Mohácsi Napló, 1981 (12. évfolyam, 1-52. szám)

1981-01-10 / 1. szám

Szakmaközi bizottság A SZOT 1975. március 3-i ülésének határozata alapján működik a Szakmaközi bizott­ság. A szervezetnek Heréb Já­nos az elnöke, rajta kívül re­szortfelelősök vannak. Vala­mennyien társadalmi munká­ban végzik feladatukat. Egész­ségügyi, nőbizottsági, sport-, kulturális, társadalmi ellenőrző és szociálpolitikai területeken dolgoznak. — Az a problémánk, hogy az ellenőrzési csoportunk létszám­gondokkal küszködik. Jó lenne, ha a vállalati, üzemi szb-titká- rok nem vonakodnának, ha­nem segítenék a létszámfej­lesztő munkát. Természetesen azéjt vannak igen aktív ellen­őreink, akik sokat és alaposan dolgoznak. A fejlesztésre talán lesz lehetőség, mert ez végül- is társadalmi feladat — véle­kedik Batatinácz Mátyás, az ellenőrzési csoport vezetője. — Legerősebb terület a szo­ciálpolitika és a nyugdíjügyek intézése. Müller József 90-100 családdal tart kapcsolatot. — Sok az egyedülálló, idős ember, akiknek segítségre van szükségük. Immár három éve rendszeresen segít a MOFA, a SZKIV és az Új Barázda Ter­melőszövetkezet. Általában fa­rost- és fahulladékkal segíte­nek az idős emberek "tüzelő- gondjain. Legutóbb hatvan­négy családnak tudtunk jutá­nyos áron vagy éppen aján­dékképpen segíteni. Évente szervezünk kirándu­lást az ország valamelyik vidé­kére és visszatérő, kedves ha­gyományunk az egész várost érintő fenyőünnep megrende­zése. Mindezek mellett egész évben támogatjuk a tömeg­sportrendezvényeket, lelkes fe­lelősünk Lukács Ferenc még a szervezési feladatokból is kive­szi a részét. Egészségügyi te­rületen dr. Ádám Géza főor­vos munkája és lelkesedése emelhető ki, nemrégen került erre a területre és máris ko­moly eredményekkel büszkél­kedhet. A Szakmaközi Bizott­ság a közművelődés területén is vállal feladatokat. Szoros és jó a kapcsolat a Bartók Béla Művelődési Központtal, ahol TIT-előadásokat, rendezvénye­ket finanszírozunk. — Van olyan terület, amely minden szervezett dolgozót, alkalmazottat érint. Ezt, saj­nos, kevesen tudják. — Fogadóóráinkon egész év­ben, csütörtök délutánonként bárki jöhet hozzánk ügyes-ba­jos dolgaival. Elsősorban a nyugdíjjal kapcsolatos problé­mákat tudjuk orvosolni. Első­rendű feladat, hogy mindenki megkapja azt, ami megjár, le­gyen az segély, vagy megfelelő összegű nyugdíj. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy hozzánk min­den szervezett dolgozó jöhet problémájával. Szívesen veszv szűk a közérdekű bejelentése­ket a népi ellenőrzés felé, és amennyiben szükséges, rövid időn belül intézkedünk. Ez ideig húszán jelentkeztek ala­pos bejelentéssel, amit ki is vizsgáltunk és tőlünk telhetőén orvosoltunk. — Földes — MOHÁCSI NAPLÓ Az MSZMP Mohács városi Bizottsáaa és a Városi Tanács lapja Szerkesztőség: 7700 Mohács. Dózsa Gy. u. 2. sz. Telefon: Ó17 mohácsi napló XII. ÉVFOLYAM, ' SZ4M 1«f. Hogyan kezdődött az év? A VI. ötéves tervből az első T úléltük” az összevont, tehát hosszúra nyúlt ünnepeket, meg- m M kezdődtek a dolgos hétköznapok. Ráadásul, naptár szerint: vasárnap. Ám más furcsaságot is tartogatott az idei év kezdete Mo­hácsnak. A DN, azaz a Dunántúli Napló vasárnapi száma ugyanis azt írta, hogy a mohácsi csemeték a leglustábbak, mivel az óév utolsó napján, és az új év első napján nem született városunkban sem fiú, sem leány. Vagyis, már az év elején alaposan lemaradtunk a megye többi városától: Komlótól, Siklódtól, Szigetvártól, nem is szólva a „legfrissebb” pécsiektől. Csakhogy, alig kezdődött meg a munkaév egy hetedik unokájától elragadtatott nagyapa robbant be szerkesztőségünkbe, felelősségre vonva bennünket „elsinkófált” unokájáért. A nagyapa ugyan nem állította, hogy unokája volt városunk idei első szülötte, ám bizony­gatta: a kislány reggel alig néhány perccel nyolc után lett polgár­társunk. Hírek, események, információk A népi ellenőrzés egy éve A hír nyomába eredtünk és fotóskollégánknak sikerült is el­készítenie az ifjú hölgy első fényképét. Megörökítettük az év elsőként megnyílt új boltját: a játék- és sportszerboltot, az Új Barázda Termelőszövetkezet zöldségboltjában árusított pri­mőrparadicsomot és az után­pótlást jelentő palántaöntözést, a Gólya utcaii iskola első fele­lőjét, no és a Bartók Béla Mű­velődési Központ fotósainak az idegenforgalmi iroda ablaká­ban lévő „kirakat galéria” el­ső kiállítását, ahol most a Hem- rich-fivérek képei láthatók. Jártunk a Gólya Áruházban: mit ajánlanak az újszülötteknek és milyen ajándékokat cserél­nek vissza; megnéztük az ÉP- SZÖV-nél: hány új otthont épí­tenek idén; mit gyárt a köny- nyűipari vállalat, hogyan kezd­te az új esztendőt az AFIT- szolgáltatása és hova, mit szál­lít az ÉPGÉP? Végül is Mohács nem ma­radt le, mivel, amint azt a sé­relmét bejelentő nagyapa ál­lította: jonuár elsején 8 óra 20 perckor valóban megszüle­tett Eszterke, a mohácsi kórház idei első szülöttje, a család második gyermeke a hiányos információt kiegészítő nagyapa hetedik unokája. Édesanyja Ba­logh Árpád né a szilveszteri mű­sort még családjával együtt él­vezte végiq otthonukban és csak az új év hajnalán szállították a" mohácsi kórházba, ahol 8 óra 20 perckor 3250 grammos kis­lánnyal! ajándékozta meg a csa­ládot, és védte meg a megye városainak többi idei első szü­lötteivel eqyütt városunk „be­csületét". Balogh Esztike azóta már hazaköltözött Lánycsókra. Vajon milyen lesz a tavaly és az idén született gyerekek idei ruhadivatja — kérdeztük Süllős Istvánnétól, az "elmúlt év augusztus elején megnyílt Gó­lya Áruház boltvezető-helyette­sétől. — Hogy mennyire szükség volt erre a boltra a városban, azt bizonyítja a tavalyi forgal­munk. Ellentétben az előző évek hasonló időszakával megle­pően kevesen jöttek vissza bol­tunkba, akik a vásárolt ruhák minőségét reklamálták volna, vagy éppenséggel cserekére­lemmel jelentkeztek. Persze ez nem jelenti azt, hogy minden igényt ki tudtunk elégíteni. Sajnos ma is hiánycikk a sokak által keresett overál, gyer­mekzokni és harisnyanadrág. Az új bolt - a forgalom N igazolja - máris szűknek bizo­nyul. így az idei évben nem­csak tágabb családi házzal, de nagyobb bolttal is szeretnénk gazdagodni . . . A Trukli utcai kétszer 24 és a Felszabadulási lakótelepen elkészült 80 lakással együtt, összesen 128 otthont épített és adott ót tavaly az Építőipari Szövetkezet Mohácson. Aligha­nem ők voltak a legtöbb örö­met szerzők az elmúlt évben o városban. Vajon, mit tervez­nek az idei évre? - kérdeztük Bischof Ferenc elnöktől. Az idei lakástervünk 75. Te­hát csökkent a lakósátadási kö­telezettségünk -> mivel sikerült hajrá nélkül befejezni az előző tervciklust ám így is szer­zünk jónéhnny családnak örö­met az idei évben. A Duna- parton építjük a kétszer 24 la­kásos tömböt, minthogy tovább­ra is jelen vagyunk a Felsza­badulási lakótelepen. Itt az idei átadásra tervezett szolgáltató- ház mellett hozzá láttunk négy 25 lakásos ponthoz alapozá­sához. Az év első napjaiban a munkahelyeken tett látogatá­som tapasztalataként elmond­hatom, hogy folyik a munka: a mór említett területeken kívül a bédai erdőgazdaság műhelyé­ben éppúgy, mint az öntöde villamoshálózatánál és az új malom vízvezetékszerelésénél. Az elmúlt év végén vették birtokukba a Mohácsi Könnyű­ipari Vállalat dolgozói a válla­lat központjában elkészült új 400 négyzetméteres alapterüle­tű munkacsarnokot és a 100 négyzetméteres tanműhelyt. Ho­gyan indult meg idén a mun­ka a korszerű gépekkel felsze­relt csarnokban? — kérdeztük Takács Józseftől, a vállalat igazgatójától. — örvendetesen javult a de­cemberihez képest dolgozóink egészségi helyzete, így január 4-én. szinte teljes létszámmal kezdhettük az évet valamennyi telephelyünkön. Szükségünk is van minden dolgos kézre, mi­vel idén nem kevesebb, mint 95 ezer férfinadrágot és 350 ezer férfiinget készítünk szovjet megrendelésre. A nadrágokat itt Mohácson, míq az ingeket Pécsváradon és Véménden varr­juk. Átalakítási munkákat vég­zünk a régi munkacsarnokok­ban, amelyekből néhányat már elfoglalhattak a szabók és a bedolgozók, de költöztetjük a raktárakat, minthogy folyamat­ban van az új tmk kialakítása is. Az utakon közlekedő gépko­csik aligha voltak tekintettel az ünnepekre. Ezért is adódhatott, hogy az AFIT mohácsi telepén mindjárt az év első napján 17 gépkocsivá] keresték fel a szol­gálatot teljesítőket autóik ki- sebb-nagyobb hibáinak kijaví­tása végett. Mint az az első napon is kiderült, az új év meg­kezdésével nem szűntek meg az elmúlt időszak gondjai, mint­hogy a feladatok is növekedtek. Erről beszélt Szűcs László üzem­vezető. — Vegyes érzelmekkel tekin­tünk az új esztendő elé. Or­szágos szinten, így nálunk is anyag- és alkatrészproblémák jelentkeztek, amit még csak sú­lyosbít az, hogy mindenhol egy- időben leltároznak. A másik nagy problémánk, hogy évek óta munkaerőgondjaink van­nak. Az üzem termelési értéké­nek közel 21 százalékát alkot­ják a lakossági szolgáltatások, és ezt előre ütemszerűen meg­tervezni nem lehet. Jobb a hely­zet a haszongépjármű javítási résznél. A múlt évben megkö­tött szerződések birtokában el­mondhatjuk: a javítási kapaci­tásunk 80 százaléka lekötött. Kétműszakos üzem lévén az ÉPGÉP, itt is harmadikén in­dult az év. Az üzemben jó kedvvel kezdték a munkát a dolgozók.- A megnövekedett beruhá­zási költségek visszafizetési kö­telezettsége határozza meg fel­adataink nagyságrendjét. Fiatal üzem vagyunk, ennek ellenére elmondhatjuk hogy az év eleji nehézségek nem gátolják mun­kánkat. Az idei bel- és külföldi megrendelések évi kapacitásunk 90 százalékát máris lekötötték. Létszám- és anyagproblémáiink nincsenek, így bátran tekinthe­tünk a nehéznek ígérkező év elé — mondta Burján Ervin üzemvezető. — Termékprofilunk változat­lan, csupán az exportfelada­tok növekedése okoz változást. Az egyik legnagyobb tőkés part­nerünk, a nyugatnémet ELBA részére cementsilókat gyártunk, az új megrendelések között pe­dig az olaszok részére szállí­tandó 1 tonnás híddaru érde­mel említést. Az év első munkanapjairól tudósítottak: Illés Zoltán, Kapu László, Váradi Judit. A képri­portot Arató Tamás készítette. Az 1980-as évben végzett munkájuk értékelésére jöttek össze december 31-én a Mo­hács Járási és Városi Népi El­lenőrzési Bizottság tagjai. Mint az év végi számvetésre készült jelentésből kitűnt, az ellenőrzé­si feladataikat teljesítették, melynek során a párt politiká­jának megvalósítását, a területi feladatok végrehajtását segí­tették. Az elmúlt év júniusában a tanácsválasztások után került sor Mohácson is a NEB újjá - választására, s ekkor a bizott­ságba az öt régi tag mellé négy új került. A munkatervben rögzített feladataiknak megfe­lelően tíz ülést tartottak, ahol 22 napirendet tárgyaltak. Az üléseken a NEB-tagok felké­szülten, aktívan vettek részt, a hozott 27 határozatuk szakmai­lag, politikailag megalapozott volt. A testületi munka mellett további hét témában és 18 köz­érdekű bejelentésre indított vizsgálatban vezették és irányí­tották a munkabizottságok és szakcsoportok munkáját. Az év során vizsgálatok vezetésére 89, testületi munkában való részvételre 72 napot fordítot­tak. 181 népi ellenőr bevoná­sával összesen 78 egységnél folytattak vizsgálatot. Kapcsolatuk az irányító és ellenőrző, valamint a társadal­mi szervekkel tovább erősödött, a pártirányítás tevékenységük minden területén érvényesült. Minden esetben arra töreked­tek, hogy a vizsgált egységek Pärt na pák Hazánk VI. ötéves tervé­nek, 1981. népgazdasági tervének, gazdasági céljai követelményeinek megis­mertetése a témája a jövő héten kezdődő pártnapok­nak. Az elsőre 12-én, hét­főn a Farostlemezgyárban kerül sor 14.30 órai kezdet­tel. Szerdán és csütörtökön délután fél 3-kor a Szék­gyárban, míg pénteken délután 2-kor a Székgyár­ban, 3-kor Homorúdon, az üzemben, 6 órakor pedig a községben tartanak pártnapot.- A mohácsi sokácok rész­vétele a csatatörténeti kutatás­ban címmel tart előadást hét­főn este 6 órakor a Bartók Bé­la Művelődési Központban Kiss Béla.- Óz, a nagy varázsló című mesejátékot láthatják a diákok a Népszínház vendégjátékában január 15-én délután 3 órai kezdettel a művelődési köz­pontban.- Impressziók a Földünkről címmel a TIT budapesti Termé­szettudományi Stúdiójának lé­zerbemutatója lesz hétfőn dél­után fél 3-kor a Kossuth film­színházban. A zenés diaporá- maműsor képek egymásra úsz- tatásával lézer effektusok fel- használásával mutatja be Föl­dünket. Választ keresve arra a kérdésre, hogy milyen problé­mákkal kell szembenéznie a huszadik század emberének.- Diszkóműsor lesz ma este 7 órai kezdettel a Bartók Béla Művelődési Központban. A mű­sort Jáger Vilmos és Szabó Iván vezetik. pártszerveivel a kapcsolattartás ne csak a vizsgálat idejére szo­rítkozzék, ezért az alapszerve­zetek titkárainak rendszeresen megküldték a realizáló levelü­ket, hogy a javaslataikat, a hozott intézkedések megvalósí­tását folyamatosan figyelemmel kísérhessék. Vizsgálataik általában az időszerű társadalmi, gazdasági, kulturális és más fontos fel­adatok végrehajtásához kap­csolódtak. Országos hatáskörű vizsgálatot négyet, megyeit ötöt, járásit négyet végeztek, országos és megyei tájékozódó jellegűt pedig egyet-egyet. Feladatuknak tekintették az utóvizsgálatok és az ellenőrző jellegű beszámoltatások szá­mának növelését, így a lefoly­tatott 15 vizsgálatból 5 utóvizs­gálat volt. Az alapos, körülte­kintő és értékelő vizsgálatokról reális, a hiányosságok mellett az eredményeket és jó mód­szereket is elismerő jegyzőköny­vek készültek. A vizsgált szerveknek 18 esetben tettek javaslatot külön­böző intézkedésre. Felügyeleti szervnél három esetben kértek intézkedést, szignalizációval 14 szervet kerestek meg, és fel­sőbb szintű rendezésre három esetben tettek javaslatot. A vizsgálataik során feltárt hiá­nyosságok alapján a munkál­tatók öt személy ellen kezde­ményeztek szabálysértési eljá­rást és három fő ellen fegyelmi felelősségre vonást. B. M.- Beszélgetések Mohácsról sorozatban kedden este 6 óra­kor kerül megrendezésre a Mo­hácsi Jenő városi és járási Könyvtárban a Beszélgetések a régi mohácsi olvasókörökről cí­mű rendezvény. A beszélgetés vendégei: Fehérváry István, dr. Szkladányi Lászlóné, Szmerkács Dezső és idős Tompity Mátyás lesznek.- Laborcz Ferenc kisplaszti­káiból nyílik kiállítás a jövő pénteken este 6 órakor a Kos­suth filmszínház klubtermében. A pécsi Janus Pannonius Mú­zeum anyagából válogatott ki­állítást Csrenitzky Mária nyitja meg. — Dandin György. Moliére egy felkapaszkodott gazdag­paraszt megcsúfolásáról írt ko­médiáját mutatja be csütörtö­kön este 7 órakor a Bartók Bé­la Művelődési Központban a Népszínház együttesé. — Sportbál nyitja meg idén Mohácson a farsangi bálme­netrendet. Az MVTE által 24-én a Béke étterem összes helyisé­gében megrendezett sportbá­lon Agócs Béla és zenekara szórakoztatja a közönséget. Anyakönyv SZÜLETTEK: László Anett. Szilágyi Pál, Schulteisz Bernadett, Kaipl Kitti, Antal István, Vágner Adrienn, Nagy Andrea, Balogh Eszter, Schmeizl Borbála, Mártényi János, Stang Jó­zsef, Varga Péter, Maul Szilvia, Frányó Anikó, Alsóvölgyi István, Hosszú Éva, Mammel Mariann. HÁZASSÁGOT KÖTÖTT: Vida Ist­ván és Titz Rozália. MEGHALTAK: Bosnyák Jánosné Szajcsán Katalin, Kovács Istvánná Kozári Erzsébet, Szabó Józsefné Bo­gár Ilona, Fenyves László, Sági Fe­renc, Heil János, Asztalos Károlyné Burján Mária, Gőcze János, Kojzes Istvánná Kedves Julianna, Demeter István, Kiss János, Ekecsi Ferencné Rát Mária, Fridrich Oszkárné Varga Ilona.

Next

/
Thumbnails
Contents