Mohácsi Hirlap, 1918 (8. évfolyam, 27-33. szám)

1918-07-07 / 27. szám

1918. Julius 7. MOHÁCSI HÍRLAP 3 Lajosné, Alt Gyula, Káldor Sándorné 5-5 K, Flaschner Jenőné, Lehner Zs-né 4—4 K, Frank Mórné, Gutmann Manóné, Rosenthal Márkné, Schwarcz Mórné, Handler Lajosné 3—3 K, Ungár Józsefné, Stern Samuné, Spuller Mórné, Róna Dánielné, Kramer An- talné, Gaál Alajosné, Berger Sándorné, Armuth Miksáné 2—2 K, Breuer Mórné, Engel Mórné, Kaufmann Adolfné, Krausz Samuné, Nagy Miksáné, Pick Dánielné, Sin­ger Béláné, Vermes Aladárné 1—1 K. Tiszteletjegy megváltások: 300 K: M. F. T. R.; 100 K: mohácsi Német Lipót, Wolf Zsigmondné, Witt Józsefné, dr. Andrics Tivadar, Sauskáné Somberek; 60 K: Báder Lipót; 54-20 K: Kellner S Kácsfalu; 50 K : Rosenthal Ernő, Müller L. Németbóly, Vida Béla, Hoffmann Kálmán, Joszt Jakab, Vida Dezső, Káldor Oszkár, Mautner Soma, Krasz Zsigmond, dr. A über Tivadar, Schmidt Lajos, Brkics Dávid, dr. Krausz Győző, dr. Praka- tur Tamás, Roheim Ferencné, Sey Tamás főszolgabíró, Off Korps, d bh. fj. b. No 7. Siklós, Off. Korps. Gyűd, Off. Korps. Mo­hács, Mohácsi Mezőg. Iparbank Mohács, Paunc Zsigmond, Steinmann Samu Kfalud; 40 K: Miskolcy Sándor, özv. Freund Samu­né, Fuchs Adolf, Visy Pál, Tonheiser Antal, dr. Beck Alajos, Huth János; 30 K: Ehren­feld Antal, Varga Zsigmond, Auber Vilmos, Prezlmayr Alajos, Mohácsi Ált. Takpénztár, Brand Ede, Rosenthal Samu, dr. König A., Gyöngyösi Adolf, Klein Adolf, Baar József, dr. Rüll János, dr. Czvenics Antal, Szigeti Antal, Magyarovics Uros plébános -Lippó, Bachrach Győző; 25 K: Közg. Bank, dr. Vida Lajos, dr. Margitai Lajos, ifj. Schmidt Károly, Freund Miksáné, Singer, Reitrer Budapest, özv. Landauer Józsefné; 20 K: Weisz Vil­mos, Hergerth János, Somogyi Gyula Baja, Rosenthal Lipót, Rosenthal Nándor, Kohn Manó, Porgányi Lajos, Bálint Lajos, dr. Roth Márk Németbóly,. Fridrich Oszkár, Stajevics János, Rosenthal Lajos, Rosenthal Tivadar, Beslits János esperes, Schwärz Lázár, Novics Miksa, Schwarz Gyula, Sepácz Elek, Szla- may Béla, Margitai Péterné, dr. Jäger Béla Főherceglak, Csernus Antal, Reich Gyula Baja, Bürger Aladár Baja, Dokupil A. Fő­herceglak, Thausing Ede Főherceglak, dr. Sark Miksa Németbóly, dr. Lemberger A. Baja, Drogudán Andor, dr. Bernáth Samu, Magyar Miklós plébános Lánycsók, Andrics Dusán esp. plébános Majs; 16 K : Armuth Mórné ; 15 K: dr. Hermann Manó, Kramer Jenő ; 10 K : Weisz Lajos, Hergerth Alajos, Spitzer Gyula, Szász Béla, Auber Károly, dr. Kaufmann J, dr. Demény L D -szekcső, Krivitz Tamás, dr. Rüll Béla, özv. Freytagné Az ifjú megköszönte és megígérte, hogy a bölcs tanácsnak szót fogad. 30, vagy 40 nap múlva azonban be­állított egy szolga a nagybácsihoz és el­mondta, hogy az ifjú ittléte óta sokkal tékozlóbb mint az előtt és most már igazán a tönk szélén áll. Még aznap magához hivatta unoka- öccsét és kemény szavakkal illette, amiért Ígéretének dacára sem javult meg. »Kedves nagybácsi, én híven betar­tottam takarékossági szabályodat,« szólt ez szinte elámulva. »Mert valóban örömöt okozott, midőn láttam, .hogy szaporodik a pénz a szekrénykében. Állandóan beletettem kiadásaim 2/10 részét, igy pl. tegnapelőtt százból húszat, tegnap 500-ből százat és ma 300-ból hatvanat takarítottam meg abból, amit szórakozásra szántam. De amit eddig igy összehoztam még sem valami nagy összeg azért gondoltam, hogy most jön a tavasz, s gyakrabban megyek be a városba mulatni és az igy származott 2/10 részét mindig félre teszem addig amig aztán tény­leg szép összeg nem lesz a perselyben. Látod tehát bácsi, hogy igazán nagyon buzgón követtem tanácsodat, s kérlek, ne is haragudj rám tovább!« Régi közmondás: »A legjobb orvos­ság is méreg a kontár kezében!« (Folyt, köv.) Dunaszekcső, Sebő Pál Nagynyárád, Gol- schmied J. Baja, Klein Béláné Balassagyar­mat, Hofner N. János Főherceglak, Roth Károly Főherceglak, Mihalcsics István B.-Kis- falud, Markovics J. Főherceglak, Eőry István Németből}'-, Plank Kornél Németbóly, Panics Szvetozár Pélmonostor, Modern Breitner Budapest, Ivancsics István Borjád; 6 K: Varga Alajos. Felülfizetések: Hahn Samu, Bálint La­jos gyógyszerész 50—50, Mohácsi Állami Polgáriskola adomány 39.20, Walter hadnagy Pécs, Gyurics hadnagy, Puppi János 30—30, Trucker István, Krosits János, König Mátyás, Kresz Antalnó N-Boly, Vöő János N.-Bóly, Müller Izraelné N.-Bóly, Lipokatíps János, Moksonyi Laci Baja, Herrnhuth Zsigmond 20—20, Edhemovics Ali Mehmed százados 14, Roheim Ferencné, Bene Károly, Handelsmann Arthur Pécs, N. N., Kateiler Mihál, Weidin- ger Adolfné Németből, ifj. Müller Lajos Németbély 10—10, Gelnick főhadnagy, N. N., Stollár F. 52-es őrmester 8—8, Sandik Mi­hály Baár, Riedlniger Dezső Majs, Milics János Schaffer Antal, Papp villanyszerelő 5—5, Bauer hadnagy, Rupp főhadnagy, Inkei József, László Béla főhadnagy Tp., Tobak főhadnagy, N. N., Kovács József, Lusztig Bernát, Lang Gyuláné Németbóly 4—4, Káldor József zászlós, N. N., 3—3, Pólya Irén, N. N., Gáspár Teruska, Rácz Pista, Ruppert Ferenc 2—2, N. N. 1 K-t. A tombolatárgy adakozók, valamint azoknak a névsorát, akik tombolatárgyak helyett készpénz adománnyal járultak az anyagi siker növeléséhez, tekintettel azoknak nagy számára — papirhiány miatt — nincs módunkban közölni. Fogadják ezúttal is köszönetünket. Lehet, hogy nyomdahiba, avagy más tévedés folytán egyes adományok — kivéve a tombolatárgy megváltásokat, amelyeket egyáltalán nem közölhetjük — a hírlapi részletezésből kimaradtak, kérjük ezeket a nb. adakozókat, forduljanak helyreigazítás miatt az 52-es rendezőbizottsághoz. Rendezőbizottság. HÍREK. — Kitüntetés és előléptetés. Radó Leó cs. és kir. tüzérhadnagy földink az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért a Signum Laudis-t kapta. A kitüntetett már a negyedik a fivéri között, ki e kitüntetés­ben részesült. — Pakuss Károly 52-ik gya­log ezredbeli hadapród őrmester a piavei fronton zászlóssá lépett elő. — Az M F. T. R. köréből. A Magyar Folyam és Tengerhajózási Részvénytársaság példáját szolgáltatja annak, mint kell a szor­galmas, hű és megbízható alkalmazottakat megbecsülni. Mint illetékes helyről értesü­lünk, Molnár Márk helybeli hivatalnokát érdemeinek elismeréséül, úgy mint tavaly, ismételten soronkivül előléptette fizetésben és az ellenőri rangot a legközelebbi jövőre helyezte neki kilátásba. Molnár Márkkal egy­idejűleg Alabert Ferenc rakfelvigyázó rak­tárossá lépett elő. Az M. F. T. R. ez utón éri el, hogy üzleti érdekei odaadó munkás­ságban egymással versengő ^alkalmazottak kezében viruljanak. — Mágnásaink, iparválalataink és a hadikölcsön. Mint velünk közük Frigyes főherceg 3 milliót, a Kőolaj finomító rt. 250.000, Közúti villamos rt. 2 millió, Ganc- Danubius rt. 175.000, József főherceg 15.000000, Oszták Petróleum ad Wien, Eszterházy Károly gr. Palagyuai és fia, Magyar cisztercita rend egy egy milliót jegyeztek e 8-ik magyar hadikölcsönre. — A Katholikus Leg-ényeg-yiet ma este 8 órai kezdettel saját helyiségében gyö­nyörű programmal műkedvelő előadást ren­dez, melynek kimagasló száma lesz kitűnő földink dr. Sipos István theológiai tanárnak felolvasása. Énekelni fog a pécsegyházmegyei papság ürpheusa Czindery Endre pécs-budai külvárosi segédlelkész. Kiváló munkatársunk Kipper Ila saját szerzeményű költeményeit szavalja. Gyönyörködhetünk Gelencsér Te­ruska kedves énekében, melyből két szám­ban is ad izeltetőt s egy kis művész sarjadék Csernyánszky László pécsi zenekonzervato- riumi növendék virtuozitásában is lesz ré­szünk. A kis Csernyánszky zongora techni­kájáról csudákat beszélnek s mi örömmel ragadjuk meg az alkalmat, hogy első kon­certjeinek hallgató részesei lehessünk, mielőtt ama nagy jövő során, melyet neki jósolnak elveszett a kis Mohács az ő részére. Jegyek az estélyre ma már alig kaphatók, hanem különös szívességből a rendezőség pótszéke­ket szőrit be az egyes sorok végére. — Egy világraszóló találmányt lesz alkalma városunk hölgyközönségének vasárnap, hétfőn és kedden délután pont 5 órakor a Korona szálló udvarában meg­tekinteni. Az „Aspirator“ légnyomásu mosó­gép, mely 1 óra alatt 1 napi mosást végez negyedannyi szappan és alig valami tüzelő­szerrel. Amellett kíméli a ruhát és a kezeket, mivel a légnyomás sajtolja ki a szennyet a ruhából, kezelése pedig oly könnyű, hogy egy 10 éves gyermek is kezelheti. A gép ára csekély 60 korona Össze nem tévesz­tendő az eddig használt mosógépekkel. Kí­vánatra minden háznál végzünk díjtalan próbamosást. — Az egyedárusitási jog, a mely fényes keresetet biztosit, Mohács és környékére átvehető. — A „Szociális Missió Társulat“ anya és csecs emővédő szakosztálya, mely az anyák és csecsemők segélyre szorultjait íele- kezet és nemzetiségre való tekintet nélkül részesíti gyámolitásban, felkéri a nemesszivü közönséget, mely megértőleg ismeri fel a gyermekvédelemnek eme történelmi nagy időkben nemzet és fajfentartási szempontbóli különös fontosságát, hogy használaton kívül helyezett gyermekpólyák, csecsemő és gyer­mekruhákban netán nélkülözhető készleteit bocsássa jótékonycélra a Szociális Missió Társulat rendelkezésére. Ilynemű kegyes ado­mányokat a Szociális Missió Társulat nevé­ben és megbízásából elfogad Krivitz Tamás- né úrnő. — Lapárverés. A „Mohácsi Kaszinó“ vezetősége ez utón hozza érdeklődő tagjai­nak tudomására, hogy a második félévre rendelendő napi, heti lapjai- és képes folyó­iratainak árverése folyó hó 7-én délután 2 órakor fog a kaszinó helyiségében meg­tartatni. — Pénzért jelentkezzenek. Az elöl­járóság fölszólítja mindazokat, akik még az első, vagy második katonai rekviráláskor elszállított gabonanemüekért, továbbá a be­szállított zsir és szalonnáért eddig még pénzüket fel nem vették, hogy 3 napon belül jelentkezzenek a cédulaháznál, mert ellenkező esetben a fel nem vett pénzek valameny jótékony célra lesznek fordítva. — Jótékonyság. Dr. Dőry László ur belvárosi káplán 20 koronát adott át Krosits János városbirónak, mint meg nem nevezett helyről jövő jótékony adományt a mohácsi hadiárvák alapja javára. Könnyes árvák kö­szöneté nyugtázza a jótékony adományt. — A spanyol betegség. Spanyol- országban váratlanu fellépett egy betegség s az ágynak döntötte az emberek ezreit. A betegség azonban nemcsak Spanyol- országban jelentkezett járványszerüen, hanem eljutott Párisba. Londonba,| Berlinbe is, sőt legújabban tönegesen kezd előfodulni Bécs- ben s mutatkozik már Budapesten is. Krausz Frigyes dr. berlini tanár véleménye szerint a betegség általában úgynevezett jóindulatú baj, valószínűen az influenzának egy félesége. A legtöbször hidegleléssel kezdődik, mely után néhány napos láz következik, amely esetenként néha elér negyven fokot is. Gyak­ran légcsőhuruttal jár. A gyógyulás, hacsak váratlan komplikációk nem állanak be, rend­szerint fölöttébb gyors. A gyógyitószerekről s egyéb javaslatokról az orvosoknak eltérő a véleményük. Mindenesetre ajánlatos a betegséggel röktön ágybafeküdni.

Next

/
Thumbnails
Contents