Mohácsi Napló, 1982 (13. évfolyam, 1-52. szám)

1982-01-06 / 1. szám

Az új esztendő kezdetén N egyedszázada van ma­radéktalanul okunk az őrömre, a bizakodásra. A megszokott BUÉK most egy kicsit mélyebb tartalmat ka­pott. A világ, amelyben élünk egyre bonyolultabb, a gazda­sággal szemben mind maga­sabb követelmények fogalma­zódnak meg. Mindezek ellené­re életkörülményeinkben továb­bi javulást terveztünk. A kö­szöntések tehát, reális tartal­mat kaphatnak 1982-ben is. Az új évben legtöbb termelő üzemünkben áttérnek az ötna­pos munkahétre. A fiatalokat kedvezően érintik a szabadság­ra vonatkozó határozatok. Mindezek után olyan helyzet teremtődött, amelyben az év egyharmada pihenőnap. Két­ségkívül nehezebb lesz a másik kétharmada. A rövidebbé vált munkaidőben kell megtermel­nünk, létrehoznunk mindazt, ami alapja életszínvonalunk megszilárdításának. A város politikai szervei min­dent elkövetnek annak érde­kében, hogy biztosítsák az új munkarendhez igazodó szolgál­tatásokat. Megváltozott a köz­úti közlekedés menetrendje, módosult a kulturális és egész­ségügyi intézmények, a keres­kedelmi és szolgáltató vállala­tok és szövetkezetek eddigi nyitvatartási ideje. Az összhang megteremtésére törekedtünk, de tudjuk azt is, hogy nem lehetett minden igényt kielégí­teni. Indokoltnak látszik egy ké­sőbbi időpontban visszatérni a tapasztalatok elemzésére, a szükséges módosítások végre­hajtására. A város nagyrészt az ötéves tervben jóváhagyott pénzügyi eszközökkel gazdálkodhat 1982- ben. A fejlesztési alap némileg csökken. Számításaink szerint 40 millió forintot fordíthatunk Mohács fejlesztésére és 176 millió forintot a tanácsi intéz­mények fenntartására, a város üzemeltetésére. A felhasználás­ban az alapellátás javítására törekszünk. M ilyen területeken járul­hat hozzá a lakosság az életkörülmények fej­lesztéséhez? A lakásviszonyok javítását csak a lakossági meg­takarítások felhasználásával le­het elérni. Tovább épülnek az OTP-lakások a nyugati város­részben. Az építőipar teljesítő­képességétől függ meddig jut­hatunk e| 1982-ben. További le­hetőséget biztosítunk a korsze­rű családi házas építkezések­hez. Az általános iskolai tanuló­létszám folyamatos emelkedése szükségessé teszi a tanterem­bővítést. A tantermek mellé a kiegészítő épületeket is meg kell valósítanunk, ha nem aka­runk későbbi gondokat terem­teni. Nagy segítséget jelent az elmúlt évben megalakult csar- noképitö egyesület. Ez az egye­sület vállalta a tanteremépités kiegészítéseként a tornaterem építését. Ebben az évben az egyesület várja az új tagokat, az alapitó tagok további tá­mogatását. Az egyesület képes lesz az 1982-es évben a torna­terem szerkezetének megvásár­lására. Tovább növekedett a város környéki községek száma. Ja­nuár 1-től Lánycsók is város környéki község lett. A két köz­ség vonatkozásában eddig ked­vező tapasztalatok alakultak ki az együttműködésre, egymás segítésére. Fejlődött a tanácsi munka a községekben és javult az ott élő lakosság ellátása. Különösen látványos változások mentek végbe Kölkeden. A ci­gánytelep felszámolása, a köz­ségi úthálózat kiépítése, az új üzletek, s felújított intézmények jelzik a községfejlesztés ered­ményeit. Lánycsók a városhoz közel- esően, gyorsan fejlődő község, sok szál köti az ott élőket a városhoz. A közigazgatási vál­tozás nyomán azt szeretnénk, hogy ez a fejlődés ne törjön meg, a város politikai és taná­csi szervei segitsék elő az ered­ményes községpolitika megva­lósulását. M unkánk teremti meg a feltételeit boldogulá­sunknak. Úgy kell él­jünk, dolgozzunk, hogy a város egész lakossága érzékelje az életkörülményekben végbe­menő mérsékelt fejlődést. Le­gyen békés, boldog életünk. Fischer János tanácselnök motracsi napló Moháé s — Lánycsók — Kisnyárád Bővülő város környéki szövetség H a valaki gépkocsijával Pécs felől jövet alaposabban nekilódul — no persze csak a közlekedési szabályok keretein belül — a mohácsi síkot övező dombsorró! a Duna-parti városba vezető útnak, bizony úgy átmegy Lánycsókon, hogy észre sem veszi. Hogy ez meg miként lehetséges? Elképzelhető az, hogy valaki sietségében nem vesz észre egy 2500 lelket számláló falut? Nos, kár törni a fejünket, ugyanis a pécsi országút ugyan érinti — a már nevével is figyelmet érdemlő — települést, útmutató tábla azonban sehol Bem jelöli a községet. Egy figyelmeztető táb­la ugyan értesíti az utast, hogy a legközelebbi útkereszte­ződésnél majd Kisnyárád felé veheti az irányt, ám a Pótkerék csárdával szemben is csak a társközség nevét olvashatja az utazó. így aztán valóban megtörténhet vele — minthogy nem egy külföldivel, de ugyancsak térkép alapján tájékozódó hazánkfiával is megesfett —. hogy jóval a Mohácsot jelző, három nyelven irt várost jelző tábla után kezd kérdezősködni: hova tüntettek el, alig 5 kilométeren, egy nemcsak baranyai, de országos mértékkel is tetemes falut?---------------------------------------------------------------------- * -------------------------------------------------------------------­­H írek, események, közlemények TÁNCHÁZ DUNAFALVAN. Vendég táncház lesz január 10-én Dunafalván. A falu művelődési házában vasárnap este 7 órától a mohácsi Bartók Béla Művelődési Központ táncosai várják a néptáncot kedvelő dunafalvi fiatalokat.- *---------------------------------­Szolgáltatások és az ötnapos munkahét A megkérdezett pedig nem mondhat mást, mint azt, hogy menjen egyenesen vissza azon az úton, amelyen jött, s ahol a mohácsi harangoknak visszafe­lesel a dombtetőn levő templom harangja, ott van Lánycsók. Csupán el ne felejtse: a Pót­kerék csárda után jobbra kell fordulni és azonnal megpillant­ja a falut jelző táblát, ha csak elmélázásában át nem esik rajta. No, de félretéve a kajánko­dást, a két település határa bi­zony úgy ölelkezik össze, hogy nehéz volt mindeddig nem ész­revenni összetartozásukat. S omit mindeddig elmulasztott a közigazgatás, immár évek óta megtették az emberek. Főleg, hogy a motorizáció fejlődésé­vel, a kiépített út lehetőségével rövidebb lett volna ezen 4 kilo­méteres távolság, mint a város több, immár évek vagy éppen­séggel évtizedek óta szerves ré­sze. Mi sem bizonyítja ezt job­ban, mint azon székgyárban dol­gozó lánycsókiaknak a gyakorla­ta, akki — nemegyszer, s főleg jó időben — a rövidebb, földúton kerekeznek be a Szék- és Kár­pitosipari Vállalat mohácsi, új telephelyére, alig negyedóra alatt. Persze, a lánycsókiak nem­csak gépkocsikkal, avagy az előbb említett kerékpáron kö­zelíthetik meg Mohácsot. Ren­delkezésükre áll 32, Pécs és Mohács között közlekedő autó­busz-páros, de külön Mohács— Lánycsók járatpárt is indít a Volán — nem kevesebbet, mint tizet, amelyek közül hat egé­szen Kisnyárádig közlekedik. S, hogy igénybe veszik-e a lehető­séget? Meggyőződhetnek róla a járatokon utazók, amelyeken — főleg müszakvóltásokkor — hasonló állapotok vannak, mint a legzsúfoltabb pécsieken. S, hogy mindezt számokkal is ér­zékeltessük, elmondjuk: a falu­ból 1200 ingázó van naponta. S, bár sokan járnak Pécsre, Bolyba vagy a helyi termelő- szövetkezet központjába, Szajk- ra, a munkakeresők és iskolá­ba járók 80 százaléka Mohá­cson talált elfoglaltságot. így aztán nem kell csodál­kozni azon, hogy Mohács üze­meiben, gyáraiban, intézmé­nyeiben, kereskedelmi egysé­geiben úton-útfélen lánycsó- kira akadunk. Jut a közel 800 emberből mindenhova. Mind­ezek után azt gondolná az em­ber, hogy a falu, a városhoz való közelsége miatt sorvad, lakóinak száma fogy, akárcsak más városok aglomerációjában. Márpedig ebben az esetben éppen az ellenkezője tapasz­talható. Lánycsók lakóinak a száma az elmúlt évtizedben fo­lyamatosan nőtt. Jóllehet, ma csupán 15 apróságot gondoz­nak a falu bölcsődéjében — bár a bölcsőde vezetőjének ál­lítása szerint ugyanennyit, vagy talán még többet gondoznak otthonukban a gyesen levő kis­mamák — a falu lakossága a természetes, belső szaporodá­son kívül, a beköltözőkkel is nő. Mégpedig a Mohácsról a falu­ba költözőkkel.- Évente 15—20 családi ház építésére kérnek és adunk en­gedélyt. Bizony, az építők kö­zött, immár évek óta, jócskán akadnak mohácsiak is — leb­benti fel szavaival a fátylat a furcsa jelenségről Auth Péter, a közös községi tanács elnöke. — A Mohácsról kapott ivóvizet biztosító csőhálózattal, és vil­lannyal ellátott területünkön — az úgynevezett II. Lajos utcai tömbbelsőben - bizony, a lalu új arcát alakították ki a kertes, családi házakat építők. A falu és a város kapcsolata természetesen nem merül ki a Mohácsra járó dolgozók és diákok, valamint a Dunából kapott víz biztosításában. A vá­ros hat üzemében dolgozók példának okáért, azt eszik — közmegelégedéssel —, amit a lánycsóki kisvendéglőben főz­nek részükre. És, hogy a lány­csókiak is többet kapjanak, mintsem csak a város nyújtotta szolgáltatások igénybe vételét, azért nyújtottak egymás felé kezet a tanácsi vezetők. — Területileg és létszámban is növekszünk. Nem kell külö­nösebb jóstehetség ahhoz, hogy észrevegyük: mind töb­ben keresnek és találnak la­kóink közül elfoglaltságot a kö­zeli városban. Községünk, im­már évtizede Mohács előkert- je, vagy éppenséggel „alvó­városa". Kár volna ezt nem észrevenni. Annál is inkább, mivel mindez egyre nagyobb terheket ró ránk. Régebben 50— 60 gyerek volt az. óvodánkban, ma kereken százzal több. És az elkövetkező években e magas létszám - a Kisnyárádról tör­tént bekörzetesités miatt is — ugrásszerűen megnő. Tennünk kell valamit. Új tantermek .kel­lenek, jobb szolgáltatás,, és mindezt csak a városban dol­gozók segítségével, a város dol­gozóinak nyújtandó segítségé­vel érhetjük el — mondta Auth Péter. Január elsejével tehát Lány­csók közös község Mohács vá­ros környéki községeinek számát gyarapítja. A közös községi ta­nács természetesen megtartja önállóságát, a testület teljes fe­lelősségei dönt a település dol­gaiban, közöttük tehát nincs szó alárendeltségről. Arról azonban igen, hogy a város sok mindenben segítségére lehet a községnek, például igazgatási felügyeletet gyakorolhat, hozzá­járulhat a gazdasági erőforrá­sok ésszerű felhasználásához, segítheti a falu jobb ellátását. Kapu László Az ötnapos munkahétre való átté­rés a város vendéglátó egységeinél nem jelent semmilyen változást a nyitvatartási időket illetően. Ugyan­csak változatlan marad a munka­rend, és a már megszokott időpon­tokban fogadja ügyfeleit a Posta, a Magyar Nemzeti Bank és a Takarék- szövetkezet. Az OTP a hét első öt napján reg­gel fél 8-tól fogadja ügyfeleit, hétfőn délután 17 óráig, kedden, szerdán és csütörtökön délután 16.30-ig, pénte­ken pedig 15.30-ig tartanak nyitva. Pénztári befizetéseket hétfőtől csü­törtökig 7.45-től 16 óráig, pénteken pedig 7.45-től 15 óráig fogadnak el. Szombaton reggel fél 8-tól délelőtt 11 óráig ügyeleti szolgálatot torta; nak, ekkor hiteltörlesztéssel, betétfor­galommal, valutavásárlással— kiszól­Közlemény A Mohács városi Tanács V. B. mű­szaki osztálya felhívja az érdekelt vállalatok, intézmények figyelmét, hogy 1982. január 1-től a városi sze­méttelep (Eszéki országút) használa­táért a Mohács városi Tanács 2 1981. (I. 29.) a környezet védelméről, a közterület használatáról és a köztisz­taság fenntartásáról szóló rendelet 15. szakasz (7.) bekezdése alapján — közületnek — térítési dijat kell fizetni. A szeméttelep használati dija: 10,— Ft m1. Jegyek, jegytömbök a Városgazdálkodási Vállalatnál (Mohács, Dózsa György u. 31.) vá­sárolhatók. Részletes tájékoztatást, felvilágosítást ad: a Mohács városi Tanács V. B. műszaki osztálya és Városgazdálkodási Vállalat. — Enni jó. A kismama-klub soron következő foglalkozását január 13-án délután 4 órakor tartja a Radnóti-la- kótelepi TEMAFORG-klubban. Ezúttal a gyermekek helyes táplálkozásáról tájékoztatják az édesanyákat, illetve az ugyancsak ezzel kapcsolatos „En­ni jó” című filmet tekinthetik meg. — Megváltozott az időpont. A Be­szélgetések Mohácsról sorozat követ­kező előadása nem a műsorfüzetben meghirdetett időpontban, január 12- énf hanem 19-én lesz megtartva, ami­kor is Po7aurek Dezső beszél a mo­hácsi sport múltjáról. gálással nem — csekk beváltásával, il­letve hitelügyletekben felvilágosítás­sal foglalkoznak. Az üzletek nyitvatartása annyiban módosul, hogy a hét első öt napjá­ban az eddiginél átla?j fél—egy órá­val tovább fogadják vásárlóikat, míg szombaton rövidebb ideig tartanak nyitva. A bevásárlónap továbbra is a csütörtök marad, este 7 óráig tar­tanak nyitva. A Mohácsi Jenő Könyvtár szünna­pot ezután nem tart. Felnőttek részé­re hétfőn 10—16 óráig, keddtől pén­tekig 9—18 óráig, szombaton 9—17 óráig tartanak nyitva. A gyermekeket hétfőn 10—16 óráig, keddtől pénte­kig 9—12-ig, illetve 13—17.30-ig, míg szombaton 9—12-ig és 13—17 óráig várják. — A kerti munkák időszerű tenni­valóiról hallhatnak az érdeklődők ja­nuár 11-én délután 5 órától a könyv­tárban. A rendezvényt a HNF mel­lett működő kertbarát-klub szervezte. — Hirlapkézbesitőket toboroz a Pos­ta két megüresedett körzetébe. A munkakör iránt érdeklődők a Posta­hivatal személyzeti vezetőjétől kérhet­nek részletes felvilágosítást a mun­kaidővel kapcsolatban. A havi kere­seti lehetőség 3500—4000 forint. Tanácstagi beszámoló 1982. január 11-én, hétfőn délután 6 órakor Pálkuti Keresztély, a 17. sz. választókörzet tanácstagja a Broda* rics téri általános iskolában tanács­tagi beszámolót tart. — Lakásátadás. Az Építőipari Szö­vetkezet kivitelezésében készülő Du­na-parti, 48 lakásos OTP-beruházású tömb műszaki átadása december vé­gén megtörtént. A hiánypótlási mun­kákat az építők január végén fejezik be. — Munkabizottsági ülés. A HNF béke-, barátsági munkabizottsága december 11-én délután 3 órakor tartja ülését a HNF tanácstermében. Dr. Hergenröder Antal, munkabizott­sági elnök beszámol az elmúlt év feladatainak teljesítéséről, majd be­szélgetés következik időszerű külpoli­tikai kérdésekről. — Ifjúsági hangverseny. Magyaror­szág zenéje a XVIII. században cím­mel ifjúsági hangversenyt rendeznek 12-én délelőtt 11.30-kor és délután 1 órakor a művelődési központban. Köz­reműködik a Mecsek Fúvósötös és Bukszár Márta (ének). — A Kiskunsági Nemzeti Parkot be­mutató diavetítéses előadást tart 11-én délután 6 órától az IH-ban Iványosi Szabó András, főmérnök. Anyakönyv SZÜLETTEK: Mausz Gabriella, Szá­lai ^Zsanett. Nagy Kinga, Ivánka Ist­ván, Bicsár Diána, Szőke Valéria, Palik lliz, Bicsár Andrea, Fölkér Gá­bor, Szabó Zsuzsanna, Bogos Beáta, Kulik Zsolt, Tamás Hajnalka, Bu^reg Nikolett, Léber Adrienn, Dömötör Zoltán. HÁZASSÁGOT KÖTÖTT: Szécsényi László és Raub Tünde. MEGHALTAK: Avar Pál, Prekopp Flóriánné Réthmezey Jolán, Bánhegyi János, Dudás János, Bárácz Józsefné Viola Mária, Bosnyák András, Fábián Józsefné Fóris Erzsébet, Gál Jánosné Bicsérdi Katalin. MOHÁCSI NAPLÓ Az MSZMP Mohács városi Bizottsága és a Városi Tanács lapja Szerkesztőség: 7700 Mohács. Dózsa Gy. u. 2. sz. Telefon: 617 A Lánycsókról küldött képes üdvözlő lapot Schnidl József készítette V XIII. évf., 1. szóm

Next

/
Thumbnails
Contents