Munkás, 1906. június-december (9. évfolyam, 22-51. szám)

1906-06-03 / 22. szám

IX. érfolyam. Pécs, 1906. június 3-án. 22. szám. Világ összes prole­tárjai, egyesüljetek! Jfíarx. A munkásság az a szikla, melyen a jövő temploma épül! Xassaiie. Az ipari és földmivelőmunkások közlönye. Megjelenik minden vasárnap* Előfizetési díj : Égést ént . 4 kor. 80 fill. Félévre ... 8 kor. 40 fill. Negyed évre . 1 kor. 20 fill Egy hóra .... 40 fill. Egyes siám ára 10 fill. Szerkesztőség és kiadóhivatal: A1■óputnrluk-atoza 66-ik szám. Felelős szerkesztő: Végh József. Mindennemű pénzek e czimre küldendők: Kiadótulajdonos: Varga Ferencz. Cznmpft János, Pécs, Makár-utcza 83. szám. Gróf Batthyány Tivadar lemondott a pécsi mamtátmarőt!! Munkások! Elvtársak! Junius hó 10-én (vasárnap) délelőtt V2IO órakor a városi Tornacsarnok melletti téren nagy iíépgyülést tartunk a következő napirenddel: 12iO?Q I. Magyarország politikai helyzete és a szervezkedés. II. A kongresszusi küldött beszámolója. Munkások! Jelenjetek meg a népgyülésen minél nagyobb számban. Munkások parlamentje. A pünkösdi ünnepeken ismét tanácskozásra gyűl össze Magyar- ország öntudatos munkásnépe, hogy — először — beszámolja­nak mindazon dolgokról, melyeket egy év leforgása alatt teljesítettek, illetve, hogy a múlt évben Buda­pesten megtartott országos párt- kongresszus óta mennyire halad­tak a munkásmozgalom fejleszté­sében, a gazdasági járom alól való felszabadításban és másod­szor, hogy megbeszéljék, miként szervezkedjünk tovább, mily tak­tikával folytassuk a harczot, hogy az osztályuralom korrupcziójából kiemelhessük az országot és sza­baddá tehessük a népet. Erre a munkára pedig égető szükség van, mert látjuk, hogy a tizezerholdasok, klerikálisok és uszályhordozóik osztályuralma, még a legcsekélyebb szabadságtól, a gyülekezés és egyesülés jógától is megakarja fosztani a népet, hogy népkizsákmányolási művele­tét szabadon gyakorolhassa, an- nélkül, hogy a nép a legcseké­lyebb ellentállást is kifejthesse ellenükben, népkizsákmányolási dühük ellenében. A népkizsákmányolók oldalán áll a kormány, mely parancsaikat hiven teljesiti; kezükben van min­den hatalom, minden eszköz, melyek fölött szabadon rendel­keznek és jaj a népnek, ha a népkizsákmányolók érdekei ellen még moczczanni is mer. A legújabb példa erre a „Magyarországi föld­munkások országos szövetsége“ elleni hajsza. Mit tettek ezek a szegény, a sárgaföldig elnyomott, kiszipolyo­zott, kizsákmányolt földmunkások, hogy harczi riadót fújtak ellenük­ben, szövetségük ellen ? Mi vétket követtek el, hogy szövetségüket eltiporni akarják, megsemmisíteni igyekeznek ? Hogy szövetségük révén szervezkedni kezdtek, hogy szervezkedésük által tanulni, mű­velődni akarnak és valamivel jobb gazdasági viszonyokat elérni ? Hát ezek olyan nagy bűnök, hogy szövetségük ellen irtóhá- borut kellett indítani ? Avagy csak­ugyan kapczarongyai a kiváltsá­gos tizezerholdasoknak, a fekete csuhában járóknak és uszályhor­dozóiknak a földmunkások, akik­nek az állati sorsból kiemelkedni nem szabad, hanem megmarad­janak azon hatosos napszámok mellett, melyekből még kenyérre sem jut elegendő családaik szá­mára? Hiszen akik tehetik, kis pénzük van, úgyis kivándorolnak az országból, mert itt már kép­telenek megélni 1 Hát akiknek nin­csen pénzük ahhoz, hogy kiván­dorolhassanak, azok éhen pusz­tuljanak el itt, vagy a teljes nyo­morúság örökké gyötörje őket és családaikat? Mindezzel persze nem tőröd­nek a tizezerholdasok a demok­ratikusnak csúfolt kormánnyal j együtt, mert a földmunkások szer- i vezkedésében látják azt a hatal- 1 mat, mely népkizsákmányolási I dühük elé gátal emel, a hatosos napszámok korának végét jelzi. Hát igenis irtóháborut a földmun­kások szervezkedése ellen, mert ez sérti a tizezerholdasok érde- dekeit, nemde? Ugytetszik, hogy a tizezerhol­dasok nagyon is megjegyezték maguknak az egykori herczegpri- más, Kollonics ama szavait, melyeket tanácsképen mondott Bécsben, hogy hogyan nyűgöz­hetik le Magyarországot: „Tegyé­tek tönkre először az országot, aztán szabadon uralkodhattok fölötte.“ Csakhogy a tizezerholdasok meg­fordították Kollonics szavait és a tönkretételt a népre változtatták át: „Tegyük tönkre a munkások szervezeteit és a nép tölött sza­badon garázdálkodhatunk!“ Mert a munkások szervezetei azok, melyek a szabad garázdálkodás­nak útját állják. És itt nem csupán csak a föld­munkások országos szövetségének tönkretételéről van szó, mivel ha a földmunkások szövetségét si­kerül tönkretenniök, a kormány bevonásával szétrobbantaniuk, ha­nem rá kerül aztán a sor a többi szakmák egyesületeire is. A kongresszusnak, a munkások Szocziáldemokrata társadalmi és közgazdasági hetilap.

Next

/
Thumbnails
Contents