Munkás, 1902 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1902-01-05 / 1. szám

Siíocisiálflemokrfita társadalmi és kíKZjLía^dasátíl hetilap. Megjelenik minden vasárnapon. Klöíissetésl ci*í t Egész évre 4 korona, félévre 2 kor., ■egyedévre 1 kor., egy hóra 34 fillér. Egyes szám ára 8 fillér. Az ipari ss föiilróltí munkások közlönye. Felelős szerkesztő: Schmidt Gyula. Kiadótulajdonos: Varga Ferencz. Szerkesztőség és kiadóhivatal Mezőszél-utcza 23. szám. PénzkiilJcmények a kiadóhivatalba (Pécs. Mezőszél-utcza 23. sz.) küldendőit Felhívás uj előfizetésre! Elvtársak! Munkások! A „Munkás“, a ti harczedzett lapotok, 1902. év januar elsejével ötödik évfolyamába lép. És ha vissza­pillantunk a lefolyt időre, melyet a „Munkás“ a munkálkodó nép érdekében kifejtett, — elmondhatjuk, hogy derék munkát végzett, annélkül, miszerint attól az iránytól és úttól, melyet maga elé tűzött s lépett, valamint azon haladott, a nép ellenségei egy jottányira is kepesek lettek volna eltéríteni. A munkásság léptette életbe a „Munkás“-t, e saját alkotta fegyverét, melyet az igazság védelmére és a nép közös ellenségeinek: a kapitalizmusnak, a hatal­masoknak s a fekete reakcziónak megfékezésére használt fel mindig. A „Munkás“ megállta heiyét, pedig több alkalommal szerették volna eltaposni, a föld színéről eltörölni, ami azonban nem sikerült, mert ti voltatok támogatói, ti, a gazdaságilag kifosztott, társa­dalmilag elnyomott proletárok, mivel e félelmet, meg- hunyászkodást nem ismerő fegyvertek, a „Munkás“, mindig oda sújtott, ahol ellenségeiteknek legjobban fái és a ti boldogulástok utjának egyengetéséről volt szó Ámde, ami munkát végeztünk is eddig, az még nem volt elég, mert a legfőbb munka még csak ezután vár reánk, amidőn a közömbösség jegét megtörtük és meg’törtük azt a túlságos ellentállást, melyet a mun­kálkodó nép ellenei eddig kifejtettek. Most lesz még csak szükség a „Munkás“-ra; most, amidőn rákényszeritettük a hatalmasokat, hogy kénytelenek a nép ügyes-bajos dolgaival foglalkozni! Most, midőn a parlament is akarva, nem akarva el nem zárkózhat az elől, hogy a szocziális alkotásokba beleharapjon ! Most kell résen lennünk, hogy igazainkat előbbre vigyük és a protetáriátus követelményeit kicsi­karjuk ! Ezt pedig csak ugv fogjuk előbbre vinni, ha a „Munkás“-t minden erőtökből támogatni fogjátok, mentői többen előfizettek rá! Minden tábor csakis addig képes a saját állás­pontját megtartani, amíg, hatalmasabb ellenféllel nem kell megmérkőznie. Amint azonban az ellenfél erősebbé vál, a legkonokabb is hátrálni lesz kénytelen. Elvtársak! Munkások! Ha ti a „Munkás“-t mind jobban és jobban támogatni fogjátok, hogy azt mindinkább erősebbé tegyétek, a ti ellenségeiteknek meg kell hátrálniok, s helyet adni annak a hatalomnak, | a mely ez igazságot homlokán viseli : a világot meg­váltó szocziáldemokraczia ! Itt, az ország délnyugoti részén, ahol a fekete reakcziónak erős vára van, s ahol minden alkalmat, minden eszközt felhasználnak arra, hogy a népet a középkori rabszolgaságba ismét visszavezessék, két­szeres szükség van a „Munkás“-ra, mert csak is ez képes t.ilcntállani mindazon alattomos fondorlatok­nak, melyekkel a népet a fekete reakczió hálójába keríteni akarják! És mi résen leszünk, Minden, a mun­kálkodó nép ellen irányuló támadásoknak elébe állunk s amennyire csak tőlünk telleni fog, visszaverjük! Hogy pedig ezt sikerrel végezhessük, törekedjetek arra, hogy a „Munkás“-t mindenütt térjeszszétek és előfi­zetőket gyiijtsetekl S ha ti ezen küzdelmünkben segé­lyünkre lesztek, azon zászlót, melyet kezünkbe adtatok, diadalra juttatjuk, ha a reakczió minden ördögei elle­nünk szövetkeznek is! Elvtársak! Munkásoki Minden munkás és elvtárs arra törekedjen, hogy a „Munkás“-t megszerezze, arra előfizessen és terjessze! Minden kávéházban, ven­déglőben, borbély-üzletben, egyszóval, mindenütt, ahol csak megfordultok, követeljétek, bogy ott legyen a „Munkás“; de ne hiányozzon egyetlen munkás, elv­társ asztaláról sem ! Különben a „Munkás“ előfizetési ára oly csekély, hogy azt mindenki fillérenként is összerakhatja. Égés» évi-© . . -44 kor. (S2 frt.) fél évre . ... ÍZ „ (1 ,, ) negyea évre . 1 „ (550 Ser.) egy hóra ... :t■? #111. (IV Ser.) Fel tehát uj előfizetésre! Elvtársi tisztelettel tx „Munkás“ szerkesztősége és kiadóhivatala Elvtársak ! Olvassátok és terjeszszétek a pártlapokat! évfolyam. ^ W :syi902. január hó 5*éh. 1. szám. A munkásság azon szikla, melyen a jövő templomaépül! Lassalle. Világ összes proletárjai egyesüljetek ! Marx.

Next

/
Thumbnails
Contents