Mohácsi Uj Hirlap, 1913 (2. évfolyam, 1-52. szám)

1913-01-05 / 1. szám

II. évfolyam 1. szám Mohács, 1913. január 5. Vasárnap. Ara: 10 fillér. Előfizetési árak: (házhoz hordva) Telefonszám 112. Egy évre Félévre Negyedévre 8 korona 4 „ 2 „ Független társadalmi Hetilap Felelős szerkesztő: RflTRflü ISTVÁN Szerkesztősig és kiadóhivatal : DUNA-SOR 87«. MEGJELEN, MINDEN VASÁRNAP Hirdetések árszabás szerint. Nyilttérnek petitsora 60 fillér. Nem jól van ez m! (R. I.) Régibb korban, más nemzeteknél a népek okosabbjai, tisztességesebb- jei voltak intézők, — irá­nyítók és törvényt ülők. Az ó-kor irodalmának és jellemrajzainak tanítása csakis azzal van indokolva, hogy az ifjúság, a Solon bölcsességét, Licurgos tör­vényeit, Cincinátus egyszerű nemes észjárását stb. köve­tendő szövétnek gyanánt helyezze maga elé. És mit ér mindezek ta­nítása? na azt látjuk, hogy érdekhajszák terelik az em­bereket, más meg más fel­fogásokba s cselekedetekbe. És. ily tömeg megyen neki az igazságnak, — tisz­tességnek. — Elgázolja azt irgalmatlanul, vagy legalább arra kényszeríti, hogy a reáterpeszkedő nyomás elől az országút sarába lépve — meneküljön. Ezért emelkednek a köz­ügyek piacain azok a Po- temkin-falvak s ezért oly divatos egyik-másik vezető állást betöltő emberünknél a másik túlszárnyalásának reszkető vágya. Az ilyen emberek cselekedeteinél, nem az igazság és a józan ész határoz, hanem a kö­rülmények. Ilyen emberek vezetése mellett a gödrökből, me­lyekbe az előre látó óva­tosság nélkül nyargalt bele a közügyek szekere, újra és újra csak közerővel emelik ki azt: Ámde az a baj, hogy épen ez a közerő van elapadóban. Az iparos kétségbeeset­ten tördeli a kezét, ha újra és újra (gyakran éveken át) kénytelen visszaszállítani eladásra szánt készítmé­nyeit. A társadalom nagy ré­sze ideálista, aki azt hiszi, hogy a társadalom kilenc tizedrésze becsületes, tisz­tességes, egy-egy nemesebb ügy bukásakor szomorúan beszélnek a bekövetkezett csalódásról, de azért csak bíznak tovább vakon egy megértőbb jövőben. Ellenőrizve megyen min­den és az ellenőrzések mel­lett kisül, hogy az egyik nemzet hadseregének tölté­nyeiben nincsen puskapor. Az uj világrészt átszelő csatorna milliói,' elúsznak kézen-közön. A mintaszerű ellenőrzések mellett fel-fel- merülnek Krivány és Kecs­keméti esetek. Halomra buknak cégek. Nincs a tönkremenéshez szava még a törvénynek sem. Szomorú a nép. Százszor áll bár be, uj ügyek, uj eszmék szolgálatába s ha újra csalódik, beledobja jelenét, jövőjét, tisztességét a kor vágtató szekerébe s a lármás utakon haladókkal együtt, ő is csak úgy kapkod a feléje hajló ágak gyü­mölcse után, mint teszi azt más. Ámde az ily vágtató szekérre nem térnek sokan. Törzsutasok is vannak, akik ledobálják, vagy fel sem engedik az olyat, aki a mások kezére néz. A fenn- ülők, hogy zavarva ne le­legyenek, egymást földig hajolva, égig dicsőítik. Jogot adnak a népnek, hogy demonstráljon. Hogy időnként boszujá- nak is tudjon adni kifeje­zést, a szabályrendeletek hálójával meg fognak szá­mára rágódásra, egy-egy piciny bűnbakot. Az erő­sebb dongók ezalatt keresz- tül-kasul röpködhetnek a hálón szabadon, a hogy nekik tetszik. Nem jól van ez igy, tisztelt társadalom! Lót ivadéka. p viU-zz'rKttén I-c~ s-:r.~~éJfs __ » S szólott az Ur a fellegekben : „Előre nézzetek ! — Ki hátra Tekint, az elvesz menthetetlen !“ & ki hátra nézett, tovább nem haladt Sóvá meredve utszélen maradt. Eszembe Lót gyakorta jut nekem. Lót ivadéka, fáradt nemzetem ! A hosszú utón igy iekintsz te hátra Porló nagyokra, elpihent csatákra Mindig a mult, a rég felszikkadt könnyek Kihalt sugári régi fényözönnek / Boiult szemekkel rajta elmerengve Akarsz haladni messze végtelenbe S élő bajod és nyílt sebed se látod Mert most is az bánt, hogy régen mi bántott Es a jelenben szenvedsz, vergődsz, vérzel, Mert vissza mindég, csak a múltba nézel. O hagyd a múltat, nézz előre már, Sötét romoknál szebb a sik halár, Jövödbe láss, remenyed olt keressed, Nagyobb az ut elölted, mint megetted. Könnyel nem győzünk úgyse végzetet Lót ivadéka, fáradt nemzetem t Kereskedőink és az újévi ajándékozás. Soha sem volna aktuálisabb írni e tárgyról, mint éppen most, amikor az uj esztendőbe lépve, kereskedőinknek — jajgatva bár, — ismét bele kellett esni a régi rósz szokás hibájába ; az újévi ajándékozgatásokba. Más városok már régen Ki­nőttek abból a csecsemőkorból, hogy e rósz szokásnak még mindig hódoljanak és sem a ke­reskedők nem adnak újévi aján­dékot, sem a közönség nem várja, hogy megajándékozzák ilyenkor, csak azért, mert vala­kinek méltóztatott valahol, egy­szer, egy pakli gyújtót venni. Ugyan hát, első sorban ma­gukra vessenek a kereskedők, hogy nem volt, nem tudott lenni bennük annyi férfias erő, amely véget vetette volna a rég idők­ből fennmaradt eme rósz szo­kásnak, de egyazonképpen hi­bás a társadalom is, mert hihe­tetlen következetességgel tart ki amaz igénye mellett, hogy akár van jogcíme az ajánd'" .elfogadására, akár nem, nem­csak elfogadja azt, de egyene­sen megköveteli, — elvárja. Arról már nem is beszélünk, hogy köznépünk meg, sorra járja ilyenkor a boltokat, csak azért, hogy mindenütt kikunyo- ráljoD, ha mást nem is, de egy- egy fali naptárt. Hát hiszen kell élni a pa- kundekli botosoknak is, ez igaz. De hogy ezek ilyenkor ezreket vághassanak zsebre egy társa­dalmi rákfene révén, arra már semmi szükség uídcs. Tessék kereskedőinknek ősz- szefogni, s csak egyszer, egyet­lenegyszer kell nemcsak elha- tározniok, de meg is tartaniok, hogy nincs többé uj évi ajándék: — meglátják miként gyógyul ki kapzsiskodó betegségéből a mo­hácsi közönség is. Váltsa meg inkább minden kereskedő, jótékonycélra szol­gáló adománnyal a naptár-kia­dást, a Köz akkor legalább iga­zán hasznosan részesül és ke­reskedőink sem lesznek ily szá­mottevően megzsarolva. Szüntessék be az újévi aján­dékot, mert ha nem teszik, ez után már nem ilyen irányú cik­keket fogunk írni, de sőt még jobban rájuk szabadítjuk a zsa­roló újéveket, mert akkor már csak igazán ez fog segíteni. — y. — Meitzer Emil Drogéria az „Arany Kereszthez“ MOHÁCS. Távbeszélő 128. sz. A valódi KELETI TÜNDÉR CRÉME az egyetlen, biztos szer mindennemű bőrtisztát- lanságok um.: szeplő, pattanás, mitesser, bőrkiütések, arc- és kézvörösség ellen. Eltünteti a ráncokat és a himlőhelyeket. 1 kis tégely „Keleti Tündér Créme K —,80 1 nagy „ » » » » 1.50 1 drb. „ „ szappan „ —.80 1 doboz „ „ pouder „ 1.50 1 üveg Keleti Tündér hajszesz K 1.20 és —.70 1 „ „ „ szájvíz „ 1.20 és—.70

Next

/
Thumbnails
Contents