Mohácsi Napló, 1979 (10. évfolyam, 1-52. szám)

1979-01-13 / 2. szám

Ülést tartott a városi pártbizottság Meg kell szüntetni a gazdaságtalan gyártást mongcsi napló Wkj/f ibövitett ülést tartott ■■ pénteken a városi pártbizottság, amelyen meg­jelent Erdei Lászlóné, az MSZMP KB tagja, a Ma­gyar Nók Országos Taná­csának elnöke és Rajnai József, az MSZMP Baranya megyei Bizottságának osz­tályvezetője. A városi párt- bizottság idei első ülésén Borsos János első titkár tar­tott tájékoztatót a KB 1978. december 6-i üléséről, majd a népgazdaság fejlődésé­nek, gondjainak tükrében számot adott a város 1978. évi gazdasági eredményei­ről, s előterjesztette az idei cselekvési programot. Nőtt a termelés Az V. ötéves tervidőszak évi növekedési ütemét tíz száza­lékban határozták meg Mohá­cson. Az első két évben kilenc százalékkal nőtt a termelés, míg tavaly 22 százalékkal, az 1977-es évihez viszonyítva, ör­vendetes, hogy a termelés emel­kedését főként a termelékeny­ség fokozásával sikerült elérni. A tőkés export tizennégy szá­zalékkal növekedett a bázishoz képest, a tervezett mennyiséget azonban nem sikerült a kül­piacon értékesíteni. A vállalati és szövetkezeti tervek általában összhangban voltak a népgazdasági célkitű­zésekkel, hangzott el a párt- bizottság ülésén, de néhány üzem terve elrugaszkodott a realitásoktól. Nehézséget je­lentett a rossz anyagellátás, a szervezetlenség és az értékesí­tés elmaradása. Komoly gon­dot okozo|t az ÉPSZÖV-r\ek, hogy munkáslétszáma csök­kent, az előterjesztés szerint a nem kielégítő munkaerő-gazdál­kodás és az alacsony bérszín­vonal miatt mentek el a dol­gozók a szövetkezetből. A je­lenlegi bérezési rendszer nem differenciál kellő módon. Egy­re több gondot okoz a város­gazdálkodási vállalat és a költ­ségvetési üzem munkája és vi­tatható fegyelme. Eredményes évet zárt mind­két mezőgazdasági üzem. Re­kordtermést hozott a kukorica, 76,2 mázsát adott átlagosan hektáronként. A vártnál több burgonyát tudtak betakarítani. Tervezett alatt maradt viszont a búzatermés. A tej és a hús elő­állítására sok takarmányt hasz­náltak fel a gazdaságok. Gyen­ge pontként említődött föl az ülésen, hogy nincs kellő össz­hang a mezőgazdasági terme­lés és a felvásárlás között. Tovább javultak a lakosság életkörülményei 1978-ban. Si­került előrelépni a várospoliti­kai munkában. Az eredmények elérésében döntő része a szo­cialista munkaversenynek és a brigádmozgalomnak volt. Meg­felelően segítették a feladatok teljesítését a pártalapszerveze- tek, s folyamatosabbá vált el­lenőrző munkájuk. * Rugalmas alkalmazkodás Csak gazdaságosan előállít­ható, minden piacon jól érté­kesíthető termékek gyárthatók idén — írja elő az 1979. évi cselekvési program.. Az ipar­ban idén összességében meg­közelítőleg négyszázalékos fej­lődés tűzhető célul. Meg kell akadályozni a készletre való termelést. Takarékos gazdáikon dósra, biztonságosabb alap­anyag-ellátásra és értékesítés­re, a pénzeszközök ésszerű fel- használására, a piaci igények­hez való rugalmas alkalmazko­dásra kell törekedni. Szorgal­mazni kell az értékelemzés ál­talános elterjedését, melynek alkalmazásával kialakítható a gazdaságos termékszerkezet. Azoknál az üzemeknél, ahol nem gazdaságos a termelés és nem is tehető azzá, meg kell Senki sem számított ennyi ér­deklődőre, szűknek bizonyult a Széchenyi térj iskola tornater­me kedden. A vártnál nagyobb hatást váltott ki az első alka­lommal meghirdetett asszony­torna. A helyzethez alkalmazkodva végül rendeződtek a sorok, Re- zsek Ibolya tanárnő ügyesen áthidalta a kényszerállapotot. A bemelegítő futás után az izomzatot jól megmozgató gim­nasztikái gyakorlatok következ­tek, a foglalkozást labdajáté­kok zárták. Szó ami szó, a moz­gástól többnyire elszokott nők erőlködésétől, szuszogásától volt hangos a terem. De mind­annyian felfrissülve, jó közér­zettel távoztak késő este. Hogy a másnapi izomláz hány nőnek vette el a kedvét az asszony­torna rendszeres látogatásától az az elkövetkezendő hetekben derül ki. Annyi bizonyos, örven­detes dolog, hogy rendszeres sportolási lehetőség nyílt a nők számára. Talán még a minden­honnan kiszoruló, de nagyon lelkes mohácsi kosarasok is edzhetnek az asszonytorna ke­retében, hiszen nemcsak gim­nasztikái gyakorlatok szerepel­nek a programban, mint Rezsek Ibolya elmondta: kézi-, kosár­labda és asztalitenisz gyakor­lására is van lehetőség. A zsúfoltságot azonban ke­rülni kell, ezért határozott úgy a pedagógusnő, a jövőben há­rom csoportra osztja az érdek­lődőket, 6-tól 7-jg, 7-től 8-ig és 8-tól 9 óráig vezet foglalkozást minden kedden délután. így bizonyára azok sem maradnak kapun kívül, akik ezután szeret­nének belépni a sportoló asz- szonyok táborába. Persze nem­csak asszonyok vannak, lányok is, diákok, „ adminisztrátorok, munkások, idősebbek, fiatalab­bak. Még a csöppségek is kép­viseltették magukat, Merksz Il­dikó személyében, Ildikó ma­holnap ötesztendős lesz, elkí­sérte édesanyját az asszonytor­nára, de ő maga nem tornász­hatott, mint ahogy a többi gyerek sem. De föltalálták ma­gukat, az öltözőben labdázgat­tak egymással. Ez mégsem pó­tolhatta azt az érzést, amit a mamával való közös tornázós jelentett volna számukra H. T. (Fotó: Soós M.) MOHÁCSI NAPLÓ Az MSZMP Mohács városi Bizottsága és a Városi Tanács lapja Szerkesztőség: 7700 Mohács, Dózsa Gy. u. 2. sz. Telefon: 617 Vasdiplomát kapott Sütő Béla •• Otven évig volt gyógyszerész Több mint másfél évszáza­don keresztül dolgozott gyógy­szerészként Sütő Béla. Csak­nem tíz éven át a mohácsi 10/30-as gyógyszertárban ké­szített gyógyszereket, s szol­gálta ki a betegeket. Itt, va­lamikori munkahelyén vehet­te át a vasdiplomát Sütő Bé­la, bensőséges ünnepség ke­retében a minap. Tízgyermekes család tag­jaként végezte el az egyete­met, szerzett kitűnő ered­ménnyel diplomát 1913 jú­niusában. Élete bővelkedett eseményekben: az első világ­háborúban tábori kórházak­ban szolgálta az egészség­ügyet, dolgozott az ország több városában, államosítás után, 1950-ben került a Ba­ranya megyei Gyógyszertár Vállalathoz. Rihában éveken át a szigeti emberek mielőb­bi gyógyulásán fáradozott. Szolgálati szobájában élt, csak hétvégeken jött haza Mohácsra. Az emlékezetes 1956-os árvíz idején is a szi­geten volt, s hogy a rábí­zott értékeket ne rabolja el a folyó, a gyógyszertár teljes készletét Bajára mentette. Ezek után a mozgalmas he­tek után került a mohácsi Széchenyi téri gyógyszertár­ba, s innen ment aztán nyug­díjba 1961-ben. Pihenhetett volna, mégsem azt tette. Ne­hezen szakadt el munkájá­tól, nyugdíjazása után még négy évig dolgozott. Több mint ötven évig volt gyógyszerész. És azon keve­sek közé tartozik, aki átve­hette a vasdiplomát. Egész­ségi állapota már nem en­gedte meg, hogy hosszabb utazást tegyen, volt munka­társai, ismerősei Mohácson köszöntötték Sütő Bélát. Ny. J. Fotó: Repity szüntetni a gyártást. A jövőben nem dotálhatok a gazdaság­talan exportok, gyártásukat meg kell szüntetni. 1979-ben csupán annyit szabad elosztani, amennyit megtermelünk. Az építőipari ágazatban 4—6 százalékkal növekedjen a ter­melés a termelékenység foko­zásával, a meglévő eszközök jobb kihasználásával, a tarta­lékok feltárásával, és nem utol­sósorban a helyes munkaerő- gazdálkodással. A létszám csök­kenésének megakadályozására mielőbbi konkrét intézkedéseket ír elő a cselekvési program. Mo­hácson e foglalkoztatottak szá­ma alig egy-másfél százalékkal növekedhet csupán. Új munka~ erő alkalmazásában a Szék- és Kárpitosipari Vállalat, valamint az ÉPGÉP mohácsi gyáregysé­ge élvez elsőbbséget. Tehát a jövőben valamennyi gazdál­kodó szervezetnél a veszteség­idők csökkentésére, a jobb üzem- és munkaszervezésre cél­szerű törekedni, valamint az ésszerű takarékosságra. Tovább' kell csökkenteni a felhasználás­ra kerülő import anyagok meny- nyiségét, a lehetőség szerint ha­zai anyagokkal kell azokat pó­tolni. Idén várhatóan nyolc száza­lékkal szállítanak több árut közúton, mint tavaly, mert nincs lehetőség a vasúti áruszállítás további fokozására. Személy- szállításnál jobban ki kell elé­gíteni az igényeket. A mezőgazdasági üzemektől 3—4 százalékos termelési növe­kedést várnak el idén a minő­ség javítása és a költségek to­vábbi csökkentése mellett. Elő­reláthatóan megváltozik a je­lenlegi vetésszerkezet, kevesebb búzát, lucernát és több kukori­cát valamint más ipari növényt vetnek a mohácsi termelőszö­vetkezetekben. A melléktermé­kek hasznosítása méginkább előtérbe kerül, hogy kevesebb import fehérjetakarmányra le­gyen szükség. Továbbra is cél az állatállomány növelése, a sertéshústermelés fokozása, s ebben számítanak a kisüze­mekre is. Kétszáz lakás Mint ismeretes, 1979-ben mindenkinek a népgazdasági egyensúly javítása érdekében kell dolgoznia. Ez határozza meg a termelést, az elosztást, a beruházást. Kiemelt feladat az ÉPGÉP beruházásának, vala­mint az öntödei Vállalat re­konstrukciójának időben való befejezése. Idén kétszáz lakás­nak kell megépülnie a város­ban, ugyanakkor a meglévő la­kások megóvására is nagyobb gondot kell fordítani. Még az idén meg kell kezdeni több, 1980-ban átadásra kerülő léte­sítmény kivitelezését. így 192 lakást, a 12 tantermes iskolát, szolgáltatóegységeket és köz­műveket, a gimnázium felújí­tását, valamint a műtő máso­dik ütemét. Kiemelten foglal­kozik a cselekvési program a város vízellátásának elégtelen­ségével és sürgős intézkedést ír elő. Az Egy nap Mohácsért akciót továbbra is szorgalmazni kell. A városi lakosság életkörül­ményeinek további javítása mellett megkülönböztetett fi­gyelmet kell fordítani az ala­csony keresetű rétegek szük­ségleteinek kielégítésére. To­vábbra is kiemelt feladat az árukínálat és -választék bővíté­se. A kiegyensúlyozott ellátás mellett zavartalan felvásárlást kell biztosítani. A vendéglátó- ipar területén elsősorban a tö­megétkeztetésben fellelhető fe­szültségek további enyhítésére kell törekedni. Reálisabban kell számolni a növekvő ide­genforgalom hatásával. A szol­gáltatásban dolgozóknak a megbízhatóságot, a vállalási idő rövidítését és a munka to­vábbi javítását jelöli meg el­sődleges feladatként a cselek­vési program. Egységes értelmezés Az 1979-es esztendőre szóló cselekvési program természete­sen pontosan meghatározza a pártszervek munkáját is. Az egységes értelmezés mellett va­lamennyi kommunista számára kötelezővé teszi a példamuta­tást. A gazdasógirányító, szer­vező és ellenőrző munka mód­szereiben ír elő jelentős változ­tatást. Célratörőbb, konkrét be­számoltatásokra hívja fel a fi­gyelmet és az előrehaladás ér­dekében megfelelő intézkedé­seket szorgalmaz. A párt-, az állami és a tömegszervezetek feladatait részletesen taglalja a program. Kiemeli: a felada­tok hatékony és gazdaságos végrehajtása alól senki sem kaphat felmentést. Fel kell lép­ni a helyi érdekek előtérbe he­lyezése ellen, ugyanakkor er­kölcsileg és anyagilag támo­gatni kell az aktív és kezdemé­nyező cselekedeteket. A szocia­lista munkaverseny az 1979. évi célkitűzések mind teljesebb megvalósítását segítse elő. (Az 1975. évi gazdasági eredmé­nyekről és az idei esztendő cse­lekvési programjáról indított vita lapzártakor még tartott.) Anyakönyv Születtek: Gungl János, Nemzeti Ferenc, Bányai Éva, Meggyes! Péter, Virág Tamás, Simics Eszter, Darázsi Krisztina, Bató Ramóna, Jaksics Ró­bert, Farkas Richárd, Liszátz Péter, Gayer György, Bartha Zsolt. Meghaltak: Keresztes Józsefné Trisz Anna, Lutter Ferenc, Szegedi Györgyné Horváth Mária, Baranyi József, Lippóy János, Falvai Józsefné Báli Julianna, Heil János, Nagy Sándor, Mészöly Aranka, Gulyás Fe» rencné Garai Ilona, Frech András, Kummer János, Véber Jánosné Far­kas Katalin, Gondi József. Pélmonostori vezetők látogatása Szerdán Fischer János, Mo­hács város Tanácsának elnöke fogadta Ivó Matijacsicsot, a Pél­monostori Községi Tanács el­nökét és Almádi Gézát, a ta­nács elnökhelyettesét. A jugo­szláv vendégek és Mohács vá­ros tanácsának vezetői értékel­ték az elmúlt évi tapasztalato­kat és előkészítették az 1979. évre szóló együttműködési meg­állapodást. — Elmarad a korszerű test­ápolásról szóló előadás, melyet az Ifjúsági Ház e hónap 15-én, este 18 órára hirdetett meg. Az előadást későbbi időpontra halasztották. — Horgászvizsga. A Mohá­csi Horgász Egyesület értesíti tagjait, hogy horgászvizsgát tart január 21-én délelőtt 9 órától a Kölcsey utca 1. sz. alatt lévő székházban. — Szakelőadás kertbarátok­nak. A HNF városi bizottsága mellett működő kertbarátklub szervezésében január 15-én 16 órai kezdettel a filmszínház emeletén szakelőadást tarta­nak. Arról, hogy mit és meny­nyit termeljenek a házi ker­tekben, Hartauer József, az áfész termeltetési előadója beszél. Kemizálás, talajerő visz- szapótlás címmel Arató Jó­zsef, az Új Barázda Tsz nö­vényvédő agronómusa tart elő­adást, míg a kulturált kert ki­alakítását filmvetítéssel Bíró Jó­zsef, az áfész előadója mutat­ja be.- Úttörővezetők III. városi konferenciáját rendezi meg ma délelőtt a Magyar Úttörők Szö­vetsége Mohács városi Taná­csa. A MUSZ városi Tanácsa beszámol az úttörővezetők VI. országos konferenciája óta végzett munkájáról, megvitat­ják a beszámolót és az orszá­gos konferencia előzetes doku­mentumait. Ezt követően meg­választják a Magyar Úttörők Szövetsége Mohács városi el­nökségét és a megyei úttörő- vezetői konferencia küldötteit.- Jugoszláv koreográfus Mo­hácson. Délszláv táncoktatók érkezését várják Mohácsra ja­nuár 20-án. Csaknem harminc baranyai tánctanár új délszláv- táncokkal ismerkedik két na­pon át a Bartók Béla Művelő­dési Központban. Az oktatást Izsa Andrija, eszéki koreográ­fus, Tanackovic Miroslav zene­tanár, valamint Brenics Hugó, az eszéki zeneiskola professzo­ra vezeti és irányítja.- A néma levente. A január 6-ra hirdetett színházi előadás február 6-án este 19 órai kez­dettel kerül bemutatásra. Akik­nek nem felel meg ez az idő­pont, visszaválthatják a jegye­ket a művelődési központban.- Pajtásság, barátság, szere­lem címmel szervez vitadélutánt január 20-án este 6 órára az Ifjúsági Ház ifjúsági klubja.- Milyen a közéleti ember? Kalocsai László vitavezető se­gítségével arról beszélgetnek a fiatalok január 15-én fél 3 órai kezdettel, milyen is a közéleti ember? — Mindössze húsz bérlet vár még gazdára az Országos Fil­harmónia ez évi hangverseny- sorozatának előadásaira. Az eddig elkelt nyolcvan bérlet tu­lajdonosai e hónap 15-én Bá­lint Mária hegedűművész és Jandó Jenő zongoraművész szo­nátaestjét hallgathatják meg este 7 órai kezdettel a Kos­suth Filmszínház emeleti ter­mében. — Nyugdíjasok búcsúztatá­sa. Nyugdíjba vonulásuk alkal­mából 21 dolgozóját búcsúztat­ta a minap az Új Barázda Ter­melőszövetkezet tagsága. — Elsőnek a városban. Zár- számadó közgyűlésre készülnek az Új Barázda Termelőszövet­kezet dolgozói, melyet idén is ők tartanak elsőnek, január 26- án. A családi esteket január 27- én tartják majd. Jegesedé* Az elmúlt napok időjárása ugyan­csak próbára tett mindenkit a váróé­ban. A lehullt ónos eső percek alatt jéggé fagyott, természetes jégpályá­hoz volt hasonlítható Mohács. A Városgazdálkodási Vállalat késő este indította útnak három sószóróját, és a kézi munkások is csak éjjel lát­tak munkához. 'Szerdán a déli órák­ra enyhült valamelyest a helyzet, bár még mindig akadtak olyan ház- tulajdonosok, akik sem a sózást, sa­lakozást előíró tanácsrendelettel, sem a mások épségével nem törőd­tek. A meteorológiai előrejelzések sze­rint az elkövetkezendő napokban és hetekben újabb jegesedés várható. Nagyon jó lenne, ha az eddigieknél több figyelmet kapna a jegesedés megszüntetése. Asszonytorna HÍREK, ESEMÉNYEK, KÖZLEMÉNYEK X. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents