Munkás, 1909 (12. évfolyam, 9-26. szám)

1909-02-28 / 9. szám

XII. évfolyam. Világ összes prole­tárjai, egyesüljetek! Marx. A munkásság az a szikla, melyen a jövő temploma épül! Lassale. Szociáldemokrata politikai hetilap. Az ipari és földmi Velőmun kások közlönye. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pécs, Radn ics-utcza 23-ik szám. 0 . ,. . c m ox a Mindennemű pénzek e címre küldendők Pozsgal Ferene Felelős szerkesztő: Szőke Sándor. Makár-utca 74. szám. Kiadótulajdonos: Pozsgai Ferenc. Vidéki levelek, közlemények: s*^ke Sándor, Radnlei­Pécs «áros nyomorsó munkás- népéhez I Évek óta tartó nagy munkahiány miatt óriási nyomorúság uralkodik Pécs város munkanélküli munkásnépei között. A nyomorúságos helyzetet még el­viselhetetlenebbé teszi az élelmicikkek és a lakbéreknek rohamos drágulása. Munka nincs se télen se nyáron! Sok helyütt a hitel kimerült. A la­kások bútorzatában csak az ágy szal­mája maradt meg, mert az elvihető része a zálogházba került, hogy az éhséget legalább száraz kenyérrel csil­lapíthassák. Hogy a kemény, hosszú téli időt a szegény nép kibirja, a város erdejéből mindennap szabad volt száraz fát hor­dani. Most ettől is meg akarják fosz­tani a város nyomorgó népét. Te­hát azt akarják, hogy ne csak éhez­zen, de hideg szobában megdermedve pusztuljon el a munkásnép. A száraz fa hordásának betiltását azzal indokolják, hogy vannak, akik az élőfákat vágják ki és megcsufitják az erdőt. Mi is azt mondjuk: büntesj sék meg az ilyeneket. De néhány egyén miatt az egész város nyomorgó népét sújtani, az ellen tiltakoznunk kell! Ezért minden munkás, aki nem se­lyem párnák között született, a fenti okból 1909. évi február hó 28-án (va­sárnap) délelőtt fél 11 órakor Két nagy népgyiilést tart a következő napirenddel: 1. Köz­ségi ügyek. 11. Kérdések és indítvá­nyok.' A szigeti külvárosban és a belváros egyik részében lakó munkások a Per- czel-utca 2. szám alatti vendéglő nagy­termében tartják gyűlésüket, a budai j külvárosiak és a belvárosiak másik része az Ágostou-utca 22. szám alatti: vendéglő nagytermében tartja a gyű­lést. Munkások! Saját érdeketek, hogy e| gyűlésen mindnyájan megjelenjetek, j Agitáljátok! Testvéri üdvözlettel az egybehívok. Háború ! A magyar állam felett kettős háború veszedelme kering. Ha ab­ban az irányban folytatja műkö­dését, amelyet most követ, be is következik egészen bizonyosan mind a kettő. A népérdekeket tel­jesen elhanyagoló belpolitika fel­idézi a proletáriátus legelkesere- dettebb küzdelmét, mig rövidlátó, holmi nagyhatalmi ábrándokért ra­jongó külpolitikánk a kétszerke hő négy biztosságával zúdítja ránk a balkáni, vagy talán európai háború veszedelmét. A külső háborúban a lapok híradásai szerint a had­üzenet megtörténte már csak hetek kérdése, a belsőben pedig félre- magyarázatlan hadüzenet az a hó­hérmunka, melyeket a fekete gróf a szervezetekkel, a szociálista saj­tóval és általában mindennel szem­ben végez, ami a feudális, arisz­tokrata érdekekkel szembehelyez­kedni merészel. Ez a helyzet Magyarországon. És ne nevezzen bennünket senki izgatónak, ne tartson bennünket senki félrevezetőknek, ha megálla­pítjuk, hogy a koalíciónak vagyis a „nemzeti“ köntösbe öltöztetett klerikálizmusnak há­rom esztendős rémuralma ide vezetett: a külső és belső há­borúhoz. Kinek fájt az, hogy Bosznia okkupálva volt csak és nem an- nektálva? Kinek van valami kí­vánni valója Szerbiával szemben ? Kinek érdekében áll, hogy a bal­káni helyzet másként alakuljon? Kinek ad sovány megélhetés he­lyet több kenyeret, ha az osztrák­magyar összhaza nagyhatalmi te- kintélylyel csillog ? A dolgozó millióknak, az országot fentartó munkástömegeknek mindehhez semmi közük sincsen. A proletá­roknak mindez annyira idegen, hogy egyetlen szót ezen érdekek­ért nem ejtenének, egyetlen csepp vért mindezekért nem hullatnának. De a polgári osztálynak is töké­letesen azonos, akár okkupáit, akár annektált tartományaink van­nak is a Balkánon, a kisiparos nyomorán nem enyhít egyik sem, másik sem, sőt még a nagytőkés profitja is alig gyarapszik mind­ezek által. Es mégis az ország beleegye­zése, sőt megkérdezése nélkül — hála a koalíciós-klerikális uralom tehetetlenségének — megkezdőd­nek a mozgósítások, csapatokat szállítanak a határszélre, maholnap megindul a formális háború és csak azt vesszük észre mi is történik tulaj­donképen, midőn már tízezrével búinak a halottak és sebesültek. És történik mindez a „népparla­mentnek“ csúfolt testületnek na­gyobb dicsőségére, mely elég gyáva meghunyászkodni ott, ahol a fel­sőbb akarat parancsolja és elég gyáva ahoz is, hogy a legfékte­lenebb sugdolódzást végezze azon irányban, hol ő érzi úrnak magát. Szociálpolitikai reformokat Ígér­tek, nagyszabású munkásjóléti in­tézkedéseket helyeztek kilátásba és meg lesz holnap a háború. Jogot Egyesülésben rejlik a2 erő Pécs 1909. febmyffir Megjelenik minden vasárn Előfizetési díj: Egész évre 4 kor. 80 Fél évre 2 kor. 40 fii. Negyed évre 1 kor. 20 fill. Egy hóra 40 fill Egyes szám ára 10 fill.

Next

/
Thumbnails
Contents