Munkás, 1901. június-december (4. évfolyam, 22-52. szám)

1901-06-02 / 22. szám

IV. évfolyam. Pécs. 19ol. junius hó 2-án. 22. szám. Megjelenik minden vasárnapon. Blőíia;otési cIJS s Egész évre 4 korona, félévre 2 kor., negyedévre 1 kor., egy hóra 34 fillér. Egyes szám ára 8 fillér. Az ipari és fijiiiiÉeio munkások közlönye. Felelős szerkesztő: Schmidt Gyula. Kiadótulajdonos: Varga Ferencz. Szerkesztőség és kiadóhivatal Mezőszél-utcza 34. szám. Pénzküldeményel; a kiadóhivatalba (Pécs, Mezőszél-utcza 34. sz.) küldendők. Munkások! Elvtársak! A magyarországi szocziáldemokratapárt ez- | idei országos kongresszusát május hó 26- és I 27-én tartotta meg Budapesten. A konkresszu- | son a pécsi pártszervezet is képviseltette magát. A pécsi párszervezet kongresszusi küldötte, Szikora Imre elvtársunk e hó (junius) 5-én (szerdán) este tél 8 órakor a Gyár-utcza 7. sz. alatti vendégle helyiségében fogja a kon­gresszus lefolyásáról szóló Munkások! Elvtársak ! Jelenjetek meg valamennyien ez alkalom­mal, hogy tudomást szerezzetek, miként foly­tassuk további harezunkut a mai rendszeren alapult elnyomatás és kizsákmányolás ellen, hogy a béklyókból való szabadulásunkat mie­lőbb kivívhassuk. A magyarországi szocziáldemo­kratapárt idei kongresszusa. A pünkösdi ünnepek alatt folyt le a magyar- országi szocziáldemokratapárt VIII. országos kongresszusa Budapesten, mely az eddig meg­tartott kongresszusok között kiváló helyet fog­lal el. Az ország legtávolabbi részeiből is jöttek küldöttek, hogy tanácskozzanak a magyar pro­letariátus helyzetéről s megbeszéljék mindama módozatokat, miként juthatunk czélunkhoz: a gazdasági helyzet alóli teljes felszabaduláshoz. I. nap. Az egybehívó pártvezetőség nevében Welt- ner elvtárs üdvözli az egybegyült küldötteket s mint korelnök Molitorisz Istven (Makó) lép az elnöki szék ele. Ajánlja, hogy a kongresszus két 5— 5 tagú igazoló bizottságot válasszon. Ennek megtörténte után, mig az igazoló bizott­ság működését bevégzi, a kongresszus tanács­kozását felfüggeszti. A két igazoló bizottság teendőinek befeje­zése után elnök kijelenti, hogy 64 vidéki város és község 115-, s a budapesti szervezetek 81 kül­döttel vannak képviselve a kongresszuson. A tanácskozás tartamára megválasztattak elnököknek: dr. Goldner (Budapest), Gábriel (Temesvár), Bokányi (Budapest), Vodraska (Anina), Kovács (Budapest), Keresztes M. (H. M. Vásárhely) Groszmann (Budapest), Parcse- tich László (Ó-Becse); jegyzőkké: Lerner D. (Budapest), Urban Pal (Czegléd), Klárik F. (Budapest), Schvvarcz Miksa (Kolozsvár), Garami (Budapest) és Szikora Imre (Pécs). A jelölő-bizottságba: Drahovszky A. (Buda­pest). Hetesi G. (Budapest), Saly E. (Budapest), Tujmer J. (Bées), Ricze J. (T. Kanizsa), Ke­resztes M. (H; M. Vásárhely), Tokarszky Va­lentin (Resicza). A szavazatszedő- bizottságba pedig: Müller Dörr János (Budapest), Gera Bálint (Budapest), Kovács M. (Laczháza), Kaszt János (Kisharta) és Misik Sándor (Nagyvárad) választattak meg. Dr. Goldner elvtárs foglalta el most az elnöki Elvtársak! Olvassátok és terjeszszétek a pártlapokat! “"WS LSicobsüláldemokrala társadalmi és Itöa5ga2jdasáj>;l

Next

/
Thumbnails
Contents