Modellezés, 1959 (1. évfolyam, 1-9. szám)

1959-04-01 / 1. szám

Jttöddlezh A MAGYAR HONVÉDELMI SPORTSZÖVETSÉG LAPJA A címképen: 50 éves a ma­gyar modellező sport. * Tartalom: Pedagógusaink írják. Köszöntjük a „Modelle­zés”- t. Légcsavar gumimotoros modellekhez. „Úttörő” hajómodell A hajózás története. Hogyan tervezzünk hajó- modellt. „Nyíl” csúzlimodell. ötletek Műhelyfogások. Motorismeret. Hírek. Lapszemle. Alcor autómodell. Dózsa—MÁV—MÁV AG. A szerkesztőség válaszol. Építsünk maketteket. PEDAGÓGUSAINK ÍRJÁK... A «szövetség modellező osztályának körlevelére, mely új lapunk, megjelené­sét jelzi, nagy számmal fu­tottak be pedagógusaink válaszlevelei. E levelek örömmel üdvözlik a „Mo­dellezés” első számát és értékes gondolatokat tar­talmaznak a modellezés jelentőségéről, valamint szerepéről a politechnikai oktatásban. E levelekből idézünk néhány sort. Rubint Károly pécsi álta­lános iskolai tanár írja: „Az utóbbi időben sok cikk jelent meg a politech­nikai nevelés problémájá­val kapcsolatban. Érdekes, hogy e cikkek alig foglal­koznak a modellezés kér­désével. Pedig a modelle­zés számtalan olyan adott­sággal rendelkezik, amely alkalmassá teszi tarra, hogy politechnikai képzésünk eredményesebbé tétele ér­dekében alaposabban fog­lalkozzunk vele. Középiskolás korom óta foglalkozom modellezéssel. Tízéves gyakorlatom alatt modellező munkám mindig talált követőkre.. A model­lező munka közben min­dig figyelembe vettem a gyermekek egyéni képes­ségeit, érdeklődési körüket. Nincs olyan nehézkes, ügyetlen gyermek, aki ne lenne képes a legegysze­rűbb modell elkészítésére, és nincs olyan fejlett és ügyes gyermek, sőt felnőtt sem, aki e munkában ne találna új, magasabb igé­nyeket kielégítő munkate­rületet. A modellek tervrajzról készülnek és a modellező munka során a gyermek részére megszokottá válik a méretek ellenőrzése, va­lamint a terv utáni munka. A munka folyamán meg­ismerkednek a szerszámok használatával és az anya­gok technológiájával. El­képzelhé teilen lenne a munka eredményes folyta­tása a kapcsolódó elmé­leti anyag: fizika, kémia, matematika, rajz. stb. is­merete és használata nél­kül. A modellezés jellemala­kító hatása is felbecsülhe­tetlen. Fokozatosan alakul­nak £ki olyan fontos jellem­beli tulajdonságok, mint többek között a pontosság, alaposság, más munkájá­nak megbecsülése, egymás segítése, az esztétikai szép­ségre való törekvés és an­nak felismerése. Új lapunkat szeretettel köszöntjük és munkájához sok sikert kívánunk.” Pongor Gyula a tiszadobi Állami Gyermek Otthon pe­dagógusa leveléből olvas­tuk, hogy „A modellezés szórakoztatva megszeretteti a munkát, becsületre nevel és segítséget nyújt a hiva­tás választásában”. Bartos Tibor a Szegedi Repülő Klub segédoktatója írja, hogy „A modellezés a jó szórakozás mellett ala­pos technikai felkészítést ad. Fejleszti a modellező sokoldalúságát és előisko- lája a repülésnek”. Krasznai Lajos kaposvári tanár levelében a modelle­zés nevelő hatásáról mond­ja, hogy „A kamaszkor kritikus szakaszában sokat jelent, ha van egy külön világ, a tiszta levegő, az alkotási láz, a nagyra-, a győzelemretörés világa, mely a fejlődő ifjú időn­ként léhaságra törekvő ösztöneit visszatartja”. örömmel olvastuk peda­gógusaink sorait és meg­nyugtató érzésünk, hogy náluk jó kezekben van modellező ifjúságunk, neve­lése. Köszönjük áldozat­kész munkájukat és továb­bi sikereket kívánunk, ígérjük, hogy a „Modelle- zés”-sel módszeresen segít­jük majd munkájukat. KELLEMES HÍR ' Bizonyára nagy örömmel fogadja a modellező társa­dalom — különösen az autó és hajómodellezők — azt a hírt, hogy a szövetség modellezési osztálya a közeljövő­ben számos modelltervrajzot ad ki. A 2,5 cma-es sebességi hajómodell ifj. Goi^tshon Péter alkotása. A múlt év versenyein megbízhatóan szereplő mo­dellt S. Tigre G—20 motor hajtotta. Az önjáró és rádióinányítású kategóriában a szépvonalú „Lilla” motoros yacht modell kerül kiadásra. Az elektro­motoros hajtású hajó hossza 1 m, vízkiszorítása 12 kg. Tervezője Bárd István.. 2

Next

/
Thumbnails
Contents