Mohácsi Napló, 1983 (14. évfolyam, 1-52. szám)

1983-01-05 / 1. szám

Köszöntő irta: Borsos János, az MSZMP Mohács városi Bizottságának első titkára I smét túl vagyunk egy munkás esztendőn, zártuk az évet és köszöntjük az új esztendőt. A város család­jai, dolgozói, vállalatai, szö­vetkezetei is számvetést készí­tettek. A máért és a jövőért érzett felelősséggel állapítot­ták meg, hogy miként zártuk az 1982-es évet, és mit teszünk a jövő biztosításáért, a hol­napért, az 1983-as feladata­ink teljesítéséért. Biztos vagyok abban, hogy ebben az szellem­ben történt meg mindenütt az értékelés és az erőt ad vala­mennyiünknek a megújulásra, az új és újabb feladatokra, hogy még felkészültebben vé­gezhessük munkánkat. Városunkban a nehezedő kö­rülmények közepette is összes­ségében előrehaladás, helytál­lás van a társadalmi élet min­den területén. A nehezebbé váló feltételek ellenére biza­lom, nyugalom, megértés van közéletünkben. Érzékelhető ez a bizalom a párt és a kormány politikája iránt és bizalom van a párt részéről az emberek és dolgozók iránt, hiszen csak­is velük együtt tudjuk nehéz­ségeinket leküzdeni és felada­tainkat végrehajtani. Természe­tes, hogy van aggodalom, fél­tés, türelmetlenség is e kérdé­sekben, hogy képesek vagyunk- e megtartani eredményeinket, nem lesz-e visszaesés, teljesül-e az, hogy „csak rosszabb ne le­gyen”. Ehhez az is szükséges, hogy legyen béke a világon, hogy csökkenjen a fegyverke­zés, újra térjen vissza az eny­hülés. Az 1982-es esztendő a VI. öt­éves terv második éve szá­munkra, a nemzetközi gazda­sági feltételek tekintetében a számítottnál is kedvezőtleneb­bül alakult, de munkánk haté­konysága sem a kívánt mérté­kű. Ezért is kellett az év köze­pén újabb kiigazításokat ten­ni, a közgazdasági szabályo­zókon és a fogyasztói árszínvo­nalban. A gazdaság, városfej­lesztés, életszinvonal-politikc végrehajtása — számos nehéz­ség, bizonytalanság, ellent­mondása mellett a tervben meghatározottaknak megfele­lően alakult, mégpedig úgy, hogy a népgazdasági hatások egyre jobban megjelennek a vállalatok, szövetkezetek, in­tézmények gazdálkodásában. E rövid áttekintés is azt bi­zonyítja, hogy városunk dolgo­zói eredményes évet zártak. Ezúton is szeretném megkö­szönni a város minden dolgo­zójának az 1982-es esztendő­ben végzett szorgalmas, lelki- ismeretes munkáját, helytállá­sát. Az ünneplések után azon­ban következnek a dolgos hét­köznapok, alkotás, a munka hétköznapjai. Az 1983-as esz­tendő sem lesz számunkra könnyebb. Soronlévő feladata­ink a Központi Bizottság de­cemberi ülése, az Országgyű­lés legutóbbi tanácskozása után mindenki számára ismert­té váltak. Bízom abban, hogy városunk dolgozói megértik és tesznek is azért, hogy gazda­sági, társadalmi élet minden területén előbbre jussunk és gondjainkat megoldjuk. Ehhez együttes cselekvésre van szük­ség. Mégpedig értelmes, alkotó, gondolkodó cselekvésre. Azt várjuk és kérjük, hogy a város és környékének minden munká­sa, mezőgazdasági és értelmi­ségi dolgozója vesse latba erejét, energiáját, képességét, hogy az 1983-ban kitűzött fel­adatokat teljesítsük. Bízzanak a párt bevált politikájában, az az igazság, hogy a megvál­tozott, szigorúbbá vált feltéte­lekhez rugalmasabban iga­zodva, eredeti céljaink a szo­cialista társadalom erősítését, a munkások, dolgozók érdeke­it szolgálják. A város párt-, ál­lami, tömegszervezetei nevé­ben köszöntöm a párttagokat, pártonkivülieket és a város minden dolgozójának eredmé­nyekben gazdag, boldog új esztendőt kívánok. Panel-örömök ■■ » ■■■' ■ ... A tömbházak és lakónegyedek hallatán mindenki több­nyire kockaépületek és szalagházak jellegtelen látványát idézi fel magában; olyan fiókszerű elrendezést, amelynek rekeszeiben — emberek élnek. Ezt képes, vagy legalábbis sokáig úgy gondoltuk: csak ezt tudja biztosítani a panel, mint előregyártott építőelem. Tekintsünk azonban most el a csak puszta látványra alapozó véleményektől, és kíséreljük megközelíteni a tömeglakás fogalmát az egyén, illetve az egyén—közösség kapcsolatának szemszögéből. Annál is in­kább, mert ma Mohácson még mindig nagyon sokan vár­nak lakásra, és akik közül hatvanon az elmúlt év végén jut­hattak kétszobás, tanácsi értékesitésű bérlakáshoz a Felsza­badulási lakótelepen. ———————— * ' ■ ■■ Onnepek között vagyunk. A szűk lépcsőházban a lakásból mosógép veszett zúgása hallik. Hiába nyomjuk a kilincs fe­letti fekete gombot, a csengő végig néma marad. A moto­zás zaja azonban valahogy mégis eljut a lakásban tüstén- kedőkhöz. A felnyíló ajtóban munkagondja közepén — für­dőszobában búgó mosógép ze­néje mellett — az előszobá­ban halmozott mosásra váró ruhanemű piramisán állt Ba­logh Mária, invitálva bennün­ket a lakásba, mert — amint elmondta — a távfűtés nem a legigazibb, narancs- és cit­romligetek telepítéséről nem lehet szó ... — Felejtsék is el mindazt nyomban, amit az előbb mond­tam, mert még hálátlansággal és elégedetlenséggel vádolná­nak bennünket... Miért? Néz­ze, annak idején, vagy öt évvel ezelőtt adtuk be az igényt szövetkezeti lakásra. No, nem mondhatja senki, hogy addig sem tettünk semmit. Odahaza a Gorái utcában épí­tettünk magunknak, nekem és páromnak, no és a már útban lévő fiunknak egy szoba-kony- hás házrészt, dehát az olyan volt, mint amit a fecskék az eresz aló bűvészkednek. Egy­szeresek jött hozzánk a ta­nácstagunk és agitált bennün­ket, hogy vállaljuk el a taná­csi bérlakást . . . Már hogyne vállaltuk volna, hiszen itt volt a második, a most 14 hónapos kisebbik is, akit ugyancsak nem akartunk a vizes, fűtetlen szobában felnevelni. Sokkal több támogatásra ugyanis sem a vállalatomnál, a köny- nyűiparinál, sem élettársam kenyéradójánál, a téglagyár­nál nem számíthattunk. Éle­tünk legszebb karácsonya volt a mostani... De kár, hogy éppen alszik a legkisebbik ... •— Kérem, írja meg, hogy ez a lakás 53 négyzetméter bol­dogság. Hogy vannak, akiknek máris elege von belőle? No, és akkor mi van? Vajon hon­nan jöttek. Nézze, amikor meg­tudtam, hogy karácsony előtt megkapjuk és beköltözhető lesz ez a kétszobás lakás — hiszi vagy nem hiszi —, még sírni sem tudtam. Olyan ide­gesség fogott el, hogy csak remegtem, mint az, aki nap­szúrást kapott. A nagyanyám vályogfalú házában laktunk 16 éven keresztül. Pofozhattuk mi azt mindennel, felcserélhettük a petróleumlámpát villannyal, a padló azért föld maradt, a vizet a főzéshez és a mosáshoz azért csak az utcai kútról kel­lett hordanunk. Márpedig: kellett! A legidősebb lányom Pécsváradra jár a szakmunkás- képzőbe. Nem kis pénz a bér­lete, főleg, amióta gyakorlat­ra Pécsre járnak. A második lány is még általános iskolás, míg a harmadik, a fiú csak 10 éves ... — ad kapásból 'saj­tótájékoztatót a családról1 Kohl Antalné. — Nagyon szépen beszélsz asszony, de a helyzet ettől mit sem változik, a brigádod csakhamar itt lesz és akkor mit adsz elő? — kapcsolódik a beszélgetésbe a családfő, aki ugyancsak a TEMAFORG mohácsi gyárának a dolgozó­ja, ám mór hónapok óta gyo­morfekéllyel van betegszabad­ságon. — Tudja, mi csak amolyan cserelakásra számítottunk, ahonnan más már kiment — mentegetőzik az asszony. — Amit azonban a férjem mond, az valóban igaz, a „Tavasz" brigádot várjuk, amolyan la­kásszentelő, előszilveszterre ... Kelemen Lászlóéknál, a föld­szinten hatalmas birkózócsata döntőjének hangjai dőlnek a lépcsőházba, amikor kinyílik az ajtó. Gábor és Tamás vív egymással „vérre menő" birkó­zó mérkőzést mind, az egész hét méter hosszú és négy mé­ter széles padlószőnyegen. — Gábor négy, Tamás hó. roméves. Mi tagadás, még so­ha nem adatott meg nekik ez a lehetőség, hogy egy egész szoba — jó ég! milyen szo­ba? — lehet a birkózó mérkő­zésük szőnyege ... — állapítja meg a fiatal, szakállas család­fő. — Tudja, nem csoda, ha nem tudnak betelni a tér adta lehetőséggel, mi felnőttek sem tudunk — érvel bizonyítékként az éppen belépő édesanya, aki ugyancsak a Városgazdál­kodási Vállalat dolgozója. Az­az alkalmazottja, lévén ő a november végén átadott négy­szer 15 lakásos lépcsőházból álló panelház „házmestere". — Sok felől jöttünk, más­más körülmények közül. Bizony, nem megy egyhamar az össze- szokás, a közös fedél alatt la­kás. A nyugati két lépcsőház­ban a felső szinteken érzik melegnek a fűtést, a keletiek­ben éppen fordítva. Csupán egyben nagy az „egyetértés”: sok az elektromos hiba, no és nem mindenki vigyáz eléggé a tisztaságra. Pedig ... — me­reng el Kelemenné a földszin­ten. A negyediken pedig, ahol ugyancsak nem akar „szupe- rálni” a csengő, Varga Csabá- ék — az örökmozgó és -beszé­lő Zsanettel — azért kesereg­nek, mert éppen érkezésünk előtt indultok a rendelőbe édesanya és Andrea, pedig az újvárosi félkomfort helyetti iga­zi lakásról — ott ugyanis a nagyinál laktak — éppen a hiányzók tudnának a legtöbbet mondani. Zsanett szerint me­sélni ... ' " * ■ .......... ­K ezdetben akkor volt rossz, ha valakinek „nem volt gye­rekszobája”. Később hét rossz volt, ha valakiről kiderült az ellenkezője. Napjainkban a kutyát se érdekli az ilyesmi, „fő, hogy jó ember legyen" alapon, s ennek jegyében va­lós és átvitt értelemben egyaránt szívesen taglaljuk a gyer­mekszoba kérdését. Különösen azok, akik a közelmúltban kerültek, avagy éppenséggel hosszú évek várakozása után, apró gyerekekkel a közeljövőben kerülnek összkomfortos la­kásba, mégha panelba is. Bár az egyik fiatal férj úgy fo­galmazott: „Tudja, úgy vagyunk ezzel, mint az aki még nem nős, mert az. házasságot akar, viszont aki benne van, kikiván- kozik belőle...” Kapu László A képriportot Schindl József készítette. _________________________ * _________________________ A nyakönyv SZÜLETTEK: Arató Anna Réka, Ko- vácsics Eszter, Csura Anita, Sümegi Edit, Werner Zsuzsanna, Varga Re­náta, Varga Szabolcs Gyula, Varga Anita Réka, Werner Nóra, Gyarmati Adrienn, Kiss Zoltán, Bőczy Tamás, Németh Henrietta, Horváth Balázs, Petrovics Andrea, Farkas Zsuzsanna, Agócs Mónika, Merksz Endre Gergő, Papp László, Balogh Szilvia, Márkus Szilvia. HÁZASSÁGOT KÖTÖTT: Vukovics József és Horváth Ibolya, Tóth Deiső és Érsek Ildikó, Kernya István és Ko- nyicsák Rozália. MEGHALTAK: Moszonits Sándorné Rubint Mária, Spitz István, Tóth Ká­roly, Visnyei György, Mogor Sándor, Pánics Istvánné Vaszics Anna, Kál­mán Istvánná Fóris Éva, Máy János- né Bayer Gertrud, Kovács Mihályné Szabó Julianna. MOHÁCS! NAPLÓ Az MSZMP Mohács városi Bizottsága és a Városi Tanács lapja Szerkesztőség: 7700 Mohács. Dózsa Gv. u. ? Telefon: 10-805 Január 2-án reggel 6 ára 5 perckor született a mohácsi kórház szülészeti osztályán a város és a járás első újszülötte. A boldog édesanya Wásznerné Kovács Piroska, mohácsi lakos, második gyermekének adott életet. Orsolya, az újszülött 52 cm hosszú, sú­lya 2600 g. Schindl József felvétele---------------------- * ---------------------­V áltoztak a Rév-díjak Változás a gépjárművek igazgatásrendészetében A lakosság érdekében 1983. január 2-töl az ország egész területén meg­változott a rendőrhatósági közúti köz­lekedési igazgatással kapcsolatos ügyek intézésének rendje. Eddig Bara­nya megyében a gépjárművezetőkkel, illetve a gépiárművekke! kapcsolatos igazgatásrendészeti feladatokat cent­ralizáltan az egész megyére kiterje­dően, első fokon a megyei közleke­désigazgatás-rendészeti csoport látta el. 1983. január 2-től ezt minden állampolgár lakhelye szerint illetékes városi, illetve városi-járási rendőr­kapitányságon intézik. A féfogadás Mohácson — kedd kivételével - reg­gel 8-tól 12-ig, kedden pedig reggel 8-tól délután 4-ig tart. Az ügyintézés­hez szükséges nyomtatványokat Mo­hácson a 208-as számú (Szabadság u. 24. szám alatti) boltban fehet be­szerezni. ♦ — Munkásgyűlésen vettek részt az év első munkanapján reggel, illetve a délutános műszak kezdetekor a Szék- és Kárpitosipari Vállalat dol­gozói. A széküzemben, majd délután a kárpitosüzemben a megjelent több mint 700 dolgozónak ősi János gyár- igazgató adott rövid tájékoztatást az elmúlt évben elért eredményekről, és az 1983-as évre tervezett legfonto­sabb feladatokról.- Zöldségboltot zártak be - és nyitnak. Az Új Barázda Termelőszö­vetkezet Szabadság úti zöldségbolt­ját, az épület felújítása miatt be­zárták. Helyette a Felszabadulási la­kótelep szolgáltatóházában nyitnak a következő hét elején zöldség-gyü­mölcs boltot.- Változott oz üzemeltető. A Kossuth Lajos utcai kertbarátbolt üzemeltetője ez év elejétől a Mo­hács és Vidéke Áfész. Az elképzelé­sek szerint folyamatosan bővítik majd az áruválasztékot, az eddig árusított termékek mellett vetőmagokat is kí­nálnak a vásárlóknak. Több kerti szerszámot, kisgépet igyekeznek majd beszerezni, és a növényvédőszerek­ből is többfélét tartanak. A nyitva­tartási időt a szezonnak megfele­lően alakítják. — Stúdiófoglalkozás. A TIT kereté­ben működő újságíró-stúdió tagjai részére a következő foglalkozás ja­nuár 7-én, pénteken délután 4 óra­kor lesz a Bartók Béla Művelődési Központ magyar klubjában. Mohácsi dalosok az NSZK-ban Holnap indul NSZK-beli turné­jára a negyedik éve működő mo­hácsi német nemzetiségi asz- szonykórus. A Bartók Béla Műve­lődési Központban tevékenykedő dalosok 20 mohácsi német és több magyar számmal készülnek a bemutatókra. A Mandulás Já­nos által vezetett kórus először január 8-án a Stuttgart melletti Gerlingenben lép közönség elé, a túrát 15-én Ulmban zárja a 22 fős küldöttség, akiket a Magyar- országi Németek Demokratikus Szövetsége delegált ezen útra. motiacst napló Január elsejétől megváltozott a kompátkelési- és a kishajó viteldíja. Mohácsnál a Dunán átkelőknek az alábbi díjakat kell fizetniük: A személyjegy 2,— Ft Ft-ról 3,— Ft-ra emelkedett, a gya­logos havi bérletjegye 40-ről 70 forintra, a kerékpáros 80-ról 150-re, a diákok havi bérlete (gyalogos) 20-ról 35-re, a ke­rékpáros diákoké pedig 40-ről 80 forintra. A nyugdíjasok ugyanannyit fizetnek, mint a diákok. A motorkerékpárosok havi bérlete egységesen 250 forint, a személygépkocsival közleke­dőké 1800 forint. Az esetenként jegyet váltók, ha kerékpárral kelnek át 6 fo­rintot, kézikocsi, motorkerék­pár — oldalkocsival 20 forin­tot, szóló motorkerékpárért 20 Ft-ot. személygépkocsikért 35 Ft-ot fizetnek. Tehergépkocsi­esetében 5 t-ig a viteldíj 80 Ft, 5—10 tonnásig és autóbu­szért 150 Ft, 10 tonna feletti, illetve terjedelmes és különle­ges járműért 300 Ft. Gumikere­kes lóvontatású kocsi vagy sze­kér viteldíja 50 Ft, kisebb álla­tok (kecske, juh. sertés, kutya, stb.) 5 Ft. Éjszaka a személyjegy ára 6 Ft, a kerékpáros 12 Ft, a mo­torkerékpáros pedig 24 Ft. XIV. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents