Mohácsi Hirlap, 1932 (22. évfolyam, 1-52. szám)

1932-01-03 / 1. szám

1932, január 3. MOHÁCSI HÍRLAP 3 Olvasóinknak előfizetőink­nek, hirdetőinknek és jóbará­tainknak BOLDOG UJ -VET kivánunk! mohácsi hírlap SZERKESZTŐSÉGE ÉS KIADÓHIVATALA. — Mihálffy képviselőnk Mo< háeson. Mihálffy Vilmos ország­gyűlési képviselőnk január 4—5 és 6 án ismét Mohácson tartózko­dik s a Korona szállóban egész nap fogad. — Virág Ferenc a nómet- bólyi nópmivelési egylet fő­védnöke. A Németbólyi Katoli­kus Népmivelési Egylet, amely 1868-ban alakult. Virág Ferenc megyéspüspököt fővédnökévé vá­lasztotta meg. Virág Ferenc 1898- ban németbólyi káplán s az egy­let jegyzője volt. Akkori népsze- rüségére jellemző, hogy mint fiatal káplánt megyebizottségi tagnak választották meg, amely tisztséget mindaddig viselte, amig Paksra nem került el plébánosnak. — Egyidejűleg a németbólyi HONSZ is fővédnökévé választotta meg a megyéspöspököt. A HONSZ ugyanezen gyűlésén Boock József plébánost az egyesület érdekében kifejtett tevékenysége elismeréséül védnökévé választotta meg. — Meghalt Márton János. Hosszú betegség gyengítette va­lamikor fáradhatatlan szervezetét. Sokáig küzdött a kórral, nehezen adta meg magát, hiszen egész élete küzdés volt, munka volt a saját és az iparosság érdekében. Karácsony előtt tüdőgyulladást kapott az eddigi betegségéhez s már akkor maga is érezte, hogy nem bírja sokáig. Kedden délelőtt jött aztán a hir, hogy meghalt Márton János. Nem látjuk többé fürgén mozgó alakját, nem hall­juk többé, amint kapacitál, dolgo­zik valami, vagy valaki érdeké­ben. Hatvan éves korában ragadta el a halál. Kihűlt teteme mellé nemcsak a család, a rokonság, mett a kis föld gazdagon, mintha megérezte volna, hogy szükség van rá. De a terményt el is kel­lett adni. Mindennap más-más fiú volt a soros, aki kiment a piacra és árulta a sárgarépát, ba­bot, tököt. Persze a nagy kalap gyorsan feltűnt s hire futott a dolognak. Volt aztán vevő elég, háromszor annyit is el tudtunk volna adni. A szegény asszony pedig nem tudta, hogy hálálkod­jon. Hisz a rettenetes tél minden gondjától megszabadítottuk.» # Egy öreg cserkészcsapatban történt. Az egyik fiút elbocsátot­ták állásából. (Ez oly gyakori eset mostanában ) A többiek tud­ták, hogy az illető az édesanyját és két kis öccsét tartotta abból a pár pengőből, amit keresett. És megszólalt a szív a fiukban. A többiek, akik kerestek, minden héten átadtak egy-egy pengőcs- két a parancsnok urnák, hogy azt juttassa el az illetőnek. Soha hanem a mohácsi társadalom te­kintélyes része odaáll a gyászo­lók sorába. A Mohácsi Általános Ipartestület majd 30 éven át volt jegyzőjét, a Mohácsi Önkéntes Tüzoltóegylet 30 éven át volt se­gédtisztjét, önfeláldozó tűzoltóját gyászolja. Mint egyszerű iparos induit el, de tanulékonyságával, kiváló intelligenciájával a többiek sorából az elsők közé küzdötte fel magát. 1902-ben választották meg az Ipartestület jegyzőjévé. Itteni kiváló munkássága elisme­réséül, jegyzőségének negyedszá­zados évfordulóján a polgári ezüst éremmel tüntette ki a kormányzó. A gyászolók sorában van a Credo Egyesület is, amely buzgó tagját, zászlója megteremtőjét siratja. Azonkívül még sok intézmény és magános részvéte kisérte utolsó útjára. Temetése csütörtökön dél után fél 4 órakor volt. Az Ipar­testület, a tűzoltók testületileg vo­nultak ki a végtisztességre. Halá­lát a Mohácsi Általános Ipartes- tület külön gyászjelentésben tu datta tagjaival, — Eljegyzés. Fehér Gyula MFTR. üzemvezető Komáromból eljegyezte Vincsek Ecit. — Koszorumegváltás. A Mo­hácsi Önkéntes Tüzoltóegylet Már­ton János volt segédtisztje és Her- ger Alajos volt pénztárnoka el­hunyta alkalmából koszorumeg­váltás címen 35 pengőt adomá­nyozott a Szociális Misszió ré­szére. — A mohácsi ref egyház köréből. A Baranya megyei ref. egyházmegye kiküldöttei — ki­egészítve a a mohácsi presbitérium által kijelölt két taggal 1931. év dec, 28-án ültek össze Pécsett, hogy a mohácsi ref. lelkészi ál­lásra pályázott lelkészek okmá­nyait átvizsgálva, a választás napját is kijelöljék. A pályázat határideje 1931. dec. 21*én járt le. Pályázott 18 lelkész — kik — egynek kivételével mind választ­hatók. így 17 lelkész közül tit­kos szavazással választhat a gyü­lekezett. A pályázó lelkészek névszerint a következők: Kurucz József derecskéi s. lelkész, M. Kovács Ferenc Budapest fasori s. lelkész, vitéz Bállá Károly kazsoki lelkész, Vikár Zoltán mező-őrsi lelkész, Pap Ákos nagypeterdj sem tudta meg, hogy kitől jön a segítség. Az igazi jó cseleke­det sohasem hivalkodó és egy kis szeretet sok mindent képes pótolni. * Ezer és ezer ilyen esetet so­rolhatnék fel. Apró, színes kavi­csokat, kicsiny eseményeket De mindezek mélyén ott dübörög a szebbet, jobbat akaró ember és ott ragyog a földet megváltó ha­talmas erő: a szeretet És ott ra­gyog a cserkészet akarása: em- berebb emberré lenni és testvé­reket teremteni az ellenségek he­lyébe. Szinte önkéntelenül eszem­be jut Mécs László szava: «Vadócba rózsát oltok, Hogy szebb legyen a föld ...» Oltunk mi is, ahol lehet, min­den vadócba rózsát, hogy szebb legyen a föld ... Lévai Alajos. lelkész, Pápay István bölcskei lelkész, Márkus Jenő dunapataji hitoktató lelkész, Nagykálózi Sán­dor pécsváradi lelkész, Halász Imre gordizsai lelkész, Németh B. Mihály pécsi s. lelkész, Lampert Gyula mágocsi lelkész, Horváth István bissei lelkész, ifj. Nyári Pál s. lelkész, ifj. Széles Sándor pátkai s. lelkész, Szalontai Ferenc dunapataji s. lelkész, Apostol Já­nos péceli s. lelkész, Nagy Lajos torzsai lelkész. A lelkész-választás napja 1932. év január 24. — Halálozás. December hó 28-án, életének 60 ik évében meg­halt Herger Alajos magánzó, a Mohácsi Önkéntes Tüzoltóegylet pénztárosa, több társadalmi egye­sület választmányi, vezető lagja. Egy munkás, szorgalmas élet vé­gére tett pontot a halál. Mint ven­déglős éveken keresztül a mos­tani „Pannónia“ tulajdonosa volt s úgy üzletének, mint személyé­nek nevet, becsületet szerzett. Az utolsó években a Mohácsi Kisgaz­dák Tejszövetkezetének volt cég­vezető igazgatója éveken keresz­tül s körültekintő, ügybuzgó mun­kásságának nagy része volt a szö­vetkezet kifejlődésében. Ezen mun­kásságát betegsége szakította meg, amely most már régóta otthoná­hoz kötötte. A Mohácsi Önkéntes Tüzoltóegylet pénztári tisztét so­káig megtartotta még, betegen is és dolgozott az egylet érdekében. Halálát felesége sz. Tamás Ilka, leánya férj. Werle Ferencné, nő- vöre özv. dr. Philipp Ferencné, Herger Zoltán, Éva Lászlóné és kiterjedtkörü rokonság gyászol­ják. Temetése szerdán délután 3 órakor volt, amelyen a város tár­sadalmának minden rétege kép­viselve volt s általános részvét nyilvánult meg. A Mohácsi Taka­rékpénztár külön gyászjelentést adott ki. — Adomány. Mihálffy Vilmos ny. államtitkár, országgyűlési kép­viselő a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége céljaira húsz pengőt adományozott. A vezetőség ez­úton is hálás köszönetét mond az adományért. — A Mansz második tea- délutánja. A Mansz újév nap­ján délután rendezi az Iparos­körben szokásos teadéiutánját. Az újév napján tartandó teadél­után eddig a legsikerültebbek közé tartozott s bizonyára az idén is szívesen látogatják majd. A Mansz nagyszerű műsorral várja a közönséget, amely egész biztosan kitünően szórakozik majd. — A Mohácsi Ref. Nőegylet f. 26-án Dózsa Béla tanító ki­tűnő rendezésében műkedvelői előadást tartott a templom beren­dezési alap jivára A református iskola mindkét terme megtelt nagyszámú közönséggel, mely nagy tetszéssel nézte végig a jól kiválasztott vidám egy felvo- násos darabokat. Először az elemi iskolások karácsonyi színdarabot adtak elő. Sok tapsot kaptak. Azután a „Mihály bátyi a doktor­nál“ c. vig jelenetet adták elő nagy sikerrel, Lőrinc János és Lőrinc Lajos. A következő darab­ban a „Csuda ernyő“ c. bohó­zatban Szabó Maca és Birtalan Rózsika szerepeltek kitünően. Jó volt Kovács Sándor az esernyő javító cigányasszony szerepében. A műsor befejező száma a „Hor­kolás a jelszó“ c. bohózat volt, melyben különösen Krautil Fe­renc és Lőrinc János mint régi kipróbált műkedvelők tudásuk legjavát nyújtották és sok jól megérdemelt tapsot arattak. De jók voltak a két fiatalabb szereplő Lőrinc Lajos és Prosovszki János is. Az úgy erkölcsileg, mint anya­gilag kitünően sikerült előadást 27-én közkívánatra megismételték. — Eliiljáróság választás Németbólyon. Németbóly kö­zönsége f. évi december 22 én választotta meg uj elüljáróságát. A bírói tisztre Hauptmann Fe­rencet választották meg, helyet- tesbiró Kőszdorf Károly lett. — A Katolikus Legényegy­let Credo-estje. A Katolikus Legényegylet január 3 án este 8 órai kezdettel Credo-estet rendez. Az est műsora a következő : 1. Szavalat. 2. Beszéd: tartja Patton János belvárosi káplán, ügyvezető alelnök. 3. Színdarab 1 felvonás­ban Petz Ilonka, Führer Ferenc Rezsonya Pál szereplésével. Az előadásra az egyesület tagjait, azok családját ezúton is meghívja hazafias tisztelettel az Elnökség. — Szilveszterest az Iparos­körben. A Mohácsi Iparosok Olvasóköre hagyományos jókedv­ben szeretné megülni az idei Szilvesztert is. Szigorúan zártkörű estét hirdet, amely azt hisszük sikerülni is fog. A farsang úgy sem igér mulatságokat s a fiatal­ság kap az alkalmon. Utóvégre is elmúlnak az ifjúság évei s jön az élet súlyosabbik fele, a gond, a család, miért hagynák a mát teljesen elfutni ? Mulassanak is, csak a családapák pénztárcája is megnyíljon I — Missiós táncestély. A Szo­ciális Misszió Társulat mohácsi szervezete az elkövetkezendő far­sang idején is megrendezi a szo­kásos műsorral egybekötött tánc­estélyét január 6-án a Mohácsi Iparosok Olvasókörének helyisé­geiben. A rendezőség lelkes am­bícióval végzi az előkészítő mun­kálatokat. Az estélyen megjelenők hangulatos műsor után, mint mindég kivilágos-virradatig együtt tölthetnek egy gondfeledt éjszakát. A műsor összeállítása a követ­kező: 1. Bevezetőt mond Szkla- dányi László. 2. Menüette, tán­coljak Csikós Eszti és Sepacz Bözsi. 3. „Falusi kisleány Pesten“ Szavalja: Geringer Manyi. 4. Kötő utca 6., móka 1 felvonásban, szereplők: Csongor (Sepacz) Béla, Csallóközy Baba, Dettkó Károly, Kálmán Döme, 5. Tangó. Tán­colják ; Schmidt Márta és Vándor István. 6. Finom kis fegyház. Tréfa 1 felvonásban. Szereplők: Balogh Pál, Magda Viktór, Csi­kós Eszti, Berek István. Konfe­rál Szkladányi László. Kezdete este fél 9 órakor. A zenét Qondi Géza és teljes zenekara szolgál­tatja. — Január 7-én tárgyalják a városi tisztviselők ügyét Budapesten. A városi tisztvise­lők sokáig húzódó fegyelmi ügye január hó 7-én kerül a belügy­minisztériumban tárgyalásra. A tárgyalás befejezése elé nagy ér­deklődéssel figyelnek a mohácsiak. Részünkről is szívesen látnánk, ha ez a tárgyalás olyan ítéletet eredményezne, amely mindenkit megelégedéssel töltene el.

Next

/
Thumbnails
Contents