Mohácsi Hirlap, 1936 (25. évfolyam, 1-52. szám)

1936-01-05 / 1. szám

oz.di\.Konyvtár POLITIKAI iS TÜSJDALKI BETILAP. Bl: Hűtési ára: Negyedévre I pengő 60 fillér. Száma: 16 fillér. Szerkesztőségi 88, kiadóhivatali telefon sz. 67 Az uj képviselőtestülethez. Az ujesztendő mindenki leikébe uj elhatározásokat, uj elgondolásokat, terveket, vágyakat, reményeket ültet. A szürke téli napon nem venni észre az esztendő vál­tozását, csak a naptár mu­tatja, csak a számok változ­nak s mégis mindenki lelké­ben megmozdul valami. Mohács városa az uj esz­tendőhöz uj képviselőtestü­letet is kap, ha nem is teljes egészében. Ennek a képvi­selőtestületnek a figyelmébe ajánlanánk ezt az uj eszten­dei érzést, amely bizonyára mindegyik lelki világában megjelenik és szeretnénk, ha ezt az érzést ne csak egyéni életükre, hanem a közért, a város közönségéért végzendő munkájukra is vonatkoz­tatnák. Mohács városa az utóbbi években szinte rohamos fej­lődést mutatott. Nem akarjuk ezeket ismételten felsorolni, hiszen tudjuk, látjuk vala­mennyien, hanem csak figyel­meztetésül említjük meg és példának állítjuk oda az uj képviselőtestület elé azzal, hogy ezt a folyamatot, a városnak ezt az egészséges, élni ak rását nem szabad megállítani, A város fejlődése két té­nyezőn alapszik. Az egyik a képviselőtestület, a másik a város vezető tisztviselőkara. A két tényező harmonikus együttműködéséből, munka­készségéből, lelkesedéséből születhetnek csak uj eszmék, uj alkotások s ezért ezt a harmóniát meg kell találni és meg kell őrizni a képviselő- testületnek. Mi úgy szeretnénk az uj testület működését látni, hogy ne csak a város adminisztrá­ciójának ellenőre legyen, ne csak a kész előterjesztések felülbirálója, hanem a képvi­selőtestület is eszmékkel álljon elő, ötleteket adjon, amelyekkel a várost előbbre­vinni, nagyobbá tenni lehetne. Ez lenne az igazi ut, ha mindkét tényező keresi a fejlődés útját, ha mindkettő részéről a folytonos haladás eszméi kerülnének a város közvéleménye elé s igy meg­rostálva, megtárgyalva min­dennap egy újabb lépést je­lentsen. Ha nem megyünk előre, akkor visszamegyünk. A megállás mindenkor visz- szafejlődést jelent, mert az idő közben tovarohan s az elmulasztott időt soha vissza­hozni nem lehet. Amikor elismerjük a nagy fejlődést, ugyanakkor rá kell mutatnunk azokra a hiányos­ságokra is, amelyek még mindig megoldatlanok. Már régóta sürgeti a város köz­véleménye a dunai átkelés megoldását s bár ennek elő­munkálatai állandóan folynak, látjuk is az akaratot a város vezetőségében a kérdés meg­oldására, mégis meg kell állapítani, hogy hosszú évek sora múlott már el és még mindig nem készült el. Fon­tos közérdek ez, ne tekint­sük ezt csak a gazdák kér­désének, mert a városnak a szigettel való szorosabb ösz- szeköttetése, bensőségesebb kapcsolatn lelki, gazdasági és közérdekű tényező s fontos eszköze a város egységének teljes kiépítése érdekében. A téli kikötőt a város ipara és kereskedelme várja már régóta s téli forgalmának csökkenését szeretné ezzel meggátolni. Istenadta kitűnő helyünk van hozzá, okos, előrelátó és meggondolt ötlet kell csak a megvalósításhoz, amely az anyagiakat is meg­felelően előteremti. A szabadkikötő a transitó kereskedelem révén hozna anyagi előnyöket a városnak, fontosságát emelné. A meg­kezdett tervezgetéseket, az előmunkálatokat teljes erővel folytatni kell, hogy mielőbb megvalósuljon. Szeretnénk nagyobbsza- básu terveket látni gyümölcs- termelésünk minőségi meg­javítására, csemegeszőlőnk értékesítésére; borunknak, amely minőségben közel áll a villányihoz, piacot kellene keresni és még mennyi ily kérdés van, amelyek megol­dásának — úgy érezzük — a város vezetősége köréből kell kiindulni. Megmondjuk a végén igen egyszerűen is: Azt szeret­nénk, ha nem adminisztrálna a képviselőtestület, hanem uj elgondolásokkal, uj eszmék­kel, uj életet hozna a városba. XXX XX xxxxxxxxxxxx X XX X X XX X Fölényes győzelmet aratott vasárnap a Keresztény Városi Párt. Lanyha érdeklődés a városi választások iránt. — A Városi Párt egy kerületben győzött, a másodikon osztózkodik. En.b?rem,4,íí,7e* -5+a nem volt oly csendes, izgalommentes vá lasztása Mohács város közön­ségének, mint a vasárnapi. Itt, ahol néha a legkisebb állásba való beválasztás is nagyobb, szélesebb hullámokat szokott verni, most alig lehetett a váro­son észrevenni, hogy választás van. Ha ennek okát keressük, az első bizonyára az, amit va sárnapi számunkban is közöltünk: A városi közgyűlési terem falai között meglehetően ledőltek a politikai választóvonalak s a pártok minden fontosabb városi kérdésben találkoznak. A Keresztény Városi Párt lisz- tája is ebben a szellemben készült, de ennek nyomait találtuk a Városi Párt jelölései között is, amelyen az első kerületben ott szerepelt Bánfay József, a III. ke­rületben pedig ugyancsak jelöl­ték Vida Dezsőt és Pavkovics Jánost. így tehát nem lehetett állítani azt, hogy éles politikai külömbségek állanak fenn a pár­tok között s inkább arról volt szó, hogy személyében ki kép­viselje a választókat a képviselő- testületben. Ezt igazolja az első kerületben futott külön liszta is, ameyet Petrovics Károly inditott el." Pet- rovics Károly a választás előtti megbeszéléseken az ifjabb sokac generáció jelölése mellett volt és az első kerületben Jánity Antalt i e ^ volna jelöltetni. Mások vis_J.v; Mohácsán Mátyás mel­lett voltak s ennek jelölése ma­radt is meg, miért aztán Petro­vics elfogadva a többi jelölést Jánity Antal jelölésével külön lisztát készíttetett. Ennek folytán az első kerület­ben talán élénkebb is volt a vá­lasztás, amennyiben az ifjabb sokacság teljes nekilendüléssel feküdt neki és sikerült is jelölt­jét behozni. A választás egyébként reggel 9 órakor kezdődött, a teljes lány- haság jegyében. Nagyon kevesen érdeklődtek a választás iránt s délig az összes kerületekben csak vontatottan folyt a szavazás A legtöbb szavazat 150 körül járt a déli órákban. Valamit emelkedett a szava­zás folyamata az ebédutáni órák­ban. Ezúttal is az első, de mellette a negyedik és a harmadik kerü­letben is. A negyedik kerület fö­lényes győzelemre dolgozott, ami sikerült is, a harmadikban pedig M&riczinger József és Pa­taki József között fo'yt a harc* de ä szót a legbékésebb érte­lemben véve. Délután 4 órakor mindenhol1 lezárták a szavazást és megkez­dőd a szavazatok összeszámo­lása, amely munkával öt óra után az összes kerületekben el­készültek. Az összeszámolás eredménye a következő: Szavazatok száma leadatott Kereszt. Párt Városi Párt.. I. kerület 1320 434 380 123 II. „ 92ő 334 118 202 ív. „ , 1350 420 317 100 v. „ 839 95 70 25 IH. „ 1061 331 — —

Next

/
Thumbnails
Contents