Mohácsi Napló, 1977 (8. évfolyam, 1-52. szám)

1977-01-08 / 1. szám

Ml raJésifft mmg üz igéfetekWI? Több beruházás késik Mi történt a melegvíz­szolgáltatással? Az elmúlt év novemberében „Építések és határidők" cím­mel rövid áttekintést adtunk néhány, a városban készülő új létesítményről és szolgál­tatásról, melyek többségét már be kellett volna fejezni az év során, átadásukra viszont valamilyen ok miatt nem ke­rült sor. A kivitelezők a műsza­ki átadásokat december 31-re rhódosították. Nézzük, hogy teljesítették-e ígéretüket? Elsőnek a melegvíz-szolgál­tatás folyamatosságáról szá­moltunk be. Csak a lap meg­jelenése után tudtuk meg, hogy az még mindig nem volt mindenhol. Az illetékesek állí­tása, hogy november 15­től minden lakásban van melegvíz!", az addig békésen tűrő, hallgató és a szolgálta­tást nélkülöző lakókból nagy felháborodást váltott ki — jo­gosan. És melegvíz még most sincs minden lakásban a Rad­nóti lakótelepen. Határidőt pe­dig már nem is ígérnek . . . Az újvárosi autóparkoló át­adását nem ígérték a kivitele­zők az év végére, de máskor­Önök kérdeznek, az illetékesek válaszolnak Új rovatot szándékozunk in­dítani lapunkban. Amint a címből is kitűnik, ebben a ro­vatban a mohácsiak kapnak hangot. Bizonyára nagyon sok olyan tisztázatlan kérdés, ké­tely, esetleg bizonytalanság van, amely esetleg elkerüli szerkesztőségünk figyelmét, vagv amelyekről, ha szó is esett, nem kaptak olvasóink kielégítő választ. Igaz, hogy a tanácstagi fo­gadóórákon sok minden fel­merül, sok probléma talál or­voslásra, de talán hosszú az út, amíg az ügy eljut az ille­tékesekig, illetve a megnyug­tató vagy biztos válasz vissza­érkezik a kérdést feltevőhöz. Várjuk tehát kedves olva­sóink lehetőleg közérdekű, több embert, vagy a város egészét érintő kérdéseit, kéréseit, ja­vaslatait. Lehet személyesen a szerkesztőségben (Dózsa Gy. u. 2.), vagy telefonon (617) de postán keresztül is megkeres­hetnek bennünket. Reméljük, hogy új rovatunk jól szolgálja majd az önök és városunk ér­dekeit. 1980-ig Mohácsra települ a MEGYESZER neuuel, egys termékszerkez Január l-től: Mohácsi Konfekcióipari Vállalat eriíbb Ítél j? T ra sem. Egyelőre azon vitatko­zik a két fél — a költségvetési üzem és a Közúti Építő Válla­lat —, hogy ki betonozott, vagy ki aszfaltozott rosszul. Igaz, hogy ezt utólag eldönte­ni már nem könnyű, de nem lehetetlen. A kompfeljárók építését csak a kedvezőtlen, hideg időjárás szakította félbe. Ott a Közúti Építő Vállalatnak még mint­egy kéthetes munkája van, amelyet a fagyok elmúltával befejeznek. Itt egyetlen kifo­gásolnivaló marad, az építke­zés kései kezdése. Mert arra számítani lehetett, hogy de­cember második felében a be­tonozási munkáknak esetleg nem kedvez az időjárás. Az Eötvös utcai óvoda fél­éves késéssel, az utolsó, mó­dosított határidőre elkészült és már be is népesült. És el­készült decemberben, az ígért határidőre az Árok utca út­burkolata. December végére ígérték a műtő átadását, mely megtör­tént. A hiánypótlási munkák elvégzése után ez év január végén pedig tényleg át is ad­ják — íaérik a költségvetési üzem illetékes vezetői. Ez az egyhónapos késés nem sok, de ehhez tudnunk kell, hogy az első átadási határidő 1975 augusztusa lett volna. A késé­sért felelős a tervező, a kivi­telező és minden alvállalkozó. Megírtuk azt is, hogy újra van segélykérő telefon a szi­geti oldalon, a Révátkelési Vállalat várótermében. Volt, meg van is, csak használni nem lehet, mert ismét lezárat­ta a Révátkelési Vállalat. így ezután sem segíthet a bajba­jutottakon. A felettes szervek­nek mielőbb el kellene dönte­nie, hogy kinek az érdekeit hi­vatott szolgálni a segélykérő telefon. December 31-re ígérte az városi tanács költségvetési üze­me a Bizony Károly utcai 16 lakásos sorház műszaki át­adását. Amint a január első hetében készült felvételen is látható, ígéretüket nem teljesí­tették. Külső és belső vakolási munkálatok, ajtók, ablakok mázolása és feljárók készítése van még vissza. Az újabb át­adási határidőt március 31-re tervezik. Berta Mária Új életet kezdtek január el­sejétől a Mohácsi Vegyesipari Vállalat dolgozói. A megyei és a városi tanács határozata alapján egyszerűsödött a vál­lalat termékszerkezete, ennek ellenére komoly feladatokat kell teljesíteniük 1977-ben és a tervidőszak további éveiben. Január elsejétől a vállalat neve: Mohácsi Konfekcióipari Vállalat. A város iparfejleszté­sének megfelelő profiltisztítás során az elektromos kapcsoló- és vezérlőberendezések gyár­tását átadták a MEGYESZER- nek (teljes nevén: a Baranya megyei Szerelőipari Vállalat­nak), a vállalat ezentúl ki­zárólag ing, férfi alsó-, és nadrág konfekciótermékek ké­szítésével foglalkozik. Senkinek sem kellemes, ha — tegyük fel — egy egészsé­ges fogát húzzák ki. így fel­tehetően a volt Mohácsi Ve­gyesipari Vállalat sem örül an­nak, hogy olyan részlegétől monacsi napló Lakásfelújítások 1977-ben Több állami lakóház nagy­javítása kerül sorra ebben az évben. Mohács városi Tanács V. B. és a Városgazdálkodási Vállalat elkészítette a tervet és a címjegyzéket azokról az ál­lami lakóházakról, amelyeken saját vállalkozásban, ebben az évben nagyjavítást végez­nek. Eszerint sorra kerül az Eötvös u. 10., 11., Kinizsi u. 8., 10., 12.; Kisfaludy u. 2.; Kossuth Lajos u. 45. és 109.; Somogyi Béla u. 23.; Széche­nyi tér 13., 14., az Újváros­ban pedig az I., III., IV. és V- ös számú lakóépületek. A köz­vetlen lakáshasználatból ere­dő meghibásodásokra (csőtö­rés, leszakadások stb.), illetve a bérlővel közös lakáskorsze­rűsítésekre, hatósági kötelezé­sek teljesítésére mintegy 1 mil­lió 700 ezer forintot fordítanak. Tanácstagi beszámoló Január 10-én, hétfőn este 5 órakor Dér László a 4-es ta­nácstagi választókerület és Bánovics Péter, az 5-ös vá­lasztókerület tanácstagjai tart­ják beszámolójukat az újvárosi mozi helyiségében. MOHÁCSI NAPLÓ Az MSZMP Mohács városi Bizottsága és a Városi Tanács lapja Szerkesztőség: 7700 Mohács, Dózsa Gy. u. 2. sz Telefon: é17. Eredményes volt a hulladékgyűjtés Jó évet zárt 1976. decem­ber 31-ével a mohácsi MÉH telep, bevételi tervüket! mór a hónap első felében telje­sítették. Meg növekedett az áruforgalom a beszállítás, átvétel és az értékesítés te­rületén egyaránt, A város és a MÉH telep vonzási körze­téhez tartozó területekről lé­nyegesen több hulladékva­sat, színesfém forgácsot és papírt adtak át mint az elő­ző években. A textilhulladék felvásárlásánál azonban nem érték el a tervezett mennyi­séget A hulladékgyűjtő munká­ból a korábbi évekkel szem­ben tavaly jobban kivették részüket az üzemi, vállalati és szövetkezeti dolgozók, KISZ-tagok, aktívabban dol­goztak az úttörők és a kis­dobosok is. A textilhulladék gyűjtését is szorgalmasan végezték, de a megemelt minőségi követelmények mi­att sokszor kárba veszett a munkájuk. Hiába cipelték az elhasználódott paplanokat, vattabéléses kabátokat, nad­rágokat, olajos, festékes, vagy műszálból készült ron­gyokat. Csak a tiszta, 20- szor 20 cm, vagy annál na­gyobb, természetes alap­anyagú ruhadarabokat vehe­ti át a MÉH. Tovább javult a: telepen a haszonvas-ellátás és az elő­ző évinél jobb volt a kerí­téselemek, kapuk mennyisé­gi., minőségi kínálata. Az ol­csó és tetszetős edényekből, mosogató-garnitúrákból és más zománcozott használati tárgyakból ugyancsak bősé­ges volt az ellátás. Az év utolsó hónapjában régi problémája oldódott meg a MÉH telepnek, hulla­dékátvevő helyet létesített a Zalka Máté utcában. Ezzel megkönnyítették a gyűjtők — elsősorban a kisiskolások — munkáját. A jégtáblák, a dunai vízijárművek alattomos ellenségei, idén a halászati szövetkezet új bárkáját vették célba. Hiába vontatták a biztonságosnak hitt TEMAFORG alatti parthoz, szerdán dél­előtt a képen látható módon, félig elsüllyedt a bárka. A halá­szok, az autómentők és a tűzoltóság együttes erőfeszítéssel azonban alig fél nap alatt kijavították és ismét üzembehelyezték a bárkát Fotó: Soós Mihály 111 újság Mohácson? — ELKÉSZÜLT az ipartelepi szennyvízcsatorna építésére a tanul­mányterv. A csatorna építtetésében részt vevő vállalatok illetékes veze­tőit a közeljövőben hívja össze a városi tanács tervcsoportja, melyeh a költségvállalásokat, s az építés ütemét vitatják meg. MEGKEZDŐDÖTT < szigeti Dunavölgye nádaratás Termelőszö­vetkezet Riha-taván és a kisebb bel­vizein. Az előző években ezeken a területeken 150—200 ezer kéve ná­dat arattak le, s ez a mennyiség idén is meglesz. A szövetkezet sa­ját üzemében, a rihai telepen dol­gozza fel a nádat pallónak és ér­tékesítésre a pécsi TEJZÉP^nek ad­ják át. — BENSŐSÉGES névadó ünnepsé­get tartottak a közelmúltban a mo­hácsi ÁFÉSZ dolgozóinak gyermekei részére. Az ünnepségen "Baranyay Sándor, az ÁFÉSZ igazgatóságának elnöke adta át a szülőknek a szö­vetkezet ajándékát, az ötszáz forin­tos betétkönyveket. — ASZTALITENISZ-bajnokságot ren­deznek szombaton délután fél 3-kor az MTE tornatermében serdülő, ifjú­sági és felnőtt korcsoportokban fér­fiak, nők részére. A versenyen in­dulhatnak igazolt és egyesület ke­retébe nem tartozó játékosok is. — A HÉT ELEJÉN KEZDI az Építő­ipari Szövetkezet a Liszt Ferenc ut­ca 2-es számú háztömb alagsorában az ÁFÉSZ 300 négyzetméter alap- terű műszaki áruházának, valamint a MERUKER 180 négyzetméteres boltjának belső építési munkálatait. A befejezés határidejét az első félév végére tervezték. — GALAMB- és DÍSZBAROMFI KI­ÁLLÍTÁS nyílik szombaton1 a művelő­dési központ nagytermében. A kiál­lítást a Magyar Galambtenyésztő Szövetség rendezi és két napig te­kinthető meg. — ÚJ NYITVATARTASSAL üzemel a TUZÉP-telep. Hétfőtől péntekig reggel fél 8-tól délután fél 3-ig, szombaton pedig reggel fél 8-tól 12-ig fogadja a vevőket. — DRAGUTIN TADIJANOVIC, ju­goszláv költő munkásságáról tart előadást Barics Ernő, a Pécsi Ta­nárképző Főiskola délszláv tanszé­kének adjunktusa hétfőn este 6 órakor a délszláv klubban. — ÚJ HŐKOZPONT kiviteli tervét rendelte meg a városi tanács. Az építési munkálatokat még ebben az ötéves tervidőszakban megkezdik. A kazánok pakuratüzelésűek lesznek, s a nyugati városrész valamennyi la­kásának fűtését biztosítják. — A ZÁRSZÁMADÁS előkészületi munkálatait végzik a Dunavölgye Termelőszövetkezetben. A zárs'zám- adó részközgyűlésekre február ele­jén kerül sor. — A VÁROSGAZDÁLKODÁSI VÁL­LALAT felhívja a lakók figyelmét, hogy illemhely tisztításra megren­delést csak a Dózsa György út 31. szám alatti közpotiti irodaházában történő személyes bejelentés alap­ján fogad el.v Utazás Romániába Romániai körutazást szervez a KISZ Mohács városi Bizottsága és a Fiatal Utazók Klubja 1977. augusz­tus 27-e és szeptember 3-a között. A kirándulás során ellátogatnak többek között Nagyváradra, Kolozs­várra, Marosvásárhelyre és Brassó­ba, valamint Tusnádfürdőre és a Gyilkos-tóhoz is. Az utazáson min­den 14—35. év közötti fiatal részt vehet. Jelentkezés a 345-ös telefo­non, vagy a városi KlSZ-bizottsá- gon. kellett megválni, amelyet tíz év alatt 9 millió forint érték­ben, saját erőből fejlesztettek ki, amely az elmúlt évben 28 millió forintot termelt, amely­nek termékei megtalálhatók az új Fradi pálya, a Hilton Hotel, a Budavári Palota, a győri stadion — és még sorolni le­hetne — elektromos berende­zései között. Igen ám, de az elektromos üzem beolvad a MEGYESZER-be. A város pe­dig egy új, tanácsi közép­üzemmel gazdagodik, hiszen Mohács tanácsülésének a kö­zelmúltban hozott határozata értelmében 1980-ig e városba települ a MEGYESZER köz­pontja. Az úgynevezet profiltisztítás azt is jelenti, hogy a vállalat a továbbiakban kizárólag konfekcióipari termékeket gyárt. Az új, illetve újjáalakított Mohácsi Konfekcióipari Válla­lat azonban nincs híján a kedvező lehetőségeknek és a további fejlődést előirányzó terveknek. A FÉKON-nal ko­operálva ebben az évben 400 ezer darab „Juniform” konfek­ció inget, 700 ezer darab férfi alsót és mintegy 80 ezer da­rab pantallót készítenek a ter­vek szerint. Utoljára ebben az évben foglalkoznak epeda- gyártással, jövőre kizárólag konfekcióipari termékeket ké­szítenek. Mint Takács József, a Mo­hácsi Konfekcióipari Vállalat igazgatója elmondta, a termé­kek jelentős részét exportra készítik. A vállalat három üze­mének — a mohácsi, a pécs- váradi és a véméndi — dol­gozóinak bérszínvonala ebben az évben is tovább emelkedik. K. Gy. Uj orvosi ügyeletek Korszerűbb, gyorsabb betegellátás A város egészségügyi in­tegrációjának, vagyis a kór­ház-rendelőintézet egységének megteremtése lehetővé tette, hogy tovább javítsák a járó­beteg-ellátást. A város egész­ségügyi szervei kidolgozták az új ügyeleti rendszert, a sür­gős orvosi ellátást igénylő be­tegek érdekében. Január harmadikától már nem a körzeti orvosok lakásán lesz az ügyelet, hanem a ren­delőintézetben. Hétköznapo­kon délután 6 órától reggel 7 óráig, a hét végén pedig szombaton 1 órától hétfő reg­gel 7 óráig látják el itt a sé­rüléseket, rosszulléteket, álla­potrosszabbodásokat. Az ügye­letén állandóan egy orvos és egy asszisztensnő tartózkodik. A sürgős esetek mielőbbi el­látása érdekében a rendelő- intézet gépkocsija is ott áll készenlétben. A 290-es tele­fonszámon hívható indokolt esetben fekvőbeteghez az or­vos. Ebbe az ügyeleti szolgá­latba tartozik Kölked, Lány­csók és Kisnyárád lakossága is. A szolgálat a 14 éven fe­lüli lakosságot -látja el. A gyermekbetegek ügyeletes or­vosi ellátása, vagy telefonon történő bejelentése a kórház­ban lesz. Megszervezték a régóta várt és igényelt fogorvosi ügyele­tet is. A Dózsa György utcai rendelőben hétvégeken éjjel­nappal egy fogorvos tart ügye­letet a sürgős esetek ellátá­sára. rajörí.íí:>x •: jSi® S|ftij Vili. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents