Mohácsi Hirlap, 1929 (19. évfolyam, 1-53. szám)

1929-01-06 / 1. szám

Mohács, 1929 január 6. Vasárnap. XIX. évfolyam 1. szám. POLITIKAI fiS TÍBSADALH! HETILAP. Előfizetési ára: Negyedévre I pengő 60 fillér. Száma: 16 fillér» Szerkesztőségi 88, kiadóhivatal) telefon sz. 6?. A királykérdés körül. A város évvégi közgyűlése. Megállapították a virilisták névsorát az 1929. évre. Egyelőre helyettesítés utján töltötték be a főszámvevői állást Az egyik fővárosi előkelő napilap újévi számában a fő- szerkesztő bejelentette, hogy a lap érdekeltségből a legi­timizmus két vezére kilépett s helyüket a keresztény tár­sadalom és tőke más ténye­zői foglalták el. Ez az egyéb­ként kiváló gonddal és fel- készültséggel szerkesztett lap a legitimizmus vezérlapja volt s ezért a két politikus kivá­lásának onnan bizonyára sok­kal mélyebben fekvő politikai háttere is van, amely a poli­tikai körökben, de az ország nagyközönségében is élénk feltűnést fog kelteni. Ebből a szempontból nem Kerülhetjük el, hogy innen is hangot adjurk a közönség széles rétegeinek véleményé­ről, különösen meg kell ezt tennünk azért, mert az utóbbi időben a királykérdés ismét túlságosan élénken került a politikai életbe. A királykérdés ma semmi­esetre sem lehet kérdés s mi nem hisszük, hogy Bethlen István gróf a nyugodt, szá­mitó és minden körülményt a legteljesebb mértékben mér­legelő politikus a mai hely­zetet alkalmasnak találná en­nek az egyébként nagy hord­erejű kérdésnek megoldására. A szanálás utáni csonka or­szág még korántsem érte el azt az állapotot, sem anya­gilag sem lelkileg, hogy en­nek a kérdésnek szentelhetné erejét. A magyar trón betöltése sajnos — bárhogy is szeret­nénk — nem a legbensőbb ügyünk, mert a környező ál­lamok élénk érdeklődéssel, úgyszólván félelemmel gon­dolnak ennek megoldására. Ez a félelem nemcsak annak szól, hogy a régi Habsburg- ház kerül vissza, de félnek attól is, hogy esetleg Magyar- ország uj királyával más olyan kapcsolatokat talál szerezni, amelyek tiszavirág életüket egyszerre halálos sujtással döntenék meg. Nem Írjuk alá azt a felfogást, amely ezt a félelmet kihasználandónak tartja, nekünk ma csak veszí­teni lehet, még pedig nagyon sokat, mert az a kicsi csonk, amely megmaradt, ma min­denünk. Feltéve azonban, hogy a királykérdés megoldása telje­sen belügyünk lenne, akkor is még messze időpontra kel­lene eltolni annak megoldá­sát, hiszen ma a népet a ke­nyérkérdés izgat ja, az anyagi gondok zúzzák o^sze idegei­ket, a létfentarias ezernyi baja tölti el minden gór dolatukat. Ilyen körülmények között nem lehet meg egy agy velőben sem az a nyugodtság, amely en­nek a nagy feladatnak az ti- i intézéséhez, mérlegeléséhez szükséges. Mi nem hisszük, hogy ille­tékes körök égj általában gon­dolnának ma erre, azt sem hisszük, hogy a régi uralkodó ház bármely tagja ma propa­gandát csinálna önmaga mel­lett, a legteljesebben tagadjuk azonban azt, hogy ma bár­mely oldalról jövő propagan­dának eredménye is lehetne, egyszerűen abból az okból, hogy a ma súlyos viszonyai között élő népet ma ezzel a problémával még csak meg­közelíteni sem lehet. A királykérdés elintézésé­nek az ideje is eljön. Meg­feszített munkával ma dol­goznia kell a nemzetnek, minden embernek kettő he­lyett s ha majd egyszer nyu­godt polgári jólétről, csendes megelégedésről fejlődésről le­het beszélni, akkor — ha a külpolitikai helyzetünk is meg­felelően megváltozik — be­szélhetünk majd ennek az elintézéséről is. Addig is azonban vigyáz­nunk kell azokra, akik ezt a kérdést felvetni akarják, mert tarsolyukban oly vihart horda­nak, amelyet, ha kitör, gyen­gék lesznek visszaszorítani. December 28 án, pénteken dél­után fél 4 órakor tartotta meg a város évvégi rendkívüli közgyű­lését dr. Margitay Lajos polgár- mester elnöklete alatt. A tárgysorozatot néhány ré­gebbi közgyűlési határozatot jóvá­hagyó alispáni leirat bemutatásá­val kezdték meg, amelyeket a köz­gyűlés tudomásul vett. Ezután Lipokatics János fő­jegyző a legtöbb adót fizetők névjegyzékének összeállítására ki­küldött képviselőtestületi bizott­ság munkájának eredményét is mertette. A bizottság összeálli tóttá a virilisták névsorát, kik vá­lasztás alá nem kerülve tagjai lesznek a képviselőtestületnek. Az 1920. évre bejutó 78 viri­lista képviselő a következő: Pécsi püspöki uradat. 14.809 50, Roheim Jenő fakereskedő 3,812 02, mohácsi Német Lipót magánzó 3.222-82, dr. Auber Tivadar ügy­véd 2 190 36, Mohácsi Úrbéresek Közös Erdőbirtokossága 2.112 50, özv. Wolf Zsigmondné magánzó 1.88888, dr Beck Alajos ügyvéd 1.605 50, Vida Dezső kereskedő 1.601*60, Káldor Oszkár keres­kedő 1.487 93, dr. Csauscher Ja­kab földbirtokos 1.460 28, Schmidt Károly gyógyszerész 1.43950, özv. Armuth Ferencné magánzó 1.392,48, dr. Fischer Ernő ügy­véd 1.35652, Erőss József ig.- tanitó 1.29292, Freund Imre ke­reskedő 1.289'76, dr. Frey János apátplebános 1.277 28, Auber Vil­mos gyógyszerész 1.249-86, Bálint Lajos gyógyszerész 1.17280, özv. Auber Istvánné magánzó 1.113-79, Ehrenfeld Antal keresk. 1.10720, Szieberth Ferenc bőrkereskedő 1.094'58, dr. Prakatur Tamás ügy­véd 1.091.30, dr. Schwartz Béla ügyvéd 1.08236, özv. Beck An- drásné földbirtokos 1.076 83, dr. Krausz Győző közjegyző 1.260-—, Rosenthal Ernő gyárig. 1.05906, Halász László keresk. 1043 40, Sirok Máté földbirtokos 1.020-76, dr. Német Kálmán ügyv. 1.001*86, Jahoda Ede magánzó 969-—, Hei­nes Elemér ügyvéd 93246, Huth János fakereskedő 921-05, özv. Bader Lipótné kereskedő 903 14, Rosenthal Tivadar keresk. 890 79, Trebitscher Imre ecetgyár. 87616, dr. Szivér Lajos ügyvéd 86112, Lehmann Lajos hentes 86053, Freund András kereskedő 859 84, Tarján Jenő fakereskedő 85037, Harci Sándor kőműves 82291, Schneider Dezső téglagyáros 822-—, dr. Német István ügyvédi 81186, Zeitvogel Ferenc gépgyá­ros 809 75, Suput Mihály szűr- szabó 801 55, özv. Stajevics Já- nosné magánzó 791 -89, Belyánszki Milán nyug. tisztviselő 77016, Lacher János molnár 737---, özv. Alt Oyuláné magánzó 72830, Brand Ede polg. iskolai igazgató 72682, Breuer Pál keresk. 714T6, Knopfler Bertalan kárpitos 714 —, Mohácsi Takarékpénzt. r. t. 701 63, özv. Novits Miksáné földbirtokos 70083, dr. Szlávi Kornél közj. 700-—, Oatti Mihály földbirtokos 69934, Vida Béla keresk. 691'20, Armuth Miksa kereskedő 67965, Schmidt Lajos malomtulajdonos 65656, Ebner Géza gazdálkodó 643 09, Hoffmann G. Kálmán korcsmáros 638 51. Rosenthal La­jos kereskedő 625 —, Klein Miksa kereskedő 614-14, dr. Nemes Jó­zsef ügyv. 60880, Béregi György kőműves 60680, Mohács—Pécsi Vasút 600 70, dr. Berger László orvos 600—, Schützer Emil kár­pitos 593 51, Balogh Pál keresk. 592, özv. Frommer Miksáné ma­gánzó 590 13, Visy Pál táblabiró 578 86, Deutsch Kornél mérnök 576—, Guttmann Manó keresk. 57311, Treier Keresztély bőrke­reskedő 571 10, Csányi István kereskedő 56840, özv. Klein Sán- dorné földbirtokos 567 62, dr. RülI János orvos 565 06, ifj. Szabiár András hentes 56461 dr. Bernát Samu ügyvéd 54620. A fölös pénzkészletek 1929. évi elhelyezésére a következő pénzintézeteket jelölték ki: A Mohácsi Takarékpénztárba 30°/o-t, a Mezőgazdasági és Ipar­bankba 30%-ot, a Délbaranyai Bankba 20% ot és a Mohács* Hitelszövetkezetbe 20%-ot. Plank Elekné kérelmével fog­lalkozott ezután a közgyűlés. Plank Elek főszámvevő már egy esztendeje betegeskedik,úgy hogy a fennálló szabályok értelmében végelbánás alá kellene vonni. Te­kintettel arra, hogy nevezettnek csupán 6 évi szolgálata van, vég­kielégítést kellene kapnia, azon­ban neje kegyelmi kérvényt inté­zett a kormányzóhoz, hogy vég­kielégítés helyett özvegyi nyug­díjban részesítsék. A kérelem je­lenleg döntés alatt áll, Plank Elekné tehát arra kérte a kép­viselőtestületet, hogy annak elin­tézéséig halásszák el férje vég-

Next

/
Thumbnails
Contents