Mohácsi Napló, 1978 (9. évfolyam, 1-51. szám)

1978-01-07 / 1. szám

I \ reladataink 1978-ban Magasabb követelmények LO I \A-CUm~»£* monacal napló IX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Kölked Megvalósult és valóra váltamié tervek Minden év hoz valamilyen gazdagodást egy közösség életében, ugyanakkor örökül Hagyja a következőnek a meg­valósulatlan terveket. A két városkörnyéki község: Kölked és Homorúd is számot vet az­zal, mit hozott 1977, és sorra veszik az idei tennivalókat. Az Erdőfűvel együtt 1380 la­kosú Kölked összesen mintegy 600 ezer forint értékű felújítás­sal, beruházással gazdagodott. — A község számára talán a legnagyobb ajándék volt, hogy elkészült az új körzeti orvosi rendelő és az orvosla­kás — mondta Sólya Nándor, megbízott tanácselnök. — A százezer forint értékű munka még 1976 végén befejeződött, tavaly pedig az év első nap­jától megkezdődött az orvosi rendelés Kölkeden is. Ugyan­csak az egészségügyi ellátás javulását eredményezte, hogy 90 ezer forintos költséggel ön­álló épületben kapott helyet a terhestanácsadó és gyermek- gondozó. Az elmúlt évi eredmények között kell megemlíteni az ál­talános iskola elektromos há­lózatának felújítását, az iskola napközi otthonában a mellék- épület és a kerítés megépíté­sét. A gyermekintézményeknél tartva, feltétlenül szólni kell a bölcsőde konyhájáról, amelyet 120 ezer forintért újítottak fel. Bevezették a vizet, amelyet ed­dig fél kilométerről cipeltek a helyszínre. Nem volt már gond a böl­csőde vízvezetéke, hiszen ugyancsak az 1977-es év aján­déka a kölkedieknek, hogy a községet bekapcsolták a mo­hácsi vízhálózatba. Nagyon időszerű volt ez már, mivel a község kútjai egészségtelenek. Természetesen vannak egy­előre elérhetetlen vágyak, gon­dok is. Homorúd életerői * A kölkedi bölcsőde új konyhája vezetékes hideg-meleg víz­zel — Negyven férőhelyes óvo­dánkba 60 gyerek jár, bölcső­dénk gyermeklétszáma 26, a húsz férőhely ellenére. De mi inkább vállaljuk a túlterheltsé­get, mintsem bárkit is eluta­sítsunk. A 8 osztályos iskola a plusz egy kisegítő osztállyal a lehetőségekhez képest kellően felszerelt, gondunk viszont a szétszórtság, mivel három kü­lönböző helyen folyik a tani-, tás. A kereskedelmi ellátást az ÁFÉSZ zsúfolt, elavult vegyes­boltja már nem képes a kor­szerű igényeknek megfelelően biztosítani — mondta a ta­nácselnök. A jövő terveiről így szólt Sólya Nándor: —' Szűkebb esztendő lesz az előzőnél 1978. A községfej­lesztésre fordítható pénznek 70 százalékát még mindig a víz­műépítés költségeire kell for­dítanunk. Az anyagi lehetősé­gek hiányát inkább társadalmi munkaakciókkal igyekszünk pó­tolni. [gy például a lakosság segítségét kérjük az utak, jár­dák felújításához, valamint a község egy régi óhajának megvalósításához: egy ravata­lozó építéséhez. Keletről a Duna, körben nagy kiterjedésű szántóföldek, fokozatosan csökkenő lakos­ság, rossz út, ugyanilyen köz­lekedés, a légvonalban közeli Mohácstól mégis meglehetősen távol. Községüket szerető, jö­vőjéért aggódó falubeliek — ez Homorúd. Szabó György tanácselnök így foglalja össze a város környéki község el­múlt évi fejlődését. — A legfontosabb terveink megvalósultak. 500 méter hosz- szú új járda épült a község­ben, megoldottuk a közvilágí­tást, amelynek teljes kiépítése 60 ezer forintba került. Jelen­tősen javult a lakossági szol­gáltatás, több olyan kisiparos vállalt munkát, akikre a köz­ségben már régóta szükség volt. így van már villanyszere­lő, vízvezeték-szerelő, festő és mázoló, továbbá kovácsmester is Homorúdon. — Nagy öröm, hogy a köz­ség lakossága nem elégedett meg az intézményes kulturáló­dási, szórakozási lehetőségek­kel. Hosszú szünet után ismét megalakult az amatőr színját­szó csoport, amely terveik sze­rint a sziget más községeiben is előadásokat tart majd. — Ami ez évi terveinket il­leti, a teljes fejlesztési kere­tünket, mintegy félmillió forin­tot az óvodák, iskolák és a napközi bővítésére fordítjuk. Ezek előkészítő munkáit már tavaly megkezdtük, remélhető­leg ősszel már át is adhatjuk a gyerekeknek. — Tavaly mintegy 40 ezer forint társadalmi munkát vé­geztek a különböző szocialista brigádok (70 százalékban a község lakói), idén is számí­tunk a segítségükre. Kurucz Gyula Mi újság Mohácson? Svábbál lesz mához egy hét­re este 7 órától a Bartók Bé­la Művelődési Központban. A bál a sombereki, villányi és nagyárpádi kórusok műsorával kezdődik, majd a talpalávalót Freitag Konrád és zenekara szolgáltatja. Megalakult a városi vegyes kórus 35 taggal. A művelődési központ szervezésében alakított kórus vezetője Krausz György tanár. A próbáikat csütörtökön este 7-től 9 óráig tartják a Kossuth filmszínházban, s az énekléshez kedvet érző dolgo­zók jelentkezését továbbra is elfogadják. Az újjászervezett magyar néptánccsoport a művelődési központban hétfőn és pénte­ken tartja próbáit este 7-től 9-ig. A tánccsoport megbízott vezetője Pártényi Károly, a néptánchoz kedvet érzők je­lentkezését várja. „A szülök akadémiája" so­rozat keretében több előadás­ra kerül sor februárban a Széchenyi téri iskolában. Az iskola tanárai pedagógiai, pszichológiai előadásokat tar­tanak a szülők részére, mely­nek az a célja, hogy az isko­lai és az otthoni nevelés szint­jét közelíteni tudják egymás­hoz. Átadták a felújított politech­nikai oktatótermeket a Széche­nyi téri iskolában és várhatóan egy hónap múlva elkészül az átalakított tornaterem is. A munkálatokat a költségvetési üzem végezte, s a két beru­házás több mint 750 ezer fo­rintot tesz ki. Öntevékeny színjátszó cso­port alakult Homorúdon, s a bemutató előadásuk ma este lesz a homorúdi művelődési házban. Tervük, hogy több, régi népszínművet állítanak színpadra. A munka szerepe a szocia­lista ember életében címmel TIT-előadás lesz csütörtökön az újmohácsi klubkönyvtárban. Félévi bizonyítvány A város legnagyobb általános is­kolája a Park utcai, ahol a 871 ta­nuló többsége jó félévi értesítőt vitt haza. A tanulók magatartását isko­lai szinten jónak, szorgalmukat kö­zepesnek értékelték. Elégtelen osz­tályzatot összesen ötvenen kaptak, közülük húszán osztályismétlők. Rossz jegyeket a legtöbben számtanból, oroszból és földrajzból vittek haza. A mulasztott napok száma magas, 10,8 nap. A további tanulmányok alól az iskola 4 tanulója kapott fel­mentést, valamennyien betöltötték a 15. életévüket és a tanulást a 4., il­letve 5. osztályban hagyták abba. A Széchenyi téri iskola 714 tanuló­ja között a bukottak száma az elmúlt évhez viszonyítva 3 százalékkal csök­kent. Harminchétén kaptak elégtelen osztályzatot. Példás magatartású 197, példás szorgalmú pedig 173 gyerek volt. Dicséretet háromszor többen kaptak, mint büntetést, igazgatói megrovásban — a legsúlyosabb bün­tetésben — két tanuló részesült. Csök­kent a mulasztott napok száma. A szülői értekezletek látogatottsága az elmúlt évhez viszonyítva 12 százalék­kal nőtt. Az iskolában négy első osz­tályos tanuló kapott felmentést, ők nem érték el a követelmények alap­ján az iskolaérettségi szintet. A Szabadság úti iskola 422 diák­jának tanulmányi átlaga a közepes­nél jobb. Az eddigi 7—8 százalékos bukási arány az idén 3,1-re csökkent Bár ez nem kifejezetten a tantervhez kapcsolódik, mégis dicséretre méltó bizonyítvány: az iskola tanulói négy hónap alatt közel 17 ezer óra tár­sadalmi munkát végeztek. (B. M.) — Az év első gabonaexportja. A napokban indítja útnak a Baranya megyei Gabonaforgalmi és Malom­ipari Vállalat az 1978-as esztendő el­ső gabonaszállítmányát. Mohácsról uszályokkal szállítják a búzát és ku­koricát a Szovjetunióba és az NDK- ba. Az eddigi'szerződéskötések értel­mében egyébként a búza legnagyobb vásárlója az NDK és Csehszlovákia, míg kukoricából Svájcba is exportál­nak. Bensőséges ünnepség keretében búcsúztatták a közelmúltban az Új Barázda Tsz 25 nyugdíjba vonuló dolgozóját. A szövetke­Megfékezik a szocialista erkölcs ellen vétőket 0 tárgyalóteremből zet klubjában egybegyűlteket Pécsvári János, a szövetkezet elnökhelyettese köszöntötte, majd a megemlékezést követő­en ajándékot nyújtott át a többségükben alapító szövet­kezeti tagoknak. Januártól ők már nyugdíjasok, de a szövet­kezet továbbra is számit a munkájukra. Képünkön: az ün­nepeltek egy csoportja. A tavaly elért szép eredmé­nyek jó feltételeket teremtet­tek a város előtt álló, 1978. évi feladatok még hatékonyabb végrehajtásához. Mindenek előtt ezt állapították meg az MSZMP Mohács városi Bizott­sága végrehajtó bizottságának tegnap délután megtartott ülé­sén, amelyen megvitatták az idei népgazdasági terv városi végrehajtásának cselekvési programját. A végrehajtó bizottság ál­lást foglalt amellett, hogy a gazdálkodó egységek az irá­nyítás és a végrehajtás min­den szintién fokozottabb terv- szerűséggel, hatékonyabb mun­kával járuljanak hozzá a nép- gazdasági egyensúly megte­remtéséhez. Előtérbe kell állí­tani a hasznos kezdeményezé­sek támogatását, a munkafe­gyelem megszilárdítását, a munkaerő hatékonyabb foglal­koztatását. Az iparban 10 százalékos termelésemelkedésre megvan­nak a reális alapok. A legna­gyobb ipari üzemek, a MOFA, a Székgyár, a TEMAFORG és az ÉPGÉP termelésének emel­kedési üteme meg kell hogy haladja a városi szintet. Az itt meglévő kapacitások kihasz­nálása indokolja, hogy a mun­kaerő irányítása is e területek felé történjen elsősorban. Az ÉPSZÖV-nél és a Költ­ségvetési üzemnél a termelés- növekedés ütemét tovább szük­séges fokozni. A cselekvési program célként jelöli meg, hogy ez a növekedés — 1977- es áron számítva — érje el az 5—6 százalékot. A mezőgazdaságban _meg kell szilárdítani az 1977-ben elért eredményeket. Az Üj Ba­rázda Termelőszövetkezetben a búza, kukorica és cukorrépa terméshozamait stabilizálni kell, a Dunavölgyénél a hozamok növelése a cél. Ebben az év­ben az országosan tervezett 2 —3 százalékos növekedést a városban 4—5 százalékra kell tervezni. Az állattenyésztésben a legfontosabb célok közétar­tozik a szarvasmarha- és ser­tésszám növelése, valamint a tejtermelésben a megyei át­lag elérése. Továbbra is szük­séges segíteni a háztáji gaz­daságokat a felvásárlás bizto­sításával, tenyészanyaggal, ta­karmánnyal és szaktanáccsal. A várospolitikai tevékenység­ben a lakásépítések, illetve átadások számának megnöve­lése a legfontosabb feladat. A tavalyról áthúzódó 104-gye! együtt biztosítani kell 232 OTP- lakás átadását, valamint meg kell kezdeni 80 célcsoportos lakás kivitelezését. Szükséges, hogy még ebben az évben megvalósuljon a kórház bővíté­se, gyorsítani kell a műtő má­sodik ütemének kivitelezését. Meg kell teremteni a Tömöri utcai napközis konyha kialakí­tásának feltételeit. A lakosság kereskedelmi el­látásában biztosítani kell a ki­egyensúlyozottabb áruellátást, a választék bővítését, a fo­gyasztói érdekvédelmet. Tovább kell fejleszteni a szolgáltatá­sokat, különösen a gépjármű- javításban, a textiltisztításban és az alkatrészellátásban. A közlekedésben és áruszál­lításban is magasabbak a kö­vetelmények. A személyszállí­tásban 4—5, az árufuvarozás­ban 8—10 százalékos bővülés­sel szükséges számolni. A múlt évben kiemelkedő eredményeket hozó munkaver­seny lendületét meg kell tar­tani 1978-ban is. Valamennyi üzem csatlakozzon a Láng Gépgyár felhívásához, a KMP megalakulása 60. évfordulójá­nak tiszteletére indított munka­versenyhez. Továbbra is szük­ség van a város dolgozóinak, lakosságának társadalmi ösz- szefogására a várospolitikai cé­lok megvalósítása érdekében. A pártszervezetek minden tag­ja, a gazdasági és állami ve­zetők felelősségteljes munká­jukkal mutassanak példát a célkitűzések végrehajtásában I A Magyar Népköztársaság törvényei védik a becsületes dolgozó emberek érdekeit, sze­mélyi és vagyoni biztonságu­kat. Sajnos, az utóbbi időben egyre gyakrabban volt szük­ség e törvények alkalmazásá­ra a mohácsi járásban és a városban is. Legutóbb két ügy­ben hozott ítéletet példás szi­gorral a Mohácsi járásbíróság, magukról megfeledkezett, em­beri mivoltukból kivetkezett em­berek ellen. * Furcsán értelmezte a lova- gias védelmet Varga Csaba, 19 éves mohácsi segédmunkás. Udvarolt egy lánynak, akit ál­lítólag osztálytársnői zaklattak, kígyót-békát mondtak rá. Az udvarló ezen méltán felhábo­rodott, ám az elégtételnek nem éppen lovagias formáját vá­lasztotta. A szakmunkásképző intézet kapuja előtt megvárta a hazafelé igyekvő S. J.-t, és felelősségre vonta olyan sza­vak kíséretében, amelyet nem­hogy a nyomdafesték nem tűr el, de amit később a bírósági tanúk is csak a kötelező őszin­teség kényszerítő hatására mer­tek elismételni. A szitokára­dattal azonban nem elégedett meg, rángatta, bántalmazta is a leányt, akinek végül is si­került kiszabadítania magát és gyorsan hazafelé igyekezett. . Varga Csaba nem hagyta el „őrhelyét", mert mással is volt még elszámolni valója. Jött is F. K., védencének ugyancsak iskolatársa és állítólagos el­lensége. Újabb bántalmazás, szitkozódás, a békés járókelők megbotránkoztatása, egyszóval az indulatok áradata, gátlás­talan viselkedés. Az ügy a bíróságon folyta­tódott. A jogerős ítélet: 5 hó­napi, letöltendő szabadság- vesztés, gcyázdaság bűntette miatt. Az indoklásban többek között ez áll: „a két diáklány indok nélküli durva megtáma­dása és összeverése nem fia­talos meggondolatlanságra, hanem társadalmunk alapvető erkölcsi szabályaival való sú­lyos szembehelyezkedésre, el­vetemültségre utal. Az ilyen ut­cai támadóval szemben csak végrehajtandó szabadságvesz­téssel lehet a békés járókelő­ket megvédeni és a közrendet biztosítani.” * F. J. (teljes nevét családjára és büntetlen előéletére való tekintettel nem írjuk meg) na­gyon elkeseredett. A 23 éves, háromgyermekes fiatalember november 11-én ittasan balla­gott a borjádi úton. Elhatároz­ta, hogy öngyilkos lesz. Elein­te az arra haladó autók elé ugrált, de egyik sem volt haj­landó elütni. Ekkor úgy hatá­rozott, hogy felgyújtja az út­menti szalmakazlakat, és a lángok közé veti magát. Már három kazal égett, de a tűz túlságosan melegnek bizo­nyult, így a tettes hazamene­kült, ahol újabb sikertelen ön­gyilkossági kísérletet hajtott végre. A Mohácsi Járásbíróság dr. Bencze József tanácsa 1978. január 3-án jelentős kárt oko­zó rongálás bűntettében bű­nösnek mondta ki F. J.-t, s az enyhítő körülmények figyelem- bevételével 10 hónap szabad­ságvesztésre ítélte. Az ítélet végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette. Az ítélet jog­erős. K. Gy. Anyakönyv Születtek: Gungl Zsolt, Halász At­tila, Hock Roland, Nyári Ilona, Már­kus Róbert, Óvári László, Kovács Zol­tán, Bíró Zoltán, Ámán Zoltán, Kiss Anikó, Kovács Szilveszter, Leib Szil­via, Tóth Szilvia, Hetényi Anasz­tázia. Házasságot kötött: Mihajlovics Jó­zsef és Harmat Katalin, Ligorovics József és Sinai Katalin, Rácz László és Kovács Ibolya. Meghaltak: Rideg Péterné Kis Ka­talin, Kovács Mihály, Pollák Ferenc, Nagy Sándor, Budzsáklia János, Gaál Sándorné Walter Margit, Búb- reg József, Nagy István, Stein And­rás, Szabó Jánosné Pfeifenroth Má­ria. MOHÁCSI NAPLÓ Az MSZMP Mohács városi Bizottsága és a Városi Tanács lapja Szerkesztőség: 7700 Mohács, Dózsa Gy. u. 2. sz. Telefon: 617

Next

/
Thumbnails
Contents