Mohácsi Hirlap, 1928 (18. évfolyam, 1-53. szám)

1928-01-01 / 1. szám

Rákóczy-ut reus POLITIKAI ÉS TÍBSADALMI HETILAP. Nogye«v™T£engí 60 fillér. | S*áina: 16 fillér. | Szerkesztőségi 88, kiadóhivatali telefon sz. 67. ih^————————————— »».I ■■■■■■■ —1—~ i ..................................... ■— Ó , boldog ujesztendő! A nyári vasúti közlekedésünk. Az uj nyári menetrendtervezet. — Az autóbusz és a vasút versenye. — Motorosvonatokat állítson be a Mohács-Pécsi vasút (k. I.) A barátom, aki a kávéház sarkából figyeli a vi­lág folyását s aki egy kissé furcsa szemszögből, de meg­döbbentő megfigyeléssel látja a dolgokat és eseményeket, ismét elmerenget az ujesz- tendőről, többek között a kö­vetkezőket mondván: — Látod, az emberek olyan ostobán optimisták és olyan ostobán pesszimisták. Nem néznek messzebb, nem gon­dolnak a jövendőre — hiába emlegetik azt nagy-nagy ünne­pélyesen, nagy-nagy páthosz- szal — hanem benne süstö- rögnek a mában egész a fü­lük hegyéig s ha nagyon megerőltetik magukat, legfel­jebb akkor ér el a szemük sugara a holnapig, de hoínap- utánig alig akad valaki, aki ellát. Ezért van azután az, hogy akinek pillanatnyilag jól megy — nagyon kevesen van­nak ilyenek — azt égig veti a belső, sokszor titkolt jó­kedv, akinek pedig düledezik a házatája, az pedig csende­sen szemlélgetve a köldökét, várja behúzott nyakkal, hogy mikor dől rá minden. — Ne gondold, hogy ez a megállapítás csak az úgy­nevezett intellektuelekre áll. így van nálunk a hivatal­nok, iparos, kereskedő, föld­műves, munkás is s vala­hogy olyan egyformán gon­dolkodnak mindnyájan, hogy nagyobb a különbség két tyúktojás között, mint ezek gondolkodási módja között. A háborúban nem volt any- nyira divatban a mában-élés s nem volt annyira homályos az emberek előtt a holnap, mint történik az mostanában, amikor az emberek felnőtt fiaikkal nem tudnak mit kez­deni, nemhogy a kis gyere­kek életének főbb fázisait ke­mény logikával előre elter­veznék. — Ilyenkor újévkor az em­berek a beléjük idegzett szo­kás hatalmából megkívánják az embertársaiknak a „Bol­dog újévet!“, de bizonytala­nabb gondolatokat talán év­tizedek óta nem keltett ez a kívánság, mint ma. Az em­berek félig behunyt szemmel, lehajtott fejjel járnak s a jó­kívánság is úgy jön nekik, mintha homokzsákkal lódíta­nák fejbe. — Azt veted ellent, hogy én nem ismerem azokat a súlyos gazdasági s erkölcsi bajokat, amelyek úgy a föld­höz nyomják az embereket, hog^ íz is csoda, ha a má­ban udnak evickélni. Té­vedsz, mert ismerem azokat én is, mert hidd el, innen a kávéház sarkából sok olyant lát az ember, amit ti, akik benne vagytok az életben, annak ezernyi napi bajában, észre sem vesztek. En látok mindenkit, aki végig megy az utcán s én láttam az em­bereket tavaly is végig menni az utcán s szomorúan kell konstatálnom, hogy az embe­rek dereka annyira hajlik, hogy maholnap a legtöbbé összeroppan, összeroopan pe­dig akkor, amikor bár a sok bajtól és szenvedéstől méltán fáradtak az emberek, de ami­kor pont ebbe a buta fáradt­ságba nem veszik észre, hogy az ég alján világosodik. — Boldog ujesztendőt kí­vánnak majd újra az embe­rek, de nem fog semmire sem gondolni sem az aki kívánja, sem az akinek kívánják. Pe­dig itt van már az idő, hogy az emberek tervszerűim, mesz- sze néző szemmel, jól meg­feszített derékkal ne csak kí­vánják az ujesztendő boldo- gabbságát, hanem dolgozza­nak is érte. Aki nagyon két­ségbeesett és szomoiú, annak legyen jobb a kedve, aki na­gyon vig, az pedig ne feledje, hogy a sors pofonjai még nem fogytak ki, de, hogy megyünk a boldogabb ujesz­tendő felé, ezt higyje minden­ki s dolgozzon érte mindenki... Mohács közlekedési problé­mája olyan kérdés, amely mindig aktuális. Aktuális pedig télen ép­pen úgy, mint nyáron, a vasút­tal kapcsolatban éppen úgy, mint akár a hajóval, akár az autóbusz- szal. A problémának egyik oldala a Mohács—Pécs közötti közle­kedés, a másik oldala pedig a Budapestre való jutásunk mi­kéntje. Eddig mindkettő sok kí­vánni valót hagyott hátra s az eddigi kísérletek közül csupán a Mohács—Pécsi autóbuszközleke­dés vállt be, mely vállalkozás életképességéről már eddig is tanúságot tett. Gyorsan s lehetőleg ol­csón beutazni a megye székvárosába s onnan a nap minden szakaszában visszajöhetni, ez a mohá­csiak s környékiek főki- vánsága. Ennek a követelménynek a száz százalékig a vasút nem tud ele­Közvetlen kocsi Budapest felől I reggel a 7-kor érkező Budapest felé este a 19-kor induló vonat­nál lesz, a többi vonatnál Villány­ban ismét át kell szállni. Az idei tapasztalat szerint a közvetlen kocsikat a közönség nem vette kellően igénybe, azok átsorolása sok felesleges időt és indokolatlan vonalkéséseket okoztak. A motorosvonat. Függetlenül ezen menetrend­től, szükségesnek tartjuk, hogy az MPV. vezetőségének figyelmét idejében arra a lehetőségre, amely- lyel az utazásunkat megkönnyít­heti s az autóbuszkonkurrenciát parírozhatja.ÜJj get tenni, először mivel nem a legrövidebb utón megy, hanem a Mohács—Villány—Pécs által alkotott háromszög két befogó­ján fut végig, azután a menet­rendek megalkotásánál sem érvé­nyesült teljesen ezideig városunk érdeke, másrészről a villányi át­szállás sem tartozik a legkelle­mesebb szórakozások közé. Igaz viszont az is, hogy az autóbusz ma még a vasutat — a személy- forgalom terén sem — nem tudja teljesen he­lyettesíteni s a jó vasúti közlekedés felette áll az autóbusz■ közlekedésnek. A nyári menetrend. A MPV. lapunknak az elmúlt héten megküldte az 1982 as nyári menetrendtervezetet, melyei alább közlünk azzal, hogy a legilleté­kesebb bíráló: a közönség hozzá­szólása után összefoglaljuk majd rávonatkozó észrevételeinket. Magánúton ugyanis arról érte­sültünk, hogy a társaságnak két uj lokomotivot be kell szerezni s ezzel kapcso­latban a város közönsége azon óhajának ad kife­jezést, hogy a lokomoti- vök helyett a MPV. mo- lorosvonatot szerezzen be s ezt állítsa be megfelelj időben a Mohács—Pécsi közlekedés lebonyolítására. Nem lehet ezen tervet elütni azzal, hogy a tavasszal beállítot­tak már ilyen motorosvonatot s az a részvétlenség miatt csende­sen kimúlt, mert tudja mindenki, hogy ennek a vonatnak lehetet­len menetrendje s drága volta már magában hordta a sikerte­19Ö8. nyári menetrendtervezet. ÁLLOMÁSOK 2105 C/J _ U 10 845 645 12« i. Budapest keleti é. 1401 cn u vu 1828 C/) <J VD 61° 433 03 <0 CQ*­1320 1440 1835 é. Pécs i. 750 03 U co­1345 ä* 23°o 505 805 1335 1500 1850 i. Pécs é. 730 930 1318 1625 2155 610 gi9 1423 1613 1Q56 é. Villány i. 616 825 1220 1500 2040 620 929 1433 ló« 2030 i. Villány é. 554 809 1214 1424 20°° 708 10°9 1521 1713 21‘6 é. Mohács i. 505 725 1130 1335 igio

Next

/
Thumbnails
Contents