Munkás, 1902. június-december (5. évfolyam, 22-52. szám)

1902-06-01 / 22. szám

Pécs, 1902. jun melyen a jövő templomaépül! T occollű Szoo^iáldeniokraííí társadalmi és köajj lietilap. Megjelenik minden vasárnapon. Előfizetési dij i Egész évre 4 korona, félévre 2 kor., negyedévre 1 kor., egy hóra 34 fillér. Egyes szám ára 8 fillér. üz ipari ás fsidniivcíő munkásak közlönye. Felelős szerkesztő: Schmidt Gyula. Kiadótulajdonos: Varga Ferencz. Szerkeszt Mezőszw.-^,.^*«* o„a.„, Pénzkiildemények a kiadóhivatalba (Pécs, Mezőszél-utcza 23. sz.) küldendők. Polgárok! Munkások! A nép helyzete nagyon is tűrhetetlenné vált, úgy az állami, valamint a községi gazdálkodásoknál, amit minden oldalról hangoztatnak. A népnek törekednie kell arra, hogy befolyása lehessen a közgazdaság inté­zésébe, mert a további huzavona, a nemtörődömség a gazdasági békék gyűrűjét mind szorosabbra vonják a megélhetés lehetősége körül. A közömbösség maradi- ságából ki kell lépni, nem szabad tétlenül nézni, hogy csakugyan játékszer gyanánt szolgáljon a nép az ügyeit intézőknek, amit aztán megint csalt a nép sirasson meg. Soh’se feledjük: amely nép önmagával nem törődik, megérdemli sorsát. A kispolgárságnak szolidaritást kell vállalnia a munkássággal, hogy egyöntetüleg léphessen fel, egy­öntetűig küzdhessen a mai átkos gazdasági rendszer ellen. Együttes a szenvedés, a kizsákmányoltatás, együttesnek kell lenni a küzdelemnek is! A küzdelmet pedig elösegitik a népgyülések, melyeken megértethetjük egymással, miként küzdjünk, miféle eszközökkel javít­hatunk a helyzeten; s miként háríthatjuk el tőlünk a veszedelmet, mely teljes elnyeléssel fenyegeti a munká­jával életét és államot fentartó népet. Még élénk emlékezetében lehet Pécs város kis­polgárságának és munkásainak, amidőn a legutóbbi városi képiselő-választások előtt jelölteket állítottunk i fel, tettük azon czéiból, hogy a választás alkalmával oly képviselők is kerüljenek be a képviselő-testületbe, akik a néppel együtt éreznek, kizárólag a város közön­ségének érdekeit fogják képviselni és a városi köz­gyűléseken — minden mellékes érdekek félretevésével — azokért küzdeni is fognak\ Kimondatott akkor az is, hogy jelöltjeink, akik a választási-urnából győztesen kerülnek ki, illetve képviselőkké választatnak, melléjük — választó-polgárokból és munkásokból álló szükebb körű bizottság fog választatni, mely a megválasztott képviselőkkel együttesen megbeszélendi, hogy a min­den egyes városi közgyűlésre kitűzendő tárgysorozat mellett, milyen állást foglaljon el a képviselő és ezál­tal megfelelhessen annak a névnek, melyet képviselői minőségénél fogva visel. Ezzel az illető képviselőre presszió gyakorolva nem lesz, de eléretik az, hogy a város közönsége több bizalommal fog viseltetni az illető képviselő vagy képviselők iránt és alkalom nyuj- tatik neki a közgazdaságot érintő ügyekbe beleszól- hatást gyakorolnia és a közérdeknek hathatósabban védelmére kelhetni. Hogy pedig ezt tehessíik, elhatároztuk, hogy junius hó 1-én (vasárnap) délelőtt fél 10 órakor a Gyár-utcza 7. sz. alatti vendéglő kerthelyiségében W* nagy népgyülést tartunk, melynek napirendje lesz: I. Magyarország gazdasági és politikai helyzete. I II. Bizalmi férfiak választása. Polgárok! Munkások! Jelenjetek meg e nép­gyülésen tömegesen; s különösen a város I-ső kerü­letéből, hogy megmutathassuk, miszerint van a népnek érzéke komolyan a közérdekekért küzdeni és hogy megunta már azt a helyzetet, melyet nélküle, megkérde­zése nélkül teremtettek. Fel tehát valamennyien a népgyülésre! Az egybehívok. Elvtársak! Olvassátok és terjeszszétek a pártlapokat! Világ összes proletárjai egyesüljetek! Marx. V. évfolyam.

Next

/
Thumbnails
Contents