Szabad Magyarország, 1948. január-április (5. évfolyam, 1-88. szám)

1948-01-01 / 1. szám

ST, kEÁ í) WA6T AJfQSSZAf» CslUör^k, 194S- íví>«uár 1948, ÉS A NÉPI KOLLÉGISTÁK Irta: Kovács Tibor Nem lehet vFá3: 1948-'nak, a di­csőséges magyar forradalom centen* báriumának az ifjúság’.esztendejévé kell válnia. Amint 100 évvel ezelőtt a magyar fiatalság leghaladottabb csoportja jelölte ki a nemz«4 szá- mára azt adatat, amelyen az európai nemzetek élére került, ebben az esztendőben is az ifjúságnak kell példát, utat mutatnia. 1848 legne­mesebb hagyományainak felismeré­sével, tanulságai legkövetkezetesebb levonásával és ezek alapján a len­dülete3 tettek, forradalmi munka- eredmények sorának felmutatásá­val. Elérheti-e ezt a magyar ifjúság? Kétségtelen, hogy eb A nagy évforduló újra az európai haladás élén járó, nemzetek között találja a magyar népek A magyar fiatalság hígjává újra Petőfi, Vas­vári és Täncsic3 utódjának vallja magát És 1848-hoz hasonlóan, ami­kor egy fiataJ # értelmiségi csoport, a márciusi ifjúság fogalmazta mega magyar nemzet .legtisztább pro­gramját, ma ismét egy fiatal értel­miségi cBoport/halad .a márciusiak útjára talált fiatalság élén-, a népi kollégisták 8000 főnyi tábora. Ennek a fiata] értelmiségi tábor­nak a megalakulása, a Népi Kollé­giumi ' Mozgalom nagyszerű kibon­takozása a töméntelen bajjal küzdő, de mégis magára talált magyar nép életerejét s a magyar fiatalság ki­meríthetetlen élnfakarását tükrözi. Alig a márciusiak a jobbágyfel­szabadításért, a népszabadságért és függetlenségért harcoltak, a népi kollégisták »’ szabaddá lett magyar nép s a független Magyarország hű­sége3 értelmiségévé akarnak válni. A saját maguk által létrehozott apró demokratikus köziiletekben-: a népi kollégiumokban folyó életük, mely munkára, közösségi erkölcsre, felelősségérzetre, önbíráiatfa nevelj őket, szintén azt célozza, hogy meg­állják a helyüket. Iskolai tanulmányaikban a leg­elsők. Kollégiumi munkájukban bőví­tik tudásukat, meft a nép értelmi­ségének igen jólképzettnek, művelt­nek, polillkailag is tájékozottnak, szél«» látókörűnek kell lennie.. Testi munkában., otthonuk építé­sén, rendbentartásán kívül földet bérelnek, szántanak-vetnek, belter­jes gazdálkodást folytatnak, állatot tenyésztenek, műhelymunkát végez­nek, résztvesznek á hidak, a gyá­rak, á falusi utak é* iskolák újjáépí­tésében i*. Kulturális tevékenységükben a magyarság sajátos kultúrjavait sze- renc3ésen egyeztetik a legnemesebb európai kuütúrkinccsel. Tízezerszámra karolják fel és in­tézik el népük ügyes-bajos dolgait. A magyar valóság megismerésére eddig még az egész világon párat­lan hatalmas honismereti mozgal­mat szerveztek. Mert nem szajkózni akarják a, bajpkat és az igazságot. hanem saja* erőfeszítéseikből akar­ják megismerni s így, ennek alap­ján akarnak hozzájárulni népük sor­fának végleges elrendezéséhez. Életcéljuk és életmódjuk, munka­4484.4 fonna kovácsait vasáru $ iiéasp asaíl Élen halad a terv-versenyben a vasgyári nagykováéi kerékabroncs és hengermű A vasgyári nagy kovács é9 kerékpúrabtoncs Hengermű 345 főnyi dolgozója, három műszakon, a gyárak közötti munkaversenyben, a há­roméves újjáépítési terv keretében a második helyet vívta ki- Ez azt jelea.% h(fgy fazonárából 7183, abroncsból 1621.8, tárcsából 622.8, ten­gelyből pedig 1521.5 tonnát gyártottak a szeptember, október 0s noyeni bér hónapokban. 42 tonnás öntecs úszkál" géptői gépig Az üzemet jelentős háborús kár érte. A felszabadulás után azonban Juhász István kovács, Balázs Ber­talan daru*, Molnár Mvá® kovác*, Juhász János forrasztár és Károly Barna emelő társaikkal együtt áz első pillanatoktól kezdve bekap­csolódtak az építő munkába. Áprilisban megkezdődött a* új nagykovácstnűhely építkezés i*. A négy, tága* csarnokból álló hatal­mas műhely még ugyan huzatos, az ablakokat most üvegezik, a vasszer­kezet építése azokban teljes befeje­ző* előtt áll- Az új nagydaru vidá­man röpköd már a műhely egén é* a nehéz sajtoló és gözkalapác^k ütemesen dübörögnek. . > Nehéz a munka és fáradságos. A 42 tonnás öntecsek izzó vörösen úsznak géptől-gépig. A dolgozókat elölről • kályhák tüze perzflefi, míg a hátuk majd lefagy. De a munka zavartalanul folyik to­vább. Ez * műhely adja Magyaror szágnak az összes gördülő anyagot; ez a műhely látja el az ország ne­hézipari gyárait félkészé nival • A munka eleven ritmusa betölti az egész üzemet. Nincs megállás• A dolgozók célja egy és közti8; fokozni a termelést és a munkaversenyben az első helyre- kerülni. (—vas) Boldog 6j esztendő! kíván üzletielemek WEIfZ L9SZL0 * átállító iroda: AÖY ENDRE UTCA 24. Telefon: 24—28. Magyar acélárét-. CntkilÉI- és Drítáfügyár RéwnylárosÉi 6ti11el• p: MIskeIe, B*s»HTöi-nt 18. Telsha: 13-12, - 28-58. Biidoptsti Iroda, raktár és uzsn: XilU, Vóczi ú„38. Itlsfon: 201*403, 201-056, 200-024 Drótkötél, acéldrót, drótáru minden kivitelben. — , Drótfonatok, kerítések, öntvények, vasszerkezetek, mező­gazdasági gépek SZERENCS DOLGOZÓI karácsonyi gyűjtés4 rendeztek az MKP rendezésében. A gyűjtés ered­ményeként 6884 forintot és 100 pár cipőt osztottak szét az elhagyót4 gyermekek és a szegénysort hadi­gondozottak között. A FÖLDREFORM SOR AN megváltott, vagy elkobzott 10 ka­taszteri holdnál kisebb különálló er- dőjngaHant igényjogosult földigény, lökből, illetőleg telepeikből alakí­tandó erdőbirtokossági társulatoknak, vagy a községeknek kell juttatni. juk a márciu3i fiatalság legközvet­lenebb örököseivé avatja őket. És a centennárium esztendeje akkor válik valóban az ifjúság esztende­jévé, ha ifiúságunk zöme belekap­csolódik munkájukba, tnozgal­I maikba.. Ez a bekapcsolódás lesz mércéje ifjúságunk demokratikus magatartásának- A magyar társada­lom pedig azzal bizonyíthatja szoli­daritását a márciusi ifjak közvetlen utódai felé, ha úgy támogatja a népi kollégistákat, amilyen hj-te! ők készülnek népük szolgálatára. A miskolci Nomzeti Segély nagyjelentőségű szociális tevékeny­ség ér öl tanúskodnak az 1947. évi munka szdmfldatai- A népkonyhán 17.239 ebédet osztottak ki az arra rászorultaknak teljesen ingyen. Az ingyenes ebédben részesülök között 79 hadifoglyot, 53 árva, beteg gyer­meked, 42 munkaképtelen öreget és munkanélkiilit találunk, akik 3—24 héten keresztül élvezték <i Nemzeti Segély támogatását. A Napközi Otthonban 65- /0 gy* r inak állandó étkeztetéséről gondos­kodtak. 1803 tízórai uzsonnát és 1832 ebédet *zolgáUak ki. Mind az uzsottnák, mind az ebédek minősége és mennyisége kitűnő volt. A Nap közi Otthonban 65—70 gyermek ta iáit állandó otthonra. Nyáron Nemzeti Segély 64 gyermeket fídi'á tetett a tapolcai fürdőtelúpen. Szá mos kirándulást vezeteH a Bükkb8, nyári ruhákat, füzeteket osztott szét ráutalt gyermekek közöh. 1947 márciusában 2949 gyermek részére tejport, cukrot, húskonzervei osztott ki­Boldog új évet kíván kedves vevőinek Amerikai Divatház MAT/LD ÉTKEZDE ^ órUúti culóiűjLt, liöQ.ij, Uir-lozá- laikat duiqtxUt, cl látdkönyott tHqttit. — sijo/pj, mindinkutzk bebdeqafyb- áj ént Uhuit n. ezt kitxánja iztreitUe! a MAJORO S-fiU iihexdt. i. in ......... 11111,1 mm i , |i i sin ii ■ .I, ii ■ i 11 Ilii BOLDOG ÚJ ÉVEI’ kívánok Ledtu «ea&geimnek GUBA LAJOS fodrász mester Hejóciab* jBoldog újévet kíván t. vevőinek és jóismerőseinek WEISZ IMRE posztóhereskejó Széchenyi u. 85 Boldog új évet kívánnak kedves ve« veinek és jóbarátainaka Bauvodmeyyei 1/ctUÍáÍ ÍS- ttoMrUámi Hiwi —ni in ii ,111111min1 jiíi I

Next

/
Thumbnails
Contents