmasmta Pin ?i Rákosi Mátyás fortis kijelentései Baján Rákosi Mátyás elvtárs v<asáma; oz MKP bajai nagygyűlésén mór dőlt nagy beszédet. . — Ha meg akarjuk valósítani hároméves tervet — úgymond - elrblea hozzátartozik az is, hogy ál junk a nép elé és csináljunk új i lí!ÍsZiáseikaí„i Elgondolásunk sz | tint a választáson szövetséget kell kotniok a valóban úemokxaíik pártoknak. Ezekhez számítjuk a Kisgazdap ltot- is. amely megtisztítja tagjait: Összeesküvőktől és .helyükre vi­hari demokratikus parasztokat) > haladó értelmiségieket helyez a - lölő listára. A minap javaslatot - tünk a magyar nemzeti függelm­ei front párljainak, hogy a vál­tást közösen, a Függetlenségi Front szövetségében hajtsuk végre. Közös programmot dolgozunk ki, az legyen a választás alapja és együttes erővel harcoljon a vő. lasztáson a négy párt ne egymás elten, hanem a nép el­lenségeivel szemben. Nem tudjuk elkezdeni a hároméves tervet, ha nem így összefogva indulunk a vá­lasz tósra. örömmel közölhetem, — folytatta — hogy javaslatunk az összes demokratikus pártoknál meg értésre talált. Megvan a remény arra, hogy ,a négy demokratikus párt a választásokat szövetségben, egymással vállvetve és a reakció elleni éllel fogja megvívni. Az MKP véleménye az, hogy a választójog maradjon a leg­demokratikusabb és abból csak a valóban fasisztákat és reakcióso-. knt zárják ki, tehát a választójog körülbelül meg­feleljen az 1945. évi választójognak. A különbség csak az lesz, hogy ezúttal kölcsönösen jól megnéz­zük egymás jelöltjeit. hogy meg ne történhessék ismét az, hogy a választók tudtuk nélkül Vértessy-féle fehér terrorista gyiJ kosokra, vagy Vidovics-féle szélhá mosókra adják szavazatukat. A vá­lasztásokat lehetőleg aratás után kellene megejteni. — Az a körülmény — liangsu- lyozla. — hogy az MKP által kez­deményezett demokratikus szövet­ség gondolatát a többt párt hek]csli) biztosíték arra is, hogy „ választá­sok tiszták és súrlódásmentesek ; lesznek. Derülátó nyilatkozatok a párisi értekezleten Bidault francia külügyminiszter szombat este díszvacsorát adott a párisi értekezleten jelenlevő küldött­ségek tagjai tiszteletére. Bidault ki­jelentette : közös célunk biztosítani Európa újjáépítését, Európának jobb jövőjét, a béke felé való haladását. Reméli, hogy az értekezlet jó ered­ményekre vezet. Molotov is annak a reményének adott kifejezést, hogy a jelentkező nehézségeket leküzdik. Ez a remény jogosult — úgymond — mert mind­hármunknak az az akarata, hogy valóban leküzdjük a nehézségeket. Bavin kijelentette: egyáltalán nem kishitű az értekezlet munkájának jö­vője tekintetében. Senki sem akarja fokozni a nehézségeket és ez végül is odavezet, hogy a nehézségeket csakugyan leküzdjük. A köztársaság elöke a dolgozó magyarság eredményeiről iiüitfés &e. m véliszlT ÍA Debrecenben Péter és ál »lapján megtartott uj magyar e- »íyér ünnepére különvonatok ők E közönséget- és a külföldi ujsfö- kát. Megjelentek a külföldi inn­ék tagjai is. Tildy Zoltán közta.- tiági elnök. Dinnyés Lajos mCz- jterelnök. Mihályi! Ernő tájéka, tásíigyi és Ortutay Gyula ktsz- iminiszler foglalt helyet a disbü­tuöu. f A köztársasági elnöi Hőbbek között ezt mondottá íflyi- íó beszédében: — A kenyér ünnepén sze;éuif ha az egész magyar társadalmon feledkezne meg az ínség és >mo- Juság időiről, hogy jobbamdja megbecsülni azokat az erewye- íkét. amelyeket verejtékes&olgo zó fiainak köszönhet az éUntin. idén területén. Parasztsága és a föld közötti örök szöveségiemo. kráciánk csak megerősítem «!_ hogy a termő magyar föld örök its változatlan tulajdonul c ke­sére adta, akik azt két ükkel 'megművelik. JMnnyés Lajos miniszílnök hangsúlyozta hogy a felssdulás tahin az elmúlt rendszer t levi- fciítítít csatlósa lopakodope a Kisgazdapárt soraiba. Ezejz új kisgazdái, sohasem tartje a párthoz, sőt a nemzethez i mert »mikor megszedték magul kere­ket oldtítak. Mi kezde tfogva kétkedéssel nézi ük ntpells iua­b»zé!t Debrecen péterpáli ünnepén gatartásukat a pártban. De hiába tiltakozunk a törtetők kártékony munkája ellen, A * Kisgazdapárt számot Vetett és megállapította hogy azok a kalandorok, akik hát- batáníbadíák a pártot, a demokrá­ciát és az egész nemzetet jelen-ős többségben nem a nép fiai voltak, hanem olyanok, akiiét a reakció szült a korrujeió nemzett és az egyéni öuzpb hivott életre. A belpolitikai é'etben — foly. tetta — olyan jelenségek mutat­koznak, amelyek szükségessé teszik. h°gy ismét a nép elé álljunk és kérdezzük meg tőle. mit akar? A válasz!ójot>i törvénnyel kapcso­latban kijelentette a miniszterel­nök. hegy /Hz semmiféle jngfosz . tást nem fog tartalmazni. Csak kitelepítendő svábok választójogát törölte ;tük és a képviselők számát csőkkor tjük. A választáson minden párt résztvehet amelv a választási törvényben előírt kellékekkel ren­delkezik. A vá’aEztás tiszta és sza­bad lesz. A kormány a magántnlaj- don elve alapján áll, A lezajló vá­lasztások után, amely valószínűleg még az új bor élő t fog megtör­ténni. továbbra !« a kcalició szelle­mében kívánja- folytatni újjáépítő munkáját a kormány. Végül köszönetét mondott a Szovjetuniónak azért hegy hadi­foglyaink hazaszállítását már a békeszerződések ratifikálása előtt megkezdte. Ebben a tényben a magasabb humanizmus és igazi em­berbaráti szeretet nyilvánult meg. i Molnár Erik népjóléti miniszter vasárnap délután ünnepélyes külső­ségek között avatta fel Szőny köz­ségben a volt grófi kastélyban léte­sített 80 ágyas állami kórházat. Ünnepi beszédében kiemelte a miniszter, hogy a főcél a dolgozók egészségének a megvédése, Azt akar­juk — mondotta, — hogy a három­éves terv végén több kórház lesven, mint a múltban volt. A hadifogoly kérdésben kijelenté: foglyokat, be keli őket állítani a termelő mnnkába. Arra az átmeneti időre, amig munkába nem állanak pár száz forintos segélyt kell kiu­talni az arra rászorulóknak. Azoknak pedig, akik önálló esisz- tenciát akarnak alapítani, legalább ezer forinttal, de szükség esetén en­nél több pénzöszeg folyósításával kell segítségükre lenni. Az ehez szükséges hitel biztosítá­sára hal dékiaianu! javaslatot fogok nem elég, hogy hazahoztuk a hadi- J a minisztert a. ács eió tenni, Elfogták a „vérebek vérebét^ A komáromi szűrőtáborban jó fo­gást csinált a katonapolitikai osz­tály. Elfogta Rosta Zoltán hadna­gyot, aki Oroszországban kegyetlen- kedett a honvédekkel és munkaszol­gálatosokkal. Vérebbé idomította ku­tyáját és ráparancsolt alantasaira, hogy a kutya előtt tisztelegjenek. Egyik munkaszolgálatos elmulasz­totta a sapka levételét, mire öt órán keresztül 40 fokos hidegben négy­kézláb ugráltatta, mígnem keze-lába lefagyott. Rosta három ember ki­végzésében is résztvett. Tiszttársai a „vérebek vérebének“ nevezték el. Átadták a népügyészségnek és bűn­ügyét julius közepén tárgyalják. Megérkezni a Vasgyárba az első 180 mázsa burgonya A diósgyőri vasgyár üzemi bizottsá­gának és szociális bizottságának bur­gonya szerző akciója eredménnyel járt. Az első 180 mázsa burgonyát ma kezdik a vasgyári piacon kiosz­tani 1.50 forintos áron. A további pnrgonya szállítmányok naponta ér­keznek ezután a vasgyárba. Megszökő!! Nagy Ferenc vezérigazgató barátja Rath István, a Szervita Rt ve­zérigazgatója néhány nappal ezelőtt Cadillac kocsijával együtt eltűnt. Megálalpiíották, hogy Ráth Svájc­ba utazott, ahol családja már hosz. szabb ideje él. Valószínűvé teszi a Svájci utazást az is, hogy Ráth Ist­vánt anyagi kapcsolatok fűzték Nagy Ferenchez és ü volt a finan- szirozója Kovács Bélának is. zsírt a diósgyőri meleg­HhBtHIWHUIIB — ^ A"TnrG"YTw ii'k^'w un'IS T a"'p ÁRT ÉSZAKMAG YARORSZAgl LAP^A ^”’^947 " július' 'l,^ kedd11111111 ^ ..* ‘flr Molnár Erik: íz iiiis’iÉi akaró liÉlfffi fipill 111 íoriil segélyt lapnak

Next

/
Thumbnails
Contents