Szabad Magyarország, 1948. január-április (5. évfolyam, 1-88. szám)

1948-01-01 / 1. szám

S7Á29A Ö MAUYAJRÖlESXAß somig ’CsDíör^ő’-:. Zvi is n' r . .''SzOkttrcMHt clftlfiU i jü fciTCill &áipt|§ljil!éf El akarta bocsátani munkásait — így szabotálják a termelést a tőkések A tarcali trachitbány» dolgozóit wapo-kon keresztül izgalomban tar­totta a yálla1 at központi igazgató­ja rak/ Adorján. .Györgyiek elhatá­rozása, hogy 42 munkás* azonnal elbocsát « * vállalattól. , A bánya dolgozóinak küldöttsége a kommunista Vlajku Jenő eivtár8 vezetésével a. vasmunkás szövetség és a MÉMOSz központjának támo­gatásával felkereste Budapesten az igazgatót s felszólították. küldjön el egy igazgatót, aki egy­maga arnyi fizetést kap, omeny- nyiből 5—6 mankáAtfaláel meg tud élni. Adorján igazgatónak nem volt innyére a vita, idegesen vi*e®k©dett, * közben kibökte, hogy el kell utaznia külföldre. A küldöttségből csak Vlajku elvtárs távozott el, egyenes* a rendőrségre, * ahol bejelentette Adorján György ' furcsa utazási szándékát. A nutnkásnyúzó igazgatót a rend­őrig még atazd’a Höft elfogta. Külföldi valutát találtak nála. Ta gadta, hogy külföldre akart volna szökni Boldog új évet kíván kedves üzletfeleit ILLYÉS KÁROLY ócskavas és fémkereskedő Jóik! Atilla u. 7. U]telefonszám 24-77 A küldöttség az Anyag- és Arhi- vatalban megtud4», hogy Adorján György érvelése, mely szerint anyaghiány miatt kénytelen a mun­kásokat elbocsátani, teljesen hamis. Az 'Anyag- és Árhivatal a mu»ka továbbfolytatásához azonnal ki utalt 12 vagon *zenet. Persze, egyetlen munkás elbocsátá­sára sem kerül sor a tarcali tracbit­bányábán. Kommunista segítséggel építették újjá Tiszapolgár katolikus templomét Tiszapolgár katoliku8 templomát a németek annakidején felrobban­tották. A község lelkésze, Harsány! József az MKP nyíregyházi szerve­zetének segítségét kérte a templom újjáépítéséhez- Az MKP részéről Dankó János «Márs közbe* is járt, s a G. F.-től 30.000 forintot szer­zett a templom újjáépítéséhfz. Pol­gár lakosai egyesült erővel fogtak neki az építésnek A* MKP helyi Ezervezete téglával, cseréppel, s ro­hammunkával támogatta a katoli­kus hívek tevékenységéit. Az össze­fogás eredményeként a napokban átadhatták rendeltetésének az újjá­épült templomot. S ggrtig szais»^ gtisrcess^rt A Magyar Kommunista Párt dió*- györvaßgydri és újdiószyöri szerve­zetének végrehajtó bizottsága 500 forintot adományozott a görög sza- bad?ághdrce*ok megsegítésére. Moravszki Antal dvtárs, 0- B. ' tag kenetéből havonta 100 forintot ajánlott fel a görög, szabitdsághar- cosok megsegítésére. áBúído-Q. áf tűit kiűáji kidati űiű&imk is iSmiiű-ieiitek,, Lővingér György • lexHlkereskedo és alkdmazottaí \Ijesztend5 küszöbén kíváncsian forgatjuk u naptárt: . mi\ lyen érdekességeket túrta Indiz, hány szabadságot tartogat a dolgo­zóknak- • A centennáris esztendő:,, szökőév. A szökőnap február. 24-év1' lesz. . Február 29-e az Elemére lé névn&pia; eztífén a,z Elemérek i* várhatnak névnapi ajándékot. A futv sang február Uig, Hamvazószer­dáig tart, mPddssze hat héUg. Ko­rán lesz fmsvét; már dús 2S-án és 29-én, A dolgozóknak jól álakul «2 1948-as esztendő, számos kellő* ün­nep lesz.. Gyertyaszentelő boldog- asszony, Március 15, GMmölc*otió Boldogasszony t» Mindenszentek hétfőre, május 1. szombatra é8ik, így a három úgynevezett. *dtoros- .ünneppel együtt ez év folyamán nyolcszor UszkHtö& timep- Ezzel szemben Nagy boldogasszonykor, ég kw'ácsónykor veszítünk egy-egy szabad napot; mindkettő vasárnapra esik. A babonásokat érdekelheti, hogy ezidén február 13 a esik pén­tekre. 1948-ban február ifi yoAárna- po* hamv. Ez minden 28-ik eszten­dőben fordul elő; legutóbb 1920-ban volt, legközelebb í976 ban esik így február. Az év '360 munkanapjából ■ 297 munkanap, 69 ünnepnap leszr - • . # 3. U. É. K. minden kedves vevőinek, barátainak és ismerőseinek „Buy tsmssT RACHLÖVICS GÉZA Széchenyi u. 115 Telefon: 22—53 Boldog újévet kíván kedves vevőinek Gerhardt Andor Kedves Tagjainak és Vevőinek boldog új esztendőt kíván i a SZAKSZERVEZETI TAGOK SZÖVETKEZETE vezetősége ős alkalmazotti kara. boldog. Cujioei kumtuutk. at du ta kiddé* iítUtfiLdnknek 'Tjavul beég ép őálta la t Városháztér 13. 25 év 1923-1948 As italszakmában eltöltött negyedszázad garancia árra, hogy a Kaiser László italüzem a legkényesebb igényeket is kielégíti. Telefonrendeléseket viszonteladók részére áramnál ssálHtjak. Telefon «M2 Yaf Tisztánkexelt tokajhegyaljai s homoki ó-és njborok _ jé. Rum, likőr, és párlatok. árus Csillárok , Rádiókészülékek , t Gramofonok és lemezek Villanyszerelési cikkek Villanyszerelés és Javítás Sallay Arisztid oki. gépészmérnök Till, vállalatánál MISKOLC, SZÉCHENYI UTCA 9. SZ. „Hitelforrás“ bevásárló helye B0RS0D-MISK0LCZI HITELBANK Pesti Magyar Kereskedelmi Bank leányintézete Miskolc, Széchenyi a. 15*17 Telet önszánt: 12—28, 12-29. M.Á.V. Menetjegyároda fiókja Kölcsönök rövid lejáratra, betétek legaiöeyös&bb kamatozás mellett. Átutalások az ország bármely városába. Vasúti jegyek, autóbusz jegyek, redülőgép jegyek. Szilveszter estén gondoljunk m újjáépítendő Láncaidra Sxlivesxferkor adakozzunk a LémvteM ujjAépIJMtéére I i

Next

/
Thumbnails
Contents