Mohácsi Hirlap, 1941 (30. évfolyam, 1-52. szám)

1941-01-05 / 1. szám

2 MOHÁCSI HÍRLAP 1941. január 5. Őz, Kormány, Csolnok, Förgeteg, Karikás, Muskétás, Köszörűs, Kapocs, Járom, Jegenye, Jég, Tél, Kocsi, Szerda, Tűz, Fölhő, stb. Jelzők: Boldog, Tilos, Merész, Hirtelen, Basa, Parancsos, Hall gatag, Igaz, Ifjú, Okos, stb. Vagy a legújabb népies zamatú össze tettek: Ekejártó, Falusbíró, Hit­tevő, Jégtörő, Hazatérő, Kincsadó Kárvallő, Igazmondó, Pervesztő, Fölpörös, Nyeregjárló, Szekér- jártó, Kötélverő, Ráczverő, Török­űző, Sóvágó, Télvágó, Úrlátó, Borlátó, Boráldó, Dologlátó, Házlátó, Erdőlátó (gondozó), Ácsmester, Árvafia, Dánesfia, Gálpéter, Győrpál, Győrkovács, Kispál, Kistimár, Nagypálfia, Pál- deák, Szücspető, Ugronfia, Pál- györgy, Pálszücs, Kisvarga, K's- kovács, Györgybán, Szabópál, Várnemes, Várkovács, Ujmolnár, Ráczbiró, Törökbán, Szászdeák, Tótjuhász, Jótakács, Bánfia, Szöcsmáté, Kispető, Magyardeák. 16. századiak: Vasfő, Tótgál, Portörő (puskaport!), Százkepe, Szergyártó, Nagybálint, Borégető, Györgybálint, Gyékényszövő, Jóvér, stb. Mindezeket a neveket nemcsak azoknak a figyelmébe ajánljuk, akik névmagyarosítási tervekkel foglalkoznak, de a belügyminisz­ter figyelmébe is, aki minden bizonnyal azon az állásponton van, hogy a magyarosítás való­ban magyarosítson. Akkor pedig a régi gyakorlatot nem lehet folytatni. Több mint hétezer pengős értékű segély kiosztás az Ínségeseknek. Röviden megírtuk, hogy az idén a város hivatalos rendezé­sében, karácsonyi ünnepély voit, amelyen a város szegényei kö­zött ajándékokat osztottak ki, hogy a szegények érezzék a karácsonyi szeretet melegét. A város ebben az évben, nagyobb részben egyesítette a karácsonyi segélyezést s így egyben na- gyobbarányú is volt a kiosztás, amit már maga a végösszeg is igazol, mert a város 7341 pengő értékű ruha­neműt, stb. osztott ki a szegények között. A város az ehhez szükséges összeget különféle alapokból fe­dezte, amit az alábbi kimutatás mutat. Bevétel: Városi háztartási alap­ból 4674 P, Inségalap munka- képtelenek támogatása című ro­vatáról 875 P, Inségalap külön­böző rovata megtakarításából 1500 P, Egyházközség 200 P, Külvárosi elemi iskola 100 P. Összesen: 7340 P. A városhoz beérkezett számlák: Cipő 2662 P, flanel 2377.82 P, Ing flanel 732 86 P, Kész ruhák 1163 80 P, Szövet 214 32 P, Vállkendő 61 P, Zokni 50, P Harisnya 29 40 P, Gyermekharisnya 33 60 P, Kesztyű 1620 P. öszesen: 7341 Pengő. A kiosztás alkalmával a bel­városi elemi iskola tanulói kap­tak : 45 pár cipőt, 8 fiú nadrá­got, 12 öltöny fiú ruhát, 4 fiú kabát, 3 vállkendő, 21 leány ruhára való anyagot. A külvá­rosi elemi iskola növendékei 25 pár cipőt, 12 öltöny fiú ru­hát, 3 vállkendő, 18 leányruhára való anyagot. A református is­kola növendékei pedig 2 fiú öltönyt, 5 pár cipőt, 4 leány ruhára paló anyagot kaptak. Az óvódások közül az I. ovoda gyerekei 4 pár cipőt, 5 ruhára való anyagot, 4 pár harisnyát, a II. ovoda apróságai 7 pár cipőt, 14 ruhára angagot, 8 pár harisnyát, a III. ovoda 15 pár cipőt, 21 ruhára való anyagot, 18 pár harisnyát, a IV. ovoda 13 pár cipőt, 10 ruhára anyagot, 7 pár harisnyát kaptak. Áz is­métlő iskola növendékei kaptak: 1 öltöny fiú ruhái, 1 fiú kabátot, A Stefánia Szövetség kapott 22 ruhára való anyagot. ínségesek között kiosztottak 3 öltöny férfi­ruhát, 15 pár cipőt, 49 ruhára való flanelt és 15 pár gyermek harisnyát. A munkaképtelenek kaptak: 65 pár cipői, 27 öltöny férfiruhát, 43 ruhára való flanelt 24 fejkendőt, 60 pár férfi haris nyát, 22 pár női harisnyát, 6 pár kesztyűt és 300 méter flanellből fehérneműt. Az Alt cipőgyár 150 mázsa szenet adományozott, amit a le szerelt Ínséges katonák kaptak. A városi Szeretetház gondozott­jai még a következő adományt kapták: Gimnáziumi tanulóktól 145 kg fát. Zeitvogel Ferenc gépgyáros 1 mázsa búza őrle­ményt, egy magát megnevezni nem akaró 40 kg kenyeret, özv. Vesztergomi György vendéglős 21 és fél liter bori, Fridrich Oszkár 5 liter bort, Csömör József 1 lier bort és egy kalá csőt adományozott a Szeretetház gondozottjainak. A karácsonyi adományozást megelőzően szent Erzsébet tisz­teletére ünnepi ebéddel vendé gelte meg a Szeretetház szegé nyeit, melyhez vitéz Szönyi Ala­josáé 5 pengővel, a Ferencrendi Zárda 100 pengővel járult hozzá. A város közgyűlése. Szombaton, december 30-án délután 4 órakor közgyűlést tar tott a városi képviselőtestület. Az anyakönyvi hivatalban lefolyt bizottsági gyűlés után itt gyüle­keznek a közgyűlésre is a kép­viselők. Tömve van a kis terem. A hivatalból jelenlevőkön kívül húsz képviselő jött el az ülésre. A közelmúlthoz képest dicsére­tes haladás. Reméljük az új esz­tendő eseményei, még fokozot­tabb érdeklődést fognak kivál­tani a közgyűlések iránt város­atyáinkból. Bejelentések után a budapest- eszéki, valamint a mohács-pécsi főközlekedési utak átkelési sza­kaszainak s azok beépítési mód­jára vonatkozólag tett javalatot Fehérváry István műszaki tanács nők. A minisztérium kötelezővé tette, hogy az országutak sza­kaszain országosan szemelőtt tartott elvek alapján történjék az építkezés. A budapest eszéki országút szakaszát a Rosenthal téglagyártól a Kossuth Lajos út- cán keresztüli a Baross utca bekötése alitt, a városi anyag­gödörig eső útszakaszban állapí­totta meg a közgyűlés. Szemelőtt tartva azt, hogy az országút a lehetőséghez mérten 20 méter széles legyen, a Rosenthal tégla­gyártól a vasúti átkelés szaka­száig, valamint a Baross utcától a városi anyaggödörig terjedő szakaszokon csak az országúból 100 méter távolságban szabad építkezni. A mohács-pécsi országút át­kelési szakaszon a Simon féle háztól a vasúti átkelésig lett kijelölve. Itt az építkezési vonal a jelenlegi állapotnak megfelelőn lenne megállapítva, mert a vá rosrendezési tervek alapján az új vasútállomás ennek szakaszában nyerne elhelyezést amikor is ezen rész tovább haladva, útca szerűen kiépülne. A közgyűlés az előter­jesztésnek megfelelően mondta ki a határozatot. A legutóbbi közgyűlés a vá lasztás alá nem eső legtöbb adó­fizetők névjegyzékének megálla pítására bizottságot küldött ki, amelynek jelentését most a köz­gyűlés változatlanul el fogadta, A virilisták névsorát lapunkban már közöltük. Vitéz dr. Horváth Kázmér városi főjegyzőnek Szamosújvár polgármesterévé történt kineve zése szükségessé tette, hogy helyettesítéséről gondoskodjanak A polgármester előterjesztésére a főjegyző helyettesítésével dr. Bartók Lajos megbízott tanács­nokot bízta meg a képviselő- testület, akinek eddigi érdemes és ügybuzgó munkásságát hono rálták. A főjegyző helyettesi megbízás egyébként a polgár- mesteri helyettesítést is magába- foglalja. Éva László és dr. vitéz Hor­váth Kázmér kinevezéseikkel kapcsolatban szükégessé vált, még egész sor behelyettesítésre vonatkozó polgármesteri javas latot fogadott el a közgyűlés. A képviselőtestület Gyarmati Imre dr.-t, aki a gazdasági ügy­osztályt már eddig is a legna­gyobb odaadással vezette, a gazdasági tanácsnoki állásba he helyezte, dr. Szabiár István al jegyzőt pedig az árvaszéki ül­nöki állásba. A közgyűlés utal­ványozási joggal megbízta dr. Bartók Lajos polgármester he lyettest és dr. Gyarmati Imre h. tanácsnokot. Dr. Szabiár Ist­ván távollétében az árvaszéki ülnöki teendők ellátásával Langer Alajos dr.-1 bízták meg. A pol­gármester további javaslatára az anyakönyvi teendőkkel Bartók Lajos dr.-t, helyettesítésével pedig dr. Gyarmati Imrét, dr. Szabiár Istvánt és Pap Ferenc dr.-t hozták javaslatba a belügymi­niszternek. A rendőri büntető- birói teendőkkel dr. Musty Ist­vánt, dr. Szabiár Istvánt és dr. Pap Ferencet bízták meg. A használatból kivont vas­kompok értékesítésére vonatko­zólag úgy határozott a közgyű­lés, hogy a beérkezett legjobb ajánlatot fogadja el s a kompok vasanyagát 100 kg-ként 10 pen­gővel értékesíti. Ilyen módon 5—6000 pengős bevételhez jut a gőzkomp üzem. A szegődményes alkalmazottak illetményét az előterjesztésnek megfelelően szabályozta a köz­gyűlés. Ennek alapján a kezdő napszámbér 2 50 P. Minden há­rom év után az egynapi nap­szám 15 fillérrel emelkedik. A feleség után a családi pótlék 9, három gyerekig 13 50, a negye dik gyereknél továbbiakban pe­dig 18 pengő. A vadászbérlők kérelmének a vadászbér leszállítása iránt csak részben adott helyt a képviselő­testület. Kemény Gábor műszaki tiszt betegsége miatt állásáról lemon­dott. Családja részére kegydíjat állapított meg a közgyűlés. Több kisebb tárgy elfogadása után a polgármester újévi jó­kívánságait fejezte ki a képvi­selőtestület tagjainak. Barátságos kézsorítással búcsúzkod lak a képviselők Meglátszik mindnyá­juk arcán a jól végzett munka öröme Így szép! Hangulatos Szilvesztere volt Mohácsnak. Mohács város közönsége han­gulatban, jókedvben búcsúzott el az óesztendőtől és mulatozás közben várta az ismeretlen újévet. A nagy idők talán annyiban voltak érezhetők, hogy a nyil­vános mulatságok nem a régi nagy tömegeket kapták. A han­gulat tehát fél békebeli volt. A szilveszteri mulatságokról az alábbiakban számolunk be: Kaszinóban az idén is piknik volt. A kaszinói tagok kisebb számban jelent ek meg a szokottnál, azonban a hangulat kitűnő volt. Kedélyes szórakozás, tánc, hangulat ural­kodott végig az egész éjszakán át s csak a késő reggeli órákban ért véget az ó esztendő búcsúz­tatása. Hz Iparoskörben diszkrét hangulatú, kedves szóra­kozó társaság gyűlt össze. Két zenekar, a Luci jazz-zenekar és egy cigánybanda szolgáltatta fel­váltva a táncolni vágyó ifjúság­nak a zenét. Szép látvány volt a kecses elegánciávai táncoló fiatal­ság, amely bebizonyította, hogy a jókedv és az úri tempó nem ellentétes fogalmak, sőt. A Kör vezztőségének nagylelkűsége ga- valléros meglepetéssel szolgáit a vendégeknek. Kb. 70 pengő értékben nyereménytárgyakkal kedveskedett az egyébként is szeretettel fogadott ifjúságnak. A Szilveszter-est krónikása azzal az érzéssel távozott, hogy jó han­gulatban és jókedvben később sem lesz hiány és sikerülni fog boldog nevetéssel belépni az új esztendőbe. Legényegylet. Hosszú évek óta nem volt olyan látogatott a jövő mestereinek lélekformáló műhelye: a Legény- egylet, mint most. Nemcsak a jókedv hozta őket, hanem talán annak a nagy horderejű munká­nak az elismerése, amely az egy­leten belül folyik. Elsodró erejű, de mindég mértéket tartó viga- dozásban felejtette el az ifjúság az elmúlt esztendőt. A fiatalság különben is könnyebben han­golható mulatni vágyásában nagyszerű eredményeket hozott Bogárdi Jenő prímás cigány­bandája, amelyet rokonszenves magatartásáért és szorgalmas muzsikálásáért ezúton is meg kell dicsérni, Éjfélkor dr. Vesz- tergombi János beszélt röviden a két esztendő határmesgyéjén a pár percre komolyságba merült vendégseregnek. Szépségverseny .^„aírnai, tánc pergő-rezgő üteme szelíd, forrószívű nóták és víg kacagás közben virradt a fiatal­ságra ájév hajnala, amely ismét bebizonyította, hogy érdemes

Next

/
Thumbnails
Contents